Maart 2008

Print this page

IEPT20080328, HR, Dexia aandelenlease
Aandelenlease is koop op afbetaling art. 7A:1576 BW - toestemming echtgenoot art 1:88 BW vereist, mede gelet op gezinsbeschermende strekking van die bepaling - echtgenoot weins toestemming ontbreekt kan nietigheid inroepen

 

IEPT20080327, Rb Dordrecht, Ecolumen

Voorshands niet duidelijk wie strekste rechten op merkdepots heeft

 

IEPT20080327, Rb Dordrecht, Dimtronic Electronica v Traditech
Overdracht gebruiksrecht woordmerk - gebruik merk in strijd met overeenkomst tussen partijen

 

IEPT20080327, Rb Amsterdam, Stokke v HEMA
Auteursrecht: Hema gebonden aan vaststellingsovereenkomst Tripp Trapp stoel

 

IEPT20080327, Rb Den Haag, Nike
Beslag tot afgifte bescheiden geweigerd: Het verlof tot het leggen van beslag op bescheiden betreffende de inbreuk gebaseerd op artikel 730 Rv jo artikel 843 Rv afgewezen, omdat artikel 843 Rv en art. 2.22(4) BVIE geen recht op afgifte van die bescheiden geeft, maar enkel op verstrekking van inzage, afschrift of uittreksel.

 

IEPT20080326, Rb Amsterdam, Kippengekeuvel
Auteursrecht: Geen eigen oefening of gebruik exceptie 1/15 en 4/15; Geen inbreukmakende verveelvoudiging 6/15 en 11/15

 

IEPT20080326, Rb Utrecht, NVJ v PCM
aannemelijk is dat de vergoeding die de freelance journalisten destijds voor opname van hun werk in de NPD hadden kunnen bedingen 2% van het oorspronkelijk honorarium zou zijn geweest

 

IEPT20080326, Rb Den Haag, Wrangler v Dogg Label
Merkinbreuk: verwarringwekkende gelijkenis met W-merk Wrangler. Marktonderzoek bevestigd zowel dat het teken niet louter als versiering wordt opgevat als het verwarringsgevaar. Variant (d), met de 'afhangende mondhoekjes'niet inbreukmakend vanwege andere totaalindruk.

 

IEPT20080326, Rb Den Haag, Van Veldhuijsen v Carbonell

Executiegeschil: Geen juridische misslag rechtbank door aan te nemen dat recht op handelsnaam door akte dient te worden geleverd. Akten van oprichting en inbreng onderneming kunnen dienen als akte waaruit levering handelsnaam blijkt. Het verzuim die akten over te leggen kan niet worden hersteld in executiegeschil. Geen verbod executie.

 

IEPT20080325, Hof Den Bosch, Inbreng octrooi

Verplichting tot inbreng octrooi in plaats van licentie: [X.] heeft tegenover de duidelijke bewoordingen van de samenwerkingsovereenkomst in onvoldoende mate feiten of omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat de op hem rustende verbintenis slechts strekte tot inbreng van een licentie voor het produceren van de uitvinding en niet tot inbreng van het octrooi op de uitvinding.

 

IEPT20080325, HR, De Telegraaf v De Staat
Strafrechtelijk beslag: de inbeslaggenomen documenten bevatten staatsgeheime gegevens, dat strekt tot voorkoming van ernstige strafbare feiten, terwijl die gegevens van belang zijn in verband met de bescherming van de democratische rechtsorde en die bij openbaarmaking de nationale veiligheid en de veiligheid van derden op het spel kunnen zetten. Eeen onderzoek aan de documenten is weliswaar mogelijk, maar niet noodzakelijk om de identiteit van het lek bij de AIVD te achterhalen, aangezien dit aan de hand van de aan de AIVD inmiddels be-kende inhoud van deze documenten reeds mogelijk is.


IEPT20080325, Rb Rotterdam, NRC-Handelsblad

Geen spoedeisend belang: een feiten en omstandigheden zijn gesteld die zijn late gang naar de kort geding rechter kunnen verontschuldigen, valt niet in te zien welk spoedeisend belang [eiser] heeft bij de in dit kort geding primair gevorderde voorziening tot integrale plaatsing van diens bijdrage

 

IEPT20080325, Rb Middelburg, Frodo-dressoir
Bewijs overtreding verbod. Ook proceskosten executiegeschil vallen onder artikel 1019h Rv

 

IEPT20080320, Hof Den Haag, Vitra v Classic Design
Eames Lounge Chair in Nederland auteursrechtelijk beschermd als werk van toegepaste kunst onder regime van artikel 2(7) van de Berner Conventie ten tijde van toetreding van VS tot de bernerder in 1989.Inbreuk in Nederland via op Nederland c.q. Benelux gerichte website Classic Design. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid ten opzichte van buitenlandse gedaagden

 

IEPT20080321, Rb Haarlem, Vodafone v Telfort
"tot € 117,- per jaar goedkoper bellen dan Vodafone!": misleidend: rectificatie op tv en website bevolen

 

IEPT20080319, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra
Sojameel niet inbreukmakend op geoctrooieerde geisoleerde DNA-sequentie en evenmin een rechtstreeks verkregen voortbrengsel van de geoctrooieerde werkwijze. Aanwezigheid DNA-sequenties aangetoond en minimale hoeveelheid doet niet af aan inbreuk. Rb overweegt prejudiciele vragen over vraag of octrooibescherming ook ziet op DNA dat zijn functie niet uitoefent, maar wel al heeft uitgeoefend of nog kan gaan uitoefenen

 

IEPT20080319, Rb Den Haag, Screwfix
Merkenrecht: ex parte bevel 1019e Rv

 

IEPT20080319, Rb Amsterdam, T-Mobile v Telfort
"Tot 39% goedkoper dan T-Mobile" misleidend - rectificatie bevolen

 

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafzaak muziek CDs
15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor op zeer grote schaal illegaal verveelvoudigen en in de handel brengen van cd's

 

IEPT20080319, Rb Amsterdam, Filmrechten Joe Speedboot
Optie geen onherroepelijk aanbod licentie filmrechten: Nu DBB en Wieringa er in volharden niet met IJswater Films te willen onderhandelen, acht de rechtbank het ook niet zinvol om hen tot redelijke onderhandelingen te veroordelen. Geen sprake van schade voor IJswater Films, omdat niet aannemelijk is dat tussen partijen een definitieve licentieovereenkomst tot stand zou zijn gekomen.

 

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafvervolging Miss Lucy
Bevel tot instelling strafvervolging tegen beklaagden en NN wegens mogelijk grootschalige inbreuk kwekersrecht en valsheid in geschrifte.

 

IEPT20080319, Rb Den Haag, Fisher Farma v Z-Index
Vereisten voor opname in Z-Index: Zou Z-Index voorafgaande afgifte van een PD Notice gaan verlangen voordat een betreffend geneesmiddel in de G-standaard kan worden opgenomen, dan is dat naar voorlopig oordeel in deze omstandigheden onrechtmatig te achten jegens Fisher Farma

 

IEPT20080318, Hof Den Bosch, Startpagina

Geen overeenstemming startpagina.nl en startpagina.tv: Gebruik domeinnaam startpagina.tv als handelsnaam niet vastgesteld.

 

IEPT20080318, RCC, Vink v TG Online
misleidende "factuur"

 

IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)
Gebruik naam "The Sweet" en foto van groep op compilatie CD-Box "Remember the 70s"geen inbreuk op merk- of portetrechten. Geen misleidende reclame: Onvoldoende onderbouwd dat bij publiek de indruk wordt gewekt dat in de compilatie originele opnamen van The Sweet zijn opgenomen

 

IEPT20080318, Rb Middelburg, Inbeslagname beeldmateriaal Omroep Zeeland
Opvordering beeldmateriaal disproportioneel

 

IEPT20080318, Rb Den Haag, Ford v Service Best
Grensoverschrijdend ex parte bevel merkinbreuk

 

IEPT20080314, CGR, SPMSD v GSK
Geneesmiddelenreclame: beinvloeding voorschrijfgedrag - publieksreclame

 

IEPT20080313, HvJEG, Schneider v Rheinland-Pfalz
Etikettering wijn: Aanduiding productie-, bereidins-,rijpingsmethode of kwaliteit wijn mag geen verwarring wekken met aanvullende traditionele aanduidingen.Traditionele aanduiding beschermd voor dezelfde wijnsoort ongeacht producerende lidstaat. Vertaling aanduiding dient geen te geven tot verwarring of tot misleiding van de personen voor wie zij bestemd is

 

IEPT20080313, CvB RCC, Heineken v STAP

Verantwoordelijkheid voor reclame retailer

 

IEPT20080313, HvJEG, Doulamis - Reclameverbod tandverzorgingspraktijk

Algemeen reclameverbod tandverzorgingspraktijk toelaatbaar

 

IEPT20080312, Rb Maastricht, Atlas v Atlas 2000
Redelijke tegemoetkoming beperkt tot kosten omschakeling handesl:  € 7.575,00.

 

IEPT20080312, Rb Leeuwarden, Koga
Auteursrecht lIcentie-overeenkomst: Koga gehouden redelijke inspanningen te doen spanfiets in productie te nemen

 

IEPT20080312, Rb Rotterdam, West
TABAKSRECLAME, Artikel 5 Tabakswet: Vormgeving merk "West" op niet-tabaksproduct niet voldoende afwijkend van vormgeving gelijknamige merk op tabaksproduct

 

IEPT20080312, Rb Utrecht, Unilever v Inproba
Termijnoverschrijding toezegging inzake nieuwe verpakking Bami Goreng is niet een zodanig ernstige schending van de gedane toezegging oplevert dat de vorderingen dienen te worden toegewezen.

  

IEPT20080312, Rb Den Haag, ECB v DSS
Volgens rechtbank geen nietigheid wegens aan octrooi toegevoegde materie, ondanks afwijkende oordeel van de Engelse en Franse rechter. Geen mozaïek methode: De ruimer geformuleerde oorspronkelijke conclusies, weerhouden de aanvrager er niet van tijdens de verleningsprocedure te verwijzen naar die delen van de beschrijving waarin kenmerken worden beschreven die de aanvrager naar de claim wenst over te brengen. Uitvindingshoogte: stand van de techniek (GB 011) bevat geen technical pointer die de gemiddelde vakman rechtstreeks naar de uitvinding zou leiden.

 

IEPT20080312, Rb Den Haag, Consolidated Shoe v Dolce & Gabbana
Litispendentie: Onduidelijk of in Franse procedure dezelfde onderwerpen voor dezelfde landen in geschil zijn en of de belangen van de weliswaar verschillende partijen in die procedures niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn comparitie gelast

 

IEPT20080311, Rb Den Haag, SEB v Philips (Foodprocessor)
Geen inbreuk modelrecht: Uiterlijk utilitaire huishoudelijke keukenapparaten wordt in belangrijke mate maar niet uitsluitend bepaald door de verscheidene technische functies. De modelrechtelijk relevante vormgevingskenmerken zijn bij het aangevallen Philips apparaat naar voorlopig oordeel zodanig anders uitgevoerd, dat dit apparaat (net) vrijloopt, omdat aldus een modelrechtelijk relevante andere algemene indruk wordt gewekt.

 

IEPT20080311, Rb Den Haag, MFB v Asian Gear (beslag)

Bewijsbeslag ex artikel 1019b-d Rv

 

IEPT20080311, Rb Den Haag, MFB v Asian Gear (bevel)
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv

 

IEPT20080310, Rb Den Haag, MTV v Vadobag
MTV geldt als auteursrechthebbende o.g.v. art. 45d Aw - Beëindiging merchandisingovereenkomst- grensoverschrijdend bevel tot staking inbreuk auteurs- en merkenrecht voor Europese Unie

 

IEPT20080306, Rb Haarlem, VNU v Eventex
concept-samenwerkingsovereenkomst: partijen hebben in ieder geval wilsovereenstemming bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam. Bevel tot dooronderhandelen en tot inschrijving VNU als mede-rechthebbende Benelux merk

 

IEPT20080306, Hof Amsterdam, UPC
Depot UPC-merk niet te kwader trouw omdat diensten - advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten - niet soortgelijk zijn. Verval woordmerk UPC wegens niet normaal gebruik: Tijdelijke beperking merkgebruik vanwege negatieve berichtgeving over andermans merk geen geldige reden, mede nu diensten niet soortgelijk zijn en UPVC voor de soortgelijke diensten de naam Chello gebruikt

 

IEPT20080306, Hof Amsterdam, Diego Da Cunha v Nike
Optierecht voor tweede termijn van 4 jaar in strijd met redelijkheid en billijkheid
De wijze waarop Nike van haar optierecht gebruik wil maken door het met Da Cunha op 17-jarige leeftijd gesloten contract met een tweede termijn van vier jaar te verlengen is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid mogelijk niet aanvaardbaar te achten
.

 

IEPT20080306, Hof Amsterdam, HMS v DVZ
Geen contractuele verplichtingen inzake know how - vuilwater-verwerkingsinstallaties niet auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20080305, Rb Arnhem, Café Plus v café+co

Merkenrecht: geen verwarringsgevaar: De combinatie van "café" en "plus" heeft slechts weinig onderscheidend vermogen en is als merk zwak, daarom kunnen de andere elementen, te weten: aan de zijde van Café Plus het visuele logo (een stilistische kop en schotel) en aan de zijde van Café+co de verbale en begripsmatige toevoeging "CO", niet als van zo ondergeschikte aard worden beschouwd dat deze zijn te verwaarlozen.Geen derdenwerking gedoog-overeenkomst.

 

IEPT20080305, Rb Den Haag, Tequila Sombrero Negro

Toorank's rechten tot inroepen depot te kwader trouw van Gemeenschapsmerkdepot uit 1996 verwerkt wegens gedogen. Toorank's toestemming tot gebruik merk beeindigd door opzegging overeenkomst. Toepasselijkheid Mexicaans recht op etikettering fles niet inzichtelijk gemaakt. Nevenvorderingen gaan bestek kort geding te buiten

 

IEPT20080305, Rb Den Haag, Glasrenovatie Nederland v glasrenovatienederland.nl
Handelsnaamrecht: gevaar voor verwarring

 

IEPT20080304, Rb Den Haag, Enanef v Eurosolar
Model nietig wegens technische functie: Rechtbank onderschrijft de zogeheten apparaatgerichte leer, aangezien de resultaatgerichte leer met zich zou brengen dat techniek welke principieel vrij is het apparaat van Enanef wordt niet beschermd door enig in Nederland geldig octrooi en ook equivalen-ten van diezelfde techniek, langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn

 

IEPT20080304, Rb Den Haag, Kamal
Merkinbreuk