Mei 2008

Print this page

IEPT20080513, Hof Den Bosch, Slijterij

Overdracht goodwill, handelsnaam en klantenbestand: De goodwill - onderneming aan [adres] te [plaats] die aldaar een goede naam op het gebied van wijnen had verkregen is daadwerkelijk overgedragen. Voor de overdracht van een handelsnaam en een klantenbestand geldt dat exclusiviteit een essentieel element is.

 

IEPT20080530, CGR, SPMSD v GSK

hoger beroep: beinvloeding voorschrijfgedrag - publieksreclame

 

IEPT20080530, HR, TMF Financial Services

Misleidende beleggingsbrochure: Bij beantwoording van de vraag of de brochure misleidend is in de zin van art. 6:194 BW had het hof behoren uit te gaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de brochure zich richt of die zij bereikt

 

IEPT20080530, HR, Endstra-tapes

Auteursrecht: Persoonlijk stempel is een kenmerk dat uit voortbrengsel te kennen is, zonder dat de eis gesteld mag worden de maker bewust een werk heeft willen scheppen, welke eis ook onoverkomelijke bewijsproblemen kan veroorzaken. Eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. Volledige proceskosten dienen te worden gevorderd en gespecificeerd

 

IEPT20080529, Hof Den Haag, Beter Horen

Teken "Beter Horen" uitsluitend beschrijvend. Geen inburgering: Niet valt uit te sluiten dat inburgering in één (aanzienlijk) gedeelte van die lidstaat, in welk gedeelte zich een aanzienlijk deel van de betrokken kringen bevindt, voldoende moet worden geacht. Gebruik als handelsnaam ondersteunt niet inburgering als woordmerk.

 

IEPT20080529, Rb Den Haag, Crocs
Geen modelrecht, wel auteursrechtelijke bescherming. Geen voorlopige voorziening op grond van modelrecht nu de geldigheid van het recht is bestreden en het recht in ieder geval in eerste instantie nietig is verklaard.Het ontwerp van de 'Beach' schoen heeft een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

 

IEPT20080528, Rb Den Haag, Cinéart v RCV
Licentievergoeding: het enkele feit dat Cinéart aan RCV toestemming gaf voor verkoop van de tv-rechten aan een omroep die zowel in Nederland als België actief was, impliceert nog niet dat RCV ook de aan België toe te rekenen opbrengst van die verkoop mocht behouden

 

IEPT20080528, Rb Zutphen, Lips v M&C
Vergelijkende reclame: Slagsleutelbestendigheid geen belangrijke eigenschap: M & C B.V. suggereert aldus ten onrechte dat cilindersloten die niet slagsleutelbestendig zijn minder veilig zijn dan haar sloten, zo niet onveilig.

 

IEPT20080528, Rb Utrecht, Kymco v Luuko
Slaafse nabootsing erkend. Toewijzing (neven)vorderingen, inclusief rectificatie op website en voorschot schadevergoeding

  

IEPT20080528, Rb Den Haag, Aventis v Octrooicentrum
Afwijzing aanvullend beschermingscertificaat. Beoordeling handelsvergunning alleen naar werkzame stof, niet naar de therapeutische toepassing of de wijze van toediening van het geneesmiddel. Enkele stof Cetuximab niet beschermd door octrooi: Het ingeroepen basisoctrooi beschermt de combinatie van bepaalde antilichamen zoals cetuximab met een antineoplastisch middel zoals irinotecan; niet de enkele stof cetuximab

 

IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time v Blokker cs
Slaafse nabootsing aardewerk fritesbak: Bij de beoordeling of de aardewerk fritesbak van Present Time een eigen plaats inneemt op de markt, dienen schalen van plastic buiten beschouwing te blijven. Gevaar voor verwarring niet weersproken. Inbreuk auteursrecht op vier klokken

 

IEPT20080527, Rb Amsterdam, Verzoekers v OPTA
Geen anonimisering boetebesluiten ondernemingen. Geen strijd met onschuldpresumptie

 

IEPT20080526, Rb Dordrecht, Telefoontap

Stelselmatige inbreuk auteursrecht navigatiesoftware ernstige inbreuk op de rechtsorde

 

IEPT20080522, Rb Den Haag, Footwear v Converse

Geen inbreuk model- of auteursrecht: Andere totaalindruk in de ogen van de geïnformeerde gebruiker. Op voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen

 

IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen

Ex parte verbod op grond van model- en merkenrecht, niet op grond van octrooirecht of slaafse nabootsing. Het verzoek dient overigens te worden afgewezen, omdat het verzoek niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop

 

IEPT20080522, Rb Rotterdam, DJ Quintin v Quintino
Geen verwarringsgevaar handelsnamen en (beeld)merken gelet op verschil in vormgeving en ontbreken feitelijke verwarring terwijl partijen al gedurende enige jaren in dezelfde branche werkzaam zijn en (respectievelijk) het beeldmerk en het teken naast elkaar gebruiken. Herstelvonnis voor kennelijke fout in proceskosten.

 

IEPT20080522, CBB, Camel display

Niet toegestane verkooppresentatie. Matiging boete.

 

IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam
Oneerlijke concurrentie: met de woorden "de voormalige Svenska Skum organisatie" wordt de suggestie gewekt dat Svenska Skum niet meer bestaat. Inbreuk op auteursrechten datasheets Svenska Skum.

 

IEPT20080521, Rb Rotterdam, Meubelco v Sefa Meubel

Modelrechtelijke bescherming meubellijnen Romina en Safira, ondanks dat deze 2 jaar voor registratiedatum op de markt zijn gebracht. Auteursrechtelijke bescherming meubellijnen 'Christy', 'Melissa' en 'Naomi' afgewezen wegens gebrek aan oorspronkelijkheid

 

IEPT20080521, Rb Arnhem, Rozis v Sinfox

Overdracht auteursrecht bij algemene akte van inbreng vermogen van de onderneming. Geen gebruiksrecht voor software overeengekomen, en gebruik valt niet onder overeengekomen verbod

 

IEPT20080521, Rb Den Haag, Green Earth v Marine Bioproducts
Ontbinding overeenkomst: in gevaar brengen subsidie Marine Bioproducts is een material failure die buitengerechtelijke ontbinding van de gezamenlijke R&D-overeenkomsten rechtvaardigde. Sprake van toegestane specialisatie-overeenkomst: Een complementaire samenwerking tussen niet-concurrenten bij de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw product.

 

IEPT20080521, Rb Den Haag, Thuiskopie

Veroordeling tot betaling niet betwiste heffing van € 139.648,50

 

IEPT20080521, Rb Den Haag, Denios v Denios

Impliciete auteursrechtlicentie: Dochter uit hoofde van verhoudingen binnen Denios-groep en exclusieve samenwerkingsovereenkomst gerechtigd tot bewerken en verder openbaarmaken beeldmateriaal, met inachtneming van bepalingen inzake huisstijl en uitstraling.

 

IEPT20080521, Rb Alkmaar, Jaap.nl
Exhibitie afgewezen: Geen rechtmatig belang nu vordering niet aannemelijk is. Het bewijsbelang waar Plazacasa zich op zegt te beroepen correspondeert niet met een op haar rustende bewijslast

 

IEPT20080520, Rb Den Haag, Dedon v Suprento
Inbreuk op modelrechten Dedon Lounge. Geen andere algemene indruk. Vermoeden van geldigheid: Zolang vordering tot nietigverklaring niet is ingesteld bij BHIM brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen.

 

IEPT20080519, Rb Breda, Renovatievoegwerken J.C. Albers v Gebr. Albers
Handelsnaamrecht: gevaar voor verwarring

 

IEPT20080515, Rb Amsterdam, De Roy van Zuydewijn v Parool
Geen onderbouwing met feiten van op publiek debat gebaseerde mening in column vereist. Redactie in mindere mate verantwoordelijk voor inhoud column

 

IEPT20080515, Rb Den Haag, Tieleman Food cs v Meyn
ex parte verbod opgeheven: gerede kans dat octrooi in bodemprocedure nietig wordt geoordeeld.Geen opheffing bewijsbeslag. Dat gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat recht niet bestaat niet voldoende voor summierlijk blijken van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht

 

IEPT20080514, Rb Haarlem, Staat v A-Group en IS Interned Services
Provider kon in redelijkheid twijfelen aan juistheid brief Staatssecretaris
 

IEPT20080508, Hof Amsterdam, Hollandia v Hollander

Geen schorsing hoger beroep merkinbreuk kort geding in afwachting van beslissingen Benelux Bureau in ingestelde opposities

 

IEPT20080507, Rb Utrecht, Glassconnect v Auto R.A.S.

Vernietiging franchiseovereenkomst wegens dwaling

 

IEPT20080508, HvJEG, Eurohypo
Woordmerk Eurohypo heeft geen onderscheidend vermogen

 

IEPT20080508, Rb Den Haag, LifeScan
Merkenrecht: Ex parte verbod counterfeit LifeScan OneTouch test strip

 

IEPT20080507, Rb Breda, Amisa v Hisa

Verschillende schoenmodellen geen oorspronkelijke werken. Geen merkinbreuk door voorbeeldgebruik

 

IEPT20080507, Rb Amsterdam, G-Star v Cool Cat

Winstafdracht - geen algemene bedrijfscijfers: Er behoort te worden uitgegaan van het verschil tussen de netto-opbrengst minus het totaal aan de aan die opbrengst toe te rekenen kosten, hetzij directe of indirecte, hetzij vaste of variabele kosten.Volledige proceskosten: Dat de discussie niet gaat over de vraag of er sprake is van een inbreuk, maar zich beperkt tot de vraag of er (aanvullende) schade is geleden ten gevolge van de inbreuk, doet hieraan niet af

 

IEPT20080507, Rb Den Haag, MSN-lock
Gebruik domeinnaam MSNlock maakt inbreuk op MSN-merken Microsoft. MSN is niet verworden tot soortnaam. Door het gebruik van het teken msnlock bestaat ook het gevaar dat het publiek zal denken dat het onder dat teken aangeboden product afkomstig is van Microsoft. Geen gerechtvaardigde aanduiding van de bestemming van het product

 

IEPT20080506, Rb Den Haag, G-Star v Mondo Bazaar
ex parte verbod - modelrecht en auteursrecht jack