November 2008

Print this page

IEPT20081128, Rb Utrecht, Hartkamp v Basart

Geen partiële ontbinding addendum bij muziekuitgaveovereenkomst- te goeder trouw onderhandeld. vordering tegen Strengholt als bestuurder van de uitgeverij ontvankelijk

 

IEPT20081127, HvJEG, Intel v CPM - Intelmark

Bekende merken: Uitleg "verband"in de zin van Adidas-arrest en beoordeling ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie.

 

IEPT20081126, Rb Rotterdam, Foto Turks dansfeest

onrechtmatige publicatie portret: als algemeen bekend mag worden verondersteld dat binnen de Turkse gemeenschap, althans binnen de meer traditionele kringen daarvan, het zich op deze wijze als vrouw in het openbaar vertonen niet algemeen is geaccepteerd en als beledigend of aanstootgevend kan worden ervaren

 

IEPT20081126, Rb Amsterdam, Neijhorst v Damsko

Inbreuk auteursrecht foto: plaatsing foto op cover van het blad betreft niet de promotie van Tiney als model zoals bedoeld in de overeenkomst tussen Neijhorst en Tiney. Inbreuk toerekenbaar. € 1.500 schadevergoeding

 

IEPT20081126, Rb Utrecht, Groeivermogen

Geen overgang aansprakelijkheid misleidende reclame: Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in pre-contractuele fase niet overgegaan door contractsoverneming

 

IEPT20081126, Rb Amsterdam, X v Audax

Aantasting goede naam veroordeeld moordenaar - onrechtmatige publicatie portret: Vorderingen afgewezen nu vaststaat dat Audax in onderling overleg met X een rectificatie heeft geplaatst en Audax reeds een bedrag van EUR 4.000,- heeft betaald ter vergoeding van vermeende schade als gevolg van eventuele onrechtmatigheid en dit bedrag niet wordt teruggevorderd door Audax.

 

IEPT20081126, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic

Geen (voortijdige) toegang tot bewijs: Het bewijs waarvan Abbott kennis wil nemen betreft de omvang van de schade en de inbreuk, maar niet het bestaan van de inbreuk. Onder die omstandigheid heeft Abbott geen voldoende zwaarwegend en spoedeisend belang bij voortijdige toegang tot het bewijs.

 

IEPT20081126, Rb Den Haag, Eli Lilly v Staat

Marginale beslissing Minister inzake onderlinge vervangbaarheid Strattera (atomoxetine) en Ritalin (methylfenidaat). Rechtbank volgt niet het oordeel van deskundigen-commissie

 

IEPT20081126, Rb Den Haag, Glaxo v Cipla

Geen dreiging van octrooi-inbreuk in Nederland: niet valt in te zien dat voor dit type geneesmiddelen een mark in  Nederland via internet bestaat, mede omdat het innovatieve geneesmiddel Seretide® van Glaxo voor Nederlandse patiënten door ziektenkostenverzekeraars gewoonlijk zal worden vergoed, zodat er voor die patiënten geen reden zal bestaan een generiek product via een buitenlandse online winkel op eigen kosten te bestellen.  

 

IEPT20081125, Rb Haarlem, Brandt v V&D - Deukbekers

Toegestaan als verzocht, (…) Verweerster beveelt om binnen 24 uur na betekening van deze beschikking de in het verzoekschrift bedoelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Brandt te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het aanbieden in haar winkels, in haar folders en op haar website (…), de verkoop, levering, distributie of het anderszins verhandelen daarvan te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat verweerster bovenbedoeld bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt;

 

IEPT20081125, Rb Den Haag, Illegale streams Eredivisie

Verbod inzake illegale video streams Eredivisie wedstrijden: Bevel om gebruik van beeldmerken en openbaarmaking van (live) eredivisiewedstrijden waarvan verzoeksters rechthebbenden zijn, via de door Gerekwestreerde geëxploiteerde website davinciserver.nl of enige ander website, te staken en gestaakt te houden

  

IEPT20081124, Rb Utrecht, Postyno v Fieldvision

Bescherming eer en goede naam: In genoemde omstandigheden dient het recht van Postyno B.V. c.s. op bescherming van eer en goede naam en de persoonlijke levenssfeer te prevaleren boven het recht op vrije meningsuiting.

 

IEPT20081124, Rb Haarlem, Batavus v Blomson

Geen inbreuk auteursrecht: Batavus Personal Bike Delivery nauwelijks auteursrechtelijk beschermd werk: Blomson heeft bij de Montego Mover voldoende afstand heeft genomen van de Personal Bike Delivery, gelet op mode, trend of stijl op het gebied van fietsen. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20081121, HR, Juresta v Advex c.s

Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering. middelen inzake schadebeperkingsplicht, de procedure deskundigenbericht, schadeberekening en gepasseerd bewijsaanbod.

  

IEPT20081119, Rb Den Haag, Ooit Tongeren

Onnodig grievende en onevenredig schadelijke uitlatingen: De publieke suggestie van absolute onveiligheid met de onvermijdelijke doden en ongelukken tot gevolg gaat te ver, is te ongenuanceerd en is niet te rijmen met de ook door het echtpaar [X] als exploitanten blijkbaar desondanks toch geaccepteerde openstelling van Ooit Tongeren voor het publiek vanaf 15 juni 2007.

 

IEPT20081119, Rb Breda, De Graafschap

Onzorgvuldig advies inzake fiscale behandeling licentievergoeding: Immers, [A] mocht niet zonder waarschuwing voor risico's of zonder ter zake doende voorbehouden (...), stellen dat (i) de licentievergoeding geen inkomsten uit dienstbetrekking is en (ii) over de salarisinkomsten loon- en inkomstenbelasting verschuldigd is.

 

IEPT20081119, Rb Haarlem, Foto Cruijff

Inbreuk auteursrecht foto: Schadevergoeding van € 1.920, te weten € 960 aan materiële schade - € 960 aan immateriële schade

 

IEPT20081119, Rb Rotterdam, Bacardi v Mevi

Merkinbreuk - verwijdering codes: Het zou in strijd zijn met regels van het maatschappelijk verkeer indien Bacardi zou toelaten dat flessen, door haar geproduceerd en onder haar merk, zonder mogelijkheid van recall dreigen te worden verhandeld.

 

IEPT20081119, GvEA, Schräder v CPVO - Sumcol

Beperkte rechterlijke toetsing onderscheidbaarheid ras

 

IEPT20081118, Hof Den Haag, Paralegal v Het Juridisch Loket

Onderneming handelsnaamwet: het oogmerk om materieel voordeel te behalen moet bij de onderneming zelf aanwezig zijn. Ongeoorloofde concurrentie: gevaar voor verwarring in aanmerking genomen dat de handels- en domeinnaam van Paralegal juridischloket.info -  slechts in geringe mate afwijkt van de naam van Het Juridisch Loket en dat Paralegal en HJL zich beide bezighouden met het geven van juridisch advies

 

IEPT20081118, Rb Den Haag, KNV EHBO v MF Medical

EHBO heeft geen spoedeisend belang: NV EHBO wist in november 2007 al van levering stickers, zonder rechtsmaatregelen te treffen. Na sommatie in april 2008 handelingen gestaakt en geen aanwijzing dat inbreuk dreigt.

 

IEPT20081118, Rb Den Haag, Coty v Tico Trading - Davidoff

Geen bewijs uitputting merkenrecht: Selectief distributiesysteem op zichzelf geen reëel gevaar voor afscherming nationale markten c.q. omkering bewijslast.

 

IEPT20081114, Rb Den Haag, Marko v Van Woensel

Ex parte bevel - inbreuk modelrecht schoenen

 

IEPT20081113, Rb Amsterdam, Hansen v Blokker

Stijlverwantschap maar geen inbreuk op auteursrecht vlinderstoel. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20081113, Rb Den Haag, Crocs v X

Geen spoedeisend belang: Niet opgetreden in augustus 2007 of febrruari 2008. Informatie uit strafzaak jui 2008 ziet op feiten van voor november 2007. Aannemelijk dat X sinds februari 2008 gestopt is en geen dreiging van verdere inbreuk. Weigering om onthoudingsverklaring te ondertekenen is in dit a-typische geval onvoldoende om een spoedeisend belang aan te nemen  

 

IEPT20081112, Rb Den Haag, Yeda v Octrooicentrum Nederland

Aanvullend Beschermingscertificaat: omschrijving van de werkzame stof van het geneesmiddel in de handelsvergunning bepalend voor de vraag wat als product moet worden beschouwd. Uitzondering op product restrictieve uitleg mogelijk ter zake van specifieke afgeleiden van de werkzame stof, zoals zouten en esters, wanneer dat geen verandering brengt in de therapeutische werking van de stof.

 

IEPT20081112, Rb Utrecht, Thuisbezorgd v thuisbezorgen.nl

Thuisbezorgd.nl is geen louter beschrijvende handelsnaam. Domeinnaam thuisbezorgen.nl gebruikt als handelsnaam en gevaar voor verwarring: verbod toegewezen. Geen overeenstemming tussen beeldmerk thuisbezorg.nl en tekst 'thuisbezorgen.nl'. Belang bij verbod wegens dreiging inbreuk. Proceskosten: Nadere toelichting vereist, nu gevorderde kosten hoger zijn dan indicatietarief. Proceskostenveroordeling eerder kort geding onherroepelijk.

 

IEPT20081112, Rb Amsterdam, ANP v Novum

Ongeoorloofde concurrentie: Ongeoorloofd profiteren van inspanningen van ander bedrijf door technische beschermingsmaatregelen te omzeilen. Onrechtmatig handelen redacteuren toe te rekenen aan werkgever, Novum BV. Handelen Novum BV toe te rekenen aan Novum NV, die op de hoogte is geweest van het op onrechtmatige wijze vervaardigen van nieuwsberichten door Novum BV en desondanks die berichten aan derden heeft aangeboden.

 

IEPT20081112, Rb Breda, Gemeente Breda - BKR

Vernietiging kunstwerk geen aantasting werk art. 25(1)(d) Aw. Indien (...) de kunstwerken zijn vernietigd of in het ongerede zijn geraakt, dan nog levert de vernietiging van die kunstwerken geen aantasting op van het auteursrecht op basis van artikel 25 lid 1 sub d van de de Auteurswet.

 

IEPT20081112, GvEA, Lego

Lego vormmerk nietig: Wezenlijke kenmerken van de vorm worden veroorzaakt door technische uitkomst ook indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen. De wezenlijke kenmerken van een vorm moeten op objectieve wijze worden vastgesteld, op basis van de grafische voorstelling ervan en eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de merkaanvraag werden ingediend perceptie consument niet relevant.

 

IEPT20081111, Rb Den Haag, X v Consumentenautoriteit

Geen inzage onderzoeksrapport in handhavingsfase. Call scripts, voicelogs en standaardbrieven zijn bedrijfsvertrouwelijke gegevens

 

IEPT20081111, Hof Den Haag, Norma cs v SONT en Staat

AMvB inzake voorwerpen en tarief Thuiskopieregeling vooralsnog rechtmatig.

 

IEPT20081111, Rb Den Haag, Arla v Vergeer

Inbreuk Cheez'pucks op PUCK. Min of meer abstracte benadering verwarringsgevaar. Overdracht domeinnaam bevolen. Geen spoedeisend belang bij nevenvorderingen.

 

IEPT20081110, Rb Den Bosch, Essence v De Stelling

Geen onrechtmatige publicaties: Vijf artikelen niet nodeloos grievend of beledigend. Juistheid niet zozeer van belang, nu het om het uitdragen en onderbouwen van een waardeoordeel in het kader van een publiek debat en dus om een mening gaat. Auteursrecht op dagvaarding niet voldoende onderbouwd.

 

IEPT20081107, Rb Den Haag, Hachette v Mediamaatjes Quote 500

Ex parte verbod databankrecht Quote 500.

 

IEPT20081107, HR, Realchemie v Agrar
Tenuitvoerlegging Duitse einstweilige Verfugung en Kostenfestsetzungsbeschluss

 

IEPT20081105, Rb Middelburg, Dacotherm v Topvorm

Bedrijfsgeheimen: Algemeen verbod gebruik bedrijfsgegevens toewijsbaar enkel vanwege voormalige vertrouwenspositie gedaagden.  € 197.766 aan boetes verbeurd wegens overtreding arbeidsovereenkomst. Voor het overige geen ongeoorloofde concurrentie.

 

IEPT20081105, Rb Utrecht, Vlaar v Markant

Beoordeling overdracht auteursrecht: op grond van Auteurswet en niet art. 3.28. lid 1 BVIE, nu geen modeldepot heeft plaatsgevonden en het in dezelfde hand bevinden van model- en auteursrecht niet kan spelen. Voor (eerste) overdracht vereiste akte ontbreekt aangezien royaltyovereenkomst geen overdracht bedoeld. Rechtsopvolgend auteursrechthebbende kon royaltyovereenkomst ontbinden wegens niet-nakoming.

 

IEPT20081105, Rb Den Haag, AD Nieuwsmedia v De Telegraaf

Voeging aan de zijde van gedaagde toegestaan. Wet biedt geen aanknopingspunten voor aan een voeging te verbinden nadere voorwaarden of voor een gedeeltelijke voeging (excl voorlopige voorziening)

 

IEPT20081105, Rb Breda, Inter Ikea v Inter-East

Inbreuk auteursrecht Ikea. Inter Ikea heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de VÄLLÃ- gieter in 2000 is ontworpen. Voorschot schadevergoeding - reputatieschade € 10.000 omdat 10.000 exemplaren van de inbreukmakende gieters voor een lagere prijs  zijn verkocht in Action Non Food-winkels, welke tot het laagste segment van de markt behoren.

 

IEPT20081105, Rb Den Haag, Thane v Robba

Inbreuk "Slim 'n Lift"- en "Orbitrek"-merken. Assumptie van geldigheid Gemeenschapsmerk Orbitrek ten opzichte van ouder Beneluxmerk Orbitrac.

 

IEPT20081104, Hof Amsterdam, GolfOne

Overtreding Wet toezicht effectenverkeer: Hof stelt 69 aandeelhouders in het gelijk en veroordeelt tot vergoeding van de door de aandeelhouders geleden schade ten bedrage van € 900.00. Misleidende reclame-claims terug te voeren op het ontbreken van een prospectus in de zin van artikel 3 Wte.

 

IEPT20081103, Hof Amsterdam, SampleNavigator

Wanbeleid onderneming door niet verwerven IE-rechten op software: Nu (...) zij deswege niet de intellectuele eigendomsrechten van SampleNavigator (...) bezit en dat uitermate kwestieus is of zij ooit in staat zal zijn die eigendom voor zich te (her)winnen (...) moet voorts worden geconcludeerd dat de continuïteit van (de ondernemingen van) de vennootschappen ernstig in gevaar is.

 

IEPT20081103, Rb Den Haag, Total Energy Solution v Energy Advice

Geen bescherming merk zonder inschrijving. Inbreuk handelsnaam TES