Oktober 2008

Print this page

IEPT20081031, Rb Zwolle, Gemeenschappelijk auteursrecht

Gemeenschappelijk auteursrecht: Op grond van artikel 3:169 BW is hij dus (tevens) gerechtigd tot het gebruik van het in de gemeenschap vallende auteursrecht.

 

IEPT20081031, Rb Utrecht, Tamron v Ruitenberg cs

Geen uitputting merkenrecht. verweer speculatief en niet aannemelijk. Vereenzelviging procespartijen, mede omdat verschuivingen tussen procespartijen ook ten doel hebben om het de merkhouder zo lastig mogelijk te maken om haar recht te handhaven

 

IEPT20081031, Rb Utrecht, Cincom v EDS

Redelijke uitleg auteursrechtlicenties software: Geen beëindiging licentie van rechtswege wegens ontbreken overeengekomen schriftelijke verlengingsbrief. Een redelijke uitleg van het bepaalde met betrekking tot het maximaal aantal 'named users' brengt mee, dat daaronder moet worden begrepen het totaal aantal "named users" van alle klanten van EDS.

 

IEPT20081030, Rb Zwolle, Kachelplaats.nl

Typosquatting?  Geen gebruik domeinnaam kachelplaat.nl als handelsnaam: Niet is gebleken dat [gedaagde] de naam Kachelplaat.nl anders gebruikt dan als naam voor het bedoelde internetdomein.  Onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aannemelijk te achten dat [gedaagde] geen kachelplaten verkoopt waardoor de registratie en het gebruik van de domeinnaam Kachelplaat.nl als typosquatting dient te worden aangemerkt.

 

IEPT20081030, Rb Maastricht, Portret Gouverneur Limburg

Auteursrecht en locatie schilderij. Geen contractuele afspraak over locatie schilderij.
Geen aantasting eer en goede naam door verplaatsing naar prominente locatie

 

IEPT20081030, Rb Arnhem, Uniac v Vermeulen Medical

Ex parte   inbreuk merk Spirit

 

IEPT20081029, Rb Amsterdam, Boltini

Ongeschreven IE-recht op artiestennaam met verzilverbare populariteit. Naar huidig recht is een dergelijk rechtniet overdraagbaar (art. 3:83(3) BW, maar naar het voor voor 1992 geldende recht sprake van rechtsgeldige overdracht. Tussentijdse ontbinding licentie in het licht van de wetswijziging in 1992, het feit dat Nedstede c.s. de naam Boltini niet (noemenswaardig) gebruikt en niet voldoende is onderbouwd dat de naam Boltini tegenwoordig nog een verzilverbare populariteit geniet.

 

IEPT20081029, Rb Den Bosch, Fonofloor v OCAM

Geen inbreuk auteursrechten brochures en algemene voorwaarden. Geen overeenstemming Fonofloor en Redufloor. Geen slaafse nabootsing noch stelselmatig afbreken bedrijfsdebiet.

 

IEPT20081029, Rb Den Haag, Atlas Transport v Atlas Air

Merkenrecht: Geen schorsing wegens verknochtheid nietigheidsprocedure.  Aangezien de nietigheidsprocedure thans bij het GEA aanhangig is, is er geen aanleiding meer om op grond van artikel 100 GMVo deze procedure ambtshalve te schorsen. Geen zekerheidstelling proceskosten in geval van buitenlandse gedaagde

 

IEPT20081029, Rb Den Haag, Container Centralen v Schalkoort

Oproeping in vrijwaring SNB-REACT wegens uitlokking afgewezen

 

IEPT20081029, Rb Utrecht, FenLand Holding v Mede Groep

Auteursrechthebbende op door directeur opgestelde stukken - artikel 8 Aw

 

IEPT20081029, Rb Den Haag, Bergemann v X

Partiële nietigheid. Stand van de techniek: WO 231 kan niet worden gerekend tot de algemene vakkennis die de gemiddelde vakman geacht moet worden werkelijk tot zijn beschikking te hebben gehad ten tijde van de octrooiaanvrage. Conclusie 1-9 geldig; Conclusies 10, 11, 12, 14 en 15 nietig wegens ontbreken nieuwheid. Nieuwe nietigheidsgrond bij pleidooi dient als in strijd met de goede procesorde in een octrooiprocedure volgens het verkorte regime buiten beschouwing te blijven

 

IEPT20081029, Rb Den Haag, Occlutech v AGA Medical

Geen inbreuk octrooi: Géén sprake van twee klemmen 'aangepast voor het klemmen van de draden bij de tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting'. Een functionele uitleg van de conclusie, die neerkomt op het weginterpreteren van het kenmerk dat er aan de uiteinden van de inrichting twee klemmen aanwezig dienen te zijn, terwijl dat kenmerk daarentegen in de verleningsprocedure is toegevoegd, komt in strijd met de rechtszekerheid voor derden.

 

IEPT20081028, Rb Zwolle, LD v Gemeente Zwolle

Aanbesteding: geen aanzetten tot inbreuk auteurs- en merkrechten. Onvoldoende aannemelijk dat Gemeente Zwolle andere inschrijvers "aanzet" tot het gebruik van de term "ABC-meting", en aldus inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht van L&D en evenmin is aannemelijk geworden dat de aanbesteding degene aan wie de opdracht zal worden gegund dwingt inbreuk te maken op auteursrechten van L&D

 

IEPT20081028, Hof Den Haag, Darome v Orogel c.s.

Letterlijke uitleg conclusie:  Geen ruimte voor equivalentie

 

IEPT20081028, Rb Arnhem, Nibe v Interfocos

Auteursrecht: Twijfel over inbreukmakende overeenstemmende totaalindruk

 

IEPT20081028, Rb Den Haag, Capres v Smarttip

Geen inbreuk octrooi - wapperverbod en rectificatie

 

IEPT20081024, Rb Den Haag, Computervredebreuk voorlichter Ministerie SZW

Computervredebreuk: Onrechtmatige toegang tot vertrouwelijke informatie voormalig werkgever

 

IEPT20081022, Rb Dordrecht, Autodesk
Inbreuk auteursrecht: Schadevergoeding € 24.500

 

IEPT20081022, Rb Den Haag, Arai v H&M

Uitputting auteurs- en merkrechten niet voldoende onderbouwd. Oneigenlijk gebruik van Engelse BTW-faciliteit. Grensoverschrijdend verbod

 

IEPT20081022, Rb Den Haag, Howe cs v Casala

Tutor tafel auteursrechtelijk beschermd. Inbreuk en ontlening aangenomen. niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel inmiddels verstreken. Proceskosten gematigd op grond van Indicatietarief IE-zaken.

 

IEPT20081022, Rb Zwolle, Firefabric v Poly-Nederland

Misleidende mededelingen onvoldoende aannemelijk: Naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter is, mede gelet op voormelde maatstaf, onvoldoende aannemelijk geworden dat Poly-Nederland of Firetexx onjuiste mededelingen heeft gedaan in de zin van artikel 6:194 BW.

 

IEPT20081021, RCC, Buma v Watson
Misleidende reclame lok-artikel: Voor haar oordeel dat een aantal van gemiddeld 18 stuks per winkel te weinig is, heeft de Commissie -naast de populariteit van boxershorts van het merk Björn Borg- ook mee laten wegen dat de boxers-horts zijn aangeboden in een folder met een oplage van 6 miljoen exemplaren en dat de prijs waarvoor de shorts werden aangeboden aanmerkelijk lager is dan de gebruikelijke prijs.

 

IEPT20081021, Hof Den Haag, Consumentenbond

Publicaties Consumentenbond hebben groot gezag: de kern van dit geschil betreft de vraag of de beperkte doelstelling van het onderzoek, de wijze van uitvoering van het onderzoek en de resultaten daarvan, de beoordelingscriteria voldoende duidelijk naar voren komen in de publicaties. Publicaties Consumentenbond onrechtmatig jegens Eye Center: onderzoeksopzet onvoldoende duidelijk gemaakt, geen helder onderscheid tussen verschillende doelstellingen en discrepantie tussen in de inleiding genoemde randvoorwaarden en datgene waaraan daadwerkelijk getoetst is, het indelen van Eye Center in de categorie ‘slecht’ is onvoldoende zorgvuldig geweest, andere redenen waarop Eye Center als slecht aangemerkt moet worden blijken niet uit artikel en Eye Center wordt als enige kliniek in de tekst van het artikel genoemd en beschreven als slecht op basis van een onderzoek dat onduidelijk en onvolledig is weergegeven.

 

IEPT20081021, Rb Leeuwarden, Diefstal virtuele goederen

Virtueel amulet en virtueel masker zijn 'goed' in de zin van artikel 310 Sr 

 

IEPT20081020, Rb Den Haag, Motoport v IGM Trading

Ex parte bevel modelrecht reflectievest

 

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Bruno Press v IMT
Uitsluiting aansprakelijkheid ex art 6:196c BW niet toepasselijk: Immers op haar website geeft IMT grotendeels van haar zelf afkomstige informatie door en door de opzet van haar website nodigt zij bezoekers uit tot het plaatsen van foto's van zogenoemde sterren. 

 

IEPT20081016, HvJEG, Bundesverband v Deutsche Internet Versicherung

Contactinformatie electronische dienstverlener: de dienstverlener is verplicht nog vóór de sluiting van een overeenkomst, naast zijn elektronischepostadres andere informatie beschikbaar te stellen, welke niet noodzakelijkerwijs een telefoonnummer hoeft te zijn.

 

IEPT20081016, Rb Den Haag, Teddy v Ambika

Ex parte bevel wegens inbreuk modelrecht blouse

 

IEPT20081016, Rb Amsterdam, G-Star v Bestseller

Geen inbreuk op auteurs- of vormmerkrecht.

 

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Red Wing Shoe v SPM cs

Slaafse nabootsing Red Wing Engineer laars.

 

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Bruno Press v IMT

Inbreukmakende publicatie foto op website. Zorgplicht voor IMT als uitgever website. Voorschot schadevergoeding € 6.700

 

IEPT20081015, Rb Amsterdam, Hema v Hans

Inbreuk op auteursrecht folder niet vast te stellen: Op basis van deze stukken kan niet geoordeeld worden dat de totaalindruk die de folders maken hetzelfde is

 

IEPT20081015, Rb Den Haag, Ligman Lighting

Verstekvonnis: overdracht domeinnnaam doordat vonnis in de plaats treedt van wilsverklaring. Proceskosten € 20.000.

 

IEPT20081015, Rb Den Haag, Voortent

Model nieuw en eigen karakter, ondanks technisch bepaalde elementen. Artikel 1019h Rv biedt geen grondslag voor het vorderen van handhavingskosten sec, los van een vordering tot handhaving van IE-rechten

 

IEPT20081015, GvEA, Manpower

Inburgering manpower als onderscheidend merk voor uitzendbureaus in Verenigd koninkkrijk, Ierland, Duitsland en Oostenrijk bewezen

 

IEPT20081015, Rb Amsterdam, Muziek Medisch Centrum West

Auteursrecht vermogensrecht: Geen nietige c.q. vernietigbare overdrachtsakte muziek reeks 1. Overdracht bij voorbaat auteursrecht muziek reeks 2
in ieder geval vanaf het arrest van de Hoge Raad uit 1980 was ook onder het oude recht overdracht van auteursrechten op een nog niet vervaardigd werk mogelijk was, mits, eventueel achteraf, aan de hand van de akte waarbij die rechten zijn overgedragen kan worden vastgesteld om welk werk het gaat. Geen overeenstemming over overdracht auteursrecht muziek voor reeks 3.

 

IEPT20081014, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Honingpotje auteursrechtelijk beschermd. Overdracht auteursrecht beoordeeld naar Frans recht. Ontwerperschap voldoende bewezen, behoudens tegenbewijs. Nietigheid internationaal modeldepot te beoordelen naar Benelux recht: depot nietig omdat Kenmerkende eigenschappen van model niet uit depot blijken.

 

IEPT20081014, Rb Den Haag, Trenité v Trendhopper

Ex parte bevel wegens modelrechtinbreuk 

 

IEPT20081013, Rb Den Haag, ISO Groep v ROBOplug

Voorlopig deskundigenbericht octrooizaak: de rechter komt ter zake van een verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht geen discretionaire bevoegdheid toe. Vertrouwelijkheid deskundigenbericht: het onderzoek zal door de deskundige zelfstandig worden verricht, zonder dat verzoeksters, noch vertegenwoordigers van verzoeksters tegenwoordig mogen zijn. B zal in de gelegenheid worden gesteld om te verzoeken (delen van) het rapport aan verzoeksters te onthouden.

 

IEPT20081010, Rb Assen, Powerplustools Int v Powerplustools Benelux
Toewijzing vorderingen in reconventie na schikking

 

IEPT20081009, Rb Zutphen, Eetcafe

Overdracht handelsnaam niet aannemelijk: De kantonrechter is van oordeel dat de enkele vermelding van [verweerders] in het Handelsregister onvoldoende is om de naamsoverdracht te bewijzen, zeker niet nu [verweerders] zelf ter zitting heeft verklaard dat er verder geen overeenkomst op schrift is gesteld en dat zij geen koopsom heeft hoeven betalen met betrekking tot de gestelde naamsoverdracht.  


IEPT20081009, HvJEG, Directmedia v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Opvraging databank: Raadpleging en individuele beoordeling databank op scherm vormt een "Opvraging" wanneer dit neerkomt op de overbrenging van een vanuit kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de beschermde databank.

 

IEPT20081009, Rb Amsterdam, Gmail 

Verplichting voor Google om identiteitsgegevens Gmail-accounthouder te verstrekken 

 

IEPT20081009, Rb Amsterdam, NIVRA c.s. v SWA c.s.

RA en AA bekende merken. Gebruik door Stichting Wakkere Accountant van het teken RAA merkinbreuk - gebruik van AAA onrechtmatig. Verwarringsgevaar tussen NIVRA en NOVAA, enerzijds, en NOVRA, anderzijds

 

IEPT20081008, Rb Haarlem, Extrugroup v Estee Beheer cs

Overtreding concurrentiebeding: [A] in persoon gebonden aan concurrentibeding in overeenkomst die hij namens onderneming tekende. 1 overtreding aangenomen - bewijsopdracht ter zake van overige gestelde overtredingen. Nederlands auteursrecht toepasselijk. Diemix machine niet auteursrechtelijk beschermd. Geschriftenbescherming voor handboeken. Geen slaafse nabootsing of onrechtmatig profiteren wanprestatie.

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, Despec v Thuiskopie

Niet informeren over reductieregeling door Stichting Thuiskopie is onrechtmatig. Schadevergoeding van € 120.098,29

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, Boston Scientific v EGP cs 

Partiële nietigheid: leer uit het arrest Spiro/Flamco (HR 9 februari 1996, BIE 1996/94) is sinds de inwerkingtreding van het EOV 2000 per 13 december 2007 niet langer van toepassing op Europese octrooien. Geen toegevoegde materie en octrooi is nawerkbaar. Geen geheel ontbreken inventiviteit; volgt gedeeltelijke vernietiging octrooi.

 

IEPT20081008, Rb Zwolle, Eclectic Industries 

Distributie-overeenkomst met Play Invest niet geëindigd: Dat het Memorandum aldus moet worden uitgelegd dat bij ontbreken van commitment (in de visie van Eclectic) de in het Memorandum vastgelegde overeenkomst zonder meer eindigt, dus zonder ingebrekestelling of enig overleg, is door Eclectic tegenover de betwisting door Play Invest onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, MAG Instrument v Volume Trading

Slaafse nabootsing combinatie vormgeving, verpakking en naam Mini Maglite. Merkenrecht: Mag kan nader bewijs leveren van inburgering van vorm Mini van de Maglite als identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen auteursrechtelijke bescherming: de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en de Mini Maglite wordt niet beschermd door het Amerikaanse auteursrecht

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, John Deere v Van Ruiten

Geen zekerheid voor proceskosten in VS gevestigde gedaagde

 

IEPT20081007, Rb Rotterdam, OPTA - Boete Spamverbod
€ 75.000 boete voor overtreder spamverbod

 

IEPT20081007, Rb Den Haag, BMW v Inter-Tyre Holland
Inbreuk modelrecht: de Gemeenschapsmodellen zijn vrijwel tot in detail nagemaakt. Merkinbreuk: uit de afbeelding wordt immers niet duidelijk dat de velgen weliswaar geschikt zijn voor auto's van het merk BMW maar niet van BMW afkomstig zijn. Nevenvorderingen afgewezen wegens onvoldoende spoedeisend belang

 

IEPT20081003, Rb Utrecht, Sauerbreij en Elhorst v Tirion

Inbreuk portretrecht: herkenbare portretten

 

IEPT20081002, Rb Den Bosch, Foto Cruijff
Inbreuk auteursrecht. Schade conform Fotografenfederatie

 

IEPT20081002, Rb Den Haag, Honcoop v De Bie Venray - Bekerdrager

Inbreuk modelrecht

 

IEPT20081002, Rb Amsterdam, ANWB v Media Mij - Buitenleven

Buitenleven als merk voor tijdschrift onderscheidend door inburgering sinds 2002

  

IEPT20081002, Rb Dordrecht, Comtech Telecom v Com.Tech. Automatisering
Handelsnaamzaak: dading ter zitting - proceskosten

  

IEPT20081002, HvJEG, K-Swiss v BHIM

Procesrecht: Bewijslevering mogelijk van de ontvangstdatum van een onjuist verzonden kennisgeving. Beroep niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

 

IEPT20081001, Rb Almelo, Fit for Free v Olympic Gym

Geen auteursrecht op reclameconcept - Geen onrechtmatige plaatsing reclameborden

 

IEPT20081001, Rb Den Haag, Hansgrohe v Tiger

Model- en auteursrecht: beperkte beschermingsomvang model douchekop wegens stijlkenmerken en technische vereisten

 

IEPT20081001, Rb Den Haag, Sulphide cs v Marbleous cs

Nieuwheid, inventiviteit, nawerkbaarheid en inbreuk aangenomen van NL octrooi 670: Probleemstelling: hoe in grote aantallen voorwerpen van glas met daarin driedimensionale figurines van hoge kwaliteit kunnen worden vervaardigd, waarbij de figurines (beter) in het midden van het glas zijn gepositioneerd. Reconventionele nietigheid niet-ontvankelijk Wegens ontbreken door artikel 75 Row 1995 voorgeschreven advies omtrent nietigheidsgronden. NL 444 nietig omdat niet overtuigend is aangetoond dat het probleem zich in de stand van de techniek voordoet.

 

IEPT20081001, Rb Maastricht, Ofpact v Cyborg

Schadevergoeding: uit te gaan van de (gederfde) omzet die bij het rechtmatig gebruik van de films geïncasseerd had kunnen worden. Proceskosten: De geringe ernst en omvang van de inbreuk (tot uitdrukking komend in de omvang van de schadevergoeding) leidt tot matiging van de proceskostenvergoeding tot een bedrag van € 5.000,=.