September 2008

Print this page

IEPT20080930, Rb Den Haag, Bodum v Kaldi Koffie

Ex parte bevel moEx parte bevel modelrechtinbreuk tegen 57 partijen. Toegewezen terzake van dubbelwandig glaswerk, afgewezen terzake van cafetière vanwege slechte kwaliteit beeldmateriaal van produkt gerekewstreerden.

 

IEPT20080930, Rb Amsterdam, Pretium v TROS

Geen uitstel uitzending. Geen afgifte beelden verborgen camera 

 

IEPT20080930, RCC, Q-Music TV-commercial

Q-Music commercial niet in strijd met goede smaak. Er wordt niet ontoelaatbaar de spot gedreven met een religieus thema

 

IEPT20080930, Hof Den Haag, Bo-Dean v Prénatal LIEF!

LIEF! geen aanduiding van een kenmerk van babyartikelen: onderscheidend vermogen als merk van huis uit en door inburgering. Inbreukmakend gebruik van LIEF als herkomstaanduiding door Prenatal. Toezegging LIEF! niet te gebruiken omvat ook LIEF. Geen depot te kwader trouw 

 

IEPT20080926, Rb Amsterdam, Argeweb v Online Breedband

Geen auteursrechtinbreuk commercial ex parte bevel na zitting geweigerd

 

IEPT20080926, Rb Arnhem, Gelredome v Servicetarget

Inbreuk handelsnaam en merk door gebruik domeinnaam en foto stadion

 

IEPT20080925, Rb Zwolle, Survivals Almere

Inbreuk handelsnaamrechten. Overgang handelsnaamrechten aan rechtsopvolgster van eenmanszaak. Geen overdracht domeinnaam bevolen: enkele registratie is geen "voeren" handelsnaam en niet gesteld dat registratie op zich onrechtmatig is

 

IEPT20080925, Rb Almelo, Kreatos Kappers

Geen merk- of handelsnaaminbreuk: oudere Nederlandse handelsnaam.

 

IEPT20080924, Rb Den Haag, Pink Ribbon v X-Groep

Merkdepotverbod: X-groep wordt verboden opnieuw Benelux- of Gemeenschapsmerkdepots te verrichten voor het teken PINK RIBBON en/of voor tekens die een andere combinatie omvatten van de woorden 'PINK' en 'RIBBON', totdat in de door Pink Ribbon aanhangig te maken bodemprocedure bij eindvonnis zal zijn beslist.

 

IEPT20080924, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra

Prejudiciële vragen HvJEG: Uitleg beschermingsomvang biotechnologische uitvindingen:
kan bescherming ook worden ingeroepen in een situatie waarin het voortbrengsel (de DNA-sequentie) deel uitmaakt van een in de Europese Unie ingevoerd materiaal (sojameel) en zijn functie op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend (in de sojaplant) of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?

 

IEPT20080924, Rb Den Haag, Taartenwinkel.nl v GefeliciTAART
Geen inbreuk handelsnaam door gebruik taartwinkel.nl door gefeliciTAART.

 

IEPT20080923, Hof Den Haag, Van Dillewijn v Zwapak - inpakvel

Geen letterlijke inbreuk, maar wel equivalantie: De bij het Neuvella-vel toegepaste maatregel- het tevens representeren van veldelen zonder rechte hoeken - vervult in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze en leidt tot in wezen hetzelfde resultaat. Geen nieuwheidsschadelijke anticipaties

 

IEPT20080923, Hof Arnhem, Lichtwer Pharma v Norgine - Laxacur

Aandieningscriterium: Laxacur als middel dat darmbeweging stimuleert is geen geneesmiddel maar medisch hulpmiddel. Relativiteit overtreding geneesmiddelenwet: Indien al geoordeeld zou moeten worden dat Laxacur een geneesmiddel is en dat Lichtwer derhalve in strijd heeft gehandeld heeft met de artt. 40, leden 1 en 2 en 84, lid 1 Gnw, levert de schending van deze bepalingen op zich geen onrechtmatige daad op jegens Norgine.

  

IEPT20080922, Rb Amsterdam, Pretium v TROS

Gebruik verborgen camera onder omstandigheden rechtmatig. Ruimhartig ruimte weerwoord gerechtvaardigd

 

IEPT20080922, Rb Groningen, Ozmag v Zechstein Minerals

Merkdepot te kwader trouw

 

IEPT20080918, Rb Den Haag, G-Star v A&S

Ex parte bevel - merkinbreuk

 

IEPT20080917, GvEA, Neurim Pharmaceuticals

beroep niet-ontvankelijk

 

IEPT20080917, Rb Den Bosch, Maxim

Portretrecht beroepsmodel: geen impliciete toestemming grootschalig gebruik. Inbreuk te goeder trouw: In die periode mocht Maxim er op grond van de tussen haar en het reclamebureau Max Advertising gesloten overeenkomst op vertrouwen dat er sprake was van rechtmatig gebruik van het portret op de verpakkingen.

 

IEPT20080917, Rb Amsterdam, Rabobank v BUMA

BUMA-heffing BTW-plichtig

 

IEPT20080917, Rb Dordrecht, Sara Lee - Pickwick
Ex parte bevel wegens merkinbreuk - geen zekerheidsstelling

 

IEPT20080917, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line

Bewijs inbreuk auteursrecht door screendump. Volmacht om te procederen op eigen naam aangetoond. Schadebepaling: accountantsopgave aantal downloads.

 

IEPT20080916, CBB, Tabaksverkooppunt op evenement

Verboden wijze van uitstallen van verpakkingen. Geen reden tot matiging boete van € 45.000.

 

IEPT20080916, RCC, Wakker Dier v Uniq - Scharreleisalade

Scharreleisalade niet misleidend ondanks aanwezigheid van niet van scharrelkippen afkomstige eidooier

 

IEPT20080916, Hof Den Haag, Pretium v De Telegraaf

Onrechtmatige publicatie inzake telefonische colportage Pretium. Geen onjuiste voorstelling door Pretium telefonisten. Geen misstand: De omstandigheid dat deze telefonische werving in al dan niet brede kring als onplezierig wordt ervaren, betekent niet dat deze onrechtmatig is. Geen hoor en wederhoor toegepast

 

IEPT20080916, HvJEG, GSK

leveringsweigering van normale bestellingen door bepaalde groothandelaren ter voorkoming van parallelexport is misbruik machtspositie

 

IEPT20080916, Rb Den Haag, Asiangear v MM-Exclusief

Opheffing merkenrechtelijk beslag: Het Gemeenschapsmerk is nog niet ingeschreven zodat Mm-Exclusief op dit tijdstip nog geen merkrechten kan inroepen.Voorschot schadevergoeding van € 7.737,56 voor opslagkosten containers en buitengerechtelijke kosten

 

IEPT20080915, Rb Zutphen, Punch v Jama

Geen onrechtmatig gebruik container identificatie systeem

 

IEPT20080912, Rb Amsterdam, Altech v Sisvel
Octrooirecht: demonstreren op beurs is 'gebruiken' - licentieverlening tegen redelijke voorwaarden weigering licentie voor enkel beurs in de RAI tegen vergoeding van ongeveer € 300

  

IEPT20080911, Rb Amsterdam, Illegaal gebruik internetverbinding studentenflat

Geen diefstal "goed" door illegaal gebruik internet-verbinding : dataverkeer en capaciteit van bandbreedte zijn geen "goed" in de zin van artikel 310 Sr. Uploaden radioprogramma's vermoedelijk inbreuk auteursrecht en naburige rechten - vrijspraak

 

IEPT20080911, Rb Amsterdam, People's Trust v Van Kasbergen

Uitlating 'walgelijk en misselijkmakend' in Shownieuws niet onrechtmatig.  

 

IEPT20080911, Rb Den Haag, VIOB v Van Ophem

Ladderklem: geen inbreuk auteursrecht op vormgeving of op tekeningen of foto's. Geen onrechtmatige mededelingen over doorontwikkeling. rectificatie bevolen

 

IEPT20080911, Rb Den Haag, Sifam v Jewlal

Filmproducent: Naar Nederlands recht en recht van India is Glamour Entertainment de producent. Ongeautoriseerde kopieën.

 

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Chello Media v Canal Digitaal

Taalkundige uitleg distributieovereenkomst uitgangspunt omdat het gaat om een beding in een gedetailleerde schriftelijke overeenkomst die is aangegaan tussen twee gelijkwaardig te achten professionele partijen ondernemers uit het zakenleven en die betrekking heeft op een zuiver commerciële transactie in een gebied waarop zij geacht kunnen worden beide deskundig te zijn. Onvoorziene omstandigheid: partijen hebben niet aan een wijziging van de prijsstructuur gedacht die de bedoeling van partijen doorkruist. Geen opschrotingsrecht nu kwaliteit van het sportpakket niet achteruit gegaan is.

 

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Donkersloot

Geen overdracht auteursrecht: dat [B] geen rechten kan ontlenen aan de 97-verklaring, nu die verklaring buiten medeweten van [A] in elkaar is geknutseld, teneinde aldus een niet bestaande overdracht van auteursrechten te suggereren. Verval toestemming gebruik handelsnaam: Zijn toestemming moet niet geacht worden te zijn gegeven voor een situatie waarin hij later door degene(n) aan wie hij die toestemming heeft gegeven, op grove wijze is bedrogen, aldus voornoemd tussenvonnis. Merkdepot te kwader trouw

 

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Corneille

Derdenbescherming auteursrechtoverdracht: [C] kan niet geacht worden bekend te zijn geweest met de auteursrechtoverdracht van [A] aan [B] in 2002 en dat [C] in beginsel van de beschikkingsbevoegdheid van [A] mocht uitgaan en de bescherming van artikel 3:36 BW kan inroepen. Gerechtvaardigd vertrouwen? Toegelaten tot nader bewijs dat [C] wist of had kunnen behoren dat toestemming(en) onder invloed van een geestelijke stoornis plaatsvonden

 

IEPT20080910, Rb Den Haag, Henkel v Dramers

Conventie: Woordmerk Dramers' woordmerk "man's perfect" is nietig : aanduiding voor hoedanigheid of bestemming. Reconventie: Henkel's "men perfect"-beeldmerken onderscheidend: Merken Henkel combineren woordelementen met diverse grafische elementen die niet beschrijvend zijn

 

IEPT20080909, GvEA, SEAT v Magic Seat

Gevaar voor verwarring woordmerk "magic seat" met het in Spanje bekende merk SEAT. Vissuele gelijkenis omdat woordbestanddeel "SEAT"domineert in beeldmerk van SEAT. Fonetische gelijkenis: woord zal onmiddellijk een associatie met de welbekende Spaanse automobielconstructeur Seat oproepen
 

IEPT20080909, Rb Maastricht, vervalste Viagra
Vrijspraak "ter aflevering in voorraad hebben"

 

IEPT20080908, Rb Arnhem, Vermelding naam eigenaar slagerij

Verwarringsgevaar door vermelding eigenaar slagerij. Juist vanwege de familiegeschiedenis van de [gedaagde]s, met de opa en de vader van [gedaagde] die beide slagers in hart en nieren waren, zal deze vermelding van zijn naam als eigenaar op de pui van '[naam bedrijf slager]' voorlopig geoordeeld bij het publiek al snel een relatie met de rechtmatig gevoerde oudere handelsnaam '[eiseres]' doen vermoeden.

 

IEPT20080905, Rb Den Bosch, Vivant v Lemetex

Inbreuk auteursrecht op stofdessin. Proceskosten sterk gematigd 

 

IEPT20080905, HR, Juconi

Cassatie zonder nadere morivering afgewezen. Bescherming van naam van organisatie.

 

IEPT20080905, Rb Zutphen, Big Shadow

Big Shadow Lamp auteursrechtelijk beschermd. Tevens sprake van slaafse nabootsing. Toewijzing nevenvorderingen, met uitzondering van voorschot op schadevergoeding

 

IEPT20080904, Rb Den Haag, Nestlé v Nutricia

Geen overtreding vonnis door vervanging van "is aan te bevelen voor alle baby's" door "is geschikt voor".

 

IEPT20080904, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro

Inbreuk niet-ingeschreven modelrecht legging

 

IEPT20080903, Rb Utrecht, Zandbergen

Ontheffing bevel Arbitragehof tot overdracht domeinnaam. Geen van beide partijen heeft recht op domeinnaam zandbergen.eu, gelet op tussen partijen aangegane overeenkomst.

 

IEPT20080903, Rb Groningen, Fraas v Storteboom (Olympia)

Inbreuk exportmerk: relevant publiek is is niet het Griekse, maar het Benelux-publiek. Toewijzing nevenvorderingen, mede omdat inbreuk als te kwader trouw wordt aangemerkt. Tpepassing liquidatietarief, in plaats van Indicatietarief IE-zaken, vanwege ontbreken onderbouwing proceskosten

  

IEPT20080902, Rb Amsterdam, Hoekstra v Hiswa en Friendship Yacht

Geen ex parte bevel wegens merkinbreuk tegen Hiswa, wel tegen Frienship Yacht Company

 

IEPT20080902, Hof Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Krantenartikel onrechtmatig jegens ambtenaren stadsdeel

 

IEPT20080901, Rb Den Haag, Fewmore & Van Ulden v Livius

Verbeuren dwangsommen: Omdat het vonnis er kennelijk vanuit gaat dat juist Fewmore en Van Ulden de webwinkel hadden beëindigd en alleen zij de content van de website in hun bezit hebben, kan de veroordeling moeilijk anders worden begrepen dan dat de bestanden moet worden afgegeven aan Livius in haar hoedanigheid van medebestuurder van Bwana