April 2010

Print this page

IEPT20100428, Rb Zwolle, Dannijs v Zodiac
Geen merkinbreuk: geen ten verkoop aanbieden boten bij showroom. Het enkele feit dat de boten zich naast de ingang van de showroom bevonden wil niet zeggen dat Dannijs ze daar heeft opgesteld om daarvoor een afzet te vinden of te behouden.

 

IEPT20100428, Rb Den Haag, Ratiopharm v Sanofi-Aventis
Gebrek aan inventiviteit: combineren lag voor de hand: Gelet op voordelen van clopidogrel boven ticlopidine is de gemiddelde vakman ten tijde van de prioriteitsdatum naar het oordeel van de rechtbank gemotiveerd de gecombineerde werking van clopidogrel en ASA te onderzoeken. De mogelijkheid dat een synergetich effect aanwezig is, met alle genoemde voordelen, is voor de gemiddelde vakman voldoende aanleiding om die combinatie nader te onderzoeken. "Hard" wetenschappelijk bewijs is niet het enige wat de vakman drijft in dit veld. Inventiviteit doseringsrange niet voldoende onderbouwd

 

IEPT20100428, Rb Den Haag, Ocean Quay v Trendhopper

incident tot zekerheidstelling € 25.000: Nu Ocean Quay naar eigen zeggen is gevestigd op de British Virgin Islands, voor welk land de uitzondering van artikel 224 lid 2 onder a Rv niet geldt, en Ocean Quay zich ook overigens niet beroept op (een van) de in artikel 224 lid 2 Rv genoemde uitzonderingen, is zij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten zoals gevorderd. Bij twijfel omtrent bestaan partij kan in voorkomend geval kostenveroordeling worden toegewezen ten laste van advocaat

 

IEPT20100428, Rb Den Bosch, ItoM v NXP
Geen heroverweging tussenvonnis: Uit hetgeen NXP en Philips naar voren brengen volgt niet (zondermeer) dat de rechtbank bij haar eerder oordeel is uitgegaan van een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. Veeleer is er sprake van een heropening van het debat, waarvoor de mogelijkheid om terug te komen op een in een eerder tussenvonnis gegeven eindbeslissing niet is bedoeld. Deskundigenbericht bevolen.

 

IEPT20100427, Hof Den Haag, Livius v Fewmore

Geen spoedeisend belang bij overdracht merken. Onrechtmatige presentatie als rechthebbende; dat hoewel de mededeling op zichzelf niet onjuist is, Fewmore c.s. de belangen van Bwana en daarmee van Livius als aandeelhouder schendt door zichzelf ongeclausuleerd als rechthebbende te presenteren ten aanzien van het merk en daarmee vooruit te lopen op de definitieve beslechting van het geschil daaromtrent tussen partijen.

 

IEPT20100427, Rb Amsterdam, Vermop v Rubbermaid
Repeterend conservatoir beslag tot afgifte en bewaarneming: Het in het verzoekschrift onder A. opgenomen verzoek repeterend beslag te mogen leggen op de in het verzoekschrift onder 7 omschreven producten zal worden toegestaan tot en met 29 april 2010, nu immers niet kan worden uitgesloten dat verdere inbreukmakende producten zullen worden aangeboden

 

IEPT20100427, Hof Amsterdam, De Drie Dagen v Amsterdam Village Company
Geen verwarringsgevaar merken en handelsnamen Nevy en Neva: Voor beide restaurants geldt dat het hier in aanmerking te nemen publiek bestaat uit bezoekers van de betere restaurants en dat dezen over het algemeen goed geïnformeerd zullen zijn over het te bezoeken restaurant. Daarbij moet worden aangenomen dat zij wel degelijk onderscheid zullen weten te maken tussen een restaurant gevestigd in een museum aan de Amstel en een visrestaurant gevestigd nabij het IJ in Amsterdam.

 

IEPT20100427, Hof Den Haag, 1-800-Flowers v Zockoll

Verval 1800flowers wegens ontbreken normaal gebruik in Benelux. Website 18000flower niet op Benelux gericht. 1800flowers geen algemeen bekend merk: Van algemene bekendheid is sprake als de grote meerderheid van het relevante publiek het merk (dat niet door depot of gebruik beschermd hoeft te zijn) kent. Hetgeen appellante heeft aangevoerd is onvoldoende om algemene bekendheid in (een van de landen van) de Benelux aan te nemen. Proceskosten conform liquidatietarief

 

IEPT20100427, Rb Den Haag, B+R Beheer v Van den Berg  
Conclusie 1 niet inventief: Naar voorlopig oordeel zou de gemiddelde vakman, uitgaande van NL 341, bij het zoeken naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet, het bevestigingsmechanisme kenbaar uit US 262 en US 340 vinden én in aanmerking nemen.Beschermingsomvang: geen inbreuk: Het Octrooi van B+R Beheer - indien al geldig - kan niet zo worden uitgelegd dat daaronder ook voor de hand liggende varianten van de stand van de techniek zouden worden begrepen.

 

IEPT20100422, Rb Breda, JB v Happy Point
Dwangsom verbeurd wegens niet verstrekken register-accountants rapport: Het betreffende gebod is zeer concreet in de aanwijzing van de hoedanigheid van de rapporteur: een registeraccountant. Van algemene bekendheid is dat dit een specifiek omschreven beroepsgroep is. Geen dwangsom wegens aanbieden poppen in verminkte toestand

 

IEPT20100421, Rb Amsterdam, Oracle v Philips

Exhibitie afgewezen. Bewijsbeslag geeft geen recht op inzage. Geen sprake van “bepaalde bescheiden”: Inzage in de stukken genoemd in proces-verbaal bewijsbeslag leidt tot een fishing expedition naar nader bewijs. Daarvoor is artikel 843a Rv niet bedoeld.

 

IEPT20100421, GEU, Peek&Cloppenburg v BHIM

Geen verwarringsgevaar: Een louter begripsmatige overeenstemming van de merken volstaat niet om verwarringsgevaar te creëren wanneer het merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat in een afbeelding met weinig fantasieelementen. Visuele en fonetische verschillen, waaraan meeste gewicht toekomt gelet op verkoopmodaliteiten, neutraliseert zwakke begripsmatige overeenstemming. Na overdracht nieuwe rechthebbende partij in procedure.

 

IEPT20100421, Rb Amsterdam, MONDAY
Geen depot te kwader trouw merk Monday. Overeenkomst tot winstdeling niet voldoende onderbouwd. Auteursrechtelijk beschermde trekken niet voldoende onderbouwd

 

IEPT20100421, Rb Arnhem, Doun-Doun
Doun-Doun is soortnaam voor Afrikaanse trommel: De [XX], ook bekend als [XXX], is volgens de door [gedaagde] overgelegde pagina van Wikipedia de algemene naam voor een categorie Afrikaanse basttrommels, die samen met de djembé vorm kregen in West-Afrika. Het zijn trommels, gemaakt van een uitgehold rond stuk hout, waarbij aan beide zijden een koeienvel is gespannen. Het kan zijn dat niet iedereen bekend is met dit instrument en deze aanduiding, maar dat zal, zoals [gedaagde] onvoldoende weersproken heeft aangevoerd, wel het geval zijn bij percussionisten en andere liefhebbers.

 

IEPT20100421, Rb Almelo, Wesselerbrink
Geen spoedeisend belang: door eisers zijn geen concrete voorbeelden van verwarring aangedragen en is evenmin onderbouwd waar de schadelijke gevolgen voor eisers uit zouden kunnen bestaan. Gelet hierop en gelet op het feit dat gedaagden sub 2 tot en met 6 al ruim zeventien jaar en gedaagde sub 1 al ruim 3 jaar de naam van de oude maatschap gebruiken en onder deze naam werkzaam zijn, zal de voorzieningenrechter de door eisers gevorderde voorziening wegens het ontbreken van spoedeisend belang afwijzen.

 

IEPT20100421, Rb Den Haag, HZPC
Rechtbank Den Haag bevoegd inzake overdracht kwekersrecht: De vorderingen van HZPC houden mede in overdracht van het kwekersrecht indien het zal zijn verleend. De rechtbank is bevoegd van die vordering kennis te nemen op grond van artikel 78 lid 1 ZPW. Daaraan doet niet af dat het kwekersrecht nog niet is verleend. Dit kan leiden tot afwijzing van de vordering maar raakt niet aan de bevoegdheid van deze rechtbank.

 

IEPT20100421, Rb Den Haag, Go Fast v GFSB
Geen zekerheidsstelling Amerikaanse eiser wegens Vriendschapsverdrag

 

IEPT20100421, Rb Zwolle-Lelystad, Van Cranenbroek v Garden Impressions en Inboedelke

Bewijslevering inbreuk merkenrecht door deskundigenonderzoek in beslag genomen bescheiden.

 

IEPT20100420, Hof Den Bosch, Stabilo v Beifa

Merkinbreuk voldoende aannemelijk: dat alle dominante eigenschappen van haar merken alsmede de proporties door Beifa zijn overgenomen. Spoedeisend belang: voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Beifa (ook) in Nederland de Beifa-highlighters zal verhandelen en aldus inbreuk zal maken op de merkenrechten van Stabilo c.q. onrechtmatig jegens Stabilo zal handelen.

 

IEPT20100420, Rb Den Haag, Grimme v Steenvoorden

Inventiviteit gezamenlijke kenmerken: Afzonderlijke kenmerken dragen gezamenlijk bij aan de oplossing van de problemen waarvoor de uitvinding een oplossing biedt: niet louter sprake van een “aggregation or juxtaposition of features” en dient de uitvinding volgens conclusie 19 respectievelijk conclusie 26 in zijn geheel te worden beoordeeld. Uitvdingshoogte aangenomen. directe en indirecte inbreuk. rectificatie website.

 

IEPT20100420, Rb Den Bosch, Zijlstra v Klotz
Beperkte mate van auteursrechtelijke oorspronkelijkheid: De vormgeving is immers in belangrijke mate het resultaat van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijke uitgangspunten. Geen inbreuk – enkel stijlverwantschap. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken verwarringsgevaar.

 

IEPT20100419, Rb Zwolle, QCS v Ewepo
EW Relaxin inbreuk op Relaxin: ongerechtvaardigd voordeel trekken uit reputatie. Geen slaafse nabootsing producten. Onvoldoende aannemelijk dat schoonmaakmiddelen zijn nagebootst. Slaafse nabootsing productnamen: Gezien de omstandigheid dat Ewepo tevens dealer is van de producten van QCS en zij haar (vervangende) huismerkproducten levert aan eindgebruikers die zij voorheen voorzag van QCS-producten zullen gelijkenissen in de namen van deze producten relatief snel voor verwarring kunnen zorgen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de huismerkproducten.

 

IEPT20100416, Rb Den Haag, Ventilex v Tema Process

Geen ongeoorloofde concurrentie. Gebruik maken kennis is geen schending geheimhoudingsbeding. Schending geheimhoudingsbeding door bouwen drogers of benaderen klanten onvoldoende onderbouwd. Conform overeenkomst is concurrentiebeding niet van toepassing bij ontslag door Ventilex. Geen analoge toepassing concurrentiebeding

 

IEPT20100416, Rb Amsterdam, SBS II

Gebruik beelden verborgen camera verboden: Om de door gedaagden gestelde misstanden aan de kaak te stellen is het tonen van het beeldmateriaal en het laten horen van geluidsopnamen echter in beginsel niet nodig. Uitzending “ongebalkte” foto’s toegestaan: In aanmerking wordt genomen dat eiser er zelf voor heeft gekozen deze foto's naar zijn jeugdvriend te sturen. Daarmee heeft hij het risico genomen dat de foto's ook ter beschikking van derden - en gezien zijn achtergrond ook van de media - zouden komen. Nu de foto' s bovendien inmiddels bij het publiek bekend zijn en zich reeds in het publieke domein bevinden. geldt het verbod niet langer voor deze twee foto's.Verhoging dwangsom tot € 500.000: Inmiddels is gebleken dat er bij deze gedaagden niet zonder meer vanuit kan worden gegaan dat de veroordeling wordt nagekomen. Dat leidt ertoe dat een zware prikkel aan de veroordeling dient te worden verbonden.

 

IEPT20100415, HvJEU, Heine v Verbraucherzentrale 

Ook verzendkosten terugvorderbaar bij uitoefening herroepingsrecht: Artikel 6, lid 1, eerste alinea, tweede volzin, en lid 2, van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale regeling volgens welke de leverancier, in een op afstand gesloten overeenkomst, de kosten van verzending van de goederen mag aanrekenen aan de consument wanneer deze laatste zijn herroepingsrecht uitoefent. Wel toegestaan om de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aan te rekenen aan de consument in geval van herroeping door deze laatste. 

 

IEPT20100415, HvJEU, Schräder v CBP

Soort bestaat enkel via zijn rassen: Zoals de advocaat-generaal in punt 67 van zijn conclusie heeft aangegeven, bestaat een „soort” per definitie enkel via zijn verschillende rassen en kan een plantensoort dus niet gedetailleerd worden beschreven, los van de rassen die tot deze soort behoren. Marginale toetsing oordeel Kamer van Beroep inzake onderscheidbaarheid ras

 

IEPT20100415, HvJEU, VEGAP v ADGAP – Dali
Beperking overgang volgrecht bij erfopvolging tot erfgenamen toegestaan: artikel 6, lid 1, van richtlijn 2001/84 verzet zich niet tegen een nationale bepaling, op grond waarvan het volgrecht enkel toekomt aan de erfgenamen bij versterf van de kunstenaar, met uitsluiting van de testamentaire legatarissen. De verwijzende rechterlijke instantie dient bij de toepassing van een nationale bepaling tot uitvoering van voornoemd artikel 6, lid 1, naar behoren rekening te houden met alle relevante regels die ertoe strekken, wetsconflicten op het gebied van de vererving van het volgrecht op te lossen.

 

IEPT20100414, Rb Assen, MAX
Geen werk: de belangrijkste kenmerken van de uiterlijke vormgeving van de Re-Bar-Tier van Max zijn bepaald door technische eisen. De gekozen vormgeving is onmiskenbaar gericht op het bereiken van een bepaald functioneel resultaat. Geen slaafse nabootsing: Geen eigen plaats op markt en geen verwarringsgevaar: erschillen, in de vorm van de grijpers en in het model, het kleurgebruik en de vorm van de bestickering, belettering en benaming

 

IEPT20100414, Rb Den Haag, Present Sieraden
Beeldmerk switchClick gering onderscheidend vermogen. Geen verwarringsgevaar SwitchClick en Switch & Click. Present ring oorspronkelijk werk: De keuzes die de maker bij het ontwerp van de Present ring heeft gemaakt, met name het ronde schijfje met groef dwars op de aanzet van het kliksysteem en het overigens gladde oppervlak zonder ornamentering, zijn binnen de mogelijkheden voor het vormgeven van een ring met bedelkliksysteem voldoende talrijk om te voldoen aan het vereiste van een persoonlijk stempel van de maker. Inbreuk aangenomen

 

IEPT201000414, Rb Den Haag, Kortjacht v Dulon en Lalizas
Geen contractsovername distributieovereenkomst: Naar voorlopig oordeel is een enkel stilzitten na mededeling van contractsovername onvoldoende om de overname geldig te doen zijn. Leveringsplicht. Geen merkdepot te kwader trouw.

 

IEPT20100414, Rb Amsterdam, Cruijff v Tirion c.s
Portretrecht geen absoluut recht: vrijheid van meningsuiting prevaleert. Geen redelijk belang Cruijff: gelet op het feit dat de foto' s in het kader van de vrije nieuwsgaring zijn gemaakt op momenten dat Cruijff als voetballer in de openbaarheid trad en Tirion Cruijff voorafgaand aan de publicatie een vergoeding heeft aangeboden, komt de rechtbank tot het oordeel dat de verzilverbare populariteit van Cruijff in het onderhavige geval het recht op vrijheid van meningsuiting niet opzij kan zetten. Merkenrecht: Geen herkomstverwarring.

 

IEPT20100413, Hof Amsterdam, Playlogic v Visionvale

Incidentele vordering tot schorsing tenuitvoerlegging bodemvonnis c.q. stellen van zekerheid afgewezen: Het hof is van oordeel dat Playlogic tegenover de gemotiveerde betwisting van Visionvale c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een restitutierisico loopt.

 

IEPT20100412, Rb Arnhem, Energy Circle v Essent
Woordcombinatie Energie-APK mist onderscheidend vermogen: De indruk die in dit geval met de combinatie Energie-APK wordt gewekt is dat het gaat om een (algemene periodieke) keuring op het gebied van energieverbruik, waarmee aan de combinatie geen onverwachte of ongebruikelijke wending wordt gegeven. Het woord Energie-APK is, voorlopig geoordeeld, als geheel ook beschrijvend voor de dienst waarvoor het gebruikt wordt en heeft als geheel ook geen onderscheidend vermogen. Geen overeenstemming beeldmerken.

 

IEPT20100412, Rb Arnhem, Switch v Switchit
Geen louter beschrijvende handelsnaam Switch. Verwarringsgevaar Switch en Switchit aangenomen: Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam Switchit afwijkt van de handelsnaam Switch, in verband met hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de aard van beide ondernemingen en het feit dat Switch ook feitelijk actief is in de omgeving van de vestigingsplaats van Switchit, is in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Switch en Switchit. Beide domeinnamen gebruikt als handelsnaam.

 

IEPT20100409, Rb Amsterdam, SBS

Verbod tot gebruik in kliniek gemaakte band-  en beeldopnamen en gebruik portret: Tegen de achtergrond van het hanteren van de verborgen camera in de besloten kliniek, die tevens de woon- en behandelomgeving is van [eiser]. SBS mag informatie gebruiken en eiser letterlijk citeren: SBS c.s. mag de uit de contacten tussen [eiser] en [persoon 3] verkregen informatie gebruiken, zij mag zelfs [eiser] letterlijk citeren en zijn brieven in beeld brengen.

 

IEPT20100408, Rb Den Haag, Coty v FM Group

Gebruik vergelijkingslijsten “smell alikes” en niet-effectieve handhaving door FM Group: Samengevat betekent dit dat Coty binnen de grenzen van de bewijsmogelijkheden van het kort geding voldoende aannemelijk, heeft gemaakt dat FM Group zelf de vergelijkingslijst verspreid en dat FM Group een door haar opgelegd verbod tot verspreiding onder haar distributeurs niet handhaaft op een wijze die effectief is. Nieuwe feiten t.o.v. eerste kort geding

 

IEPT20100408, Rb Amsterdam, De Dossiers Lakeman
“Grootheidswaan”, “grip op werkelijkheid verloren” en “autistische trekjes” toelaatbaar. In dat verband is van belang dat [eiser] een publieke figuur is, die tegen een stootje moet kunnen. Bovendien schuwt hij zelf in het publieke debat stevige bewoordingen over zijn opponenten niet. Rectificatie “bedrieger”. Percentage gewonnen zaken hoger dan 10%.

 

IEPT20100407, Rb Rotterdam, Cupje van Perry

Modelrechten bij werkgever c.q. directeur: Onduidelijkheid wat is overeengekomen over wie aanspraak op rechten heeft

 

IEPT20100407, Rb Roermond, Interzwebo
Geen schadeplichtigheid wegens stilzitten eiser: Indien de maanden april tot en met mei voor In-terzwebo cruciale verkoopmaanden waren en zij bovendien van mening was dat zij voor het hosten van de website vooruit had betaald, had van haar mogen worden verwacht dat zij, op het moment dat zij ontdekte dat Loijen de website uit de lucht had gehaald, Loijen direct zou sommeren dit ongedaan te maken. Overdracht domeinnamen

 

IEPT20100407, Rb Alkmaar, VOV v De Zandhorst

Geen verwarringsgevaar schip Jules Verne en vaste locatie Jules Verne: het publiek zal een welbewuste keuze maken tussen een mobiele locatie als het schip Jules Verne met vele opstapmogelijkheden door de Benelux, en een vaste locatie als Restaurant Jules Verne te Heerhugowaard. Gelet op de overige hiervoor genoemde punten van verschil met betrekking tot de overnachtingsmogelijkheden, de oriëntatie tot het lokale respectievelijk het internationale publiek en gelet op het feit dat het schip Jules Verne zich, anders dan Restaurant Jules Verne, louter als eventlocatie presenteert en doorgaans alleen voor groepen en niet voor particulieren toegankelijk is. valt voor verwarring niet te vrezen.

 

IEPT20100407, Rb Den Haag, Mundipharma v Sandoz
Geen toegevoegde materie. Disclaimer niet undislcosed. Artikel 84 EOV geen nietigheidsgrond. Nawerkbaarheid – geen undue burden: Daarbij mag van de gemiddelde vakman worden verwacht dat hij daaraan de tijd en moeite besteedt die voor de uitvoering van de uitvinding nu eenmaal - inherent aan de aard van die uitvinding – nodig is. Inventief: In het licht van voorgaande kan niet worden aangenomen dat op de prioriteitsdatum oxycodon bij de gemiddelde vakman bekend stond als bruikbaar alternatief voor hydromorfon (of morfine) voor toepassing in een controlled release formulering.

 

IEPT20100407, Rb Amsterdam, EADS & Airbus v Stichting

Gerechtvaardigd gebruik EADS in de zin van art. 2.20(1)(b) BVIE: Er is een geldige reden voor de stichting om een teken te gebruiken dat aan haar publiek duidelijk maakt wat haar doel is. Geen ongerechtvaardigd voordeel Stichting – geen concurrentievoordeel. Handelsnaam of statutaire naam geen gebruik als merk in de zin van art. 2.20(1)(c) BVIE. Gebruik “Compensation” in naam stichting doet geen afbreuk aan goodwill EADS. Handelsnaamrecht: Stichting voert geen onderneming – geen oogmerk van commercieel voordeel.

 

IEPT20100407, Rb Amsterdam, RTL

Zorgvuldige wijze van in beeld brengen bedrijf. Portretrecht Toestemming voor opname – geen dwang: Weliswaar is voorstelbaar dat [X] bang was dat indien hij niet zelf in beeld zou verschijnen met een toelichting op de gemaakte afspraken, de uitzending voor hem ongunstiger zou uitpakken, maar dit is onvoldoende om van dwang te spreken. 

 

IEPT20100407, Rb Den Haag, Mountain Mike
Voorwaarden voor overdracht domeinnaam niet voldoende gesubstantieerd: Dientengevolge is de rechtbank van oordeel dat niet vastgesteld kan worden dat de ondertekening en retournering door [Y] van het verhuisformulier een voorwaarde is voor de wijziging van de tenaam-stelling van de domeinnaam.

 

IEPT20100406, Hof Den Bosch, Sealskin v RIHO
Uitleg “duidelijke verschillen”: Door een onthoudingsverklaring te tekenen waarin een bepaald begrip voorkomt, komt het uiteindelijk op de uitleg van dat begrip aan en verdwijnt de vraag of en in hoeverre er sprake was van inbreuk op auteursrecht of slaafse nabootsing, in elk geval deels, naar de achtergrond. Duidelijke verschillen Lima v Arizona. Geen duidelijke verschillen Bogota v Senso-6 hoek

 

IEPT20100401, Rb Haarlem, Krimpenerwaard v Blok
Onduidelijk wie handelsnaam (en als eerste) voerde: [...] aan de hand van hetgeen in dit kort geding door partijen naar voren is gebracht valt niet vast te stellen wie als eerste de handelsnamen heeft gebruikt, en ten behoeve van welke onderneming dat is geschied