December 2010

Print this page

IEPT20101231, Rb Haarlem, Converse v Alpi

Informatieplicht naar analogie met Lycos v Pessers-arrest: Ook in een geval als het onderhavige zou het onder de omstandigheden als hiervoor onder de feiten genoemd maatschappelijk bezien ongewenst - en in strijd met de strekking van de Handhavingsrichtlijn - zijn indien een merkrechthouder als Converse geen enkele reële mogelijkheid zou hebben om een expediteur als Alpi - zonodig in rechte - aan te spreken op het niet-verschaffen van de bij die logistiek dienstverlener kenbare gegevens die tot de inbreukmaker(s) op haar (merken)rechten zouden kunnen leiden.

 

IEPT20101229, Rb Amsterdam, Het Parool

Geen redelijk belang P: Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot de achtergrond, inhoud en totstandkoming van het artikel in Het Parool en de rol die de foto bij dat artikel vervult,  […]. Het belang van [P] dat hij in detentie niet via de door Het Parool gepubliceerde foto in verband gebracht kan worden met het geweldsmisdrijf legt daar tegenover onvoldoende gewicht in de schaal om zich tegen de openbaarmaking van die foto door Het Parool te verzetten

 

IEPT20101229, Rb Den Haag, Thuiskopie

Geen bewijs vervoer dragers naar Duitsland: Betaling van € 35.294,09. Onnodige kosten beslag voorafgaand aan overleg: Stichting de Thuiskopie heeft onnodig kosten gemaakt door direct beslag te leggen in plaats van in overleg te treden. De uren van de raadsvrouwe die aan de beslaglegging zijn besteed dienen daarom voor rekening van Stichting de Thuiskopie te blijven. Dit is een bedrag van € 1.250.

 

IEPT20101229, Rb Utrecht, HKZ

Verwarringsgevaar HKZ Specialist en HKZ Partner. Geen verwarringsgevaar HKZ-implementatiepakket en HKZ-pakket met HKZ-woordmerken: 'HKZ' is weliswaar het dominante bestanddeel van de merk en de tekens, maar door de geringe soortgelijkheid tussen de door partijen aangeboden diensten acht de rechtbank aannemelijk dat het relevante publiek de door [B] gehanteerde tekens niet zal betrekken op de woordmerken van de Stichting of op de diensten van de Stichting. Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk reputatie. Geen gebruik collectieve merken voor waren of diensten uit eigen onderneming
 

IEPT20101229, Hof Amsterdam, Cruise Travel v Cruise Factory

Combinatie ‘cruise travel’ beschrijvend voor diensten in reiswereld. Gebruik als adword toegestaan. Geen gebruik ‘cruise travel’ als handelsnaam. Geen verwarring ondernemingen door gebruik zoekwoorden.

 

IEPT20101228, Hof Amsterdam, Travelcard v Multi Tank Card 

Onderscheidend vermogen “Travelcard”: niet beschrijvend voor tankpas(systeem). Merkinbreuk: verwarringsgevaar door gebruik “travelcard” als adword. In verband met het beschrijvende karakter van de bestanddelen van dat merk geldt dit echter niet voor het gebruik als zoekterm van de afzonderlijke woorden ‘travel’ en ‘card’ noch voor de combinatie daarvan als de woorden los worden geschreven.

 

IEPT20101224, Rb Amsterdam, ABN AMRO

Ex parte bevel – doorlinken naar porno sites: Beveelt gerequestreerden om binnen 24 uur na betekening van deze beschikking te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de domeinnamen <abnamromarkets.info>, <tradebox.info> en <tradeglobe.info> en elk gebruik van de tekens "ABN", "ABN Amrro", "Tradebox" en ''Trade Globe".

 

IEPT20101223, Rb Amsterdam, Thoeris v Hema

Geen inbreuk auteursrecht Family Survival Planner: andere totaalindruk. Inbreuk geschriftenbescherming lijstje met belangrijke telefoonnummers: Het lijstje kan beschouwd worden als een geschrift als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 1 Auteurswet. Derhalve rust op het lijstje auteursrecht. Hema heeft het lijstje in haar familiekalender qua volgorde en benamingen bijna letterlijk overgenomen. Geen slaafse nabootsing; geen verwarringsgevaar

 

IEPT20101223, BenGH, Engels v Daewoo

Geen bescherming voor vervallen merk tegen enkel verwarringwekkend gebruik: de houder van een vervallen of niet-ingeschreven merk, kan geen bescherming verlangen tegen het enkele gebruik van dat teken door een onderneming die verwarring sticht door dat teken te gebruiken. Gebruik merk als onderdeel van verwarringwekkende gedragingen: De betrokken bepalingen staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een vervallen of niet-ingeschreven merk de bescherming inroept van het gemene recht tegen gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren als bedoeld in artikel 10bis, lid 3, 1º, Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarringwekkende gedragingen.

 

IEPT20101222, Rb Den Haag, Bacardi v Van Caem
Inbreuk: bewijslast uitputting van binnen EU verhandelde producten. Inbreuk door invoer: verandering T1 status in T2/AGD status. Bewijslast T1 status.

 

IEPT20101222, Rb Arnhem, Ars Scribendi v Centraal Boekhuis

Citaatrecht voor ISBN-gegevens: CB citeert uit het openbaar toegankelijke ISBN-register ter aankondiging dat de betreffende boeken zijn verschenen en in de handel zijn, waarbij ook is voldaan aan de overige vereisten van artikel 15a Auteurswet, zoals een duidelijke bronvermelding. Gebruik openbare informatie niet onrechtmatig

 

IEPT20101222, Rb Amsterdam, Havenservice Nuon v NUON

Oudere handelsnaam Havenservice Nuon niet geniet gebruikt. Havenservice NUON B.V. is in november 1992 wegens faillissement opgeheven. De rechtbank moet er daarom met Nuon van uitgaan – hetgeen door [A] niet is betwist – dat de eventuele handelsnaam Ha-venservice NUON B.V. sinds die tijd niet meer is gevoerd.

 

IEPT20101222, Rb Den Haag, Janssen v Pharmachemie

Nieuwheidschadelijkheid presentatie niet bewezen: Voorshands acht de rechtbank Pharmachemie niet geslaagd in het bewijs dat de inhoud van de publicatie in het Bioanalytische Boek en de presentatie op het Guildford Forum overeenkomen.Evenals de Engelse rechter acht de rechtbank het zeer aannemelijk dat het bedoelde document geheel of gedeeltelijk de aantekeningen zijn waarvan Woestenborghs zich heeft bediend tijdens zijn presentatie. Dat brengt evenwel niet zonder meer mee dat hij de volledige inhoud van dat document aan de aanwezigen heeft voorgehouden.

 

IEPT20101222, Rb Den Haag, Hauck v Stokke

Inbreuk auteursrecht: New Alpha vertoont in ieder geval één van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp, te weten de schuine staanders. De ruime beschermingsomvang die het hof aan het Tripp Trapp-ontwerp toekent, brengt met zich dat, ook al verschillen de totaalindrukken in die zin dat de L-vorm van staander en ligger in de New Alpha niet aanwezig is, overname van deze enkele trek al tot auteursrechtinbreuk leidt. Geen inbreuk persoonlijkheidsrechten: De nadruk ligt hier op de auteur en niet op diens werk.

 

IEPT20101222, Rb Den Haag, Solvay v Honeywell

Prejudiciële vragen: Grensoverschrijdende bevoegdheid en “onverenig-bare beslissingen” art 6(1) EEX-Vo. Grensoverschrijdende bevoegdheid: gevolg exclu-sieve bevoegdheid inzake nietigheid op bevoegdheid inzake voorlopige voorziening wegens inbreuk

 

IEPT20101222, Hof Den Haag, Strafzaak

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: het ervoor moet worden gehouden dat slechts de door Stichting Brein aangeleverde dossiers als grondslag hebben gediend voor de beslissing van het openbaar ministerie om ten aanzien van de verdachte over te gaan tot strafrechtelijke handhaving. Toetsing aan Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude van het College van Procureurs-Generaal

 

IEPT20101222, Rb Den Haag, MBrands v Kubus

Geldig octrooi. Inventiviteit: hindsight vermijdende problem-solution-approach: Vooropgesteld zij dat de inventiviteitsaanval van MBrands niet op een deugdelijke – hindsight vermijdende – wijze, te weten bij voorkeur aan de hand van de problem-solution-approach, is onderbouwd. Technisch effect: objectieve probleemstelling in plaats van subjectieve probleemstelling verwoord in aanvrage relevant. Nawerkbaar: gemiddelde vakman dient zonodig beroep te doen op algemene vakkennis. “Patent pending” niet alsnog misleidend na intrekken aanvrage

 

IEPT20101222, Rb Zutphen, Dredging International v Dredging International Gendringen

Geen verwarringsgevaar Dredging International en Dredging International Gendringen: Vanwege specialistische markt, verschillende activiteiten en toevoeging “Gendringen. Geringe beschermingswaarde beschrijvende handelsnaam: in die zin dat niet al te snel kan worden geoordeeld dat van verwarringsgevaar sprake is wanneer een andere onderneming een handelsnaam voert met gelijke beschrijvende bewoordingen. Hiermee wordt voorkomen dat algemeen

 

IEPT20101222, HvJEU, Bezpečnostní softwarová asociace

Grafische gebruikersinterface geen uitdrukkingswijze van een computerprogramma.Niettemin kan een dergelijke interface als werk wel onder de auteursrechtelijke bescherming vallen van richtlijn 2001/29, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur vormt. Oorspronkelijkheidscriterium sluit elementen die louter worden gekenmerkt door technische functie uit. Tonen grafische interface tijdens tv-uitzending geen mededeling aan publiek: dat het tonen van een grafische gebruikersinterface tijdens een televisie-uitzending geen mededeling van een auteursrechtelijk beschermd werk aan het publiek vormt in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29

 

IEPT20101221, Hof Den Haag, ECB v DSS

Vernietiging octrooi wegens toegevoegde materie: dat de gemiddelde vakman op het gebied van beveiligingsdruktechnieken ten tijde van de voorrangsdatum zich tevens op de hoogte stelde van de werking van kopieerinrichtingen van het aftasttype. Om door middel van het combineren van verschillende werkwijzestappen uit WO '046 tot conclusie 1 van het octrooi te komen, dienen derhalve werkwijzestappen uit conclusie 13  eerst te worden gegeneraliseerd. Het hof is derhalve van oordeel dat in conclusie 1 van het octrooi sprake is van toegevoegde materie.

 

IEPT20101221, Rb Den Haag, Reef-One v Aquadistri

biOrb-Life aquaria auteursrechtelijk beschermd: dat het auteursrecht op de biOrb-Life aquaria is gebaseerd op creatieve keuzes met betrekking tot de combinatie voor ieder van de biOrb-Life aquaria van de opake kunststof zij- en bovenkant (het meest kenmerkende element van de ontwerpen), de afgeronde hoeken, de hoogte/breedteverhouding, het kleurgebruik en de vormgeving van het deksel en de voet van het aquarium. Inbreuk auteursrecht. Modelregistraties onvoldoende duidelijk.

 

IEPT20101220, HvJEU, Bayerische Brauerbund v Bavaria

De datum van inwerkingtreding van de registratie van beschermde geografische aanduiding volgerns de vereenvoudigde procedure is de referentiedatum voor de toepassing van voormeld artikel 14, lid 1 van verordening 2081/92

 

IEPT20101220, Rb Den Haag, Tempur v Energy+

Gebruik adwords “tempur” noodzakelijk voor doeltreffende vergelijkende reclame. Onrechtmatige vergelijkende reclame: geen duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur en Energy+. Merkinbreuk vergelijking wegens ongerechtvaardigd voordeel. Merkinbreuk Tempur op informatiepagina. Merkinbreuk Tempur door gebruik Temper foam. Toegestane vergelijkende reclame

 

IEPT20101217, HR, GolfOne

Openbaarmaking prospectus door uitreiken aan deelnemers. Ambtshalve onderzoek toepasselijk buitenlands recht: klaagt terecht dat het hof heeft verzuimd ingevolge art. 25 Rv. ambtshalve vast te stellen wat de inhoud is van het volgens TMF c.s. toepasselijke recht van de British Virgin Islands. Het oordeel van het hof dat onvoldoende gesteld of gebleken is dat dit recht leidt tot een ander oordeel dan het Nederlandse recht, miskent dat de rechter hier een zelfstandige taak heeft.

 

IEPT20101216, HvJEU, Natuur en Milieu v Ctgb

Toegang tot bedrijfsgeheimen mogelijk indien die zien op emissies in het milieu of algemeen belang prevaleert. Afweging tussen algemeen belang en belang bij geheimhouding dient in elk afzonderlijk geval plaats te vinden. “Milieu-informatie” bevat informatie inzake toelating gewasbeschermingsmiddel.

 

IEPT20101215, Rb Den Haag, Vacu Products v WMF

Geen aanbod of levering door WMF in Nederland. Vacu Products heeft niet aangetoond dat via de Duitse website ook in Nederland ananassnijders worden aangeboden en/of geleverd. Met WMF is de rechtbank van oordeel dat deze site blijkens haar inrichting onvoldoende is gericht op Nederland. De Nederlandse website wordt niet door WMF gehouden.

 

IEPT20101215, Rb Den Haag, DSM

Beroepsaansprakelijkheid octrooigemachtigde: van een redelijk bekwaam en een redelijk handelend Europees octrooigemachtigde mag verwacht worden dat hij een ‘Notice of Appeal’ opstelt die voldoet aan de daaraan door het EOB gestelde eisen. Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden niet van toepassing: De enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden op een brief van de maatschap van na de datum van totstandkoming van de overeenkomst is daartoe niet voldoende. Hoofdelijke aansprakelijkheid: dat gelet op artikel 6:102 BW A&S en X hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel van de schade.

 

IEPT20101215, Rb Den Haag, Teckru v Duyvis

Geen inventieve oplossingen in hulpverzoek: routinematig te vinden oplossing: Vanuit de wetenschap dat een perskamer een lengte kan hebben van 90 mm en in bepaalde opzichten een verbeterd resultaat kan worden verkregen met een verkleining naar 60 mm, ligt het voor de hand dat de vakman zal gaan zoeken in het bereik daartussen in. Hij komt dan routinematig in het gebied dat geclaimd wordt in de conclusies 1 t/m 4 van het (eerste en) tweede hulpverzoek, te weten ‘groter dan 60 mm en kleiner dan 76 mm’ met het direct optredende bijkomende (vgl. paragrafen [0013] en [0026] van EP 961) voordeel van rendementsverbetering in de zin van verhoging van de productiecapaciteit.

 

IEPT20101213, Rb Rotterdam, Topgros v CHK

Geen dreiging merkinbreuk: Enkel invoeren is gebruik merk, tenzij sprake is van zuivere transitohandel. Beslag ziet op standaard en op lichtgewicht rollators. Opheffing beslag bevolen. Geen slaafse nabootsing: Elephantje rollator mist onderscheidend vermogen

 

IEPT20101214, Hof Amsterdam, Ziggo v 123 Video

Belang Ziggo bij bescherming privacy abonnee prevaleert: proportionaliteit. De belangen van Ziggo bij het niet verstrekken van de NAW-gegevens dienen in dit geval te prevaleren. 123 Video heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in het onderhavige geval geen minder ingrijpende mogelijkheden bestonden de door haar benodigde gegevens van [M] te achterhalen.

 

IEPT20101210, Rb Den Haag, G-Star v H&M

“Raw Beat Experience”: verwarring met G-Star geconstateerd. Theoretische beschouwing van het verwarringsgevaar kan achterwege blijven omdat G-Star vooralsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de tekens daadwerkelijk leidt tot verwarring bij het publiek. Gebruik als versiering kan inbreukmakend merkgebruik zijn. “RAW” van huis uit onderscheidend voor kleding. Schorsing ex art 105(2) GMeV niet van toepassing in kort geding

 

IEPT20101209, Rb Rotterdam, Blue

Geen spoedeisend belang wegens geringe omvang inbreuk. Gevraagde onthoudingsverklaring met voorschot schadevergoeding buitenproportioneel: Het is onder die omstandigheden begrijpelijk dat gedaagden de hen door [eiseres] toegezonden ont-houdingsverklaring niet hebben willen ondertekenen, nu zij zich daarbij onder meer zou-den hebben verplicht tot betaling van een voorschot op schadevergoeding ad € 6.500,=.  Geen plaats in kort geding voor onderzoek naar overdracht auteursrechten

 

IEPT20101209, Rb Maastricht, Fotostudio

Ongeoorloofde concurrentie door verwarringwekkende mededelingen op website waardoor klanten die bewust voor Fotostudio A.B. willen kiezen in de waan worden gebracht dat zij bij Fotostudio Valkenburg aan het goede adres zijn.

 

IEPT20101209, Rb Amsterdam, Oncology News International

Geen slaafse nabootsing: X niet “rechthebbende” op eerste product. dat X voorshands alleen, en dan ook nog indirect via DelOrme Group dan wel Van Zuiden die ook geen partij zijn in deze procedure, mogelijk rechten kan doen gelden op ONI II. Voorafgaande aan de uitgifte van ONI II in juni 2010 waren echter reeds ONI en Oncologie Up-to-date uitgegeven, zodat ONI II daarmee niet als eerste product in die soort op de markt is gebracht.

 

IEPT20101208, Rb Utrecht, BDRM v de Minibar

Rb Utrecht onbevoegd: geen bekendheid handelsnaam in arrondissement Utrecht: dat het café aan de Kleine Berg te Eindhoven van de Minibar BV een lokaal verzorgingsgebied heeft.

 

IEPT20101208, Rb Groningen, Cozzmoss v Bulthuis

Aansprakelijkheid Bulthuis: Uit het door Cozzmoss overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel en de registratie aantekening van de SIDN kan genoegzaam worden afgeleid dat Bulthuis houder is van ondermeer de domeinnaam selectpeople.nl en dat deze domeinnaam ook als zodanig staat geregistreerd. Dat mogelijk ook derden gebruik hebben gemaakt van deze domeinnaam, dient voor rekening en risico van Bulthuis te komen en kan Cozzmoss onder de gegeven omstandigheden niet worden tegengeworpen. € 460 schade

 

IEPT20101208, Rb Den Haag, Playseats

Nederlandse rechter vanwege gestelde inbreuk in NL. Geen inbreuk in Nederland: geen voldoende gerichtheid op Nederland. Het enkele gegeven dat eBay zijn buitenlandse databases met elkaar in verbinding heeft gebracht en aldus via <ebay.nl> ook het aanbod van buitenlandse aanbieders op buitenlandse versies van eBay weergeeft, levert naar voorlopig oordeel geen voldoende gerichtheid op Nederland op in de zin van de vaste rechtspraak terzake. De "Nederlandse taal" component uit de op Duitsland gerichte website racestar.de betreft een standaard Google vertaalmodule in de heading van deze website

 

IEPT20101208, Rb Den Haag, Brein v Ziggo en Xs4all

Incident: geen aanhouding in afwachting arresten Hof van Justitie: Ten aanzien van de primaire grondslag van de vordering van Ziggo, stelt de rechtbank vast dat Ziggo de relevantie van het antwoord op de prejudiciële vragen in de Belgische zaken voor de onderhavige kwestie slechts summier heeft onderbouwd. In ieder geval heeft Ziggo verzuimd aan te geven waarom de procedure al in het huidige stadium, waarin nog niet is uitgeconcludeerd, aangehouden zou dienen te worden

 

IEPT20101207, HvJEU, Pammer en Hotel Alpenhof

Gericht zijn van internetsite op een lidstaat: dat, dient te worden nagegaan of uit deze internetsites en de algemene activiteit van de ondernemer blijkt dat deze van plan was om handel te drijven met consumenten die woonplaats hebben in één of meerdere lidstaten, waaronder die waar deze consument woonplaats heeft. Niet-uitputtende lijst van factoren die aanwijzingen kunnen zijn. De loutere toegankelijkheid van de internetsite van de ondernemer of de tussenpersoon in de lidstaat waar de consument woonplaats heeft is daarentegen onvoldoende. Hetzelfde geldt voor de vermelding van een e-mailadres en andere contactgegevens of voor het gebruik van een taal of een munteenheid wanneer deze taal en/of een munteenheid gewoonlijk worden gebruikt in de lidstaat waar de ondernemer gevestigd is.
 

IEPT20101207, Hof Den Haag, Sifam v Temptations

Originair auteursrrechthebbende beheerst door lex loci protectionis: de vraag wie als originaire auteursrechthebbende van de film moet worden aangemerkt, op grond van artikel 5 lid 1 Berner Conventie (BC) juncto artikel 14bis lid 2 sub a BC wordt beheerst door de lex loci protectionis, in casu dus door Nederlands recht. Sifam enig producent? Bewijsopdracht

 

IEPT20101206, Rb Den Bosch, KBO Brabant v Unie KBO
Pro forma aanhouding IE-aspecten: Alle vorderingen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten (merkenrecht, handelsnaam) worden met instemming van beide partijen pro forma aangehouden tot 31 januari 2011. Enig uitstel geeft partijen de mogelijkheid om zich te beraden op een schikking. Denkbaar is namelijk dat partijen meer gebaat zijn in een investering in een "nieuwe jas" dan in een kostbare procedure over de vraag wie de oude mag gebruiken.

 

IEPT20101203, Rb Den Haag, Global Factories v Ziuz

Geen inventieve oplossing: dat de gemiddelde vakman, uitgaande van US 351, geconfronteerd met het hiervoor geformuleerde probleem en bepakt met zijn algemene vakkennis […], zonder meer zou (‘would’) komen tot de in EP 630 neergelegde kenmerkende maatregel om elke verpakking te voorzien van patiëntgegevens. Onduidelijkheid conclusie komt voor rekening van octrooihouder. Gemiddelde vakman bestaat uit team

 

IEPT20101202, Rb Den Bosch, CWS v BOCO

Gebod tot staking executie: Geen overtreding door Google-zoekresultaten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan het enkele feit dat men via in google ingevoerde zoektermen met het woord 'boco' resultaten krijgt die (indirect) in verband zijn te brengen met CWS, niet worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik waardoor verwarring te vrezen valt in de zin van artikel 5 Huw. Geen overtreding door vermelding van de naam cws-boco door werknemers van CWS op Linked-In.

 

IEPT20101201, Rb Almelo, Buma v Cafe De Beurs

Verstekvonnis: verbod openbaar maken Buma-repertoire, voor zover [gedaagde] daartoe geen licentie van Buma heeft verkregen.