Januari 2010

Print this page

IEPT20100129, Rb Amsterdam, Bomecon v Van Gerwen
Slaafse nabootsing: nodeloze, sprekende gelijkenis. Als belangrijkste punt heeft Bomecon naar voren gebracht dat het bij de afwijkingen niet gaat om essentiële punten, maar om details, en dat de totaalindruk van beide producten exact hetzelfde is. Bomecon kan hierin worden gevolgd. Ook met de door Van Gerwen aangebrachte wijzigingen lijkt het product van Van Gerwen sprekend op dat van Bomecon.

 

IEPT20100129, HR, Gavita v Helle
Technisch bepaald ontwerp: Klachten tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting: met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen is steeds een voordelig technisch effect bereikt. Dit brengt mee dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.

 

IEPT20100128, Rb Amsterdam, Pictoright v Allposters
Impliciete licentie voor e-cards niet aannemelijk. E-cards worden op website openbaar gemaakt: dat de e-card op de voor het publiek toegankelijke website van Allposters op verschillende manieren te zien is, uiteindelijk in de vorm van een digitale ansichtkaart. Ook zonder dat de afbeelding zelf rechtstreeks verzonden wordt, is dat al een vorm van het openbaar maken en verveelvoudigen van het werk. E-card zelfstandig product – niet enkel reclame voor poster. E-card een tijdelijke reproductie van voorbijgaande aard

 

IEPT20100128, Rb Amsterdam, Reliance v Cross Cultures
Juistheid van beschuldiging van piraterij niet aangetoond: Dat Adlabs ten tijde van het verschijnen van het artikel in de Indiase media werd beschuldigd van het bedrijfsmatig verhandelen van illegale kopieën, dan wel het doorsluizen daarvan naar Pakistan, is op dit moment dan ook niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20100127, Rb Breda, Converse v Sporttrading
Oproeping in vrijwaring afgewezen: dat het toestaan van de oproeping van de zeven genoemde rechtspersonen, waaronder vier in het buitenland gevestigde, in vrijwaring tot een onevenredige vertraging van de hoofdzaak zal leiden.

 

IEPT20100127, Rb Den Haag, Bocci v Ni Hao.

Geen inbreuk: andere algemene indruk ten opzichte van ingeschreven model: Het ingeschreven model wordt in niet onbelangrijke mate gekenmerkt door een stippel patroon, dat niet herkenbaar is in de lamp van Ni Hao model. Andersom wordt de lamp van Ni Hao gekenmerkt door zijn uitvoering in massief glas. Die uitvoering draagt in hoge mate bij aan de algemene indruk die deze lamp wekt. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20100126, Rb Arnhem, WÉDÉFLEX v AABO TRADING

Rechtsinstandhoudend gebruik D4: Het woordmerk D4 komt in zijn geheel, dus ongewijzigd, in diverse productnamen van Wédéflex voor. Daarom maakt het niet uit dat die productnamen uit meer elementen bestaan dan alleen het woordmerk D4. D4 geen aanduiding hoedanigheid. Inbreuk op bekend merk D4

 

IEPT20100126, Hof Den Haag, EnBW v Bureau
The Power Pioneers” mist onderscheidend vermogen: De combinatie verschilt niet merkbaar van de som van de bestanddelen THE, POWER en PIONEERS. Er is geen sprake van een taalkundige vondst of een ongebruikelijke wending. [...] ook geen onderscheidend vermogen bezit omdat het door het relevante publiek zal worden opgevat als een algemene aanprijzing of verkoopbevorderende slogan en niet als merk, dus niet ter onderscheiding van waren en diensten van een bepaalde onderneming van soortgelijke waren en diensten van andere ondernemingen.

 

IEPT20100126, Hof Den Haag, IKEA v Multimate

Inbreuk Multimate-merken:  Gelet op de mate van overeenstemming, de bekendheid van de merken van IKEA, de (soort)gelijkheid van (een deel van) de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor de tekens door Serboucom worden gebruikt en de omstandigheid dat partijen zelfs deels dezelfde waren en diensten aanbieden, is het hof van oordeel dat de door Serboucom gebruikte logo’s zodanig met de merken A en/of B van IKEA overeenstemmen dat door het gebruik van die tekens bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Ikea-logo een bekend merk. Geen verval logo-sec omdat gebruik van Ikea-logo tevens geldt als gebruik van logo-sec

 

IEPT20100125, Rb Arnhem, Connect v Connection

Merkinbreuk: Gelet op de grote mate van visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken Connection Uitzendbureau, het feit dat de aangeboden diensten identiek zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval de werkzoekenden en de opdrachtgevers, verwarring kan ontstaan. Inbreukmakend gebruik domeinnamen als handelsnaam

 

IEPT20100122, Rb Rotterdam, Hasbro v Action
My Little Pony auteursrechtelijk beschermd werk: Het betreft een werk van een eigen, oorspronkelijk karakter en het draagt het persoonlijk stempel van de maker. "My Little Pony" heeft een aantal karakteristieke uiterlijke kenmerken waaronder postuur, houding, vormgeving, kleur, gezichtsuitdrukking, opstaande poot, logo, gekleurde kambare haren. Inbreuk aangenomen

 

IEPT20100121, HvJEU, Audi v BHIM
Reclameboodschap kan tevens merk zijn. Onderscheidend vermogen reclameboodschap: Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.

 

IEPT20100120, Rb Amsterdam, Porsche v G-Star

Neutralisering auditieve overeenstemming door begripsmatige verschillen: Zoals hiervoor is overwogen, betekent 'CAYMAN' 'kaaiman' en zal het relevante publiek dit ook onmiddellijk begrijpen. Het begripsmatige verschil tussen beide merken weegt in het onderhavige geval zwaar, nu de merken visueel en auditief gezien slechts beperkt overeenstemmen. Daarbij komt dat het merk KEYMAN weliswaar geen vastomlijnde betekenis heeft in de Engelse taal, maar het in aanmerking komende publiek zal daarin wel de afzonderlijke woorden 'sleutel' en 'man' herkennen en dit opvatten als 'sleutelman' of 'sleutelfiguur'.

 

IEPT20100120, Rb Rotterdam, Lasterlijke uitlatingen.
Geen verbod op lasterlijke uitlatingen in procedure. De rechtbank is van oordeel dat het in het algemeen onwenselijk is om advocaten  of partijen  op voorhand te verbieden in de context van juridische procedures bepaalde uitlatingen te doen, temeer indien die verboden uitlatingen in een vordering vaag zijn omschreven. Geen gebod tot betreuren: De rechtbank stelt voorop dat zij niemand kan verplichten om op straffe van een dwangsom publiekelijk te verklaren dat hij eerder gedane uitlatingen betreurt en onrechtmatig acht

 

IEPT20100120, Rb Den Haag, Cybergun v KLM
Vervaardigingsfictie in Anti-Piraterijverordening? Aanhouding vrijgave in afwachting beantwoording prejudiciële vragen over vervaardigingsfictie Anti-Piraterijverordening

 

IEPT20100120, GEU, Nokia – Life Blog
Overeenstemmende tekens LIFE en LIFE BLOG: dat bij een globale beoordeling de betrokken merken overeenstemmen. Deze beoordeling moet worden bevestigd. dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de gelijkheid of de mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren en diensten tezamen genomen hoog genoeg zijn.

 

IEPT20100119, Rb Amsterdam, OPTA

Geen ongeanonimiseerde publicatie boetebesluit hangende hoger beroep. Onherstelbare schade als het boetebesluit zou worden gepubliceerd met hun namen. Daarbij heeft de rechtbank laten meewegen dat een publicatie nú van het boetebesluit zonder de vermelding van de namen van eisers, de mogelijkheid onverlet laat dat het boetebesluit alsnog integraal en onverkort op de website van verweerder wordt gepubliceerd nadat dit rechtens onaantastbaar zal zijn geworden.

 

IEPT20100119, Hof Amsterstam, BUMA v PRS
Gebiedsafbakening staat multiterritoriale online licenties in de weg: dat partijen het bepaalde in de CRR in die zin hebben begrepen dat de gebiedsafbakening van artikel 6.1 aan het verlenen van licenties ten behoeve van multiterritoriale online openbaarmaking in de weg stond en dat zij getracht hebben de eventuele nadelige/onpraktische consequenties van de in de CRR voorziene gebiedsafbakening wat de online-exploitatie van muziekrechten betreft te mitigeren door aanvullende overeenkomst(en) te sluiten. Geen misbruik machtspositie PRS.

 

IEPT20100119, Rb Den Haag, TNT v Logispring
Volledige proceskosten bij vordering tot vervallenverklaring: artikel l0l9h Rv van toepassing op bodemprocedure, waarin door LMSC een vordering tot vervallen verklaring van de merken van TNT is ingesteld. Deze vordering is immers ingesteld in reactie op de handhaving onder meer door het versturen van een sommatiebrief door TNT van haar merkrechten. Bij afstand van instantie is de eiser als in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Matiging proceskosten wegens eerder kort geding

 

IEPT20100119, Hof Amsterdam, Kruidvat v C&A
Geen inbreuk te kwader trouw Baby Club: Omdat het begrip "BABY CLUB" als aanduiding voor een collectie babykleding tot op zeker hoogte wel een beschrijvend karakter heeft, is de beschermingsomvang echter beperkt en kon Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door de toevoeging van haar handelsnaam "Kruidvat" voldoende afstand van het (woord)merk van C&A hield en dat van inbreuk in de zin van artikel 13 BMW derhalve geen sprake was.

 

IEPT20100119, Rb Den Haag, Askelen v Melkwit
Mede-ontwerpen niet aannemelijk: Voorshands oordelend heeft Askelen in het geheel niet aannemelijk gemaakt dat zij, althans de heer [Y], die volgens haar stellingen bij Askelen in dienst zou zijn, gezamenlijk met Melkwit althans [X] een werk heeft geschapen respectievelijk een model heeft ontworpen.

  

IEPT20100115, Rb Den Haag, Grimme v Steenvoorden

Ex parte bevel om misleidende informatie over octrooi van website te verwijderen: beveelt Steenvoorden binnen 24 uur na betekening van deze beschikking de mededeling op de website fredsteenvoorden.nl, als vermeld onder nummer 35 van het verzoekschrift, van de website te verwijderen en verwijderd te houden; Geen grensoverschrijdend bevel

 

IEPT20100115, Rb Rotterdam, Pinkpop
Tabaksreclame: Onder meer het in met een sliert ledverlichting tonen van pakjes sigaretten onder de glazen plaat in de verkoopbalie, waarvan het overgrote deel één merk betrof, is een wijze van uitstallen die meer dan noodzakelijk de aandacht van de consument op de te koop aangeboden verpakkingen van tabaksproducten vestigt. Sponsoring: door betaling van het bedrag van € 95.000, eiseres een (particuliere) economische bijdrage aan de organisatie van Pinkpop 2007 heeft gegeven die moet worden aangemerkt als sponsoring

 

IEPT20100114, HvJEU, Wettbewerbzentrale v Plus

Toepasselijkheid Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken: Richtlijn van toepassing op elke handelspraktijk die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, de verkoop of de levering van een product aan consumenten. [...] enkel nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die „alleen” de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren, zijn van de werkingssfeer van deze richtlijn uitgesloten. Algemeen verbod op aankoopverplichting bij deelname aan kansspel in strijd met Richtlijn.

 

IEPT20100113, Rb Den Haag, WDS v Plameco
Conclusie 1 niet nieuw: Naar oordeel van de rechtbank is kenmerk 5 direct en ondubbelzinnig in Tombu beschreven. Nu dit ook voor alle andere kenmerken geldt, dient conclusie 1 van EP 308 als niet nieuw ten opzichte van Tombu te worden beschouwd. Hulpverzoeken niet toelaatbaar: Naar oordeel van de rechtbank kan voor het extra kenmerk straight sides dan ook geen basis worden gevonden in de oorspronkelijke aanvrage.

 

IEPT20100113, Rb Den Bosch, Loods 5
Oudere handelsnaam Loods 5 geldige reden: In dat geval is er immers sprake van een oudere handelsnaam waarvoor het jongere merkrecht van Loods 5 c.s. moet wijken. De rechtbank is dan ook van oordeel dat [V] c.s. vanaf 1997 zowel onder de naam Loods 5 Ontwerpers als onder de naam Loods 5 naar buiten zijn getreden.

 

IEPT20100113, Rb Den Haag, Metaco v Schelfhout
Geen inbreuk octrooi: De zwarte koorden en de rupskettingen kruisen elkaar niet in de sliding bar. De Rebu hordeur kent dus geen elkaar kruisende spandelen in de sliding bar, zodat van inbreuk op het octrooi geen sprake is. Geen sprake van inbreuk bij wege van equivalentie. Het groene koord stabiliseert het scherm niet en draagt ook niet direct bij aan het voorkomen van schranken van de sliding bar. Het groene koord heeft daarom een andere functie

 

IEPT20100112, Hof Den Haag, Vara v Pretium
Gerechtvaardigde uitzendingen inzake Pretium. Geen nuancering inzake gegrondheid klachten vereist. Het was in brede kring bekend dat er veel klachten waren en het stond de Vara daarom vrij melding te maken van het bestaan van deze vele klachten en van de inhoud van de klachten, vooral van de veel voorkomende klacht dat consumenten meenden dat zij in het telefoongesprek door KPN benaderd waren, dat zij niet in de gaten hadden dat het ging om werving door Pretium voor een met haar af te sluiten overeenkomst en dat zij zich misleid voelden als vervolgens bleek dat Pretium zich op het standpunt stelde dat tijdens het telefoongesprek een overeenkomst met haar tot stand was gekomen. 

 

IEPT20100112, Hof Den Haag, VARA v Pretium

Het staat Vara Magzine vrij om te publiceren over het bestaan en het grote aantal klachten over de telefonische werving door Pretium

 

IEPT20100112, Hof Den Bosch, Revillon Chocolatier v Trianon Chocolatiers

Vorm bepaalt niet de wezenlijke waarde van chocolade: Het hof is van oordeel dat Trianon deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is. Inbreuk: Gelijk teken voor dezelfde waren.

 

IEPT20100112, Hof Amsterdam, IJswater v Wieringa
Geen optie-overeenkomst filmrechten tot stand gekomen: Kennelijk heeft ook IJswater begrepen dat Wieringa voor zichzelf zou optreden bij de totstandkoming van de optieovereenkomst. Vast staat dat Wieringa het concept niet heeft ondertekend. Op basis van de overgelegde overeenkomst kan dus niet worden geconcludeerd dat IJswater mocht menen dat Wieringa akkoord was.

  

IEPT20100112, Hof Den Bosch, C More v MyP2P
Onrechtmatig faciliteren verspreiden Scandinavische sportcompetities: Geen auteursrechtelijke openbaarmaking door MyP2P. C More rechthebbende als omroeporganisatie, auteursrechten op commentaren en voor- en nabeschouwingen. Vastlegging sportwedstrijd is een filmwerk. Toepasselijk recht rechthebbende.

 

IEPT20100108, Rb Haarlem, Silver Holding v Siemens
Auteursrechtelijk beslag software: Het leggen van conservatoir beslag op inbreuk-makende software, zoals in dit geval, is uitsluitend mogelijk door de dragers waarop de software is opgeslagen in beslag te nemen. Inbreukmakende bruikleen software. Aangezien vast staat dat Siemens geen toestemming heeft verleend voor het in bruikleen geven van de software door Rücker aan derden, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Silver Aerospace in ieder geval niet op grond van de titel van bruikleen gerechtigd was tot het gebruik van de software.

 

IEPT20100108, RCC, Firevaned v Vijfde Wiel
Misleidende suggestie dat scootmobielen met vijf wielen veiliger zijn: Adverteerder suggereert ten onrechte dat, in tegenstelling tot de QUINGO, scootmobielen met drie of vier wielen onveilig zijn doordat zij niet beschikken over vijf wielen met een stabilisatiesysteem

 

IEPT20100108, Rb Den Haag, Street Surfing

Ex parte verbod octrooirecht: voldoende aannemelijk is gemaakt dat [X] diverse, in het lichaam van het verzoekschrift en hierna aangeduid als waveboards, in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van EP 1 511 541.

 

IEPT20100108, HR, Alfa Romeo
Bewust profiteren van wanprestatie door dealers kan onrechtmatig zijn. Bovendien kan de hiervoor onder (a) tot en met (c) omschreven - oneerlijke - concurrentie tegenover de distributeur onrechtmatig zijn indien het distributiestelsel wordt ondermijnd, bijvoorbeeld doordat andere aan het stelsel gebonden handelaren zich eveneens aan hun verplichtingen gaan onttrekken of hun gebondenheid aan het stelsel beëindigen, dan wel derden om die reden niet tot het stelsel willen toetreden.

 

IEPT20100108, HR, Ultrima v Vansh
ARUBAANS MERKENRECHT: Rechtverkrijgend merkgebruik. Symbolisch gebruik kan rechtverkrijgend gebruik zijn. Gebruik moet kenbaar ertoe strekken specifiek het Arubaans publiek te bereiken.

 

IEPT20100107, Rb Den Haag, Architectenweb v SDU
Geen misleidende reclame gebruikscijfers gecombineerd gebruik tijdschrift en website: dat de mededeling en de overige in de brochure opgenomen stellingen van SDU in vergelijkende zin of op zichzelf niet als onjuist kunnen worden aangemerkt.

 

IEPT20100107, Rb Rotterdam, Buma contracten
Openbaarmaking  BUMAo-vereenkomsten: Uit het advies van de afdeling Juridische Zaken en de ter zitting gegeven toelichting komt het beeld naar voren dat verweerders weigering met name is ingegeven door de intentie om schadeclaims te voorkomen. Om deze reden kan het bestreden besluit niet in stand blijven.

 

IEPT20100106, Rb Breda, Happy-Point v JB en Stef-Verhuur
Auteursrechtelijke beschermde poppen: Het gaat er niet om of verschillende elementen van de Abrahampop en de Sarahpop, al eerder werden gebruikt maar of gebruikmaking van bepaalde -wellicht reeds eerder bekende kenmerken- op zodanige wijze heeft plaatsgevonden, dat de Abrahampop en de Sarahpop ieder een eigen karakter hebben en voldoende origineel zijn. Het gaat immers om de totaalindruk van de pop en niet om de onderdelen afzonderlijk.Inbreuk aangenomen

 

IEPT20100105, Rb Rotterdam, Miljoenhuizen.nl
Prijsgeschiedenis huis geen persoonsgegeven: Ten overvloede merkt de rechtbank evenwel op dat de op Miljoenhuizen.nl vermelde prijsgeschiedenis in beginsel niet kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven in de zin van de Wbp.Niet-ontvankelijkheid verzoek tot verwijdering persoonsgegevens