Juli 2010

Print this page

IEPT20100730, Rb Den Bosch, Keijsers Interior Projects
Onrechtmatige concurrentie werknemer tegenover overnemer activa van gefailleerde werkgever op grond van samenstel van omstandigheden.
 

IEPT20100729, Rb Arnhem, Royaan
Uitleg concurrentiebeding: Bedoeling partijen inzake ”gelijksoortige ondernemingen” onvoldoende komen vast te staan. Onvoldoende aannemlijk dat in strijd met concurrentiebeding is gehandeld. Overtreding geheimhoudingsbeding door bijna letterlijk overnemen teksten.
Ongeoorloofde concurrentie onvoldoende komen vast te staan: Met een beroep op een geheimhoudingsbeding kan Royaan ook niet in redelijkheid van [gedaagde1] vergen dat hij zijn hoofd leegmaakt van vakkennis die hij nu juist nodig heeft voor zijn nieuwe bedrijf.

 

IEPT20100729, HvJ EU, Anheuser-Busch v BHIM - Budvar - Budweiser
Bewijslast oppositie: Bureau bevoegd bewijs vernieuwing ouder merk te verlangen, maar bewijs vernieuwing hoeft niet uit eigen beweging te worden overgelegd. Nieuw middel dat voorwerp geschil uitbreidt niet toelaatbaar in hoger beroep

 

IEPT20100728, Rb Dordrecht, Finnhouse

Tekst op website: geen garantie dat Finnhouse 10% goedkoper is. Auteursrecht: Boete op gebruik bouwtekeningen.

 

IEPT20100728, Rb Middelburg, TAR

Portretrecht - Persoonlijk belang: Geen verzilverbare populariteit: aannemelijk dat zij in elk geval binnen de kring van liefhebbers van de tennissport enige bekendheid heeft. Waar het om gaat is echter of die bekendheid ook verzilverbaar is, dat wil zeggen of die bekend-heid zodanig is dat commerciële exploitatie ervan door openbaarmaking van portretten redelijkerwijs mogelijk kan worden geacht. Tekortkoming in opleidingsovereenkomst

 

IEPT20100728, Rb Utrecht, Ryanair v PR Aviation
Geen databankenbescherming omdat rechtbank niet kan beoordelen of sprake is van voldoende substantiële investeringen. Contra-legem uitleg Databankenrichtlijn niet mogelijk. Inbreuk geschriftenbescherming: Door per zoekopdracht [...] bedoelde gegevens uit de gegevensverzameling te halen en aan de klant te presenteren is bij elke zoekopdracht sprake van een eenvoudige herhaling van de gegevensverzameling. Geen misbruik machtspositie: Objectieve rechtvaardiging voor verbod. Procesrecht: Niet voldoen aan substantiëringsplicht heeft consequentie proceskosten

 

IEPT20100727, Hof Amsterdam, Maroc.nl
toelaatbaar foto-citaat: Het (relatief korte) artikel wordt immers in het kader van een discussie op het internetforum van commentaar voorzien, de (sterk verkleinde) bijbehorende foto speelt daarbij een rol die functioneel van aard is; de foto vergroot immers de zeggingskracht van het artikel en verbeeldt op doeltreffende wijze het schrijnende karakter van het in de discussie aangesneden onderwerp. Portretrecht: Geen redelijk belang gelet op eerdere toestemming

 

IEPT20100723, Rb Den Haag, Somnomed v V.d.Bijl

Vakkennis gemiddelde vakman: een medicus met deskundigheid op ten minste het gebied van OSA (“Obstructieve slaapapnoe”), die zo nodig een orthodontisch deskundige zal raadplegen. Geen Uitvindingshoogte; voor de hand liggende combinatie: van oordeel dat de tekening bij SU 759, gelet op de boog die langs de raakvlakken van de koppelingsoppervlakken loopt, “vestibular segmental guides” met boogvormige koppelingsoppervlakken openbaart, zodat de gemiddelde vakman reeds op basis van de combinatie van WO 969 met SU 759 tot toepassing van die maatregel zou komen. Spoedeisend belang.

 

IEPT20100723, Rb Den Haag, Lewens v AVZ
Octrooi-inbreuk aangenomen. Uitleg functioneel kenmerk: In zijn algemeenheid onjuist dat bij gebruik van een functioneel kenmerk de beschermingsomvang worden gereduceerd tot de structurele technische middelen die aan de octrooibeschrijving kunnen worden ontleend. Het is wel zo dat als er als gevolg van het gebruik van functionele kenmerken onduidelijkheid kan ontstaan over de beschermingsomvang, die onduidelijkheid in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt.

 

IEPT20100721, Rb Den Haag, Nintendo v Webwinkels
Verbod verhandeling flashcards en modchips die vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het omzeilen van de voorzieningen die Nintendo heeft getroffen om inbreuken op haar auteursrecht tegen te gaan.

 

IEPT20100721, Rb Arnhem, Conclusion v Exellior
Exhibitie: Opdracht tot bewijslevering bestaan rechtsbetrekking: Nu Conclusion zich beroept op de overeenkomst tot overname van de activa en bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschappen Mansal, zal de rechtbank, op grond van artikel 150 Rv., Conclusion opdragen om het bestaan van de gestelde overeenkomst tot overname te bewijzen.

 

IEPT20100721, Rb Amsterdam, Specialsauce
Werkgeversauteursrecht en foto’s in vrije tijd: Nu het hier een opdracht van Specialsauce betreft om de foto's voor Smaakwereld te maken […] is de rechtbank van oordeel dat de auteursrechten op deze foto's bij Specialsauce berusten. De omstandigheid dat [K] de opdracht in zijn vrije tijd heeft uitgevoerd maakt dit niet anders. Geen “portfoliorecht” fotograaf in dienstbetrekking: verklaring voor recht dat [K] de door hem gemaakte foto's, waarvan de auteursrechten bij Specialsauce liggen, op zijn website mag tonen […] afgewezen. Onrechtmatige lichtvaardige beschuldigingen op flickr.com.

 

IEPT20100719, Rb Den Haag, Brein v Ziggo en XS4ALL

Bevel afgewezen: inbreuk door abonnee’s staat niet voldoende vast: dat in ieder geval van het overgrote merendeel van de abonnees niet is komen vast te staan dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuk op de auteurs of naburige rechten van de bij Brein aangesloten rechthebbenden. De vordering van Brein ziet evenwel op een stakingsbevel voor alle abonnees van Ziggo. Een dergelijke, verstrekkende, vordering echter, is op grond van de artikelen 26d Aw en 15e Wnr naar voorlopig oordeel eenvoudigweg niet toewijsbaar. Niet voldaan aan subsidiariteitseis: Ten minste valt, zonder toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom het onmogelijk zou zijn een of meer abonnees in rechte aan te spreken 

 

IEPT20100715, Rb Amsterdam, Silca v Duitman
Sleutelcodes geen herkomstfunctie – aanduiding bestemming waar: Het merk "Silca" op een sleutel fungeert in dit geval om de herkomst van de waar aan te geven, de codes (merken) die in dit geding centraal staan fungeren en dit is niet bestreden door Silca - in eerste instantie om de bestemming van de waar aan te geven, te weten voor welk slot de desbetreffende sleutel is bestemd.

 

IEPT20100715, Rb Roermond, Goodyear-Dunlop v Euro-Tyre
Uitputting – geen bewijs van toestemming. Hoewel op haar die last rust, heeft Euro-Tyre niet aannemelijk gemaakt, laat staan bewezen, dat de betreffende banden rechtstreeks dan wel via der-den door Goodyear-Dunlop in de EER in het verkeer zijn gebracht. De enkele stelling dat zij deze banden heeft ge-kocht van een in Europa gevestigde leverancier is daarvoor onvoldoende. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat op de band een EU-code staat vermeld.

 

IEPT20100714, Rb Amsterdam, Cassina v Dimensione

Schade gemiste verkopen: € 33.000. voor elke 2 verkochte namaak modellen zou Cassina 1 model verkocht hebben. Inbreuk auteursrecht: aanbieden c.q. distributie in Nederland. Nu het aannemelijk is dat een Nederlandse klant kiest voor de aangeboden transportmogelijkheid in plaats van de goederen zelf in Italië op te halen [...] is het aanbod erop gericht dat de klant via het bestelformulier de meubels bestelt en dat vervolgens zonder verdere handelingen de meubels thuis worden bezorgd. Merkinbreuk: geen beschrijvend gebruik merken Le Corbusier en Rietveld. Misleidende reclame inzake namaak en geoorloofdheid

 

IEPT20100714, Rb Amsterdam, X v GeenStijl

Inbreuk persoonlijke levenssfeer: X is midden in de nacht gefilmd zonder dat zij daar op bedacht hoefde te zijn. Zij is geen bekende persoonlijkheid en vervult geen publieke functie. Zij was ten tijde van het filmen duidelijk onder invloed van alcohol. Het filmpje is voor X gênant en beschamend is. GeenStijl heeft weliswaar het recht 'to shock, offend and disturb', maar daaraan zijn grenzen. Die grenzen zijn hier overschreden

 

IEPT20100714, Rb Den Haag, Tangent v Cool Summer
Uitputting - bewijslast: Het is aan Cool Summer de gestelde toestemming aannemelijk te maken. Bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing van de stelling van Cool Summer en gezien de betwisting daarvan door Tangent, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat Tangent geen toestemming heeft gegeven voor het in de EER op de markt brengen van de radio’s

 

IEPT20100714, Rb Zwolle, Soy Nino

Verbod tot exploitatie zonder toestemming medemaker en coproducer [B].
Toestemming [A] voor openbaarmaking niet onaannemelijk. Gezamenlijk producentschap [A] en [B]. Enig makerschap [A] wegens leiding en toezicht staat niet voldoende vast

 

IEPT20100714, Rb Den Haag, Rubbermaid v Vermop
Opheffing beslag: Toegevoegde materie octrooi: dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat, dat de bodemrechter de wijziging in conclusie 13 zal aanmerken als toegevoegde materie zonder basis en om die reden zal oordelen dat conclusie 13 ongeldig is.

 

IEPT20100713, Hof Den Haag, Bergemann

Ontbreken uitvinderswerkzaamheid: dat de gemiddelde vakman de koeling van de as door middel van een gecontroleerde luchtstroom, gegenereerd met behulp van een (van een klep voorziene) opening aan het uiteinde van de as-afvoer, welke luchtstroom vervolgens in tegengestelde richting over de as-afvoer loopt en, opgewarmd door de stralingswarmte van de hete as en de verbranding van onverbrand materiaal, wordt teruggebracht in de ketel (elementen g1 tot en met g4) uit de stand van de techniek kon af1eiden. Verleningsdossier onderdeel van de stand van de techniek. Nietigheidsactie n.a.v. dreigende inbreukactie valt onder de geschillen als bedoeld in artikel 1019Rv.

 

IEPT20100713, Hof Amsterdam, NL Unlimited v theagenda.nl
Inbreuk agenda.nl op handelsnaam theagenda.nl: NL Unlimited had over legio variaties kunnen beschikken om in haar handelsnaam gebruik te maken van de aanduiding "agenda. nl". Onrechtmatig faciliteren inbreuk: het (blijven) verlenen door Newhold aan NL Unlimited van een uitsluitend gebruiksrecht op de handelsnaam/domeinnaam, waarmee zij de handelsnaaminbreuk structureel faciliteert

 

IEPT20100712, Rb Breda, OMM Makelaars v Van den Boer & Partners
Belang bij verbod: Door het gedrag van gedaagden zelf en het weigeren de gebruikelijke onthoudingsverklaring te tekenen bestaat gegronde vrees voor herhaling.

 

IEPT20100708, HvJEU, Portakabin v Primakabin.
Gebruik zoekwoord inbreuk ingeval van aantasting herkomstaanduidingsfunctie merk. Door artikel 5 verboden gebruik in het algemeen in strijd met eerlijke handelsgebruiken. Uitputting: Gebruik merk toegestaan tenzij sprake is van een gegronde reden, zoals herkomstverwarring of reputatieschade

 

IEPT20100709, Rb Rotterdam, Rhijnsburger Kok v FF-Tijd Strandclub
Geen verwarringsgevaar tussen “FF verse Friet” en “Strandclub ff-Tijd”. Geen directe verwarring omdat beide horecagelegenheden voorzien in verschillende boeften en trekken daardoor publiek met een verschillend doel. Geen indirecte verwarring omdat de wijze waarop de handelsnamen worden gepresenteerd teveel verschilt.

 

IEPT20100709, HR, Greenlir
Auteursrecht inzake Kasteel Almere. Beroep in cassatie afgewezen zondere nadere motivering

 

IEPT20100709, HR, Beroepsfout octrooigemachtigde
Geen vermogensschade octrooihouder door beroepsfout octrooigemachtigde. Het bepaalde in art. 43 lid 4 ROW (1910) geeft weliswaar de bevoegdheid aan de octrooihouder om namens licentienemers vorderingen tot schadevergoeding of winstafdracht in te stellen tegen inbreukmakers, maar deze bepaling brengt niet mee dat het bij gebruikmaking van die bevoegdheid om eigen schade van de octrooihouder zou gaan of dat de vordering tot vergoeding van de schade van licentienemers tot het vermogen van de octrooihouder zou (gaan) behoren. Indien en voor zover de octrooihouder door het geldend maken van die vordering schadevergoeding van de inbreukmaker ontvangt, is hij gehouden de ontvangen vergoeding aan de desbetreffende licentienemer(s) af te dragen.

 

IEPT20100709, HR, Engineering v Electronic inzake EDS

Niet-ontvankelijkheid hoger beroep wegens gebrek aan belang: Beoogde uitkomst hoger beroep tegen Electronic USA onverenigbaar het onherroepelijke vonnis waarin Engineering jegens Electronic BV verplicht is het gebruik van EDS als merk en handelsnaam te staken en gestaakt te houden, terwijl voorts de merkdepots van Engineering in dat vonnis nietig zijn verklaard en haar reconventionele vorderingen tot het verbieden van het gebruik van EDS als merk en handelsnaam door Electronic BV, onherroepelijk zijn afgewezen.

 

IEPT20100708, Rb Amsterdam, RTL & Blue Circle

Toestemming tot uitzending gegeven. Zogeheten “quit-claim” niet absoluut: Er kunnen zich bijzondere, zwaarwegende omstandigheden voordoen die maken dat de programmamaker zich in redelijkheid niet mag beroepen op de door de deelnemer gegeven toestemming. In deze zaak doen zich echter geen dergelijke zwaarwegende omstandigheden voor

 

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora
Uitleg beëindigingsmogelijkheid licentie bij insolvabiliteit – Italiaans recht. Derdenwerking ingeschreven licentie tegenover rechtsopvolgend Gemeenschapsmerkhouder. Derdenwerking licentie Diadora Gemeenschapswoordmerk ter zake van overige Diadora-merken. Bevoegdheid voorzieningenrechter.

 

IEPT20100708, HvJEU, Sjöberg & Gerdin

Strengere bestraffing promoten buitenlandse kansspelen niet toegestaan: Artikel 49 EG verzet zich tegen een regeling van een lid-staat die kansspelen onderwerpt aan een stelsel van exclusieve rechten en die het promoten van deze in een andere lidstaat georganiseerde spelen strenger bestraft dan het promoten van dergelijke zonder vergunning op het nationale grondgebied georganiseerde spelen. Het staat aan de verwijzende rechter na te gaan of dit bij de nationale regeling in de hoofdgedingen het geval is. Verbod op reclame voor buitenlandse kansspelen toelaatbaar

 

IEPT20100707, Rb Roermond, Autoschade Venray v Schadenet Venray
Geen verwarringsgevaar Autoschade Venray en Schadenet Venray: dat met de termen ‘Autoschade’ en ‘Schadenet’ voldoende onderscheid wordt gemaakt tussen de ondernemingen van verzoekster en verweerster. Vervolgens is de kantonrechter van oordeel dat het gebruik van de term ‘Venray’, de plaatsnaam waar de activiteiten worden uitgevoerd, in onderhavig geval niet enkel aan verzoekster kan worden voorbehouden

 

IEPT20100707, Rb Arnhem, Herian Reclame v Herian
Verjaring depot te kwader trouw oud merk (2004). Bewijsopdracht overlapping diensten: dat eiseres nu eerst bij akte uiteenzet wat volgens haar precies de overlapping is in de dienstverlening, wanneer die overlapping een aanvang heeft genomen en wanneer en waar zij precies is begonnen met dienstverlening op het gebied van het ontwerpen en (laten) bouwen van websites onder de naam Herian. Geen slaafse navolging: Van kwade trouw aan de zijde van gedaagden is niet gebleken en van verwarring bij het publiek ook niet.

 

IEPT20100707, Rb Groningen, Nautavorm v Oei
Voetenplank niet auteursrechtelijk beschermd: Geen persoonlijk stempel en technisch bepaalde basisvorm en achthoekige vorm met afgeronde hoeken

 

IEPT20100707, Rb Haarlem, Pasfoto
Auteursrecht op pasfoto: aspecten, zoals de uitsnede van de foto, de pose van [Y], de belichting van haar gezicht, de wijze waarop het haar is geschikt, getuigen van even zovele zelfstandige, subjectieve keuzes van de maker bij het tot stand brengen van het portret. Toerekenbare inbreuk bij foto op Google. € 1.500 schadevergoeding conform Richtlijnen Fotografenfederatie

 

IEPT20100707, Rb Den Haag, BMW & Rolls Royce v ABC

Geen overeenstemming met Grille merk en geen inbreuk modelrecht Rolls Royce Phantom. Geen slaafse nabootsing Rolls Royce Phantom: dat sprake is van volstrekt onvergelijkbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een "Rolls Royce" van doen te hebben

 

IEPT20100707, Rb Den Haag, Better3fruit v De Appelaar

Exclusieve bevoegdheid Rb Den Haag inzake communautaire kwekersrechten: De vorderingen van Better3fruit zijn gebaseerd op een communautair kwekersrecht. De rechtbank ’s-Gravenhage is exclusief bevoegd2  van die vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 101 lid 2 onder a en lid 4 GKVo jo 78 lid 2 sub a ZPW3 . Het feit dat Better3fruit daarnaast stelt dat De Appelaar haar contractuele verplichtingen jegens Greenstar niet nakomt en dat in de overeenkomsten tussen die partijen een bevoegde rechter wordt aangewezen maakt dat niet anders.

 

IEPT20100707, Rb Den Haag, ALK-Abelló v Stallergenes
Niet-nieuwheid octrooi: Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat een maatregel niet nieuw is indien alle relevante kenmerken daarvan expliciet of impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze aan een gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, worden geopenbaard in één enkele vindplaats behorend tot de stand van de techniek. Toetsend aan dat criterium, is de rechtbank van oordeel dat Hansel nieuwheidsschadelijk is voor EP 877

 

IEPT20100707, Rb Amsterdam, Indies v ACI

Rechtbank onbevoegd - arbitragebeding van toepassing: vordering in wezen gebaseerd op een gestelde tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst, maar in ieder geval zodanig verwant met de inhoud en rechtsgevolgen van de distributieovereenkomsten dat de  daarin opgenomen arbitragebedingen geacht moeten worden mede op vorderingen als deze betrekking te hebben

 

IEPT20100707, Rb Den Haag, Danziger v BI

Incident tot schorsing KG-vonnis niet-ontvankelijk: Een rechterlijke uitspraak kan slechts worden aangetast door aanwending van een van de door de wet gegeven rechtsmiddelen. De in kort geding voorlopig vastgestelde rechtsverhouding kan slechts gewijzigd worden bij arrest in hoger beroep, of bij uitspraak in de bodemprocedure. Dit incident is derhalve niet het juiste rechtsmiddel om de voorlopig vastgestelde rechtsverhouding tussen partijen te wijzigen.

 

IEPT20100707, Rb Amsterdam, Arco v Arrben

Persoonlijk stempel frame-ontwerp: dat met het frame van de Frame voldoende afstand is genomen van het Umfeld en op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de gestelde vigerende minimalistische stijl van ontwerpen. Inbreuk aangenomen: Het frame van de Betta is (nagenoeg) identiek aan dat van de Frame. Niet ontleend zijn niet aannemelijk gemaakt. Schadeplichtig

 

IEPT20100706, Rb Arnhem, Energie Consulting Nederland v Kobespa Service
Inbreuk handelsnaamrechten: Verwarringsgevaar Energie Consulting Nederland en ECNed enerzijds en Energie Collectief Nederland anderzijds 

 

IEPT20100706, HvJEU, Monsanto v Cefetra
Octrooirechtelijke bescherming DNA-sequentie beperkt tot materie waarin het zijn functie uitoefent. geen octrooirechtelijke bescherming wanneer het geoctrooieerde product aanwezig is in sojameel, waarin het niet de functie uitoefent waarvoor het is geoctrooieerd, maar die functie eerder heeft uitgeoefend in de sojaplant, waarvan dat meel een verwerkingsproduct is, of wanneer het eventueel die functie opnieuw zou kunnen uitoefenen na uit het meel te zijn geïsoleerd en in de cel van een levend organisme te zijn ingebracht. Uitputtende harmonisatie artikel 9 Biotech-richtlijn. Geen aanvullende bescherming nationaal recht van voor vaststelling richtlijn. Verhouding TRIPS en artikel 9 Biotech-richtlijn: dat de artikelen 27 en 30 van de TRIPs-overeenkomst de aan artikel 9 van de richtlijn gegeven uitlegging niet beïnvloeden

 

IEPT20100705, Rb Den Haag, Kroon Kozijn v Elbas

Merkrecht: geen overeenstemmende tekens. De verschillen acht de voorzieningenrechter van groter gewicht dan de overeenkomsten. Geen ongeoorloofde concurrentie: Kroon c.s. kan zich niet verzetten tegen het gebruik door Elbas van een logo van haar leverancier.

 

IEPT20100701, Rb Breda, Rucanor v Jascal Sports
Geen auteursrecht op variatie op basismodel schoen: De door Rucanor Europe in de Vance-schoen toegepaste variaties in de kleurstelling en het schaakbordmotief aan de zijkant vormen naar het oordeel van de voorzieningenrechter een banale variant op in het (schoenen)modebeeld algemeen gangbare elementen. Geen slaafse nabootsing: oorzaak gelijkenis is het feit dat elk van deze schoenen niet meer is dan een variant van een bestaand Chinees basismodel.

 

IEPT20100701, Rb Den Haag, Van Otterloo v DNG c.s.

Ontbreken nieuwheid: Het model van Faerch is eerder gedeponeerd dan dat van Van Otterloo, zodat dit laatste model nieuwheid ontbeert.