Juni 2010

Print this page

IEPT20100630, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Inbreuk auteursrecht KvK brief en website. Inbreukmakende handelsnaam “Kantoor voor Klanten”. Misleidende bijdragebrief. Onrechtmatig handelen in groepsverband – hoofdelijke aansprakelijkheid – schade € 401.836.

 

IEPT20100630, Rb Utrecht, Roucar Gear Technoglogies v Four Stroke.
Bevoegdheidsincident: Rb bevoegd terzake van [curator Four Stroke] ondanks insolventieverordening. Aanhouding bevoegdheidsoordeel inzake nakoming overeenkomst door [bestuurder Four Stroke] in afwachting van erkenning Frans vonnis, maar rechtbank is wel bevoegd ter zake van onrechtmatige daad [bestuurder Four Stroke] bestaande uit niet verrichten bedongen werkzaamheden. Franse rechter niet exclusief bevoegd inzake rechten op octrooien. Rechtbank bevoegd tot verklaring voor recht IE-rechten t.a.v. [curator Four Stroke].

 

IEPT20100629, Hof Den Haag, Texcom

Inbreuk auteursrecht op software. Waardering bewijs: dat [appellant] er niet in geslaagd is voormeld vermoeden te ontzenuwen en dat [appellant] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Texcom met betrekking tot de programma’s Backgrnd en Macros.

 

IEPT20100629, Rb Den Bosch, V v Werum Intereuro
Toegestaan gebruik merk in vergelijkende reclame: dat het gebruik dat een adverteerder van het merk van zijn concurrent maakt in vergelijkende reclame, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor waren of diensten van de adverteerder zelf.

 
IEPT20100628, Rb Groningen, Donorkind Amsterdam v Donorkind Groningen
Stichting rechthebbende op resultaat werkzaamheden vrijwilliger: De in het kader van die werkzaamheden tot stand gekomen werken, zoals de website en de databestanden, zijn daarmee naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter eigendom van de Donorkind Amsterdam. Onrechtmatige daad: Verwarringwekkende gelijkenis domeinnamen Donorkind Amsterdam en Donorkind Groningen

 

IEPT20100628, Rb Den Haag, Landor & Hawa v Dugros en Duifhuizen

Geen inbreuk wegens ontbreken twee kenmerken: (i) dat het moet gaan om een gekromde koffer en (ii) verstijvingsribben (13, 14) ter plaatse van de randzijden van de boven- en onderschalen van de koffers

 

IEPT20100625, Rb Den Haag, Diageo v Hooghoudt
Ex Parte Bevel tegen wildplakken: Bij die stand van zaken waarbij slechts op twee locaties sprake is van een onderbouwde inbreuk, ziet de voorzieningenrechter aanleiding het ex parte gebod te beperken tot die inbreuken. Inbreuk merkenrecht: Aanhaken bij c.q.in het kielzog varen van de re-putatie van het Gemeenschapsmerk van verzoekster.

 

IEPT20010625, Rb Breda, Pontifix v TAN
Voormalig deelgenoten maatschap gelijkgerechtigd tot handelsnaam; ordemaatregel ten behoeve van partij met meeste klanten

 

IEPT20100624, HvJEU, Barbara Becker
Beoordeling begripsmatige overeenstemming merken: onjuiste rechtsopvatting door beoordeling op aan de rechtspraak ontleende algemene overwegingen te baseren, zonder alle relevante – voor de onderhavi-ge zaak specifieke – elementen te onderzoeken, in weerwil van het vereiste dat het gevaar voor ver-warring globaal dient te worden beoordeeld, met inaanmerkingneming van alle relevante factoren van het concrete geval en op basis van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk

 

IEPT20100624, BenGH, Van Hilst v Jaguar
Inschrijving van met algemeen bekend merk overeenstemmen teken – artikel 4(5) (oud) BMW: Art. 4(5) (oud) BMW was - voorafgaand aan art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag - niet beperkt tot inschrijvingen voor met het algemeen bekende merk (soort)gelijke waren. Vereist was dat het ingeschreven merk verwarring – waaronder begrepen indirecte verwarring – kon stichten met het ingeroepen algemeen bekende merk

 

IEPT20100624, Rb Amsterdam, Van Gastel Shoes v Camper
Geen overeenstemming TWINS en TWS: Nu er in zijn geheel beschouwd aanmerkelijke verschillen bestaan tussen het beeldmerk TWINS en het teken TWS. is niet aannemelijk geworden dat er bij het in aanmerking komend publiek enig gevaar voor verwarring kan ontstaan. Geen belang bij verbod ter zake van beeldmerk TWINS vanwege toezeggingen

 

IEPT20100623, Rb Utrecht, Onrechtmatige persoonsdomeinnaam
Onrechtmatige registratie persoonsnaam als domeinnaam: Met [eiser] is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat [gedaagde] onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door zonder voorafgaande toestemming daartoe van [eiser], van de domeinnaam die identiek is aan de naam waaronder [eiser] voor familie, vrienden en zijn beroepsgroep en patiëntenkring bekend is te registreren, dit druist in tegen de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van een ander persoon of goed betaamt. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige inhoud website: zeer zware en diffamerende beschuldigingen

 

IEPT20100623, Hof Den Haag, Shareconnector
Horen officier van Justitie inzake vervolgingsbeslissing: mede gelet de toen geldende Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude en de daarin omschreven verhouding tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Deskundigenbericht: In hoeverre zijn de termen hashcode en hashlink synoniemen van elkaar

 

IEPT20100623, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra - Argentinië

Intrekking en doorhaling procedure – verzet Argentinië ongegrond: De staat Argentinië kan zich niet verzetten tegen intrekking van de vorderingen en de wens van de overige partijen tot doorhaling van de zaak. Omdat de staat Argentinië geen zelfstandige vorderingen heeft ingesteld en tegen hem geen vorderingen zijn ingesteld resteert in de procedure met rolnummer 05-2885 nog slechts een beslissing over de door hem gemaakte proceskosten.

 

IEPT20100623, Rb Den Haag, Norma v Staat

Ingrijpen Kroon gerechtvaardigd. Thuiskopie vergoeding niet over alle voorwerpen. Drie-stappen-toets: geen onbillijke compensatie: dat de thuiskopievergoedingen die NORMA C.S. wel ontvangt en die NORMA volgens haar eigen opgave in 2007 nog een bedrag van € 4.486.000 opleverden (paragraaf 42 conclusie  van repliek), een billijke compensatie in de zin 5 lid 2 sub b van de richtlijn kunnen vormen voor alle toegestane thuiskopieën, met inbegrip van thuiskopieën op mp3-spelers en harddiskrecorders.

 

IEPT20100622, Hof Leeuwarden, IFE-Tebel v Tecair

Geen auteursrechtelijk werk – technisch effect: dat de vormen van de functionele onderdelen van een pneumatisch treindeurstysteem, in overwegende mate zijn ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de intellectuele invulling van de auteur. Geen geschriftenbescherming voor bedrijfsgeheimen: dat een geschrift zonder eigen of persoonlijk karakter auteursrechtelijke bescherming toekomt indien dit openbaar gemaakt is of bestemd om openbaar gemaakt te worden. [...] dat de tekeningen aan derden ter beschikking worden gesteld in het kader van de hen verstrekte vertrouwelijke opdrachten. Het hof is van oordeel dat vanwege het vertrouwelijke van de opdrachten, niet gezegd kan worden dat de tekeningen op deze wijze openbaar zijn gemaakt danwel bestemd zijn om openbaar te maken

 

IEPT20100622, GEU, Shenzhen v BHIM

Openbaarmaking tijdens commerciële beurs en in gespecialiseerde pers. Geïnformeerde gebruiker – geen technisch deskundige: Het bijvoeglijke naamwoord „geïnformeerd” suggereert dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.

 

IEPT20100618, HR, Setel v AVR

Onder 'winst' in de zin van art. 6:104 dient te worden verstaan: ieder financieel voordeel dat de schuldenaar door zijn onrechtmatig handelen of tekortkoming heeft genoten. [...] gaat het daarbij in elk geval om de kosten en lasten - belastingen daaronder begrepen - die rechtstreeks samenhangen met het door het onrechtmatig hande-len van de schuldenaar behaalde voordeel.  Of in een concreet geval aanleiding bestaat om voor de bepaling van de winst ook andere - indirecte - kosten in aftrek te brengen, zoals de algemene kosten van de onderneming, is ter beoordeling van de rechter die de schade vaststelt, die daarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking kan ne-men, waaronder de mate van verwijtbaarheid.

 

IEPT20100616, Rb Den Haag, Esdec v Girasol
Bevoegdheid rechtbank Den Haag - opeising octrooi: Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd inzake opeising octrooi door X en Y. Overige vorderingen van X en Y tot opeising en uit onrechtmatige daad verknocht aan opeising octrooi. Vorderingen Esdec B.V. uit contractuele verplichting tot overdracht verknocht aan vorderingen X en Y

 

IEPT20100616, Rb Den Bosch, Advocatenkantoor

Onrechtmatige uitlatingen op internet: Ten eerste is de aard van de uitlatingen en de ernst van de voor eisers te verwachten gevolgen van belang. De uitlatingen bevatten bewoordingen over eisers die zeer negatief zijn. Ten tweede wordt de ernst van de misstanden welke de uitlatingen aan de kaak beogen te stellen meegewogen en de mate waarin de beschuldigingen ten tijde van de uitlatingen steun vonden in het toen beschikbare feiten materiaal. Tot slot wordt het gedrag van benadeelden meegewogen en de omstandigheid dat de uitlatingen op het internet zijn gedaan.

 

IEPT20100617, Hof Amsterdam, DVD’s Schiphol
Standaard-procesverbaal Merkvervalsing/Piraterij onvoldoende bewijs inbreuk auteursrecht: dat het, in het door de Belastingdienst/Douane West gebruikte (standaard) proces-verbaal Merkvervalsing/Piraterij, waarop slechts een aantal titels is vermeld, niet het bewijs kan vinden dat op de inbeslaggenomen DVD’s met inbreuk op eens anders auteursrecht werken zijn vervat. Dat bewijs kan evenmin worden gegrond op het proces-verbaal van bevinding van de verbalisant [verbalisant], omdat de daarin door de verbalisant vermelde constateringen daartoe naar het oordeel van het hof ontoereikend zijn

 

IEPT20100616, Rb Amsterdam, Brein – The Pirate Bay
Verbod bij verstek. Grensoverschrijdend verbod afgewezen: Eiseres heeft niet met feiten en omstandigheden toegelicht dat naar de rechtsstelsels van de landen van de EER onrechtmatig inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de bij eiseres aangesloten belanghebbenden.

 

IEPT20100616, Rb Den Haag, Davidoff

Geen omkering bewijslast uitputting: dat de bewijslast van de stelling dat de door hem verhandelde producten zijn uitgeput, op [XY] rust. [XY] heeft zijn stellingen ter zake naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Geen misbruik van merkrecht

 

IEPT20100616, Hof Den Haag, Strafzaak – merkkleding

34 maanden gevangenisstraf: Voorhanden hebben valse merkkleding

 

IEPT20100615, Rb Rotterdam, Hans Textiel v Bonnie Doon
Geen misbruik recht – invordering dwangsommen: Naar voorlopig oordeel maakt Bonnie Doon dan ook geen misbruik van recht, dan wel is er sprake van onrechtmatig handelen zijdens Bonnie Doon jegens Hans Textiel, indien zij gelet op 5.2 juncto 5.4 van het vonnis - overgaat tot het innen van de dwangsommen. Het doel en de strekking van de onder 5.2 gegeven veroordeling is er immers mede op gericht om een dispuut tussen partijen over het al dan niet volledig verstrekken door Hans Textiel aan Bonnie Doon van de onder 5.2 genoemde bescheiden te voorkomen.

 

IEPT20100615, GEU, X Technology Swiss v BHIM
Intrinsiek onderscheidend vermogen niet bewezen: blijkt uit geen enkel gegeven dat verzoeksters mogelijke commerciële succes voortvloeit uit het feit dat de oranje kleur van de punten van de door haar vervaardigde sokken door het relevante publiek als intrinsiek onderscheidend is opgevat. Sokken – weinig aandachtig publiek: worden normaal gesproken niet aangetrokken alvorens ze worden gekocht.

 

IEPT20100611, Rb Amsterdam, VEVAM v NL Film

Geen uitlokking wanprestatie door NL Film. Overdracht verbods- en vergoedingsrechten niet onrechtmatig. Akte: niet op voorhand uitgesloten dat een door de overdrager ondertekende overeenkomst, deels bestaand uit Algemene Bepalingen, als een zodanige akte kan worden aangemerkt. Eenmalige billijke vergoeding voor overdracht: Voor wat betreft de vergoeding die verschuldigd is op basis van artikel 45d van de Auteurswet, heeft NL Film terecht betoogd dat voorshands ook niet zonder meer kan worden aangenomen dat dit artikel eraan in de weg staat dat die vergoeding éénmalig kan worden afgekocht door een vast (forfaitair) bedrag, nu het genoemde artikel, zoals volgt uit de laatste zin daarvan, alleen voor wat betreft de vergoeding van verhuurrechten als dwingend recht heeft te gelden.

 

IEPT20100611, Rb Den Haag, Bacup v Shoeland

Ex parte verbod modelinbreuk. Verzoekster heeft geen belang daarnaast ook een verbod op inbreuk op het auteursrecht te verkrijgen. Geen grondslag voor nevenvorderingen in ex parte procedure: voorzieningen geweigerd omdat voor dergelijke maatregelen in het kader van deze ex parte procedure geen wettelijke grondslag bestaat

 

IEPT20100611, Rb Amsterdam, Poex

Overdracht domeinnaam niet te kwader trouw: Vast staat dat op het moment van verkocht op en overdracht van de Domeinnaam aan [S], de Do-meinnaam op naam van [B] stond geregistreerd. Op een dergelijke registratie mag een koper in beginsel vertrouwen. Geen overeenstemming beeldmerk Pokerfriends met woordcombinatie pokerfriends.

 

IEPT20100609, Rb Den Haag, VF v Masita
Napapijri v Nordal: Geen inbreuk (i) op merkrechten logo's, badge's en gestileerde vlaggen, (ii) op auteursrechten badges, folders en kleding, (iii) op modelrechten kleding en ook geen slaafse nabootsing, bij gebreke van bijkomende omstandigheden

 

IEPT20100609, Rb Den Haag, Aerodata v Mzoem
Oproeping in vrijwaring Google Netherlands toegestaan: toewijsbaar, indien voldoende gemotiveerd en concreet wordt gesteld dat men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op die derde te verhalen, dit in een zo veel mogelijk tegelijkertijd met de hoofdzaak te behandelen en te beoordelen vrijwaringszaak. Een dergelijke rechtsverhouding, de met Google gesloten licentieovereenkomst, is gesteld.

 

IEPT20100609, Rb Arnhem, Bouwontwerp
Geen wilsovereenstemming over beëindiging samenwerking en niet gebruiken van het ontwerp. De brief van [eiser] van 7 juli 2007 houdt geen aanbod in (...) en [gedaagde] hoefde in die brief, mede gelet op zijn op de comparitie afgelegde verklaring (‘Ik heb de tekeningen teruggestuurd omdat hij daarom vroeg’ en ‘de brief van 7 juli 2007 heb ik slechts gezien als een brief van een geïrriteerde man’) redelijkerwijs ook niet als een dergelijk aanbod op te vatten

 

IEPT20100609, Rb Utrecht, Fox v Spectranetics c.s.
Geen overdracht octrooien: Met inachtneming van deze verschillende door partijen ingenomen stellingen en overgelegde stukken is de rechtbank van oordeel dat de door Fox gestelde overdracht niet heeft plaatsgevonden, althans dat Fox en Coster aan de (geplande) overdracht geen gevolg hebben gegeven. Geen erkenning Amended Order District Court of Virginia: De rechtbank constateert dat de Amended Order door de District Court of Virginia is afgegeven in een procedure waarbij Fox geen partij was.

 

IEPT20100609, Rb Haarlem, Lans v NY Creatives
Geen rechtmatig belang bij overleggen e-mail correspondentie: Uit de enkele stelling van NY Creatives c.s. dat Lans c.s. per e-mail aangegeven zou hebben dat de (auteurs)rechten van het te vervaardigen fotomateriaal bij NY Creatives zullen liggen, volgt niet zonder een nadere toelichting, die ontbreekt, dat sprake zou zijn van een door de overdrager ondertekende en door de verkrijger aanvaarde op de levering gerichte akte.

 

IEPT20100608, Rb Rotterdam, Sportdesign v E-SportDesign
Gevaar voor verwarring handelsnamen: Gelet op de aard van de bedrijfsvoering van zowel Sportdesign als E-SportDesign, alsmede hun beoogde (soortgelijke) afuemers en de nabijheid van de plaatsen waar zij gevestigd zijn, is bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. Geen voldoende belang bij verbod nadat naam is gewijzigd

 

IEPT20100608, Rb Assen, Calidris

Lijfsdwang toegewezen: voldoende omstandigheden aanwezig geacht om dit vonnis uitvoerbaar te verklaren bij lijfsdwang, voor het geval het verbeuren van dwangsommen onvoldoende uitkomst aan Calidris zal bieden. Onrechtmatige verdachtmakingen en inbreukmakend gebruik beeldmerk in persbericht. Geen dreiging van handelsnaaminbreuk.

 

IEPT20100608, Hof Leeuwarden, Marktplaats v Stokke

Stelselmatig niet verwijderen inbreukmakende advertenties: Naar het voorlopige oordeel van het hof kan naar Nederlands recht onder meer sprake zijn  van een onrechtmatige daad van Marktplaats indien zij (stelselmatig) ondanks aanmeldingen van de rechthebbenden niet overgaat tot directe verwijdering van de desbetreffende inbreukmakende advertenties.

 

IEPT20100604, Rb Den Haag, Merck v Sandoz

Geen uitvindingshoogte: voor de hand liggende oplossing. dat de gemiddelde vakman, uitgaande van Nardin en geconfronteerd met dit probleem, bepakt met de bagage van de in r.o. 4.3. t/m 4.17. genoemde kennis, zou (‘would’) streven naar een coformulering van dorzolamide en timolol. Formuleringsprobleem met routinestappen op te lossen. Gemiddelde vakman: team van personen, hier een team van een clinicus en een oculaire formuleerder of farmacoloog

 

IEPT20100604, Rb Zutphen, Merkkleding

Vrijspraak verkoop valse merkkleding: Tijdens het politieonderzoek is verdachte niet geconfronteerd met (foto's van) de in de vrachtwagen aangetroffen (merk)kleding; aan haar is niet gevraagd op de op 9 februari 2010 in beslaggenomen (merk)kleding de kleding betrof die verdachte eind november 2009 aan [naam A] had verkocht. Evenmin is duidelijk geworden welke kledingmerken verdachte toen aan [naam A] zou hebben verkocht.

 

IEPT20100604, Rb Amsterdam, Hovicon v Holo-Turk & Mutfak
Dispenser auteursrechtelijk beschermd: De vorm van de dispenser is niet zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen

 

IEPT20100603 Rb Alkmaar, Verwijderen Cache

Eisers hadden separaat verzoek moeten doen aan Google om cache-bestanden te verwijderen: dat [eisers] wel de juiste eerste stap hebben gezet om aan hun verplichtingen uit het vonnis te voldoen door de verschillende beheerders van sites en zoekmachines (onder wie Google) aan te schrijven met het verzoek (de inhoud van) de artikelen te verwijderen, maar dat zij daarnaast nog een separaat verzoek hadden moeten doen aan Google om de bewuste URL's te verwijderen.

 

IEPT20100603, Rb Alkmaar, Jess Meubeldesign

Geen slaafse nabootsing: geen  gevaar voor verwarring verschillende stoelmodellen. Geen ongeoorloofde concurrentie ex-werknemer/aandeelhouder: Van onrechtmatige concurrentie is pas sprake  indien de ex-werknemer zich schuldig maakt aan het stelselmatig bewerken en bedienen van de klantenkring van de voormalige werkgever met de bedoeling hen te bewegen de relatie met de voormalige werkgever te verbreken. Door eiseressen is volstrekt onvoldoende gesteld om aan te nemen dat daarvan sprake is

 

IEPT20100603, HvJEU, Sporting Exchange v Sporttotalisator
Verbod aan legitieme buitenlandse aanbieders om via internet kansspelen aan te bieden: dat artikel 49 EG aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een regeling van een lidstaat zoals die aan de orde in het hoofdgeding, die de organisatie en de bevordering van kansspelen aan een gesloten stelsel onderwerpt ten gunste van één marktdeelnemer en elke andere marktdeelnemer, een in een andere lidstaat gevestigde marktdeelnemer daaronder begrepen, verbiedt om op het grondgebied van eerstgenoemde lidstaat via internet onder dit stelsel vallende diensten aan te bieden. Transparantieverplichting bij vergunningverlening

 

IEPT20100603, HvJEU, Ladbrokes v Sporttotalisator

Exclusieve vergunning beperking vrijheid dienstverrichting – evenredigheidstoetsing nationale rechter. Blokkade website voor ingezetenen onmisbaar element. een toetsing evenredigheid uitvoeringsmaatregel in elk concreet geval vereist. Verbod aan legitieme buitenlandse aanbieders om via internet kansspelen aan te bieden

 

IEPT20100603, HvJEU, Internetportal v Schlicht
Kwade trouw EU-domeinnaamregistratie: dat artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd. Dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, rekening dient te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd.

 

IEPT20100603, HvJEU, Coty v Simex
Toestemming – uitputting - niet aannemelijk bij testflacons met verkoopverbod: In omstandigheden als die van het hoofdgeding, die erin bestaan dat „parfumtestflacons” zonder eigendomsoverdracht en met een verbod op verkoop ervan ter beschikking worden gesteld van met de merkhouder contractueel gebonden tussenhandelaren opdat hun klanten de inhoud ervan voor testdoeleinden kunnen verbruiken, en waarbij de merkhouder deze waar te allen tijde kan terugroepen en de presentatie ervan zich duidelijk onderscheidt van die van de parfumflacons die de merkhouder gewoonlijk ter beschikking stelt van deze tussenhandelaren, kan er, aangezien deze test-flacons parfumflacons zijn waarop de vermeldingen „demonstratie” en „mag niet worden verkocht” zijn aangebracht, bij gebreke van enig bewijselement in tegengestelde zin – waarover de verwijzende rechter dient te oordelen – niet van worden uitgegaan dat de merkhouder impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen ervan.

 

IEPT20100602, Rb Utrecht, Harbourclub v Utrechtse Haven
Woordbestanddeel Harbour Club mist onderscheidend vermogen als merk.Zuiver beschrijvende handelsnaam beschermd; Gevaar voor verwarring: Voor het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek (de bezoeker van een restaurant) kan dit verwarrend zijn, in die zin dat de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de beide restaurants.

 

IEPT20100602, Rb Den Haag, FTD v Eyeworks
Openbaar maken wegens ter beschikking stellen: is niet relevant of de auteursrechtelijk beschermde bestanden op enig moment daadwerkelijk in de macht van FTD zijn. Veeleer is van belang of de handelwijze van FTD gebruikers in staat stelt auteursrechtelijk beschermde bestanden (eenvoudiger) te downloaden en zij daarmee die bestanden de facto ter beschikking stelt van het publiek. mede van belang dat aannemelijk is geworden dat FTD actieve, inhoudelijke bemoeienis heeft met de spots. De voorzieningenrechter zoekt aansluiting bij een recente beslissing  van de Engelse rechter.

 

IEPT2010602, Rb Den Bosch, Europet v AKFP

Inbreuk auteursrecht. Geen toerekenbaarheid schade: De rechtbank gaat er daarom vanuit dat de bedoelde bakken in 2006 en 2007 op die beurs zijn aangeboden zonder dat daartegen handhavend werd opgetreden. AFKP mocht er gelet daarop te goeder trouw uitgaan van de betrouwbaarheid van de aanbieder van bedoelde kattenbakken.

 

IEPT20100601, CBB, Innovatievoucher
Meerdere innovatievouchers mogelijk wanneer voor meerdere rechtsgebieden octrooi voor zelfde uitvinding wordt aangevraagd