Mei 2010

Print this page

IEPT20100531, Rb Den Haag, Tele2 & Online v UPC & Ziggo
Niet uitgesloten dat Tele2 en Online (mede) openbaar maken: Voorshands moet worden aangenomen dat de partij die een openbaarmaking feitelijk beheerst, bij uitstek de partij is die in auteursrechtelijke zin verantwoordelijk kan worden gehouden voor de openbaarmaking

 

IEPT20100531, Rb Den Haag, Progeria v Cheval Homme

Handelsnaam Private Baby Care inbreukmakend op Babycare: Cheval Homme c.s. maakt naar voorlopig oordeel inbreuk op het handelsnaamrecht van Progeria omdat (i) Progeria oudere handelsnamen heeft (ii), de handelsnaam van Cheval Homme c.s. slechts in geringe mate afwijkt van die oudere handelsnamen, en (iii) ten gevolge van het gebruik van die naam bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet.

 

IEPT20100531, Rb Den Haag, Gedetineerdencommissie v Gedeco
Verwarringwekkende domeinnaam: Eisers heeft aannemelijk gemaakt dat gedaagde de domeinnaam gedeconederland.nl gebruikt voor het trekken van bezoekers naar haar eigen, met die van eiseres, concurrerende website. Eiseres voerde haar domeinnaam gedeco.nl aanzienlijk eerder dan gedaagde. Daarnaast wijken de domeinnamen onderling slechts weinig van elkaar af. Beide domeinnamen worden gedomineerd door het woord(deel) gedeco. Dit woord staat voor “gedetineerdencommissie”.

 

IEPT20100528, Rb Haarlem, Belastingdienst

Auteur en uitvoerende kunstenaar in dienstbetrekking: De rechtbank concludeert dat BB eindverantwoordelijkheid draagt voor de programma's en hetzij rechtstreeks, hetzij via de producent de organisatorische en financiële kaders van de werkzaamheden van eiseres als presentator en redacteur bepaalt. Aldus is sprake van een gezagsverhouding tussen BB en eiseres.

 

IEPT20100527, Rb Breda, Bijoux Concept v Halsteren
Rb Breda onbevoegd inzake Gemeenschapsmerk: Op geen enkele wijze blijkt van een bedoeling van de Raad dat artikel 103 GMeV afbreuk beoogt te doen aan de vooropgestelde wens dat een zo gering mogelijk aantal gerechten vorderingen op basis van het Gemeenschapsmerk beoordeelt.

  

IEPT20100526, Rb Amsterdam, Buma v Fresh FM
Webcasting: Inbreuk door webcasting zonder voor Nederland geldende licentie. Algemeen verbod zonder matiging, maar wel met maximering van dwangsom

 

IEPT20100526, Rb Den Haag, Estivant v Labyrinth

Geen onrechtmatig aanbieden dienst: heeft Estivant echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Labyrinth haar aanbod tot levering van de accommodaties niet gestand zal kunnen doen. De enkele stelling van Estivant dat zij een exclusief recht op het aanbieden van de accommodaties bezit, kan niet aan Labyrinth worden tegengeworpen.

 

IEPT20100526, Rb Leeuwarden, Vehosg v Van der Velde
Oudste gebruik voor “Van der Velde” voor makelaardij. Rechtmatig voeren handelsnaam na inbreng handelsnaamrechten bij oprichting vennootschap. Gevaar voor verwarring Van der Velde & Hoen Makelaardij o.z. en Van der Velde (Verzekeringen en Makelaardij)

 

IEPT20100526, Rb Den Haag, VR Construct v Jurenco
Conclusie 1 niet inventief: Als de vakman al niet in US 610 zou meelezen dat de kabelstukken zijn afgesneden van een al beklede kabel, zou hij zonder inventieve arbeid tot deze maatregel komen. Naar het oordeel van de rechtbank staat overdracht van het octrooi gedurende de procedure er niet aan in de weg dat het octrooi nietig wordt verklaard.  Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken verwarringsgevaar.

 

IEPT20100526, Rb Den Haag, Gaastra
Verstekvonnis merkinbreuk met matiging dwangsom

 

IEPT20100525, Rb Zutphen, ’t Haveke

Voeren handelsnaam t Haveke door BV en verwarringsgevaar: dat de bedrijfsactiviteiten van partijen raakvlakken vertonen -beide partijen houden zich bezig met de exploitatie van onroerend goed - en de ondernemingen van partijen zich op geringe afstand van elkaar bevinden, is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van verwarringsgevaar. Geen spoedeisend belang: al met al het opleggen van een met dwangsommen versterkt verbod op het gebruik van de handelsnaam - ondanks de voorshands aannemelijk geworden inbreuk op de handelsnaam van [X] niet opportuun.

 

IEPT20100521, Hof Amsterdam, Undercover in Nederland
Gebruik verborgen camera in casu niet onrechtmatig. Uitzending toelaatbaar met vervorming stem. Uitzending beelden verborgen camera toelaatbaar: De bedoelde opnamen laten enerzijds zien hoe gemakkelijk een potentiële koper kan worden overtuigd door de mededelingen en aanprijzingen van een verkoopster, zoals hier [geïntimeerde], en anderzijds hoezeer misleidend deze mededelingen en aanprijzingen kunnen zijn waar deze volkomen afwijken van hetgeen uit de gesprekken tussen [geïntimeerde] en [R] naar voren komt. Het hof acht de zeggingskracht van deze opnamen dan ook groot en functioneel voor het aan de kaak stellen van de gesignaleerde misstand. Uitzending beelden confrontatie niet toelaatbaar: De wijze waarop [geïntimeerde] aan het slot van het programma wordt geconfronteerd met Stegeman en diens cameraploeg acht het hof een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [geïntimeerde].

 

IEPT20100521, Rb Groningen, Kasteel Nienoord v Pannekoekenkasteel Nienoord
Direct en indirect verwarringsgevaar Kasteel Nienoord en Pannekoekenkasteel Nienoord

 

IEPT20100520, Rb Arnhem, Connect Uitzendbureau v Connect Transportservice
Inbreuk handelsnaam- en merkrechten: Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken Connect Transportservice, het feit dat de aangeboden diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval de werkzoekenden, verwarring kan ontstaan.

 

IEPT20100519, Rb Den Haag, Novozymes v DSM

Niet-nawerkbare functionele claim: Het Octrooischrift beschrijft die enzymen echter niet in termen van hun chemische structuur of sa-menstelling. De vakman kan dus niet de chemische structuur of samenstelling reproduceren. Het oc-trooischrift definieert de enzymen slechts in termen van de gewenste activiteit op digalactosyl, diglyceri-de, fosfolipide en triglyceride, zonder daarbij een technisch concept te openbaren dat de vakman leert hoe hij alle enzymen die de gewenste activiteit ver-tonen, kan verkrijgen. De beschermingsomvang van het Octrooi moet corresponderen met de bijdrage aan de stand van de techniek die in het Octrooi wordt geopenbaard.

 

IEPT20100519, Rb Amsterdam, SEVV v AY Illuminate
Wickerwork lamp auteursrechtelijk beschermd. Aannemelijk dat Van Vliet rechthebbende is. Inbreuk aangenomen: Door de aanwezigheid van deze voorshands auteursrechtelijk beschermde kenmerken is er grote mate van overeenstemming tussen het tweedimensionale ontwerp van de Wickerwork lampen met de driedimensionale Bamboo lampen van Ay Illuminate c.s., waardoor de totaalindruk tussen deze lampen nagenoeg gelijk is. Slaafse nabootsing aangenomen

 

IEPT20100518, Rb Almelo, Buma v Sen Coffee 
Verbod auteursrechtinbreuk: Het bedrag van de schadevergoeding [€ 843] komt overeen met de vergoeding die Sen Coffee vanaf 1 januari 2009 aan Buma zou zijn verschuldigd indien zij wel een licentiecontract zou hebben afgesloten met Buma.

 

IEPT20100518, Hof Den Haag, Architectenweb v SDU
Geen niet-ontvankelijkheid hoger beroep wegens afstand van rechtsmiddelen: Niet snel kan worden aangenomen dat sprake is van berusting. Zo mocht SDU er na lezing van voormeld, niet specifiek tot haar gericht, bericht niet (zonder nadere omstandigheden, waaromtrent niets is gesteld) op vertrouwen dat Architectenweb met dat bericht tevens beoogde jegens SDU kenbaar te maken dat zij afstand deed van haar recht op hoger beroep

 

IEPT20100518, Hof Den Haag, BMW v Inter-Tyre
Toelaatbaar gebruik woordmerk BMW om bestemming waar aan te geven: Om passende velgen aan te bieden, dient het automerk (evenals het model, type en de bandenmaat van de desbetreffende auto en (soms) het bouwjaar) te worden vermeld. Model-depots voldoende duidelijk. Algemeen verbod met specificatieplicht. Spoedeisend belang nevenvorderingen: wel bij opgave producenten, fabrikanten, distributeurs en leveranciers. Geen spoedeisend belang bij informatie over winst.

 

IEPT20100514, Rb Amsterdam, Undercover in NL

Weerwoord in uitzending geboden. Verbod gebruik beelden verborgen camera: geen aanleiding om een uitzondering te maken op het uitgangspunt dat het openbaar maken van beelden of geluidsopnamen gemaakt met verborgen apparatuur in beginsel onrechtmatig is jegens de geportretteerde/spreker. Ook verbod openlijk gefilmde opnamen: niet noodzakelijk is om de door SBS c.s. gestelde misstanden aan de kaak te stellen. Anonimiseren maakt gedaagde niet onherkenbaar

 

IEPT20100512, Rb Amsterdam, Me Worldwide v MultiCopy
Geen onderscheidend vermogen woordmerk “The Communication Company”. Geen verwarringsgevaar beeldmerken. Geen verwarrinsgevaar handelsnamen The Comminication Company en MultiCopy/The Communication Company. Geen bijkomende omstandigheden voor ongeoorloofde concurrentie

 

IEPT20100512, Rb Rotterdam, Stella Navigation v Mammoet
Overeenkomst tot niet-gebruik naam geen ontloetbare mededingingsbeperkende nevenrestrictie. Voldoende belang bij vordering: Voor toewijsbaarheid van de vordering is niet vereist dat vaststaat dat Mammoet Holding en/of de nieuwe Mammoet Shipping B.V. "vervoer van zware lading over zee" (gaan) verrichten. Nu Mammoet Holding blijkbaar heeft geweigerd een verklaring af te geven met de strekking dat zij art. 3 van de overeenkomst zal naleven, kan niet worden gezegd dat zij onnodig in rechte is betrokken.

 

IEPT20100512, Rb Den Bosch, Boco Chemie v CWS-boco

Verwarringsgevaar handelsnamen aangenomen: Gering verschil handelsnamen Boco en CWS-Boco. Verschil in vestigingsplaatsen niet relevant,. Aard van ondernemingen: Gelet op het feit dat beide ondernemingen zich richten op bedrijfshygiëne, waaronder sanitaire hygiëne, en zij vergelijkbare producten leveren, liggen de bedrijfsactiviteiten zozeer in elkaars verlengde, dat door het gebruik van het element “boco” de indruk kan ontstaan dat tussen beide bedrijven een band van economische of juridische aard bestaat

 

IEPT20100512, Rb Amsterdam, Nijmeegse Stadskrant v Geen Stijl
Geoorloofd overnemen door de pers: Het overnemen van het bewuste interview op haar website is aldus te kwalificeren als het overnemen op een ander medium dat eenzelfde functie vervult, zodat dit gedaagde vrijstond.

 

IEPT20100512, GEU, Beifa v BHIM

Nietigheid beslissing kamer van beroep wegens vergelijking met ander teken dan het oudere beeldmerk. Voor nietigheid model niet vereist ouder teken hetzelfde is, maar dat het overeenstemmend is. Niet nodig dat publiek model als onderscheidend teken opvat. erzoek om bewijs normaal gebruik ouder merk niet pas in beroep.

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, Interfax

Gedwongen tussenkomst afgewezen bij auteursrechtinbreuk: los van de verhouding tussen Interfax en [gedaagde] kan worden beoordeeld of Boxpress door het digitaal ter beschikking stellen van het cursus- en lesmateriaal van [gedaagde] op de website van Google Books inbreuk heeft gemaakt op de auteurs-rechten daarvan en/of ten opzichte van [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld.

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, Club Wear
Gebruik domeinnaam door derde in strijd met vonnis: De voorzieningenrechter overweegt dat het gebruik van de domeinnaam clubswear.nl op de wijze als hierboven vermeld is aan te merken als een gebruik, zoals bedoeld in het dictum van het vonnis van 13 mei 2009. Aangezien vonnissen in beginsel van rechtswege werken [...], gold deze verplichting voor [eiseres] reeds op 13 mei 2009 en niet pas na de betekening van het vonnis.

 

IEPT20100512, Rb Leeuwarden, Labore v Spidra
Praga-serie auteursrechtelijk beschermd: Creatieve keuzes betreffen niet slechts de wijze waarop het hout is bewerkt, maar ook de vormgeving van de meubels, de combinatie van het hout met de verschillende soorten stalen frames, de soorten meubels die binnen de serie verkrijgbaar zijn en de uitstraling van de serie als geheel. Inbreukmakende overeenstemming

 

IEPT20100512, Rb Den Haag, Great Lengths v Euro Hair
Integratie kleminrichting en vloeistofreservoir in één behuizing niet inventief: deze integratie als zodanig geen technisch effect oplevert naast het al bekende effect van het gebruik van de combinatie van een oplosmiddel en klemin-richting. Nietigheidsadvies rijksoctrooi hoeft niet bij dagvaarding te worden betekend. Aanvullende nietigheidsgronden mogelijk.

 

IEPT20100512, Rb Breda, Hittepit

Onvoldoende bewijs dat Hittepit verworden is tot soortnaam in de handel. Geen verval wegens niet-normaal gebruik: Naar het oordeel van de rechtbank dient de aanduiding "(warmwater)kruiken" te worden opgevat in de zin van een warmtebron. Vaststaat dat het merk HITTEPIT als zodanig wordt gebruikt. Bovendien valt een kersenpitkussen binnen de algemene ruime aanduiding "gerei voor de huishouding (niet van edele metalen of verguld of verzilverd)". Dreiging van inbreuk.

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, ROOS v Eredivisie

Verstrekkingsplicht nieuwsflitsen cfr. Mediawet is toegangsregeling maar geeft geen gebruiksrecht. Persexceptie niet van toepassing: Integrale uitzendingen hebben hoofdzakelijk de bedoeling om kijkers te amuseren en te entertainen en kunnen dan ook niet worden aangemerkt als “nieuwsuitzendingen”. Geen beeldcitaat. Reportage-exceptie niet van toepassing.

 

IEPT20100511, Rb Breda, Bewijsbeslag

Onrechtmatig bewijsbeslag onder derde:  Nu het verlof tot het leggen van het onderhavige beslag is verleend met de vermelding: “[..] verzochte beslag onder derden wordt afgewezen”, en [eiser] in Breda desondanks beslag onder een derde heeft gelegd, moet dit beslag als onrechtmatig jegens [gedaagde] worden aangemerkt. Fishing expedition niet voorkomen: Uit dit procesverbaal van beslaglegging blijkt dat de beperking die in het verzoek tot het leggen van beslag was opgenomen onwerkbaar was, niet behulpzaam kon zijn bij het bereiken van de bepaalbaarheid die vereist is bij een bewijsbeslag en dat zowel het vragen van het verlof als de uitvoering van de beslaglegging een “fishing expedition” betrof, die de wetgever beoogd heeft te voorkomen en die niet had mogen plaatsvinden

 

IEPT20100511, Rb Haarlem, Global-Wallet v Chess

Geen beschrijvend beslag nu inbreuk auteursrecht niet aannemelijk is: Nog daargelaten of de applicatie als een werk in vorenbedoelde zin kan worden aangemerkt, valt uit de verschillende getuigenverklaringen die in het kader van het voorlopig getuigenverhoor zijn afgelegd niet af te leiden dat van enige inbreuk door Chess c.s. sprake is geweest, terwijl evenmin is gebleken van ander bewijsmateriaal waaraan bewijs voor de stellingen van Global-Wallet c.s. kan worden ontleend. Geen exhibitie: Niet aannemelijk dat sprake is van inbreuk of onrechtmatig handelen

 

IEPT20100511, Rb Den Haag, Agfa v Xingraphics en Atece
Geen gewijzigde omstandigheden t.o.v. bodemvonnis inzake FIT-platen: Het door Agfa nieuw verzamelde, volgens Agfa ook op de FIT en FIT-Extra platen betrekking hebbende bewijs komt hier echter niet voor in aanmerking. De bodemrechter heeft het door Agfa overgelegde bewijs te mager bevonden en gezien de eisen van een goede procesorde nu juist geen rekening willen houden met aanvullende bewijslevering. Ook uit een oogpunt van rechtszekerheid is er dan geen reden de beslissing van de bodemrechter in deze procedure, die niet de procedurele waarborgen van een bodemprocedure biedt, terzijde te schuiven

 

IEPT20100511, Rb Den Haag, Eyeworks v FTD

Ex Parte bevel tegen verspreiding illegale content: Een sleutelargument dat FTD hanteert is dat downloaden ook uit illegale bron legaal is. Daargelaten dat dit argument onjuist is, kan dit argument in deze procedure ook niet worden ingeroepen omdat Eyeworks in dit ex parte geding haar pijlen niet richt op de downloader, maar op de verspreider van auteursrechtelijk beschermde content.

 

IEPT20100511, Hof Arnhem, Montis v Het Anker

Geen exhibitie „alle overige relevante  correspondentie“: te weinig bepaald en onvoldoende onderbouwd, De enkele mogelijkheid dat Montis haar gelijk zou kunnen aantonen met die correspondentie geeft aanleiding te spreken van een 'fishing expedition'

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, TIE v CMC
Overdracht auteursrecht beheerst door Schots recht. Geen ononderbroken keten van overdrachten: [...] nu een schriftelijk stuk ontbreekt waarmee de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ door Stayer zijn overgedragen op SMP. Dit betekent dat er geen ononderbroken reeks van schriftelijke stukken is aan te wijzen waarin telkens de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ aan rechtsopvolgers zijn overgedragen, zoals wel is vereist door Schots recht (en overigens ook door de Nederlandse Auteurswet). Meenemen software niet aannemelijk

 

IEPT20100510, GEANA, Playboy v Rewachand
Inbreuk niet aannemelijk gemaakt: een verklaring die niet is gebaseerd op een eigen waarneming van de desbetreffende intellectuele eigendomsmedewerker bij Playboy maar op informatie die uit tweede hand is verkregen. Er zijn geen foto’s bij de verklaring overgelegd, noch zijn er bewijsaankopen gedaan en/of is er bewijsbeslag gelegd. Registratie merk geen gebruik 

 

IEPT20100507, Rb Zwolle-Lelystad, Bi-Wear

Ex parte bevel inzake auteursrechtinbreuk tegen tussenpersoon:  Met Bi-Wear wordt geoordeeld dat [X] nu aan-gemerkt dient te worden als tussenpersoon ook een bevel op grond van artikel 1019e Rv jegens haar kan worden uitgesproken, omdat dit volgt uit artikel 9 lid 1 sub a van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

 

IEPT20100507, Rb Den Haag, A Roma v Roma Palace
Verwarringsgevaar handelsnamen aangenomen wegens letterlijk en figuurlijk dicht bij elkaar liggen: De handelsnamen A ROMA en ROMA PALACE worden immers gebruikt voor identieke ondernemingen, te weten ondernemingen die een Italiaans restaurant exploiteren. Daarnaast zijn de ondernemingen zeer dicht bij elkaar gevestigd, te weten op nog geen 400 meter van elkaar

 

IEPT20100506, Rb Den Haag, Novartis v Drogisterij.net

Ex parte verbod octrooi-inbreuk: De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat Drogisterij.net ACUVUE OASYS contactlenzen in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt [...] . Immers, bij vonnis van deze rechtbank van 11 februari 2009 is in een bodemzaak geoordeeld dat dezelfde contactlenzen als de lenzen die door Drogisterij.net worden aangeboden, onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van het octrooi vallen en dat het octrooi geldig is. Dat oordeel is bij vonnis van 10 juni 2009 na een kort geding op tegenspraak bevestigd, met verwerping van twee inbreukverweren die niet aan de orde waren geweest in de bodemprocedure.

 

IEPT20100504, Hof Leeuwarden, Naaktbeelden
Plaatsing in MSN-map voor zes personen en op Youtube geen opzettelijke inbreuk auteursrecht:  Deze beperkte kring van personen acht het hof van te geringe omvang om te kunnen spreken van openbaarmaking in de zin waarop feit 3B ziet. Het hof heeft hierbij in aanmerking genomen [...] de strekking van de Auteurswet die er op gericht is het commerciële belang van de auteursgerechtigde te beschermen. Openbaarmaking zonder daartoe gerechtigd te zijn – schending portretrecht: Daartoe overweegt het hof dat het bij feit 4 gaat om de schending van het portretrecht van [benadeelde]. Daarbij spelen niet alleen commerciële belangen een rol maar ook privacy-belangen van de geportretteerde

 

IEPT20100504, Hof Arnhem, Think Legal v Digistart
Geen uitvoering aan overdracht gegeven bij ontbreken akte: Aan die bedoeling is geen uitvoering gegeven: Noch uit de notulen van 15 mei 2007, noch uit enig ander document blijkt iets van die overdracht hoewel voor een dergelijke overdracht rechtens nu eenmaal een akte vereist is. Uitleg bedoeling – c.q. titel – overdracht niet eenduidig. Inbreuk niet voldoende onderbouwd: dat de door Think Legal aangeboden software een anonimiseringsapplicatie is en dat zij door Carp ontwikkeld is onvoldoende om als inbreuk te kwalificeren. Contracten tussen derden niet vertrouwelijk: Het enkele feit dat Think Legal bij deze overeenkomsten geen partij was en dat zij niet bij de genotuleerde vergadering aanwezig was, maakt deze stukken nog niet “vertrouwelijk”

 

IEPT20100504, Hof Amsterdam, Koelewijn cs v Sena
Geluidsproducer geen fonogrammenproducent: niet financieel c.q. economisch verantwoordelijk voor de opname. Geluidsproducer geen uitvoerend kunstenaar: onderscheid moet worden gemaakt tussen de uitvoering van een werk en de opname van een zodanige uitvoering: veronderstelt dat een uitvoering niet samenvalt met de opname ervan, maar daarvan losstaat en ook mogelijk is zonder die opname. Geen gezag van gewijsde voor zuiver rechtsoordeel. Rechtsverwerking. Belang ondanks eventuele overdracht van rechten.

 

IEPT20100504, Rb Haarlem, Travel Card v Multi Tank Card
Merkenrecht: Travelcard beschrijvend voor tankpas: de aanduiding TRAVELCARD is beschrijvend voor de branche waarin partijen opereren en mist zij - ook als geheel - ieder onderscheidend vermogen. Travelcard niet gebruikt als handelsnaam: Het gebruik van de aanduiding TRAVELCARD als adword of in Google-advertenties doet daaraan niet af.