November 2010

Print this page

IEPT20101130, Hof Den Haag, Sioux v Syou

Geen verwarringsgevaar Sioux v Syou: Omdat de visuele en auditieve overeenkomsten zijn geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen en dat er bovendien een normaal onderscheidend vermogen van het oudere merk is, is de omstandigheid dat voor een deel van de waren waarvoor de beide merken zijn gedeponeerd, sprake is van deels gelijke en deels soortgelijke waren, onvoldoende om te kunnen concluderen dat (reëel) verwarringsgevaar is te duchten.

IEPT20101130, Hof Den Haag, Hallmark

Partijen moeten zich teneinde de deskundige de nodige aanknopingspunten te verschaffen bij akte uitlaten over de prijs die Hallmark voor “de concepten” had moeten rekenen als zij de overeenkomst was nagekomen.
 

IEPT20101130, Hof Amsterdam, Nieuw Amsterdam

Conclusie dat [Applellant] geld gestoken had in [R] gerechtvaardigd. Geen absolute plicht tot wederhoor: In dit geval heeft [M] zich gebaseerd op beschikbare bronnen met name op [Appellant]s eigen boek en hij heeft daaraan geen nieuwe of verrassende conclusies ten aanzien van [Appellant] toegevoegd. Daardoor kan niet worden staande gehouden dat hij gegevens bij [Appellant] diende te verifiëren alvorens deze te publiceren. Plaatsing portretten directeuren niet onrechtmatig tegenover Nieuw Amsterdam

 

IEPT20101130, Hof Den Haag, Leno v Hagelkruis
Prejudiciële vragen HvJEU over normaal gebruik Gemeenschapsmerk. Volstaat gebruik binnen de grenzen van één lidstaat conform nationaal gebruik in die lidstaat?

 

IEPT20101130, Hof Den Haag, Hansgrohe v Tiger

Inbreuk: geen andere algemene indruk. Geen stijlverwatering. Techniekrestrictie: Apparaatgerichte leer. Vorm niet technisch bepaald Beschermingsomvang: dat van de beschermingsomvang van de Raindance zijn uitgesloten: de toepassing van afgeronde (organische) vormen; het overlopen van de handgreep in de douchekop; de uitvoering in chroom; de (afmeting en vormgeving van de) aansluiting van de handgreep op het  ophangsysteem; de mate van kromming van douchekop en handgreep; de toepassing aan de onderkant van de douchekop van kalkgaatjes; de toepassing van een binnen en een buitenring in de sproeikop; de draaibaarheid daarvan door middel van een handel

 

IEPT20101130, Hof Den Haag, Falcon v Falke & BBIE

Overeenstemming en reëel verwarringsgevaar Falke en Falcon: dat er sprake is van zodanige visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming dat er reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. Alleen partijen in oppositie ontvankelijk in hoger beroep. Bureau geen partij in oppositie, maar beslissende instantie.

 
IEPT20101129, Rb Den Bosch, Search v Aquatest

Belang bij verbod: reële dreiging van inbreuk op auteursrecht: Dat Aquatest op 8 november 2010 een onthoudingsverklaring aan Search heeft toegezonden doet aan het bovenstaande niet af. Daarbij acht de voorzieningenrechter met name van belang dat de eerste aanschrijving over de gestelde inbreuk op de auteursrechten dateert van 31 mei 2010 en Aquatest pas op 8 november 2010 een onthoudingsverklaring heeft ondertekend met daarin opgenomen een boeteclausule.

 

IEPT20101129, Gerecht Curaçao, JMH v Rewachand

Hollister Co geen algemeen bekend merk in 2007: Daarvoor dient namelijk gesteld en bij betwisting te worden bewezen dat de overgrote meerderheid van het daarvoor in aanmerking komende publiek met het merk bekend is. Een dergelijke bekendheid heeft JMH niet aannemelijk gemaakt.Geen depot te kwader trouw: voorgebruik heeft JMH niet aangetoond, ook niet met een verwijzing naar haar website hollister.com.

 

IEPT20101129, Rb Den Haag, Golden Dream v PBH 

Beschikbaarstelling aan publiek door Poolse modelregistratie: Aangenomen moet worden dat een dergelijke registratie bij een nationale instantie van een van de Lidstaten van de Europese Unie "redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector" in de zin van art. 11(2)

 

IEPT20101126, Rb Amsterdam, Fashion Angels v Wibra

Ex parte bevel auteursrechtinbreuk Make-Up en Hair Sketch Portfolio

 

IEPT20101126, HR, Thuiskopie v IRDA

Gevolg vaststellingsovereenkomst – bijstelling: Geen onvoorwaardelijke vaststelling: naderhand bijstellingen in de berekening van de totaalrecapitulatie; de totaalrecapitulatie beoogde niet meer dan een momentopname te zijn

 

IEPT20101125, Rb Amsterdam, Nestlé v Mars

Mars Dentastix: 80% minder tandsteen misleidend. Voorshands rechtvaardigen deze percentages derhalve niet de claim 80% minder tandsteen. Zij rechtvaardigen hooguit de claim tot 80% minder vorming van tandsteen.  Mars Souplesse: Soepel in 6 weken: voldoende onderbouwd. Nestlé Dental Fresh: maar liefst 45% vermindering tandsteen niet misleidend: blijkt dat de vorming van tandsteen met 43,6% vermindert. […]. Nestlé Soft claim kauwsnack voldoende onderbouwd

 

IEPT20101125, Rb Amsterdam, Cedar v Digitenne

Digitenne veroordeeld tot betaling € 2,3 miljoen. Zelfstandige openbaarmaking Nederland 1,2 en 3 door Digitenne: toerekenbare doorgifte door verschaffen toegang: [...] dat de omstandigheid dat de zenders Nederland 1, 2 en 3 in beginsel voor een ieder in Nederland die een individuele digitale ontvanger heeft vrij te ontvangen zijn, alsmede de daarbij gebruikte techniek, niet van doorslaggevend belang zijn voor de vraag of de doorgifte door Digitenne van dat signaal is aan te merken als een zelfstandige openbaarmaking. Van belang is voorshands of er een doorgifte plaatsvindt op een wijze die aan Digitenne is toe te rekenen, in die zin dat zij toegang tot dat signaal aan haar abonnees verschaft.

 

IEPT20101125, Rb Dordrecht, Promotion Design v Appletree

Rechtsgeldigheid vaststellingsovereenkomst – rechtsdwaling niet relevant: Zelfs indien aangenomen zou mogen worden dat de bescherming die Promotion Design inroept onterecht is en in strijd is met dwingende wetsbepalingen, dan nog kan dat Appletree niet baten. Een vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied is immers geldig ook als zij in strijd mocht blijken te zijn met dwingend recht

 

IEPT20101124, Rb Zwolle, Purple Pigeon v Quinarx

Inbreuk : openbaarmaken onversleutelde broncode: Quinarx heeft niet (voldoende) gemotiveerd weersproken dat zij de broncode vrijwel onversleuteld heeft verspreid en daarmee openbaar heeft gemaakt.

 

IEPT20101124, Rb Amsterdam, Kim Holland v 123Video

Inbreuk auteursrecht: geen louter faciliteren: Dat 123 Video zich wel degelijk inlaat met de van gebruikers afkomstige informatie, alsmede dat zij controle heeft over die informatie en de gebruikers van de website van 123 Video in zoverre onder toe-zicht van 123 Video handelen

 

IEPT20101124, Rb Den Haag, Miss Lucy

Geen voorschot schadevergoeding: onvoldoende aannemelijk dat tenminste het door X gevorderde bedrag in de hoofdzaak zal worden toegewezen om toewijzing van een voorschot daarop te rechtvaardigen. Evenmin kan worden vastgesteld dat het aannemelijk is dat een lager bedrag aan schadevergoeding zal worden toegewezen en welk bedrag dat tenminste zal zijn. Y c.s. wijst er bovendien terecht op dat in geval van een voorschot een aanzienlijk restitutierisico te duchten is.


IEPT20101123, Hof Den Bosch, Facade v IBS
Uitleg concurrentiebeding. Concurrentiebeding geldig voor geïntimeerden. Geen overtreding concurrentiebeding: werkzaamheden als bestuurder en niet als werknemer van IBS verricht. Geïntimeerden hebben duurzame bedrijfsdebiet van Façade afgebroken: klanten Façade gewonnen met behulp van vertrouwelijke know how en goodwill Façade. Deskundigenonderzoek naar schade Facade door onrechtmatig handelen geïntimeerden. Geen overtreding verbod nevenactiviteiten, behalve mogelijk m.b.t. project Kalshove, waarnaar ook deskundigenonderzoek zal worden gedaan. Deskundigenonderzoek naar vraag of [geïntimeerde 1]  en Silhouette onrechtmatig jegens Façade hebben gehandeld.
 

IEPT20101123, Hof Amsterdam, Hugo Boss v Reemtsma
Geldige reden voor niet-normaal gebruik: voor 1 januari 1993 conform Turmac/Reynolds-criteria (BenGH), na 1 januari 1993 conform Häupl/Lidl-criteria HvJEG. Dreigende inwerkingtreding Tabaksreclame-richtlijn kan geldige reden zijn voor niet-normaal gebruik voor 1991. Bewijsopdracht.

 

IEPT20101123, Hof Amsterdam, City Spa

Verwarringsgevaar: dat de aard van de ondernemingen van [D] en de Zwaluwhoeve weliswaar niet geheel identiek is, maar dat er toch zodanige overlappingen - beide  bieden huid- en haarverzorging en ontspannende massages aan voor vrouwen als mannen - dat ver warring mogelijk is. Bovendien zijn hun ondernemingen op betrekkelijk korte afstand van elkaar in Amsterdam gevestigd. “City Spa” geen generieke term: onvoldoende aannemelijk dat de city spa zodanig is ingeburgerd in Nederlandse taal dat deze reeds thans als een generieke term kan worden beschouwd die (alleen maar) de aard van een onderneming weergeeft, zoals bijvoorbeeld het woord sauna dat doet

 

IEPT20101122, RCC, Suit Supply

Geen strijd met goede smaak, zeden of fatsoen: Bij de beantwoording van de vraag […] stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter daarvan. de verwijzing naar seksualiteit in geen van de drie gewraakte uitingen van dien aard, dat de grenzen van de goede smaak, het fatsoen of de goede zeden worden overschreden. dat de wijze waarop de man en de vrouw in de verschillende uitingen zijn afgebeeld, niet getuigt van gebrek aan respect jegens de vrouw.

 

IEPT20101122, Rb Den Haag, Duinbergen v Nike
Onder deze omstandigheden geen verwarringsgevaar: Combinatie van MÉS-teken met bekende Nike-merk heft verwarringsgevaar met onbekend MEES-merk op. Overeenstemming Gemeenschapsmerk MEES en het MÉS-teken. In het algemeen voldoende overeenstemming voor verwarringsgevaar bij soortgelijke waren

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Van Steekelenburg v Multispike
Uitleg licentieovereenkomst – opheffing beslag voor € 5,6 miljoen: dat [X] er niet vanuit mocht gaan dat Van Steekelenburg door de enkele verwijzing in de overeenkomst naar NL 581 begreep dat hij zonder toestemming van Multispike niet alleen het Multispike-middel niet zou mogen toepassen, maar evenmin cytokinine.

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Middenweg v Multispike

Nieuwe nietigheidsgrond geen grond staking executie: geen juridische misslag in eerder vonnis. Proceskosten € 18.708

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Cepia v Sigma
Verstekvonnis:  Vorderingen wegens inbreuk auteurs-, model- en merkenrecht toegewezen. Proceskosten € 13.392: Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan

 

IEPT20101118, HvJEU, Lidl v Vierzon Distribution

Vergelijkende reclame: voldoende uitwisselbare producten. Misleidende vergelijking (i) indien vaststaat dat een aanzienlijk aantal consumenten tot wie de advertentie zich richt, tot aankoop zou kunnen besluiten in de onjuiste overtuiging dat de door de adverteerder samengestelde productenkorf representatief is voor diens algemene prijsniveau ten opzichte van zijn concurrent, (ii) indien blijkt dat, voor de vergelijking van de prijzen alleen, levensmiddelen zijn uitgekozen die nochtans verschillen vertonen die de keuze van de gemiddelde consument aanzienlijk kunnen beïnvloeden, zonder dat deze verschillen duidelijk blijken uit de betwiste advertentie. Controleerbaarheid vergelijkende reclame

 

IEPT20101118, Rb Haarlem, Cozzmoss v ZWN

Inbreukmakende openbaarmaking artikel op website; geen besloten kring;

 

IEPT20101118, Rb Den Haag, Solutions Advice v Viewtech

Verwarringsgevaar pafumswinkel.nl en parfumwinkel.nl. Parfumswinkel niet louter beschrijvend. Productomschrijvingen auteursrechtelijk beschermd. Geen letterlijke vertalingen. Relatieve bevoegdheid Rb Den Haag bij landelijke inbreuk

 

IEPT20101117, Rb Den Haag, Van der Schoot v Tummers
Toestemming bij ontbreken overeenstemming over inhoud overeenkomst: Het werkelijke geschil tussen partijen ziet dan ook niet op de vraag of een licentieovereenkomst is gesloten maar op de vraag wat de inhoud van die overeenkomst is. Onder al die omstandigheden tezamen genomen kan niet worden gesteld dat Tummers de Zic-Zac borstelmachines zonder toestemming van Van der Schoot op de markt brengt en heeft gebracht.

 

IEPT20101117, Rb Den Haag, TeDe & Kaamps v Tetra

Ex parte bevel ex art. 1019e Rv geen grond voor betlaing geldsom c.q. proceskosten. Geen onderzoeksexceptie: heeft TéDé niet het geoctrooieerde (de machine welke door Tetra was geleverd) onderzocht, maar zij heeft het geoctrooieerde nagebouwd met overname van alle kenmerken van conclusie 1 van het Octrooi. Dat is niet te duiden als een innoverend onderzoek naar een verbetering. Dan had zij de machine moeten nabouwen met die verbetering. Nevenvordering tot bewijsvergaring

 

IEPT20101117, Rb Den Haag, Linco v Meijn
Geen uitvindingshoogte: Met het inzicht dat de relatie tussen karkas en ingewanden behouden kan blijven door gebruik te maken van een synchroon aangedreven extra transporteur, ligt de uitvinding volgens EP 828 binnen handbereik.Aanhouding grensoverschrijdende verbodsvorderingen

 

IEPT20101117, Rb Den Haag, Digid v de Staat

Geen gebruik DigiD als handelsnaam voor onderneming: Het DigiD-systeem van de Staat is niet gericht op het behalen van materieel voordeel. Geen gebruik DigiD als merk: geen gebruik om afzet te vinden in economisch verkeer. Geen sprake van bijkomende omstandigheden naast (gevaar voor) verwarring.

 

IEPT20101116, Rb Amsterdam, New Motion v The New Motion
Geen verwarringsgevaar handelsnamen New Motion en The New Motion. Dat bezoekers op website eigenlijk op zoek zijn naar The New Motion en dat New Motion steeds verder zakt in Google-resultaten onvoldoende voor verwarringsgevaar handelsnamen.  De aard van de ondernemingen van partijen wijkt daarvoor te veel van elkaar af. Proceskosten beperkt van € 22.080,59 tot € 6.000.

 

IEPT20101116, Hof Den Haag, Dramers v Henkel
“Man’s Perfect” beschrijvend teken voor kenmerken van de waar: geeft het merk uitsluitend de bestemming en/of een eigenschap van het merk, en daarmee een kenmerk/kenmerken van die waren aan. Henkel’s beeldmerk niet louter beschrijvend: Door de onderscheidende elementen bestaan de merken van Henkel niet uitsluitend uit beschrijvende elementen en is niet voldaan aan de in artikel 2.28, lid 1, sub c, vermelde grond voor nietigverklaring. Proceskosten: € 30.259 redelijk voor eerste instantie

 

IEPT20101116, Hof Den Haag, Knooble
NEN-norm geen algemeen verbindend voorschrift: Het hof is, alles in aanmerking nemend, van oordeel dat een verwijzing naar een NEN-norm in een algemeen verbindend voorschrift deze NEN-norm zelf niet tot een algemeen verbindend voorschrift in de zin van de wet maakt. Artikel 11 Aw niet van toepassing. Een stelselwijziging dient door de wetgever te worden tot stand gebracht en va lt buiten de rechtsvormende taak van de rechter.

 

IEPT20101115, Rb Den Haag, Derbystar v Teamsport4all

Verwarringwekkende overeenstemming Derby, Derbystar en Derbyking: In het teken "Derbyking" is naar voorlopig oordeel sprake van eenzelfde dominerend woordelement "Derby" (met eenzelfde connotatie "uitblinker" voor het minder dominante element "king”)

 

IEPT20101115, Hof Den Haag, ACI v Thuiskopie
thuiskopievergoeding bedoeld als compensatie voor het feit dat de reproductiehandelingen van lid 1 niet als auteursrechtinbreuk worden aangemerkt. Nadeel: gederfde licentievergoeding. Drie-stappen-toets; richtlijnconforme niet mogelijk; downloaden uit illegale bron naar Nederlands toegestaan. Met downloaden uit illegale bron moet rekening worden gehouden bij de vaststelling van de Thuiskopievergoeding. kopieerhandelingen met toestemming niet van belang voor vaststelling van de hoogte van de thuiskopievergoeding. impliciete toestemming.

 

IEPT20101115, Hof Den Haag, FTD v Eyeworks
Stelselmatig faciliteren inbreuk auteursrecht door uploaden is onrechtmatig. Artikel 16c: downloaden geen inbreuk: Drie-stappen-toets; richtlijnconforme niet mogelijk; downloaden uit illegale bron naar Nederlands toegestaan.

 

IEPT20101112, Rb Amsterdam, Dyson v Royal Appliance
Dysonstofzuiger auteursrechtelijk beschermd. dat de karakteristieke vormgeving, bestaande uit het samenstel van de verschillende elementen maakt dat de Dysonstofzuigers kunnen worden aangemerkt als een werk met een eigen en oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. VS8 geen inbreuk op Dysonstofzuiger: gelijkenissen te gering om van een auteursrech-tinbreuk op de gehele stofzuiger van Dyson te kunnen spreken. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20101112, Rb Arnhem, Mejawa v Haspel

Herziening ex parte bevel wegens evidente bereidheid om aan sommatie te voldoen: Uit [...] volgt de evidente bereidheid van Mejawa Holding om de productie en verhandeling van de in China geproduceerde deurdrangers geheel te staken, de voorraad te (laten) vernietigen, inzicht te verschaffen in de door haar behaalde winst, deze winst af te dragen en om (een deel van de) advocaatkosten te vergoeden. Daarmee is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gegeven dat Haspel wilde voldoen aan de door haar gestelde sommatie.

 

IEPT20101111, HvJEU, Lovells v Bayer

ABC mogelijk bij voorlopige handelsvergunning gewasbeschermingsmiddel: dat artikel 3, lid 1, sub b, van verordening nr. 1610/96 aldus moet worden uitgelegd dat het niet belet dat een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven voor een gewasbeschermingsmiddel waarvoor een van kracht zijnde VHB is verleend op grond van artikel 8, lid 1, van richtlijn 91/414

 

IEPT20101110, Rb Utrecht, Opsis

Bewijs verplichting tot overdracht domeinnaam oogartsenpraktijk.nl: Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de combinatie van de als producties 4 en 9 door Opsis overgelegde stukken dat [X] op enig moment de verplichting op zich heeft genomen om de domeinnaam op naam van Opsis te stellen. Door haar medewerking aan de wijziging van de tenaamstelling thans te weigeren handelt zij in strijd met deze afspraak, en schiet zij derhalve tekort in de nakoming van deze afspraak. Doorlinken naar website geen voeren handelsnaam

 

IEPT20101110, Rb Amsterdam, NEM v Showtime

Portretrechtlicentie: Geen verzuim – geen ingebrekestelling; De e-mail bevat immers geen redelijke termijn voor nakoming of een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat de wederpartij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld, zoals artikel 6:82 BW vereist. Het betoog van NEM, dat het verzuim is ingetreden zonder ingebrekestelling omdat zij uit de e-mail van 18 augustus 2009 heeft afgeleid dat [A] en Showtime in de nakoming van de overeenkomst zullen tekortschieten, gaat niet op.

 

IEPT20101110, Rb Breda, Happy-Point v JB

Inbreuk auteursrecht en modelrecht Abraham- en Sarah-pop.
Schadestaat toegewezen; schade aannemelijk. Bestellen ooievaar in China onvoldoende voor (inbreuk: [...] blijkt echter niet meer dan dat 18 ooievaars bij een Chinese producent heeft besteld. Gelet op het bepaalde in artikel 13 Aw en artikel 3.16 BVIE is enkel het bestellen van ooievaars in China onvoldoende om inbreuk aan te nemen.

 

IEPT20101110, Rb Den Haag, Boston Scientific v Orbusneich
Enka/Du Pont leer van toepassing: dat het octrooi in de ‘zwevende’ periode (totdat de vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan) als vernietigd geldt. B3 versie geen ander octrooi dan vernietigde B1 versie ; geen inbreukverbod. Geen provisioneel verbod wegens te lang stilzitten

 

IEPT20101110, Rb Den Haag, Schering v Teva Pharma
Geen inbreuk op Swiss type use claims: heeft Teva er middels een zogenoemde "carveout" adequaat voor zorg gedragen dat zij buiten de beschermingsomvang van de Swiss-type use claims van het octrooi blijft. Teva voert terecht aan dat zodoende niet aan de technische kenmerken a) naïeve patiënten en b) bekend met HCV genotype 1 wordt voldaan blijkens de indicaties en doseringsvoorschriften van haar generieke ribavirine.

 

IEPT20101110, Rb Den Haag, Bayer v Centocor

Afwijzing vorderingen – verwijzing naar ander vonnis: Overnemend wat in het vonnis in de zaak van Bayer tegen Abbott is overwogen over de nietigheid van het Octrooi, zal de rechtbank ook in deze zaak de vorderingen van Bayer in conventie afwijzen. Proceskosten € 541.587

 

IEPT20101109, HvJEU, Mediaprint v Osterreich
Geschenk bij verkoop krant niet per se een oneerlijke handelspraktijk. Algemeen verbod op verkopen met geschenken in strijd met richtlijn.  strijd met professionele toewijding vereist. dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale bepaling, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die voorziet in een algemeen verbod op verkopen waarbij geschenken worden aangeboden, en niet enkel gericht is op de bescherming van de consument, maar ook andere doeleinden nastreeft.

 

IEPT20101105, Rb Den Bosch, Vereniging voor Latijnse Liturgie
Publicatie onrechtmatig verkregen brieven aan website eisers onrechtmatig. Het ge-bruik maken en openbaar maken van deze informatie zonder toestemming van de betrokke-ne(n) is in beginsel ontoelaatbaar. Afgifte onrechtmatig verkregen gegevens bevolen

 

IEPT20101105, Rb Amsterdam, Roche v Lifescan
Terecht niet bij vergelijking betrokken: Accu-Chek® Compact Plus van Roche niet valt aan te merken als een no-coding bloedglucosemeter, hetgeen betekent dat deze meter terecht niet bij de in de claim gemaakte vergelijking is betrokken

 

IEPT20101102, Hof Den Haag, Vasco Data
Ongeoorloofde uitbreiding lijst van waren na depot: Niet alleen kent het BVIE slechts de mogelijkheid in artikel 2.25, lid 5, BVIE van beperking van de lijst van waren en/of diensten [...], uitbreiding van de lijst van waren en/of diensten na het depot zou ook in strijd zijn met het systeem van het merkenrecht, waarbij het moment van depot onder meer voor de rangorde in het kader van het inroepen van de nietigheid van een inschrijving van een later gedeponeerd merk [...] beslissend is.

 

IEPT20101102, Hof Den Haag, Glaxo Group v Pharmachemie

Voorpublicatie generiek geneesmiddel in G-standaard is aanbieden: Het hof acht aannemelijk dat (er een reële kans bestaat dat) gebruikers van de G-Standaard zich bij het voorschrijven, c.q. bestellen van geneesmiddelen mede zullen laten leiden door de wetenschap dat er op afzienbare termijn een generieke variant van een geneesmiddel met eenzelfde werkzame stof op de markt komt.

 

IEPT20101102, Rb Amsterdam, Mercis v Sanrio
Nijntje auteursrechtelijk beschermd: Nijntje is niet zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Inbreuk Kathy. Ongerechtvaardigd voordeel trekken van beeldmerk Nijntje. Geen grensoverschrijdend verbod voor EU: Inbreuk criteria auteursrecht niet geharmoniseerd. Nevenvorderingen: Nu voorshands sprake is van auteurs- en merkenrechtinbreuk, liggen ook de nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing gereed.