Oktober 2010

Print this page

IEPT20101029, Rb Utrecht, AIF v Hedex
Zowel elementen Chino-broek als combinatie daarvan niet oorspronkelijk. Ex parte bevel opgeheven: De stelling van AIF dat alle vijf de elementen reeds voor 2002 voor kwamen in pantalons die (in Nederland) verhandeld werden, is door haar met bewijsbescheiden gestaafd (met name verkoopfolders met daarin afbeeldingen.

 

IEPT20101028, HvJEU, Canon v IPN Bulgaria
Geen sprake van “invoeren” wanneer oorspronkelijke producten nog niet in het vrij verkeer zijn gebracht, maar onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst. Merkhouder kan zich verzetten tegen de eerste verhandeling in de EER zonder zijn toestemming van de van zijn merk voorziene waren.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic

Vermeerdering van proceskosten bij verstek: betekening aan gedaagde vereist: De eiswijziging met betrekking tot de proceskostenveroordeling dient, nu die ziet op een verhoging van de aanvankelijk gevorderde kosten, beschouwd te worden als vermeerdering van eis, die met betrekking tot de wijziging van de grondslag van eis als een eisverandering, en zijn in het onderhavige geval, waar de gedaagde niet in het geding is verschenen, uitgesloten, tenzij de verandering of vermeerdering op de voorgeschreven wijze, met inachtneming van artikel 130 lid 3 Rv, aan gedaagde kenbaar is gemaakt.

 

IEPT20101027, Rb Middelburg, Belediging

Geen onrechtmatige belediging. De uitlatingen zijn alleen verspreid in de aanloop naar het carnavalsfeest en zijn later niet herhaald. Integendeel, door het bericht in BN/De Stem heeft een breed publiek kunnen lezen dat [gedaagde] zijn verontschuldigingen heeft aangeboden en aldus de advertentie van zijn mogelijk scherpe randjes heeft ontdaan.

 

IEPT20101027, Rb Rotterdam, Track Innovations
Auteursrecht op software? Provisionele vordering afgewezen: Niet voldoende aannemelijk wie rechthebbende is; dat software auteursrechtelijk beschermd is en dat sprake is van inbreuk. Exhibitie afgewezen. Geen opheffing bewijsbeslag: Kopieën van digitale documentatie bij een gerechtelijk bewaarder: belangenafweging brengt met zich mee dat op dit moment niet tot opheffing van het bewijsbeslag zal worden overgegaan 

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Thane en Ontel v Tell Sell

Nevenvorderingen: geen “voldoening uit de boedel”: De gevorderde prestaties zijn namelijk niet gericht op het verschaffen van stoffelijk voordeel aan Thane. Inbreuk en technisch bepaald zijn afslankbroek onvoldoende gemotiveerd. Inbreuk model veger, geen inbreuk oplader. Ontel auteursrechthebbende verpakking ex artikel 8 Aw. Bekendmaking onder geheimhouding geen beschikbaarstelling aan het publiek

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro
Auteursrecht en modelrecht: bewijsopdracht Angro inzake niet-ontlening identieke Angro legging. Presentatie aan afnemers is “in de handel brengen” in de zin van GModVo. Oorspronkelijkheid onderdeel van een werk: Voor delen van een werk gelden geen andere regels dan voor volledige werken.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Van Kleef v Flower en Sher
Incident van onbevoegdheid: forumkeuzeziet ook op vorderingen uit onrechtmatige daad: De ruime bewoordingen van het hierboven aangehaalde artikel, “all disputes and claims arising from the Agreement”, geven aan dat partijen het oogmerk hebben gehad alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen aan de rechter in de vestigingsplaats van Rosen Tantau voor te leggen. Uitleg naar Duits recht: Er valt niet in te zien dat de beoordeling naar Duits recht anders zou zijn dan naar Nederlands recht.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Flower en Sher
Incident van onbevoegdheid: arbitrageclausule. T.a.v. Sher afgewezen: dat zij geen partij is bij deze overeenkomst. T.a.v. Flower toegewezen: De ruime bewoording van de clausule geeft aan dat partijen beoogden alle vorderingen en elk geschil aan arbitrage te onderwerpen, uiteraard voor zover betrekking hebbend op of voortvloeiend uit de onderliggende overeenkomst. Uitleg naar Keniaans recht: Er valt echter niet in te zien dat de beoordeling naar Keniaans recht anders zou zijn dan naar Nederlands recht. Dit is door partijen ook niet gesteld.

 

IEPT20101027, Rb Arnhem, Euromedica v Merck
Vermindering dwangsom mogelijk ondanks vaststellingsovereenkomst. Alleen omstandigheden voor verbeuren maximum dwangsom relevant. Geen vermindering opgelegde en uitgewonnen dwangsom € 453.780

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Sandoz v Merck
Nietig wegens gebrek aan inventiviteit: alleen al wegens gebrek aan inventiviteit over Nardin gecombineerd met algemene vakkennis en de hierna te bespreken publicatie van Lippa et al. Gemiddelde vakman: Als de octrooirechtelijke gemiddelde vakman kan worden beschouwd een team van een klinische oogarts en een ofthalmologisch formuleringsdeskundige. Meest nabije stand van de techniek; Nardin

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, NSD v Depa
Uitleg overeenkomst: garantie plus waarschuwing en de minimis regeling. Onredelijke handhaving, minimale inbreuk, geen boete: De wanverhouding tussen omvang van de dwangsom en de afwezigheid van voordeel respectievelijk nadeel dient ook in aanmerking te worden genomen. De rechtbank deelt dan ook geenszins de mening van NSD, gelijk zij verklaarde ter zitting, dat het haar vrij zou hebben gestaan vervallen boeten tot bijvoorbeeld het bedrag van € 1.825.000 te vorderen indien zij de litigieuze vermelding eerst na een jaar zou hebben ontdekt.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Euprax v Zobu
Arrest Hof Den Haag in Onel-Omel afwachten: in dit geding sprake van eenzelfde problematiek als in het hoger beroep van Onel-Omel. dat het de voorkeur verdient thans eerst de beslissing van het Gerechtshof af te wachten. Geen gebruik gemeenschapsmerk buiten Duitsland. Soortgelijke diensten

 

IEPT20101026, Rb Den Haag, Kedge Holding v Roof Security
Ex parte bevel indirecte octrooi-inbreuk: In het kort gedingvonnis van 5 augustus 2010, […] geoordeeld dat (i) EP 871) geldig is, (ii) de Horb moet worden aangemerkt als een zekeringsinrichting in de zin van conclusie 1 van EP 871 en (iii) de Horb een wezenlijk bestanddeel is van de in het octrooi geclaimde uitvinding.

 

IEPT20101026, Rb Den Haag, Indorata v Balmain

Geen inbreuk: uitleg “steunband met kleefkant”: Vast staat immers dat de steunband van Balmain in elk geval niet klevend is buiten de contactpunten tussen de steunband en de uiteinden van de haarextensies. Daarmee kan de inrichting van Balmain niet de hiervoor beschreven fixeringsfunctie vervullen en valt het buiten de beschermingsomvang van conclusie 14. Geen equivalentie fixeringsfunctie: Daartoe gebruikt Balmain geen steunband met kleefkant, zoals in EP 789, maar een positionneur, naar voorlopig oordeel een wezenlijk andere wijze.

 

IEPT20101022, Rb Haarlem, Sifam

Toestemming: ongeautoriseerde verkoop niet geloofwaardig: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet het ervoor worden gehouden dat de dvd’s van Suno Na met toestemming van de rechthebbende in het verkeer zijn gebracht.

 

IEPT20101022, Rb Almelo, Noordhoff & Pearson

Ex parte bevel inbreuk auteursrecht: Verbod tot kopiëren van gehele boeken

 

IEPT20101021, HvJEU, Padawan v SGAE

Verband tussen heffing en vermoedelijk privé-gebruik vereist. “Billijke compensatie”autonoom Unierechtelijk begrip. Billijke compensatie - schadevergoeding: op basis van schade auteursrechthebbenden door invoering uitzondering voor kopiëren voor privé-gebruik.

 

IEPT20101021, Rb Den Haag, Multispike v Middenweg

Onrechtmatig faciliteren verkoop aan beslag onttrokken planten door veiling:  in de onderhavige zaak is van belang dat FloraHolland de verkoop van planten van Middenweg heeft gefaciliteerd ondanks het feit dat zij op de hoogte was van het gelegde beslag en bovendien aannemelijk is dat zij ook wist dat de planten die ter veiling werden aangeboden aan het beslag onttrokken waren. Onttrekking aan beslag: niet van belang dat het totale aantal planten dat zich op enig moment in de bedrijfsruimten van Middenweg bevindt steeds gelijk blijft. Inbreuk octrooi

 

IEPT20101020, Rb Den Haag, Bayer v Abbott

Octrooi niet nawerkbaar ter zake van hoog affiene antilichamen.Ander oordeel Rechtbank dan Technische Kamer van Beroep: andere uitleg claim. De rechtbank is mitsdien van oordeel dat de te beoordelen eerste conclusie, niet anders dan de oorspronkelijke eerste conclusie, mede ziet op hoogaffiene antilichamen. Beschrijving uitvinding in functionele termen: dat een uitvinding onder omstandigheden wel in functionele termen mag worden omschreven, maar dit moet worden nagelaten indien dit niet noodzakelijk is en niet in overeenstemming is met de vernieuwing welke de uitvinding inhoudt.

 

IEPT20101020, Rb Breda, Dirrix v Eestairs
Inbreuk op origineel trap-ontwerp: in een lint van 'gevouwen' strip staal waarbij telkens twee treden (om en om) aan één zijde met elkaar verbonden zijn

 

IEPT20101020, Rb Den Haag, Ceva v Beaphar
Beperkte uitleg conclusie “mammalian glands” op grond van beschrijving. Ruime uitleg “secretion” tot ‘composition”op grond van beschrijving. Inbreuk: bewijslast inzake ‘active ingredients” bij Beaphar. Octrooi geldig: Gemiddelde vakman: een team bestaande uit een dierenarts, een etholoog en een farmacoloog. Inventiviteit: nog niet bekende cross species toepasbaarheid waarvoor geen aanwijzing te vinden is in overgelegde publicatie. Geen toegevoegde materie.

 

IEPT20101020, Rb Alkmaar, AZ v Toerkoop

Gebruik als merk: teken voetbalreizenAZ.nl op weergegeven wijze kan worden gezien als gebruik van dat teken als merk. Vormgeving site niet noodzakelijk om bestemming dienst aan te geven: de gewraakte website is geschikt om de indruk te wekken dat er een band bestaat tussen AZ en degene die de voetbalreizen aanbiedt

 

IEPT20101019, Hof Den Haag, Sandoz v Merck

Toewijzing uitvoerbaarverklaring bij voorraad proceskosten: Daar het gaat om een veroordeling tot betaling van proceskosten, mag worden aangenomen dat Sandoz, nu het tegendeel niet is gesteld of gebleken, het vereiste belang heeft bij de door haar verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Geen nieuwe feiten en omstandigheden vereist bij ontbreken uitdrukkelijke beslissing

 

IEPT20101019, Hof Den Haag, AGA v Occlutech

Geen weginterpreteren of ruime (functionele) uitleg essentiele kenmerken: bij gebreke zeer duidelijke aanwijzingen voor een ruimere interpretatie in de beschrijving en de tekeningen. Onbeperkt beroep op verleningsdossier door derde/niet-octrooihouder. Geen letterlijke inbreuk: Nu de beschermingsomvang van het octrooi beperkt is tot medische inrichtingen met aan elk einde een klem, maken de septumafsluiters van Occlutech geen letterlijke inbreuk. Geen equivalentie: De afsluitende werking aan het uiteinde van de Septumafsluiters van Occlutech waar geen klem aanwezig is wordt op wezenlijk andere wijze tot stand gebracht dan met een klem die is aangepast voor het klemmen van de draden aan zulk een uiteinde.

 

IEPT20101018, Rb Den Haag, Safeway v Kedge.

Indirecte inbreuk – bewijslast: Het betoog van Safeway dat het enkele bijsluiten van montage-instructies waarin staat dat de Horb Plus en de Horb Twin Plus moeten worden vastgeschroefd aan het dak, uitsluit dat die zekeringsinrichtingen bestemd zijn voor toepassing van de in conclusie 1 van EP 871 geclaimde uitvinding, treft geen doel. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat op dit moment nog onvoldoende duidelijk is of en in welke mate de gebruikers de instructies van Safeway zullen opvolgen.

 

IEPT20101015, HR, Makro v Diesel
Davidoff-rechtspraak geeft maatstaf voor impliciete toestemming, los van economische verbondenheid: dat die maatstaf ook geldt voor goederen die door een derde die niet economisch is verbonden met de merkhouder zonder diens expliciete toestemming voor het eerst direct binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Economische verbondenheid ten onrechte niet onderzocht.

 

IEPT20101013, Rb Den Haag, de Staat
Methode voor fraudebestendig identiteitsbewijs niet auteursrechtelijk beschermd: Niet valt in te zien dat het element uit de door X ontwikkelde methode waaraan X het meeste gewicht toekent, te weten het digitaal opslaan van een foto op een in het paspoort aangebrachte chip, wezenlijk anders is dan de methode zoals geopenbaard in de door de Staat overgelegde stukken, zodat daaraan geen eigen en oorspronkelijk karakter kan worden ontleend.

 

IEPT20101013, Rb Zwolle-Lelystad, Desso Group v Cotap

Bestickeren stalenkaarten merkinbreuk: Door stalenkaarten met de merknaam en -logo “Enia” te beplakken met een sticker die wijst naar een concurrent van Enia Nederland, Vloer Totaal Concept, wordt gebruik gemaakt van die beschermde merknaam in de zin van artikel 2.20 BVIE. Stalenkaarten eigendom van Enia: heeft deze stalenkaarten aangekocht en is daarvan eigenaar geworden.

 

IEPT20101013, Rb Den Bosch, Ortho King v Voxel
(On)bevoegdheid t.a.v. Spaanse gedaagden: Onbevoegd ingeval van een veelvoud van plaatsen bij verbintenis uit overeenkomst. Bevoegd voor vorderingen uit onrechtmatige daad vanwege plaats waar schade intreedt. Onbevoegd voor (Benelux) merk- en handelsnaam inbreuk – veelvoud van plaatsen. Onbevoegd voor Gemeenschapsmerk: rechtbank Den Haag. Onbevoegd terzake van auteursrechtinbreuk

 

IEPT20101013, Rb Den Haag, Bussink v Otten
Geen octrooi-inbreuk: uitleg “seating facility”: De gemiddelde vakman zou conclusie 1 in de context van dit een en ander dan ook zo begrijpen dat er bij de seating facility sprake dient te zijn van een van de kolom uitstekende structuur (zoals de geel/witte draagas in de ‘Dominator’) waaraan de benches zijn bevestigd.

 

IEPT20101012, Rb Amsterdam, City Spa

City Spa geen zuiver beschrijvende handelsnaam, maar beperkte beschermingsomvang ingeburgerde woordcombinatie City Spa. Verwarringsgevaar aangenomen. Verbod gebruik domeinnnamen die identiek zijn aan handelsnamen. Geen grond voor overdracht domeinnaam

 

IEPT20101012, Hof Den Haag, KSI

Nodeloos verwarringwekkend gebruik typenummers: Het gebruik van de nummers 40, 45, 50 en 80 is naar het oordeel van het hof nodeloos verwarring-wekkend. Artikel 8 Aw niet beperkt tot opdracht: Weliswaar is artikel 8 vooral in de auteurswet opgenomen om te bewerkstelligen dat ook ingeval sprake is van een opdracht buiten een arbeidsrelatie tussen de rechtspersoon en de feitelijke maker om [...] het auteurs-recht toe te laten komen aan de instelling of rechtspersoon, maar dat impliceert nog niet dat de bepaling toepassing mist indien ook een echte opdrachtgever - opdrachtnemer relatie ontbreekt.

 

IEPT20101008, Rb Den Haag, CIVC v Unilever
Inbreuk op beschermde oorsprongsbenaming Champagne niet betwist. Reclameverbod. Recall bevolen, inclusief  flessen “op schap”: dat van Unilever kan worden geëist dat zij de flessen Champagne shampoo terugroept bij haar afnemers. Indien Unilever direct na de sommatie door CIVC de levering van de flessen aan haar afnemers zou hebben gestaakt en de meer dan honderdduizend flessen zou hebben teruggeroepen bij de distributiecentra van haar afnemers, zou de door haar gecreëerde onrechtmatige toestand al weken geleden tot een einde zijn gekomen. Volledige proceskosten 1019h Rv bij beschermde oorsprongsbenamingen.

 

IEPT20101006, Rb Amsterdam, Kat in de zak

Portretrecht: Aantasting persoonlijke levenssfeer: De aflevering is naar het oordeel van de rechtbank te suggestief en veroordelend van karakter. Zo wordt de suggestie gewekt dat [A] een “soort van oplichter is”. [E] Models is “wel gewoon te vertrouwen”. Bovendien blijken de verwijten die worden gemaakt niet juist.  De rechtbank is van oordeel dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting in het licht van alle feiten en omstandigheden noodzakelijk en proportioneel is.

 

IEPT20101006, Rb Den Haag, J&J v Chi Pharma
Wetenschap counterfeit aangetoond, behoudens tegenbewijs:is de rechtbank, behoudens door [X] te leveren tegenbewijs, overtuigd van de juistheid van de stelling van J&J dat [X] op de hoogte is geweest van de handel in counterfeit producten. [X] zal echter, zoals hij uitdrukkelijk heeft aangeboden, gelegenheid worden gegeven tegenbewijs te leveren, waarin hij slaagt indien door het tegenbewijs voldoende twijfel aan de juistheid van de stelling J&J ontstaat.

 

IEPT20101005, HR, Nike
Depot voor kleding omvat polsbandjes: Het woordmerk Nike was ten tijde van het ten laste gelegde gedeponeerd voor de merkklasse 'kle-ding', in het bijzonder kleding voor gymnastiek, zaalsport en veldsport. Naar het oordeel van het hof dienen de polsbandjes die onder de verdachte in beslag zijn genomen geclassificeerd te worden onder evenvermelde deponering."

 

IEPT20101005, Hof Den Haag, Stokke v Fikszo

Yasmine en Thomas niet inbreukmakend op Tripp Trapp: geen overeenkomende totaalindruk. Het hof is van oordeel dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp niet zijn terug te vinden, althans niet in zodanige mate dat de totaalindrukken van beide kinderstoelen overeenkomen.

 

IEPT20101001, Rb Amsterdam, Verborgen Camera
Proceskosten: SBS c.s. heeft bewust het risico genomen dat [X] zich op het standpunt zou stellen dat zij een redelijk belang heeft om zich tegen (verdere) uitzending van haar portret te verzetten en een advocaat zou inschakelen om haar ongenoegen over die opname en uitzending kenbaar te maken. Het is in beginsel dan ook redelijk dat de kosten die de werkwijze van SBS c.s. voor [X] tot gevolg heeft, voor zover het Nederlands procesrecht in zaken die niet betrekking hebben op industriële eigendom dat mogelijk maakt, worden gedragen door SBS c.s.

 

IEPT20101001, HR, Deventer Moordzaak

Geen onjuiste toepassing maatstaven voor onrechtmatigheid publicatie. Het oordeel van het hof daarover is zo zeer met waarderingen van feitelijke aard verweven dat het in cassatie verder niet op juistheid kan worden onderzocht