September 2010

Print this page

IEPT20100930, Rb Arnhem, Wapperverbod

Onrechtmatig ”wapperen” inzake auteursrechtinbreuk software. Merkinbreuk domeinnaam “sucks”site. Onrechtmatige, negatieve aantijgingen.

 

IEPT20100929, Rb Arnhem, Blue Sense Holding

Verplichting tot inbreng IE-rechten in failliet: De slotsom is dat Blue Sense Holding en [mede-eiser conv./verw. reconv.] niet zijn geslaagd in de ontzenuwing van het bewijs dat het de bedoeling van de betrokken partijen was om de litigieuze intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de geregistreerde octrooien, in te brengen in de nieuw op te richten entiteit, [failliet]

 

IEPT20100929, Rb Arnhem, Rolf Benz v Zijlstra
Inbreuk modelrecht en auteursrecht: dat het hier niet zozeer gaat om de totaalindruk als zodanig, noch om de stijl, maar om de overeenstemmende kenmerkende aspecten daarvan. Geen slaafse nabootsing: Zijstra niet de fabrikant of opdrachtgever, maar enkel verkoper en richt zich op ander marktsegment

 

IEPT20100928, Hof Arnhem, Ligna v Mebelplast
Opzegbaarheid distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd: Tenzij de aard of strekking van een overeenkomst zich daartegen verzetten, moeten voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomsten in beginsel opzegbaar worden geacht.

 

IEPT20100928, Hof Den Bosch, HSBS v Siladent

Inbreukmakend merk- en handelsnaamgebruik Siladent. Geen oudere Nederlandse handelsnaamrechten Siladent Duitsland. Bewijslast [A] inzake afwijkende afspraken gebruik. Overdracht inbreukmakende domeinnaam mogelijk. Niet-ingeschreven merklicentiehouder niet-ontvankelijk

 

IEPT20100928, Hof Den Haag, Prodalimenta & Betinjaneh v Khalaf

Geen grensoverschrijdend verbod auteursrechtinbreuk: gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, de aard van de verplichting - namelijk de verplichting van een Syriër om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër - meebrengt dat op basis van artikel 3:296 BW niet een veroordeling tot naleving van die verplichting buiten Nederland kan worden uitgesproken. Merkenrecht: Heilung niet bewezen

 

IEPT20100928, Hof Den Haag, Technip
Grensoverschrijdende inbreuk auteursrecht kinetisch schema en computerprogramma. Ontlening aangenomen. Onderzoek buitenlands auteursrecht in 52 landen. Grensoverschrijdende verboden en sancties (lex loci delicti). Bescherming tegen (zeer) substantiële ontlening en zeker vrijwel volledige overname vormt de kern van het auteursrecht en moet daarom als een uni-verseel beginsel daarvan worden beschouwd dat in alle landen waar Spyro auteursrechtelijk is be-schermd, gelding heeft. Overdracht toekomstige auteursrechten

 

IEPT20100928, Hof Den Haag, Sandoz v Leo Pharma
Incidentele vordering tot schorsing executie vonnis afgewezen: het hof is van oordeel dat er geen sprake is van een kennelijke misslag.

 

IEPT20100928, Hof Arnhem, Deltex v Jade

Geen inbreuk auteurs- of merkenrecht. Geen slaafse nabootsing: gelijkenis in afzonderlijke elementen en in totaalindruk neemt echter niet weg dat de kussens zodanige verschil vertonen dat het hof voorshands van oordeel is dat van een reëel verwarringsgevaar geen sprake is.

 

IEPT20100928, Rb Den Haag, Swatch v SignSwatches
Ongerechtvaardigd voordeel trekken SignSwatches uit bekende merk Swatch: Zij neemt in haar tekens onvoldoende afstand door geen duidelijke caesuur tussen haar beweerdelijke "hoofdmerk" "SignS" en het beschrijvende (Engelse) "watches" in acht te nemen. Overdracht domeinnaam als schadebeperkende maatregel: Het bevel tot (medewerking aan) overdracht van de gewraakte domeinnamen aan Swatch komt als schadebeperkende maatregel voldoende spoedeisend en onderbouwd voor.

 

IEPT20100927, Vzgr Rb Den Haag, Hansen v Jetset
Inbreuk niet betwist - Verbod toewijsbaar: dreiging inbreuk: het feit dat Jetset weigert een onthoudingsverklaring te tekenen mee dat Hansen een spoedeisend belang houdt bij toewijzing van een verbod, ook als zou worden aangenomen dat de inbreuken op dit moment daadwerkelijk zijn gestaakt. Van die weigering gaat immers een reële dreiging uit dat Jetset de inbreuken zal hervatten.

 

IEPT20100924, Rb Groningen, Esschert v S&S
Geen auteursrechtelijk beschermd ontwerp: De kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven vloeien in overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die aan vuurkorven worden gesteld. Afwijzing slaafse nabootsing wegens onvoldoende marktinformatie

 

IEPT20100922, Rb Amsterdam, Boost v BST

‘(to) boost’ niet louter beschrijvend: Van het Engelse woord ‘(to) boost’ kan niet worden gezegd dat het zodanig in het Nederlands is ingeburgerd dat het (in het Nederlandse taalgebied) als louter beschrijvend voor een kenmerk van de door partijen aangeboden diensten moet worden aangemerkt en daarom niet meer als (handels) naam of onderscheidingsteken kan dienen. Gebruik boosten als werkwoord geen inbreuk. Inbreuk door aanzetten tot uitspreken BST als boost.

 

IEPT20100922, Rb Roermond, Pictoright v Art & Allposters

Canvas transfer geen verveelvoudiging: Verveelvoudigen betekent letterlijk aantal doen toenemen". Nu voor 'canvas transfer' juist kenmerkend is, dat de afbeelding niet wordt vermeerderd, kan eenvoudigweg geen sprake zijn van verveelvoudigen. Canvas transfer - uitputting: geen nieuwe openbaarmakingshandeling. Geen inbreuk persoonlijkheidsrechten door afsnijdingen. Inbreuk te beoordelen naar Nederlands recht

 

IEPT20100922, Rb Den Haag, Thuiskopie

Import informatiedragers zonder opgave en betaling thuiskopievergoeding: dat [A] er niet in is geslaagd de voorshands bewezen stelling van de Thuiskopie te ontzenuwen

 

IEPT20100921, Hof Den Bosch, Bik v Techcomlight
Misleidende vergelijkende reclame: Claims 65% meer lichtopbrengst, 15% gemakkelijker te installeren en kostenbesparing 50 % niet aannemelijk gemaakt. Merkinbreuk: Geen gerechtvaardigd merkgebruik bij misleidende reclame. Bewijslast in kort geding: aannemelijk maken. Geen volledige proceskosten art 1019h Rv – gering aandeel merkinbreuk in het geschil. Nawerking misleidende reclame.

 

IEPT20100921, Hof Den Bosch, Techcomlight v Bik

Executieverbod wegens vernietiging vonnis in hoger beroep: Nu aan de dwangsommen waarop Techcomlight aanspraak maakt de grondslag is komen te ontvallen, is de vordering van Bik in dit executiegeschil toewijsbaar. Compensatie proceskosten

 

IEPT20100921, Hof Amsterdam, Geëxpireerde domeinnaam
Onrechtmatig bezet houden domeinnaam? doordat de domeinnaam was vrijgevallen (en op rechtmatige wijze door [geïntimeerde] is gere-gistreerd, is het enkele feit dat [appellant A sub 1] thans niet kan beschikken over die domeinnaam, echter onvoldoende om thans onrechtmatig handelen van [geïntimeerde] te kunnen aannemen. Wel merkt het hof volledigheidshalve op dat verlenging van de registratie van de domeinnaam na 13 november 2010 door [geïntimeerde] mogelijkerwijs wel onrechtmatig zal zijn. Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam. Onrechtmatig verwarringwekkend doorlinken.

 

IEPT20100920, Rb Maastricht, Combi Taxicentrale

Geen voorschot boete non-concurrentiebeding in kort geding – omvang onduidelijk. Geen belang bij verbod handeslnaaminbreuk: Met gedaagde is de voorzieningenrechter van oordeel dat eiseres geen (spoedeisend) belang heeft bij deze vordering, nu gedaagde direct nadat eiseres hem op de website gewezen heeft een wijziging heeft aange-bracht, dit euvel heeft dus slechts kort bestaan

 

IEPT20100920, Rb Maastricht, Combi Taxicentrale

Geen voorschot boete non-concurrentiebeding in kort geding – omvang onduidelijk. Geen belang bij verbod handeslnaaminbreuk: Met gedaagde is de voorzieningenrechter van oordeel dat eiseres geen (spoedeisend) belang heeft bij deze vordering, nu gedaagde direct nadat eiseres hem op de website gewezen heeft een wijziging heeft aange-bracht, dit euvel heeft dus slechts kort bestaan

 

IEPT20100920 Rb Den Haag, Zoll v Vivon

Uitputting merkenrecht: maakt die e-mail voldoende aannemelijk dat aan Allied 100 in het verleden daadwerkelijk toestemming is gegeven de apparatuur af te zetten in onder meer Nederland.

 

IEPT20100917, Rb Amsterdam, Cassina
Inbreuk auteursrechten: Dat, zoals door [R] gesteld, de door hem aangeboden meubels gebruikt zijn, maakt dat niet anders. Algemeen verbod: De toewijzing zal niet worden beperkt tot de LC2 meubelmodellen maar zich uitstrekken tot alle meubelen van Le Corbusier waarop Cassina rechten kan doen gelden. Inbreuk merkrechten Le Corbusier: verwarringsgevaar en afbreuk onderscheidende vermogen

 

IEPT20100917, Rb Amsterdam, Cassina v Nature Waters

Bewijslast uitputting - veilinggoederen: dat de feitelijke moeilijkheden die de Wellness vennootschappen bij een dergelijk onderzoek wellicht zullen ondervinden in beginsel voor hen, als professionele organisatoren van veilingen, ondernemersrisico vormen en voorshands geen aanleiding geven voor het oordeel dat zij voor eventuele inbreuken op auteursrechten niet aansprakelijk zijn.

 

IEPT20100916, Rb Alkmaar, Haba v PAT
Geen “eigen gezicht” Haba CEE-stekkerbox: Nu de vormgeving van de reguliere stekkerboxen vooral functioneel bepaald lijkt te zijn en de vormgeving van de CEE-stekkerbox van Haba zich niet onderscheidt van de op die markt gebruikelijke vormgeving, behoudens ten aanzien van het formaat van de stekkerbox, is onvoldoende komen vast te staan dat de CEE-stekkerbox van Haba een zodanig eigen gezicht heeft dat gevaar voor verwarring door het op de markt brengen van een daarop gelijkende CEE-stekkerbox spoedig kan worden aangenomen.

 

IEPT20100915, Rb Breda, Curator
Deposant rechthebbende merkrecht. Betaling registratiekosten: licentienemer: In de omstandigheid dat Rmark International B.V. kosten in verband met de deponering van het merk heeft betaald is ook geen grond voor ongerechtvaardigde verrijking gelegen. Rmark International B.V. heeft het merk immers, al dan niet stilzwijgend, mogen gebruiken zodat zij daartegenover inkomsten heeft kunnen genereren.

 

IEPT20100915, Rb Den Haag, High Point v KPN

Nietigheid wegens toegevoegde materie – uitleg conclusie: dat in elk geval op die drie punten sprake is van toegevoegde materie welke geen grondslag heeft in de aanvrage. Bij de beoordeling is een strenge norm in acht te nemen; er moet een rechtstreekse en ondubbelzinnige basis zijn in de octrooiaanvrage voor de wijziging of aanvulling in de conclusies. De uitleg van High Point komt erop neer dat woorden uit de conclusie (vanaf) moeten worden vervangen door andere woorden uit de beschrijving die over iets anders gaan (in). Dat gaat de perken van art. 69 EOV en het Uitlegprotocol ver te buiten en moet worden verworpen.

 

IEPT20100915, Rb Den Haag, Solvay v Honeywell
Prejudiciële vragen: uitleg “onverenigbare beslissingen”artikel 6(1) EEX-Vo: Naar het oordeel van de rechtbank doet zich wel het gevaar voor van divergentie in de beslechting van het geschil in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens, indien verschillende gerechten zouden oordelen over de vraag of Honeywell Fluorine enerzijds en de Belgische Honeywell vennootschappen anderzijds in de verschillende landen waar de Fi set of de ATSE set conclusies van EP 440 van kracht zijn inbreuk maken op die octrooien. De rechtbank is daarom van oordeel dat aan het door artikel 6 aanhef en onder 1 EEX-Vo bedoelde vereiste van samenhang is voldaan, indien wordt uitgegaan van de ruime uitleg van het begrip ‘onverenigbare beslissingen’ uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo.

 

IEPT20100915, Hof Amsterdam, Visitekaartjes Coffeeshop
Reclame voor drugs? Enkele gebruik term “coffeeshop” geen “openbaarmaking” gericht op bevordering verkoop drugs in de zin van de Opiumwet

 

IEPT20100915, Rb Den Bosch, Architect

Toestemming architect: Aanvaarding opdracht door architect impliceert toestemming tot eenmalige uitvoering. eventuele schending van dit auteursrecht door de principaal, daaruit bestaande dat het ontwerp aan een derde wordt overgedragen zonder dat de architect doorvoor is betaald of daarmee heeft ingestemd hooguit een tekortkoming opleveren van de principaal jegens de architect.

 

IEPT20100914, Hof Leeuwarden, Bewon Buro v Vuurboom

Marginale motivering deskundigenrapport inzake vergoeding van € 12.000 voor gebruik ontwerp:

 

IEPT20100914, HvJEU, Lego v BHIM
Teken bestaat “uitsluitend” uit de vorm die noodzakelijk is voor technische uitkomst: dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie. De aanwezigheid van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie is in dit verband irrelevant; Noodzakelijk voor technische uitkomst– alternatieve oplossingen: op goede gronden geoordeeld dat deze voorwaarde niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen. Vaststelling “wezenlijke kenmerken”: geen sprake van een systematische hiërarchie tussen de verschillende types van elementen die een teken kan bevatten en moet niet dwingend worden verricht uit het oogpunt van het relevante publiek. Beoordeling technische functionaliteit kan aan de hand van octrooidocumenten

 

IEPT20100913, GEU, Schniga v CBP

Beoordelingsvrijheid CBP: beoordelingsbevoegdheid omvat het recht om,

de voorwaarden te preciseren die het voor het onderzoek van een aanvraag voor een communautair kwekersrecht stelt. In dit verband vereisen het beginsel van behoorlijk bestuur en de noodzaak van een vlot en doeltreffend verloop van de procedure dat wanneer het van mening is dat de door hem opgemerkte onnauwkeurigheid kan worden gecorrigeerd, het CBP het onderzoek van de bij hem ingediende aanvraag kan voortzetten en in dat geval niet gehouden is die aanvraag af te wijzen.

 

IEPT20100908, Rb Den Haag, NPU v Moooi-collectie
Geen inbreuk auteursrecht productfoto’s vanwege bestaan handelsrelatie en ontbreken voorbehoud inzake gebruik. Vordering volledige proceskostenvergoeding op grond van eisvermeerdering toegestaan, tenzij er sprake is van misbruik goede procesorde: uitzondering hier niet van toepassing.

IEPT20100908, Rb Breda, Jess v Montis

Conventie: aansprakelijkheid voor executie vonnis: schade voor recall, ten onrechte afgedragen winst en Volledige proceskosten € 10.730. Reconventie – kracht van gewijsde vonnis: De rechtbank verwerpt het verweer van Jess dat Montis geen vordering tot schadevergoeding toekomt omdat de Hoge Raad in een zaak tussen Montis en Goossens heeft geoordeeld dat het auteursrecht van Montis op de stoelen Charly en Chaplin reeds in 1993 is vervallen. Vergoeding bruto-winst minus winstafdracht en verminderde reclamekosten € 35.000. Vermogensschade wordt in de praktijk berekend op basis van de brutowinstderving die is ontstaan door het omzetverlies dat ten gevolge van een scha-deveroorzakende gebeurtenis is geleden.

 

IEPT20100907, Hof Amsterdam, De Projectenfabriek

Verwarringsgevaar Projectenfabriek.com en De Projectfabriek: Terecht heeft de voorzieningenrechter in aanmerking genomen dat het feit, dat De Projectenfabriek B.V. anders dan Projectfabriek.com ook het ontwikkelen van vastgoedprojecten tot haar activiteiten rekent, niet wegneemt dat beide ondernemingen ook vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, namelijk communicaties over vastgoedprojecten, ontplooien. Gebruik handelsnaam

 

IEPT20100831, Rb Leeuwarden, Spinder I
Ex parte verlof tot auteursrechtelijk beslag, beschrijvend beslag en monsterneming. Ex parte verlof tot bewijsbeslag  op administratie bij gekwestreerden in bedrijfsruimte

 

IEPT20100908, Rb Amsterdam, De Deugd v Sapph

Uitleg licentie: eenmalig gebruik: Gelet op het feit dat De Deugd steeds heeft benadrukt niet als reclamefotograaf te willen contracteren en niet is gesteld of gebleken dat Sapph daarop heeft geantwoord dat zij het daar niet mee eens was, brengt een redelijke uitleg van deze bepaling mee dat de foto's eenmalig mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor het door De Deugd is uitgeleverd. Uitgaande van een overeengekomen licentievergoeding van EUR 12.000,voor 132 werken, acht de rechtbank een bedrag van EUR 100,00 per hergebruik redelijk. Publicatie op site: eenmalig hergebruik. Inbreuk persoonlijkheidsrecht: geen naamsvermelding

 

IEPT20100901, Rb Leeuwarden, Spinder II

Ex parte verlof tot bewijsbeslag op digitale opslagruimtes in Nederland in eigendom van of gebruikt door [X c.s.] em op bescheiden en gegevensdragers die zich bevinden in het kantoor van de externe accountant en/of boekhouder afgewezen vanwege eerder verleend verlof

 

IEPT20100910, Rb Leeuwarden, Spinder III
Ex parte verlof tot bewijsbeslag op digitale data van gekwestreerden bij providers c.q. hulppersonen

 

IEPT20100909, HvJEU, BHIM v BORCO
Onderscheidend vermogen: Geschiktheid van een teken als merk dient steeds concreet onderzocht te worden. BHIM mag zich zonder relevante rechtvaardiging niet op veronderstellingen of loutere twijfels beroepen. BHIM gehouden tot ambtshalve onderzoek relevante feiten – geen omkering bewijslast

 

IEPT20100908, Rb Den Haag, Wins v Hema v Action

Geen wapperverbod: Slechts in geval van handhaving tegen beter (behoren te) weten in, onrechtmatig. Geen inbreuk auteursrecht: De (net) voldoende geoordeelde afwijkende vormgeving van de "poten" van de taartplateaus maken dat niet gesproken kan worden van ontlening in auteursrechtelijke zin.

 

IEPT20100903, Rb Arnhem, Connect Uitzendbureau v EU-Connect
Connect enig onderscheidend vermogen voor uitzenddiensten. Verwarringsgevaar merken. Normaal rechtsinstandhoudend gebruik Gevoerde handelsnamen: Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, geen Connect (sec). Verwarringsgevaar handelsnamen. Inbreukmakend gebruik domeinnaam als handelsnaam

 

IEPT20100903, Rb Haarlem, Feltkamp v GoFun
Beperkte uitleg toestemming openbaarmaking: voorshands van oordeel dat de overeenkomst in beginsel slechts zag op het Reisverslag ten behoeve van de website van GoFun. Geen voorschot schadevergoeding. Geen opgave informatie voor schadebepaling

 

IEPT20100902, HvJEU, Calvin Klein v BHIM
Handelwijze aanvrager niet relevant in geval van oppositieprocedure ex artikel 8 GMeV. Bij gebreke overeenstemming is algemene bekendheid  of reputatie ouder merk niet relevant. Geen overeenstemming op grond van totaalindruk samengesteld merk

 

IEPT20100902, HvJEU, Kirin Amgen v Lietuvos Respublikos.
Overgangsrecht ABC: Geen Aanvullend Beschermings-Certificaat mogelijk voor middelen waarvoor meer dan zes maanden voor toetredingsdatum Lietouwen een Gemeenschapshandelsvergunning is verkregen, maar voor dit product in Litouwen geen (nationale) vergunning voor het in de handel brengen is verkregen.

 

IEPT20100902, Rb Den Haag, Grohe v R&M
Gebruik domeinnaam grohekranenshop.nl als merk: Het gebruik van het teken grohekranenshop.nl door R&M moet naar voorlopig oordeel worden gezien als gebruik van dat teken als (woord)merk door R&M, namelijk voor het onderscheiden van haar eigen diensten, te weten het wederverkopen van douches en kranen van Grohe. Verwarringsgevaar grohekranenshop.nl – inbreuk “sub b”; Inbreuk “sub c” – afbreuk onderscheidend vermogen. Geen toestemming - licentie

 

IEPT20100901, Rb Den Haag, Teva v Aventis
Ontbreken inventiviteit. Geen vooroordeel; redelijke verwachting gemiddelde vakman die een minder toxische formulering van docetaxel zoekt [...] op zoek zou gaan naar een vervanging voor Emulphor en dan – gegeven de fysische eigenschappen – zou uitkomen bij polysorbaat en een redelijke verwachting hebben dat gebruik daarvan zou leiden tot een aanvaardbare formulering van docetaxel. Aanwijzing in stand van de techniek: Daarenboven zou de gemiddelde vakman in de stand van de techniek [...] een aanwijzing vinden om voor polysorbaat te kiezen.

 

IEPT20100901, Rb Zwolle-Lelystad, Wehkamp
Rb Den Haag exclusief bevoegd inzake gemeenschapsmodelrechten: Verwijst de zaak in stand waarin zij zich bevindt, naar de rechtbank te ’s-Gravenhage, sector civiel