April 2011

Print this page

IEPT20110428, Rb Amsterdam, Schoolkrantdrukkerij v Apprentice

Misleidende reclame inzake verspreidingspercentage, productie en bereik: dat niet op alle scholen waar het CJP Magazine wordt bezorgd ook daadwerkelijke verspreiding onder de leerlingen plaatsvindt, zodat het Keesie-rapport reeds hierom onvoldoende is om de juistheid van de door Apprentice gedane mededeling aan te tonen.

 

IEPT20110427, Rb Den Haag, Gaastra

Inbreuk: wetenschap namaak niet vereist. Schadevergoeding: Geen uitlokking door Gaastra. Marge 55% onvoldoende onderbouwd. Nevenvorderingen: informatie en afgifte

 

IEPT20110427, Gerecht Aruba, FLPD

Kosteloze exploitatielicentie: een redelijke uitleg van artikel 2 van de overeen-komst mee dat partijen met de overeenkomst heb-ben beoogd dat FLPD zonder enige vergoeding ver-schuldigd te zijn het recht kreeg het spel Bingo5 te exploiteren in Aruba, door het op de nationale tele-visie uit te zenden of in enige andere vorm. Deze uitleg brengt mee dat een later beroep van [eiser] op andere intellectuele eigendomsrechten (wat daar ook van zij) in strijd is met de strekking van de overeenkomst. Duur licentie beperkt tot duur auteursrecht.

 

IEPT20110427, Rb Alkmaar, Erven & Pictoright v De Nollen

Eigendom: In het landschap geplaatste sculpturen duurzaam met de grond verenigd - natrekking. Geen natrekking schilderijen en kleinere kunstob-jecten. Duurzame bruikleen geëxposeerde werken. Geen gebruiksrecht niet geëxposeerde werken. Ongerechtvaardigde verrijking: De rechtbank concludeert daaruit dat destijds tussen partijen niet in geschil was dat een vergoe-ding op zijn plaats is. De vergoeding kan echter niet verder strekken dat het bedrag waarvoor de Stich-ting is verrijkt.AUTEURSRECHT: Toestemming voor gebruik ontwerp nieuwbouw. Toestemming tot vrij gebruik oeuvre voor exploitatie De Nollen. Geen werkgeversauteursrecht inzake foto’s.

 

IEPT20110426, Hof Den Haag, YSL v Trifor

Geen bevel tot afgifte tegen degene die niet feitelijk over de zaken kan beschikken. Twijfel of doorvoer wel inbreuk in Benelux oplevert: Het hof merkt in dit verband nog (ten overvloede) op dat het maar de vraag is (nu er sprake is van doorvoer uit Turkije naar Groot-Brittanië) of aangenomen kan worden dat sprake is van inbreuk in de Benelux en het beroep van YSL op de “vervaardigingsfictie” in deze zaak - waar de vordering is gegrond op een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht - kan opgaan

 

IEPT20110426, Rb Den Haag, Hoooked v Stam+

Nieuwheidsschadelijke publieke beschikbaarstelling model. Technisch bepaalde vormgeving

 

IEPT20110426, Hof Den Haag, IDMC v Free Publicity

Titellijst van 228 kranten geen auteursrechtelijk werk: Niet valt dan ook in te zien dat de maker van de titellijst creatieve/subjectieve keuzes heeft gemaakt. Geen inbreuk databankenrecht of geschriftenbescherming wegens ontbreken ontlening

 

IEPT20110426, Hof Den Haag, Ragasco v Kompozit

Ontbreken inventiviteit: Het hof is van oordeel dat het ter voorkoming van de opwarmende werking van zonlicht op de gascontainer, voor de hand ligt om deze gascontainer tenminste ten dele te onttrekken aan de (directe) inwerking van het zonlicht en om te dien einde de gascilinder voor een groot deel te bedekken.

 

IEPT20110421, Rb Den Bosch, VDS v Van der Steen

Merkenrecht: Tekens “VDS”, “ VDS Auto’s BV” en “vds.nl” inbreukmakend op woordmerk VDS. Handelsnaamrecht: inbreukmakende VDS-handels en -domeinnamen. Overdracht domeinnaam: VDS kan voorts uit hoofde van zijn exclusieve recht op de handelsnaam aanspraak maken op een kostenloze overdracht van de (als handelsnaam gebruikte) domeinnaam "vdsauto.nl" door Van der Steen, die deze domeinnaam heeft laten registreren.

 

IEPT20110420, Rb Den Haag, Mag Instrument v Volume Trading

Vormen Mini en Solitaire ingeburgerd als vormmerk: geen inbreuk op vormmerken wegens onvoldoende overeenstemming. Evenmin inbreuk auteursrecht, modelrecht, noch slaafse nabootsing. Herroeping tussenvonnis Mini: geen slaafse nabootsing wegens duidelijk afwijkende presentatie.

 

IEPT20110420, Rb Amsterdam, SVA v De Jong

Normale zorgvuldigheid te betrachten bij uitvoering vonnis : € 10.000 aan dwangsommen verbeurd.De voorzieningenrechter is van oordeel dat de uitnodiging om de gemaakte lijsten te controleren niet betekent dat fouten die met betrachting van de redelijkerwijs te venvachten zorgvuldigheid niet gemaakt behoeven te worden niet meer aan SVA kunnen worden tegengeworpen.

 

IEPT20110420, Rb Den Haag, Pink Ribbon

Onrechtmatige merkdepots: Het enkele feit dat de depots van [X c.s.] botsen met merkrechten van de Stichting is onvoldoende om aan te nemen dat die depots onrechtmatig zijn jegens de Stichting. In dit geval is wel sprake van onrechtmatigheid omdat [X c.s.] wist of diende te beseffen dat op zijn minst een serieuze kans bestond dat zijn depots verzet door de Stichting niet zouden overleven en [X c.s.] door zijn wijze van deponering en procesvoering het rechtmatige verzet van de Stichting tegen die depots onnodig kostbaar heeft gemaakt. "op kosten jagen” door merkdepots - misbruik van recht. PINK RIBBON geen gebruikelijke tekens in de Benelux. Geen depot te kwader trouw: voor-voorgebruik
 

IEPT20110420, Rb Rotterdam, FIG v FP

Normaal gebruik FORTRESS voldoende bewezen. Bewijslast non-usus bij eiser. Gebruik woordmerk door gebruik beeldmerk. Normaal instandhoudend gebruik per dienst vereist. Normaal gebruik merk: Ook zeer kleine omzetten kunnen commercieel verantwoord zijn: deelname met gebruik van het merk in een eenmalig bouwproject kan normaal gebruik zijn

 

IEPT20110419, GHvJNA, Vansh v Utrima

Rechtverkrijgend merkgebruik:  Het Hof stelt bij zijn beoordeling voorop dat onder op het Arubaanse publiek gerichte reclameuitingen mede dienen te worden begrepen reclameuitingen die gericht zijn op toeristen die Aruba bezoeken. Door in bedoelde tijdschriften en kortingscoupons onder vermelding van haar merk reclame te maken voor de door haar verhandelde waren, teneinde aldus (ook) het Arubaanse publiek te bewegen tot het doen van aankopen in haar winkel op Sint Maarten, heeft Utrima in Aruba van dat merk ter onderscheiding van haar waar gebruik gemaakt in vorenbedoelde zin.

 

IEPT20110419, Hof Den Bosch, Auto-campingsport

Verjaringstermijn dwangsom geschorst door executieverbod in kort geding. Dwangsommen verbeurd: dat het hof in de beschikking de (combinatie van de) drie woorden auto, camping en sport van doorslaggevend belang heeft geacht.

IEPT20110419, Hof Den Haag, Rooijakkers
Geen gerechtvaardigd vertrouwen van niet-inbreuk kwekersrecht door stilzitten rechthebbende.Verdeling kosten accountantsonderzoek naar de mate waarin schadevergoeding zal worden toegewezen in schadestaat.Proceskosten volgens liquidatietarief.

 

IEPT20110419, Hof Den Haag, Trends2Com v Playgo

Misbruik van recht: nu douanemaatregel niet tevens in belang mede-rechthebbende is. Nu Trends2Com geen grief heeft gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat, indien de douanemaatregel niet tevens in het belang van Playgo Ltd. kan worden geacht, (ten opzichte van Playgo Ltd.) sprake is van misbruik van recht, faalt grief I in zoverre.

 

IEPT20110419, Hof Den Haag, H&M v G-Star

G-Star’s Elwood auteursrechtelijk beschermd. Geen verwatering auteursrecht mogelijk: de beschermingswaardigheid van een werk moet worden beoordeeld op het moment waarop dat is vervaardigd. Derhalve is niet relevant dat bepaalde onderdelen van het ontwerp later zijn nagevolgd en niet meer als origineel worden ervaren. Inbreukmakende totaalindruk. Nietigheid merk wegens overeenstemming met ouder modelrecht

 

IEPT20110415, Rb Rotterdam, Argene v arGEN-X

Relatieve bevoegdheid inzake voorlopige maatregelen bij Gemeenschapsmerken: rechtbank Rotterdam bevoegd. Geen inbreuk Gemeenschapsmerk door gebruik handelsnaam. Geen verwarringsgevaar Argene en arGen-X: Gelet op de hiervoor omschreven verschillen, waaronder het verschil tussen diagnostische en therapeutische toepassing van antistoffen (dat op dit punt sprake is van een wezenlijk verschil wordt ondersteund door productie 7 van arGEN-X), richten partijen zich logischerwijs ook op een ander - hoogspecialistisch - publiek. Handelsnaam Franse Argene niet bekend in Nederland; geen bescherming. Geen spoedeisend belang bij claims van medio 2010
 

IEPT20110415, GHvJNA, Blue Flames v D Gas King

Onrechtmatig uitlokken wanprestatie exclusieve afvulverplichting gascilinders - merkinbreuk: Actief werven onder klanten Blue Flames en Sol en adverteren wetende dat degene die zo’n gascilinder aanbiedt wanprestatie jegens Blue Flames respectievelijk Sol pleegt.

 

IEPT20110414, Rb Amsterdam, Caesar Capital v Today’s

Eerder voeren handelsnaam onvoldoende onderbouwd: De enkele door Caesar Capital genoemde registratie van deze handelsnaam in het handelsregister en de registratie daarvan als tweede naam van de onderneming bij de AFM is voorshands onvoldoende. Stukken waaruit zou blijken dat zij reeds vóór 22 september 2010 die handelsnaam daadwerkelijk gebruikte zijn niet overgelegd. Gebruik domeinnamen voorafgaand aan merkregistratie.

 

IEPT20110414, Rb Amsterdam, De Jong Photography v Parata Media.

Inbreukmakende foto op omslag magazine : schadevergoeding € 1.000. Goede trouw niet relevant voor inbreuk. Inbreuk persoonlijkheidsrecht: geen naamsvermelding en verandering “liggende” in “staande” foto.

 

IEPT20110413, Rb Rotterdam, Brein

Lijfsdwang wegens herhaaldelijke inbreuk auteursrecht: Lijfsdwang komt slechts in aanmerking als uiterste middel om veroordeelden tot naleving van een opgelegd verbod te bewegen. De dreiging van de verbeurte van een boete- die overigens waarschijnlijk niet kan worden verhaald, nu […] en […]  naar eigen zeggen onvermogend zijn- is onvoldoende gebleken om […] en […] te bewegen de inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden.

 

IEPT20110413, Rb Amsterdam, Steffex v [W c.s.] - bureaustoel
Geen bewijs makerschap [W]: dat het bewijs dat [W]  de maker is van de 2031 niet is geleverd. Hij kan zich daarom niet tegenover derden op het auteursrecht beroepen. Onrechtmatige sommatie: Onrechtmatig tegen beter weten in gepretendeerde rechten trachten geldend te maken.

 

IEPT20110413, Rb Utrecht, Schuurmans

Alleen bescherming beeldmerk “ Excellent” Ook indien Schuurmans dit standpunt niet zou hebben ingenomen, zou haar alleen bescherming voor de vormgeving kunnen toekomen, nu het woord "excellent" een gewoon woord is in de Nederlandse taal, dat bovendien een eigenschap van de daaronder aangeboden waar, vuurwerk, beoogt te beschrijven. Geen overeenstemming: te zeer verschillende totaalindrukken

 

IEPT20110414, Rb Almelo, Stedelijk Lyceum Enschede

Inbreuk auteursrecht door publicatie processtukken. Geen onrechtmatige uitlatingen: De gedane uitlatingen zijn niet van een dermate verregaande aard dat verwacht moet worden dat eisers hierdoor (ernstige) hinder dan wel schade zullen ondervinden. Onderscheidend vermogen samenvoeging beschrijvende afkortingen GMR HSL: Hoewel aan de (beschrijvende) afkortingen GMR en HSL afzonderlijk nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt  zoals [gedaagde] terecht stelt , is dit voor de samenvoeging van beide afkortingen niet zonder meer aan te nemen.

 

IEPT20110413, Rb Arnhem, Rijschool v Echoboomers

Regeling inzake genot, gebruik en beheer gemeenschappelijk auteursrecht bepaalt ook verhouding tussen partijen na beëindiging overeenkomst: beide partijen afzonderlijk, zonder instemming van de ander, bevoegd om de PlanDrive software verder te ontwikkelen en te exploiteren.Vordering tot afgifte van de broncode van de generieke software PlanDrive toegewezen.

 

IEPT20110412, HvJEU, DHL Express France v Chronopost

Werking verbod strekt zich in beginsel uit tot gehele EU: Territoriale beperking vereist indien gebruik van teken geen afbreuk doet of kan doen aan functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen. Dwangsom gemeenschapsmerkrechter, dan wel equivalente nationale maatregel, sorteert rechtsgevolg in andere lid-staten.

 

IEPT20110412, Hof Amsterdam, Raps en videoclip

Onvoldoende belang hoger beroep: Het door A aldus gemotiveerde belang komt erop neer dat hij in zijn rechtsverhouding tot D geen belang heeft bij de onderhavige procedure maar dat hij met behulp van die procedure zijn rechtsverhouding ten opzichte van derden, de Staat c.s., hoopt te kunnen verbeteren. Dat belang is evenwel niet aan te merken als een voldoende belang (in de zin van artikel 3:303 BW) bij de onderhavige appelprocedure

 

IEPT20110411, Rb Den Haag, Triumph v Van Noort

Rechtsgeldige opzegging dealerovereenkomst. Merkinbreuk door voortgezet gebruik.

 

IEPT20110411, Rb Den Haag, Ruby v Strada

Pavvillon helm auteursrechtelijk beschermd: geen van de kenmerken volledig gedicteerd door keuringseisen, zijn de meeste kenmerken niet volledig technisch bepaald en komen de meeste kenmerken niet een-op-een terug in het vormge-vingserfgoed. de keuze om een aantal van die elementen te combineren in één helm en moet de Pavillon-helm, waarin alle elementen samenkomen, dus worden aangemerkt als een resultaat van scheppende men-selijke arbeid. Inbreuk aangenomen

 

IEPT20110408, Rb Breda, Van de Rakt v Chasse

Inbreukmakende bewerking: dringt zich de conclusie op dat de Afbeelding in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde elementen van het Werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken, te weinig verschillen voor het oordeel dat de Afbeelding als een zelfstandig werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, kan worden aangemerkt

 

IEPT20110408, Rb Groningen, Previtas Nederland v Liv Oost

Geen overdracht handelsnaam Previtas aan Liv Oost: op grond van de in 6:248 lid 1 BW vastgelegde aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en gelet op de wederzijdse belangen van partijen, in elk geval in rechte te worden aangenomen dat Previtas Nederland het gebruik van de Handelsnaam heeft mogen voortzetten Inbreukmakend gebruik domeinnaam previtas.nl door Liv Oost. Eigendom bronbestanden van website onvoldoende duidelijk.

 

IEPT20110408, HR, Pretium v Tros

Gebruik verborgen camera – Leidraad Raad van de Journalistiek niet van doorslaggevende betekenis: Dat naar journalistieke maatstaven het gebruik van verborgen opnameapparatuur in beginsel niet toelaatbaar is en dat de journalist hiervan alleen kan afwijken als hem geen andere weg openstaat om een ernstige misstand aan het licht te brengen of een zaak van maatschappelijk belang scherper te belichten, mits de werkwijze geen onevenredige inbreuk maakt op de privacy en de veiligheid van betrokkenen, is in het kader van de genoemde, door de rechter te verrichten afweging geen rechtens aan te leggen criterium maar een omstandigheid die weliswaar in de regel gewicht in de schaal zal leggen maar niet doorslaggevend behoeft te zijn.

 

IEPT20110407, Rb Alkmaar , Swiss Sense v De Ondernemer

Swiss Sense en Swiss Comfort overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren. Swiss Sense bekend merk. Depot Swiss Comfort te kwader trouw. Artikel 5a Hnw: inbreukmakende handelsnaam Swiss Comfort.

 

IEPT20110407, Rb Amsterdam, Dowell v Steco

Slaafse nabootsing: Eigen plaats Steco fietsvoordrager op Nederlandse markt. Vrijwel gelijke vormgeving kan leiden tot verwarring bij het publiek. Overgangsrecht voor artikel 14(8) BTMW alleen van toepassing op modellen van voor 1 december 2003

 

IEPT20110406, Rb Breda, Chinalux v Seminvest

Bewijs heilung te leveren door Seminvest: Nu Chinalux Seminvest rauwelijks heeft gedagvaard dient de periode tot de datum van dagvaarding in aanmerking te worden genomen. Gebruik woordmerk niet relevant. Gebruik door derden met toestemming Seminvest relevant. Normaal gebruik voor 2007 onvoldoende gemotiveerd door Seminvest: Gelet op de door Chinalux ter zitting gegeven nadere toelichting van haar stellingen, was van Seminvest te vergen dat zij ten minste stelde wanneer en op welke wijze zij haar beeldmerk vóór 2007 heeft gebruikt.

 

IEPT20110406, Rb Den Haag, GB-Trade v Edco

Goede trouw voorgebruik model te bewijzen: Uit artikel 22 lid 1 GModVo vloeit voort dat op Edco de bewijslast rust dat zij te goeder trouw is en dat de All Ride houder geen namaak is van het Gemeenschapsmodel.Registrant wordt geacht modelrechthebbende te zijn. Geldigheid model aangenomen; geen reconventie

 

IEPT20110406, Rb Amsterdam, De Telegraaf

Redelijk socialisatie belang veroordeeld moordenaar: verbod gebruik portret. Bevel tot gebruik initialen voor achternaam, niet voor voornaam

 

IEPT20110406, Rb Almelo, Cozzmoss
Auteursrecht op nieuwsflitsen? Moeilijk in te zien waarom de bewuste artikelen juist door toedoen van SDU/Cobouw een oorspronkelijk karakter hebben verkregen en zij juist daardoor het persoonlijke stempel van de maker zijn gaan dragen. Geen aanduiding makers op of in het werk.

 

IEPT20110412, Hof Amsterdam, DNS v Gall & Gall

Introductie Gall & Gall cadeaubon toegestaan: Het betoog van DNS dat het Gall & Gall in het kader van haar relatie met DNS niet vrijstaat om de afname van slijtersbonnen te verminderen, althans niet zonder daarbij een redelijke opzegtermijn in acht te nemen, valt niet te rijmen met het bepaalde in de algemene voorwaarden

 

IEPT20110401, Rb Groningen, Hotelkamerveiling v Hotelveiling

Ouder gebruik handelsnaam onvoldoende onderbouwd. Beschrijvende handelsnaam: dat de in geding zijnde handelsnamen louter uit beschrijven-de elementen bestaan. Niet aannemelijk is geworden dat de handelsnaam van eiseres hetzij door langdu-rig gebruik is ingeburgerd hetzij van een grote ori-ginaliteit getuigt, waardoor deze handelsnaam een (grote) onderscheidingskracht heeft verworven. Geen ongeoorloofde concurrentie.Geen bijzondere omstandigheden.

 

IEPT20110405, Rb Den Bosch, Deac v Coffema

Verwarringwekkende gelijkenis Cafema en Coffema: Het merk CAFEMA en het teken COFFEMA vertonen naar het oordeel van de rechter dermate veel gelijkenis dat voldoende aannemelijk is dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan ten aanzien van de associatie van het merk. Koffie en koffiemachines soortgelijk