Augustus 2011

Print this page

IEPT20110831, Rb Leeuwarden, Gemeente Het Bildt

Geen overdracht geschriftenbescherming gesteld: Het beroep op schending van auteursrechten strandt eveneens, reeds vanwege de omstandigheid dat [eiseres c.s.] heeft nagelaten om te stellen dat het auteursrecht door [D] aan haar is overgedragen.

 

IEPT20110831, Rb Maastricht, CBS v RBL en Gemeente
Bewijsopdracht levering auteursrecht bij akte. Vormgeving Acqui abri auteursrechtelijk beschermd. Inbreuk Evoshell

 

IEPT20110831, Rb Den Haag, Ecodrive v Axus

Kans dat teken Ecodrive als beschrijvend voor toeren en snelheidsbegrenzers voor voertuigen wordt aangemerkt. Ecodrive niet beschrijvend voor gegevensverwerkende apparaten.Verwarringsgevaar voor gegevensverwerkende apparaten onvoldoende gemotiveerd. Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam

 

IEPT20110831, Rb Den Haag, Deltex v Jade

Ontwerp kussen auteursrechtelijk beschermd: Het ontwerp van het kussen als geheel is wel aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk, in het bijzonder door de afbeelding van de gezichten. Geen inbreuk ontwerp kussen: geen afbeelding gezichten. Vorm kussen  en stiksel fungeert niet als herkomstaanduiding. Enkel begripsmatige overeenstemming beeldmerken onvoldoende voor verwarringsgevaar

 

IEPT20110831, Rb Den Bosch, Onjuiste informatie

€ 250 schadevergoeding wegens onjuiste informatieverstrekking aan journalist RTL Nieuws

 

IEPT20110830, Hof Den Haag, WMF v Vacu Products

Incidentele vordering in hoger beroep tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad proceskostenveroordeling toegewezen

 

IEPT20110826, Rb Arnhem, Heijboer v Fanahave

Licentie architect ter zake van schaalmodellen mogelijk. Stadion auteursrechtelijk beschermd. Inbreukmakend miniatuurmodel: Wanneer het stadion en het miniatuurmodel met elkaar worden vergeleken, leidt deze vergelijking naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter tot de conclusie dat het miniatuurmodel van Fanahave in het geheel genomen sterk overeenstemt met het stadion. Alle hiervoor genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken van het stadion zijn terug te vinden in het miniatuurmodel van Fanahave.

 

IEPT20110825, Rb Den Haag, Natural Products v Ojibwa
Belgisch vonnis in bodemzaak niet onverenigbaar met andersluidende Nederlandse uitspraak in kort geding

 

IEPT20110825, Rb Den Haag, Qoncepts v Mercurius

Auteursrecht [P] onvoldoende gemotiveerd betwist. Inbreuk auteursrecht en modelrecht aannemelijk: moet voorshands met Qoncepts worden geoordeeld dat, ondanks de door Mercurius genoemde verschillen, sprake zou zijn van inbreuk indien Mercurius nieuwe schepen zou bouwen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller. Gestelde partiële ontbinding licentie onevenredig: Die ontbinding komt er namelijk op neer dat alle verplichtingen van Mercurius vervallen, maar de prestatie van Qoncepts, de licentieverschaffing, blijft bestaan

 

IEPT20110825, Rb Breda, Australian Gold v Thoba

Merkenrecht: Geen toestemming gebruik merk Australian Gold als domeinnaam. Auteursrecht: Thoba logo inbreukmakende bewerking Australian Gold logo

 

IEPT20110824, Rb Amsterdam, Gillissen
Openbaarmaking foto door in staat te stellen kennis te nemen van foto via “inline” link naar server van [naam dagblad].Inbreuk wegens ontoereikende licentie dagblad.

 

IEPT20110824, Rb Amsterdam, Overname foto op website

€ 200 licentievergoeding: in staat stellen tot kennisnemen artikel met fotot via website is openbaarmaken. Geen citaatrecht.

 

IEPT20110824, Rb Utrecht, Cozzmoss v Alliance Experts

Schadevergoeding voor hergebruik krantenartikelen conform voor hergebruik gevraagde vergoedingen. Geen hogere vergoeding dan hergebruikstarief.

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Playgo v Trends2Com

Nederlands recht toepasselijk bij Douanebeslag. De rechtbank stelt vast dat op grond van de artikelen 10 en 19 lid 3 van de Antipiraterijverordening de gegrondheid van het betoog van Playgo c.s. over het onrechtmatig handelen van Trends2Com moet worden getoetst aan het Nederlandse recht, aangezien de desbetreffende goederen bij het binnenbrengen in Nederland door de douanemaatregelen zijn getroffen. Belgisch recht toepasselijk op gemeenschap en bevoegdheid tot optreden als deelgenoot in gemeenschap

 

IEPT20110824, Rb Leeuwarden, De Scheidingsplanner v Scheidingskantoor

Scheidingsplanner onderscheidend vermogen als merk. Verwarringsgevaar bij Adwordcampagne: is het voor de consument bij het intikken van de door Scheidingskantoor [X] gebruikte trefwoorden 'Scheidingsplanner, 'scheidingsplanner', 'De Scheidingsplanner' en 'de Scheidingsplanner' niet duidelijk dat zij middels de getoonde link niet verwezen wordt naar de merkhouder De Scheidingsplanner of één van haar franchisenemers maar naar Scheidingskantoor [X].

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Pepsico v Leng D’Or
Vormmerk nietig: wijkt niet significant af. Chips (vervaardigd van onder meer aardappelen) bestaat – en bestond ook ten tijde van depot – al lang in verschillende vormen: rond, kegelvormig, ribbelvormig, hartvormig, ringvormig, schroefvormig, driehoekig, rechthoekig en gegolfd. Pepsico betoogt met juistheid dat het vormmerk van Leng-d’Or daar niet significant van afwijkt.

 

IEPT20110824, Rechtbank Rotterdam, FXP-Board

3 maanden gevangenisstraf: deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk hacken en uitwisselen auteursrechtelijk beschermde werken (FXP-board)

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

Inbreuk EP 868-octrooi (gebruikersinterface voor het scrollen en verplaatsen van digitale objecten) door Samsung Galaxy Smartphones. Geen inbreuk EP 948-octrooi (multi-touch touchscreen). Gerede kans nietigheid EP022-octrooi (ontgrendelen touch-screen) wegens ontbreken inventiviteit. Geen inbreuk modelrechten conform inschrijvingen. Minimalistische vormgeving vooral technisch bepaald. Galaxy TAB, Galaxy S en Galaxy Ace hebben andere algemene indruk. Geen zelfde indruk Graphical User Interface. Modelrechtelijke prioriteitstoets: nieuwheid. Geen auteursrechtelijke bescherming in NL wegens ontbreken auteursrechtelijke bescherming in VS

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Middenweg v JB Beheer

EP 886 nietig wegens ontbreken inventiviteit: aansporing tot experimenteren met concentratieverhogingen. Enkele wens tot afbakening leidt niet tot alterna-tief dat inventiviteitstoets kan doorstaan: De gekozen ondergrens gaat niet gepaard met een nieuw technisch effect en is zo bezien willekeurig gekozen.

 

IEPT20110823, Hof Amsterdam, Sapph v De Deugd

Toewijzing voorschot schadevergoeding in kort geding vernietigd wegens oordeel bodemrechter: De rechtbank was echter van oordeel dat De Deugd, gelet ook op de betwisting zijdens Sapph, onvoldoende concreet heeft gesteld dat sprake is van een causaal verband tussen hetgeen hij Sapph ver-wijt en de door hem geleden schade en zij heeft de vordering in het eindvonnis afgewezen. Dit oordeel van de bodemrechter brengt mee dat het bedrag van € 5.000,- met de daarover (subsidiair) gevorderde wettelijke rente, in eerste aanleg ten onrechte is toe-gewezen, zodat grief I slaagt.

 

IEPT20110823, Hof Arnhem, HCI

Vormgeving duurzaamheidsvloer technisch bepaald: Daarnaast wordt overwogen dat uit de (ook door) HCI gegeven toelichting moet worden opgemaakt dat de genoemde punten voor dit type vloer bepalend zijn voor het bereiken van het gewenste resultaat, te weten de vlotte afvoer van mest en urine naar de onder de vloer gelegen gierkelder en het reduceren van de ammoniakemissie vanuit die kelder naar de stal, waarin zich het vee bevindt. Het aanbrengen van wijzigingen op (een van) deze punten zou dan ook, zo begrijpt het hof, afbreuk doen aan de deugdelijkheid en effectiviteit van dit type vloer. Voldoende verschil om verwarringsgevaar te voorkomen.

 

IEPT20110823, Rb Rotterdam, Acétra v Acetrex
Verwarringwekkende handelsnamen Acetra en Acetrex: Gezien de aard van de bedrijfsvoering van zowel Acétra c.s. als Acetrex en de klanten die zij beide bedienen, en nu niet zonder meer aannemelijk is dat de naam Acétra niet meer gebruikt zou worden, is bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. 

 

IEPT20110818, Rb Amsterdam, Mietzeb v Frozz
MIETZEB auteursrechthebbende, geen leiding en toezicht K. Geen modelrecht illustratie: geen sprake een werk dat vatbaar is voor een modelrècht. Het gaat hier om illustraties die dienen ter ondersteuning van de verkoop van yoghurtijs en die kunnen niet worden aangemerkt als een weergave van het uiterlijk van een product van industriële vormgeving. € 1.000 voorschot gebruiksvergoeding per winkel.

 

IEPT20110818, Rb Amsterdam, Heineken v Olm

Navullen met Olmbier van Heinekenfusten die eigendom zijn van Heineken merkinbreuk: Met het opnieuw vullen met Olmbier van Heinekenfusten – waarin het merk Heineken is gestanst – pleegt Olm merkinbreuk, ongeacht beantwoording  van de vraag hoe Olm het bier vervolgens (als Olmbier of als ware het Heinekenbier) aan de man brengt. Navullen door Olm van kelderbierinstallaties Heinekencafés onrechtmatig

 

IEPT20110817, Rb Amsterdam, Cozzmoss

Kranten rechthebbende ex artikel 7 en artikel 8 Aw. Geen persexceptie (art. 15 Aw) voor website: genereren nieuws niet als doel

 

IEPT20110817, Rb Haarlem, Noordhoff
Antwoordenboeken auteursrechtelijk beschermd: Ook de wijze waarop de makers de specifieke uitwerkingen van de antwoorden in de antwoordenboeken hebben vastgelegd, berust op creatieve keuzes. Openbaarmaking door plaatsing op server. 

 

IEPT20110817, Rb Den Haag, Henkes v Hajo Marketing

Modelrechtelijke beschermd model: Eigen karakter DAAAk huisjes t.o.v. Langley huisje. Inbreuk Hajo huisje: geen andere algemene indruk.Belang bij bevel ondanks onthoudingsverklaring: Hajo Marketing heeft in haar onthoudingsverklaring niet erkend dat Henkes de door hem gestelde auteurs- en modelrechten heeft, noch dat Hajo Marketing daarop inbreuk heeft gemaakt. Van een onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring is dan ook geen sprake.

 

IEPT20110817, Rb Den Haag, Crocs v Sieraden

Overeenstemming FROG’S met bekend merk CROCS. Non-discriminatie auteursrechtelijke bescherming voor werken met EU-land als land van oorsprong. Auteursrechtelijke bescherming markante basisvorm Aqua Clog, in afwijking van hetgeen – op basis van andere stellingen en stukken – aangenomen in de zaak Crocs / Makro-Capelli. Deels inbreuk, deel geen inbreuk op auteursrecht Aqua Clog. Samenloop: tevens slaafse nabootsing. Schoen 4.6 geen auteursrechtinbreuk, maar wel slaafse nabootsing. Geen inbreuk op modelrecht model Mary Jane

 

IEPT20110817, Rb Amsterdam, P v SBS
Geen onrechtmatige publicatie: niet onnodig grievende uitlatingen over gepretendeerd dochter van Michael Jackson, temeer nu [P] hierover zelf de openbaarheid heeft gezocht door middel van haar website.

 

IEPT20110816, Hof Den Bosch, Botcement
Geen dwangsommen verbeurd gelet op terugwerkende kracht vernietiging vonnis. Misleidende claim inzake identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten.

 

IEPT20110815, Rb Den Haag, PPG v De Verfkampioen
Merkinbreuk: Inbreukmakend gebruik Sigma-merken voor gekleurde verf bestaande uit Sigma-componenten. Misleidende aanduiding kenmerk waar: Gemeenschapsmerken hebben enkel betrekking op componenten, niet op eindproduct. Geen uitputting: Als het gaat om een nieuw product, is er geen sprake van uitputting omdat het product niet door of met toestemming van PPG op de markt is gebracht. Als het gaat om een gewijzigd product, heeft PPG, zoals hierna zal worden toegelicht, gegronde redenen om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling daarvan.

 

IEPT20110815, Rb Den Bosch, Unie KBO v KBO Brabant

Acht van de tien dwangsommen @ € 10.000 ten onrechte geïnd: dat twee van de tien beweerdelijke overtredingen stand houden en dat de overige acht naar het oordeel van de rechter op basis van de thans beschikbare informatie onvoldoende aannemelijk zijn.

 

IEPT20110815, Rb Rotterdam, Teachers Channel v XXL

Mede-auteursrechthebbende zijn  Teachers Chanel op broncodes staat onvoldoende vast. Mogelijk dat een nadere deskundigenbericht tot een ander oordeel zal leiden, maar het is aan Teachers Channel c.s. om binnen dit kort geding haar stellingen aannemelijk te maken.

 

IEPT20110812, Rb Den Haag, Sara Lee/DE v Nestlé

Geen exhibitie: rechtmatig belang – prioriteit schadelijkheid bescheiden niet aannemelijk: Naar voorlopig oordeel miskent Sara Lee/DE c.s. daarmee dat de vraag naar de geldigheid van de ingeroepen prioriteit er een is die de voorzieningenrechter in het kader van de beoordeling van een andere vraag, namelijk of Sara Lee/DE c.s. bij het verkrijgen van afschriften een rechtmatig belang heeft, dient te betrekken.

 

IEPT20110810, Rb Almelo, Prescan v Privatescan

Ambtshalve verwijzing naar Rb den Haag voor de ongedaanmaking van de Gemeenschapsmerken en om proceseconomische redenen ook voor ongedaanmaking van de Beneluxmerken  

 

IEPT20110810, Rb Amsterdam, X v GeenStijl

€ 10.000 immateriële schadevergoeding. Causaal verband immateriële schade en onrechtmatige publicaties voldoende waarschijnlijk. De rechtbank is van oordeel dat de immateriële schade gelet op het onrechtmatig handelen van GeenStijl en de aard van de schade aan GeenStijl kan worden toegerekend.

 

IEPT20110810, Rb Utrecht, Clearwater v Eco2Clean & Fink Tee

Schending exlusieve afnameverplichting Eco2Clean. Geen onrechtmatig profiteren wanprestatie Fink Tee: [...] niet gebleken is dat Fink Tee Hamm van die verplichting op grond van de overeenkomst tussen Clearwater en Eco2Clean op de hoogte was. Geen ongeoorloofde concurrentie Fink Tee: Daargelaten of daarvan sprake is, is het enkele overtreden van voorschriften door Fink Tee Hamm niet onrechtmatig jegens Clearwater.

 

IEPT20110810, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Maximum van € 100.000 aan dwangsommen verbeurd. Het overzicht dat op 23 april 2009 is verstrekt was derhalve acht dagen te laat. Daardoor heeft [gedaagde 3] een dwangsom verbeurd van € 80.000, (acht dagen à € 10.000,). Omdat [gedaagde 3] ook al dwangsommen had verbeurd tot een bedrag van € 50.000, (zie het vonnis van 30 juni 2010 onder 5.77), is daarmee het maximum van door hem te verbeuren dwangsommen van € 100.000, bereikt.

 

IEPT20110810, Rb Den Haag, Welvaarts v D-tec

Procesvolmacht daterend van voor procedure niet geloofwaardig. Obiter dictum: Uitleg conclusie 1: suggestie c.q. onduidelijkheid opgeheven door beschrijving en tekeningen. Beperkte uitleg conclusie 1 niet ondersteund door verleningsdossier. Beroep op rechtsverwerking: afhankelijk van bewijs: Wat betreft de positie van Kersten overweegt de rechtbank, eveneens ten overvloede, dat het beroep van Kersten op rechtsverwerking zou slagen indien Kersten de juistheid zou bewijzen van haar stelling dat de directeur van Welvaarts tijdens een bespreking op 23 juni 2008 uitdrukkelijk heeft verklaard dat Welvaarts de vervaardiging en verhandeling door Kersten van het rubberen blok niet als inbreukmakend beschouwt

 

IEPT20110810, Rb Den Haag, Vermop v Rubbermaid

Conclusie 13 ongeldig wegens toegevoegde materie: duidelijk en ondubbelzinning twee zakken of één zak in de aanvrage? Conclusie 14 niet inventief: De conclusie is gericht op een mophoes en betreft geen samenstelconclusie (van mophoes met mophouder) noch een gebruiksconclusie. Dit heeft tot gevolg dat mophoezen onder de conclusie vallen, ongeacht de vraag op wat voor houder zij daadwerkelijk gebruikt worden, zolang zij maar geschikt zijn voor een mophouder met kenmerken als omschreven in de conclusie. Dit betekent echter tegelijkertijd dat een eerder voor een vaste mophouder beschreven mophoes anticipeert, mits blijkt dat deze mophoes ook op de mophouder als omschreven in de conclusie past.

 

IEPT20110810, Rb Den Haag, AM v Bandridge

Holding Banbridge Group pleegt geen inbreukmakende handelingen. Geen gedwongen tussenkomst Bandbridge Europe: Het voorgaande overziende staat artikel 118 Rv oproeping van derden in het geding alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderszins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen de oorspronkelijke partijen in het geding. Daarvan is in dit geval geen sprake.

 

IEPT20110810, Rb Amsterdam, Weblog op zwart
Voorlopige voorziening afgewezen: geen belang nu weblog op zwart is gezet: De rechtbank stelt voorop dat de publicaties waarvan [eiseres] stelt dat deze onrechtmatig zijn niet meer te vinden zijn op de weblog van [gedaagde], nu deze weblog door Sanoma op ‘zwart’ is gezet. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] de betreffende publicaties nadien anderszins heeft geopenbaard.

 

IEPT20110809, Rb Den Haag, G-Star v C&A

Overeenstemming en Verwarringsgevaar DigginRaw en RAW: Dat sprake is van verwarringsgevaar is bovendien voldoende aannemelijk op basis van de resultaten van het in opdracht van G-Star uitgevoerde marktonderzoek (productie 25) waaruit blijkt dat het gebruik van het DigginRaw teken daadwerkelijk leidt tot verwarring bij het publiek. Gelijke tekens RAW en RAW-DNM in Dissident neklabels. RAW onderscheidend voor kleding in het algemeen. Beschrijvendheid staat niet in de weg aan geldigheid bij inburgering. Presumptie geldigheid merk niet in kort geding

 

IEPT20110808, Rb Den Haag, APK v Schippers

Uitputting modelrecht– geen bewijs van inbreuk: Schippers heeft namelijk aangevoerd dat de door haar verhandelde tags waar APK op doelt, door APK zelf aan Schippers zijn geleverd. (i) niet in geschil is dat APK het afgelopen jaar meer dan een miljoen APK-tags aan Schippers heeft geleverd en (ii) de door APK bij afnemers van Schippers aangetroffen tags – ook volgens APK – volledig identiek zijn aan de APK-tags.

 

IEPT20110808, Rb Maastricht, BIZ v De Limburger

Voldoende basis voor geuite bedenkingen: "Zorgbedrijf in opspraak": dat De Limburger met dit rekeningafschrift voldoende aannemelijk maakt dat de verklaringen van “[[Y]]” ten tijde van de publicatie voldoende steun vonden in dit rekeningafschrift. Inzage rekeningafschrift beperkt tot rechter onder uitsluiting wederpartij: Analoog aan artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht geldt ook voor partijen in het civiele (kort)geding dat zij, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, het overleggen van stukken ter onderbouwing van hun stellingen kunnen weigeren of de voorzieningenrechter kunnen meedelen dat uitsluitend hij kennis zal mogen nemen van de stukken.

 

IEPT20110803, Rb Haarlem, Adhestick

Benaderen afnemers door gewezen agent onrechtmatig: Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het benaderen van afnemers van de door Adhestick geproduceerde (JOE’S) NO FLATSproducten met als doel die afnemers aan zichzelf te binden dat in ieder geval niet, evenmin als het (blijven) aanbieden van bij Adhestick betrokken producten onder dezelfde naam als waaronder Adhestick die producten op de markt brengt ten behoeve van de ‘doorstart’ van een eigen bedrijf (vgl. Hof Den Haag 25 mei 2007, LJN: BA6780).Merkdepot te kwader trouw door agent.

 

IEPT20110803, Rb Rotterdam, Comtech v Deloitte

Ctrl woordmerk heeft onderscheidend vermogen als merk; niet uitsluitend beschrijvend voor relevante diensten: 'informatieverstrekking op het gebied van handelsondernemingen en raadgeving terzake’, ‘het verzamelen en verstrekken van commerciële gegevens’ ‘consultancy inzake bedrijfsvoering’ en andere online financiele, juridische en management advies diensten. Overeenstemming tussen woordmerk CTRL en iCtrl. Geen overeenstemming beeldmerken. Verwarringsgevaar aangenomen. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE: afbreuk aan onderscheidend vermogen
 

IEPT20110803, Rb Amsterdam, Fan Media v Herselman

Voorwaardelijke overdracht bij voorbaat auteursrecht: Zoals aangevoerd door Herselman en onvoldoende betwist door L, blijkt uit deze bepaling dat de auteursrechten op voorhand zijn overgedragen omdat ervan uit wordt gegaan dat dit automatisch het geval zal zijn vanaf het moment dat de content is geproduceerd en uitgezonden. Een dergelijke overdracht van toekomstige auteursrechten is mogelijk nu volstrekt duidelijk is om welke afleveringen het gaat. Bovendien is niet betwist dat dit in deze branche gebruikelijk is.

 

IEPT20110803, Rb Alkmaar, Silk Screen

Toerekenbare inbreuk auteursrecht: Geen gerechtvaardigd vermoeden dat uitgever auteursrechthebbende is. Materiële schade geschat op € 2.500. Geen immateriële schade auteur: Nu [eiser]] zich op het standpunt heeft gesteld dat zijn naam ontbrak, kan niet worden volgehouden dat [eiser]] door de typefouten in zijn eer en goede naam is aangetast.

 

IEPT20110803, Rb Breda, Israpunt
Weigering informatieverstrekking identiteit voor rechtsmaatregelen onrechtmatig: Eisers hebben recht en belang bij snelle civielrechtelijke maatrege-len ter kering van het (verdere) nadeel dat zij (dreigen te) ondervinden door deze of soortgelijke publicaties. Niet gesteld of aannemelijk is geworden dat andere wegen voor eisers open staan die meer voor de hand liggen. Onder deze omstandigheden is de weigering van de curator onzorgvuldig in het maat-schappelijk verkeer en daardoor onrechtmatig jegens eisers.

 

IEPT20110803, Rb Dordrecht, Honka v Finnhouse

Exclusieve distributieovereenkomst feitelijk voortgezet. Tekortgeschoten in verplichting te bewerkstelligen dat Finnhouse kon leveren

 

IEPT20110802, Hof Amsterdam, Telegraaf v Pretium

Rectificatie ter disctretie rechter – als regel conform oorspronkelijke publicatie. Rectificatie op homepage gedurende week disproportioneel; halve week volstaat. Geen beperking rectificaties op websites tot een week, maar wel tot een jaar. Geen aanspraak op plaatsing logo of reclame

 

IEPT20110802, Rb Utrecht, Cher v UIM

Exhibitieplicht: Rechtmatig belang bij inzage in administratie voor vaststelling royalties: Het belang van Cher om inzage te verkrijgen in de in Schedule A genoemde bescheiden is gelegen in de mogelijkheid om haar stelling dat zij jegens Incorporated nog aanspraak kan maken op royalties kan staven. Niet slechts directe rechtsbetrekkingen tussen partijen zelf. Bepaalde bescheiden: specifieke documenten benoemen en aanwijzen.