Februari 2011

Print this page

IEPT20110228, Rb Breda, LGE v Sony
Conservatoir beslag tot afgifte inbreukmakende Playstations 3: LGE heeft gesteld dat zolang Sony geen licentie heeft genomen onder de essentiële Blu-Ray octrooien van LGE, Sony in Nederland inbreukmakend handelt door in Nederland bijvoorbeeld de Playstations 3 in te voeren, aan te bieden en (verder) te verhandelen en te verkopen. Het bestaan van de vordering tot afgifte van LGE op grond van haar octrooirechten is in het verzoekschrift voldoende onderbouwd.

 

IEPT20110225, Rb Den Haag, Tros v Pretium

Executiegeschil: Kennelijke juridische misslag: Afgifte journalistiek bronnenmateriaal. Achterwege blijven zichtbare toetsing aan tweede lid artikel 10 EVRM is kennelijke juridische misslag

 

IEPT20110224, Rb Zwolle, TéDé v Tetra

Opgave over punten waarover partij informatie kan verschaffen: Dat Tetra er belang bij heeft om twee rapporten kunnen vergelijken, betekent niet dat het dictum op een andere wijze moet worden uitgelegd. Het doel van de veroordeling is immers dat Tetra wordt geïn-formeerd over de inrichtingen en de wrongelproductie en niet de mogelijkheid om twee rapporten te vergelijken

 

IEPT20110224, Rb Maastricht, Jaliens

Jaliens heeft het betere recht op de domeinnaam: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Jaliens - al met al- het betere recht op de domeinnaam. Overdracht domeinnaam onder verrekening kosten: Beroep van X , op ongerechtvaardigde verrijking komt de voorzieningenrechter gegrond voor.

 

IEPT20110223, Rb Breda, Goossens v Pronto

Modeldepot: niet nieuw: dat de modellen van de Quint dressoirs geruime tijd vóór de datum waarop zij werden gedeponeerd als model reeds bekend waren. Geen auteursrechtelijk beschermde ontwerpen. Geen slaafse nabootsing: Negatieve reflexwerking auteursrecht.

 

IEPT20110223, Rb Amsterdam, Universal v Tuff Gong

Distributieovereenkomst: Gevorderde hoofdsom van $ 10 miljoen aan niet afgedragen 'mechanical royalties' toewijsbaar.Distributieovereenkomst 2003 raamovereenkomst, inclusief prijsbepaling. Geen rechtsverwerking, noch beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Voor rechtsverwerking is het enkel stilzitten door Tuff Gong niet voldoende. Voor zover door Universal Group facturen zijn verzonden tegen een te lage prijs, heeft te gelden dat Tuff Gong er onder genoemde omstandigheden niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de facturen de werkelijk door haar te betalen prijzen weergaven. Na langdurige onderhandelingen had haar niet kunnen en mogen ontgaan dat de facturen die zij ontving niet juist waren.

 

IEPT20110223, Rb Rotterdam, Lock Expert

Geen inbreuk handelsnaamrecht: Geen verwarringsgevaar oudere handelsnaam "Lock Expert Beveiligingen" en jongere handelsnaam "Your key and lock expert". Onjuiste voorlichting rechtbank: De rechtbank acht het onbegrijpelijk dat Lock Expert c.s. zich één en andermaal op het standpunt stelt dat Lock Expert houdster is van het merk "Lock Expert" en - uitdrukkelijk - niet van het merk "Lock Expert Beveiligingen"

 

IEPT20110223, Rb Den Haag, John Bean v Afoheat

Inventiviteit aangenomen: is de inventiviteit van conclusie 1 niet aangevallen vanuit Wagner. Daarop strandt deze aanval al zelfstandig. Maar zelfs indien wordt uitgegaan van Sunao en de vakman, die het verlies van water in het vlees tijdens het kookproces wil verminderen met behoud van organoleptische eigenschappen en voedingsstoffen, zou komen tot de toepassing van deze inrichting voor het koken van vlees, zou hij daarmee nog niet zijn gekomen tot de maatregelen van de werkwijze van conclusie 1 omdat Sunao geen tunneloven openbaart.

 

IEPT20110223, Rb Den Haag, SES

Ontbreken inventiviteit: US 387 openbaart alle kenmerken van conclusie 1 van EP 289, met uitzondering van de toe te passen lijmsoort […] en met uitzondering van het verwijderen met behulp van olie. Dit laatste vloeit evenwel rechtstreeks, op voor de hand liggende wijze voort uit de eigenschappen van de gekozen lijm. Uitleg conclusie: De maatregel “door middel van hetzelfde type lijm” zal niet worden begrepen als “de lijm die al was aangebracht op de streng”. Gemiddelde vakman: een kapper die zich ook bezig houdt met het aanbrengen van haarextensies 

 

IEPT20110223, Rb Den Haag, Interface v DessoOctrooihouder veroordeeld in € 87.083 proceskosten inbreukzaak na eisvermindering. De stelling van Interface dat de billijkheid zich verzet tegen een veroordeling van haar in de proceskosten in de inbreukprocedure omdat de door Desso en Desso Group gemaakte kosten voorkomen hadden kunnen worden als Desso en Desso Group eerder openheid van zaken hadden gegeven over het openbaar voorgebruik door Masland, wordt verworpen. Octrooihouder veroordeeld in € 18.187 proceskosten nietigheidszaak na afstand van octrooi.

 

IEPT20110222, Hof Den Haag, Burger v de Stichting
Nadere specificatie van in dagvaarding gevorderde proceskosten art. 1019h Rv is geen eisvermeerdering; bij verstek geen betekening vereist. € 6.628 aan proceskosten voldoende gespecificeerd; volledige proceskosten ten onrechte afgewezen

 

IEPT20110222, Hof Den Haag, Starfix

Mogelijkheid van schade aannemelijk: schadestaat-procedure: Deze vragen kan het hof thans niet beantwoor-den en kunnen in de schadestaatprocedure aan de orde komen. Gelet op het bovenstaande acht het hof de mogelijkheid van enige schade ten gevolge van het niet kunnen beschikken over de domeinnaam in de periode van 4 maart 2007 tot 21 mei 2010 aan-nemelijk. Dit brengt mee dat de vordering tot vergoeding van schade op te maken dient te worden toegewezen.

 

IEPT20110222, Hof Arnhem, Mejawa v Haspel

proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv: het feit dat de [...] heeft gegrond op het ontbreken van spoedeisend belang ten tijde van het verzoeken van het ex parte bevel en de gelegde beslagen, niet af aan het feit dat de onderhavige procedure zijn oorzaak vindt in een door Haspel gestelde auteursrechtinbreuk;

 

IEPT20110222, Hof Den Haag, X v Staat

Auteursrecht in dienstbetrekking: brede opdracht. De door [X]  naar eigen zeggen ten behoeve van CAS (dagvaarding onder 11), verrichte werkzaamheden pasten binnen de genoemde brede opdracht. De omstandigheid dat [X] met de werkzaamheden is begonnen in privétijd leidt niet tot een andere conclusie: wanneer overigens aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan, staat dat niet aan toepasselijkheid van artikel 7 Aw in de weg.

 

IEPT20110221, Rb Den Bosch, BDRM v Minibar

Geen verwarringsgevaar: verschillende concepten en overige verschillen: dat beide horecagelegenheden opereren op basis van een totaal verschillend concept. En niet alleen het concept, ook de eigen website en de inrichting van beide minibars vertonen aanzienlijke verschillen. Sociale media geen overwegende betekenis: dienstverlening in een café/bar is bij uitstek plaatsgebonden en niet virtueel. Uit een beeldscherm komt geen bier.

 

IEPT20110218, Rb Amsterdam, Binckbank v Lynx

Misleidend niet verwerken of vermelden van de kortingen van Binckbank en Alex in de tabel van Lynx. Hoge eisen vergelijkende reclame bij complexe kostenstructuur. Subjectieve selectie niet zonder meer niet representatie. Lynx in beginsel vrij in selectie te vergelijken kosten. Vereiste tijdig betalen griffierecht niet toegepast in kort geding.

 

IEPT20110217, Rb Den Haag, Sunday’s

Beëindiging franchiseovereenkomst. Gebonden aan Non-concurrentiebeding: X gebonden aan het door haar overeengekomen nonconcurrentiebeding. Dat is in tijd (1 jaar na beeindiging) en plaats (uitsluitend de betreffende vestiging, het pand, zelf) beperkt. Belang bij inbreukverbod: Nu X geen onvoorwaardelijke met boete versterkte onthoudingsverklaring heeft willen tekenen, bestaat voldoende belang bij een inbreukverbod op de door Sunday's ingeroepen intellectuele eigendomsrechten voor zover die samenhangen met de uitoefening van de franchise, althans zoals in het dictum verwoord.

 

IEPT20110216, Rb Den Haag, Koop handelsnaam

Alleen koop handelsnaam en activa; geen schuldoverneming: De koop en het gebruik van de handelsnaam van [een derde] door [gedaagde] maakt dit niet anders. Het is immers niet ongebruikelijk dat in het handelsverkeer handelsnamen van derden worden gekocht en gebruikt.

 

IEPT20110216, Rb Den Haag, Coty v Tomarco

Ontbreken afbreukrisico geen rechtvaardiging bij gebruik merk voor dezelfde waren. Uitputting: geen omkering bewijslast wegens misbruik: Tomarco slaagt daarin niet, nu zij louter stellingen poneert zonder enige onderbouwing. Van (dreigende) afscherming van nationale markten is geen sprake, aangezien dépositaires onderling vrij zijn de parfumproducten te verhandelen, ook als die handel plaatsvindt tussen dépositaires in verschillende Lidstaten.

 

IEPT20110216, Rb Breda, Appletree v Promotion Design

Overtreding vonnis – geen misbruik: Tegenover de door Appletree gestelde omstandigheid dat Promotion Design haar eerder dan 18 januari 2011 had kunnen mededelen dat de twee genoemde afbeeldingen zich nog op de website bevonden, staat het feit dat Appletree op grond van het vonnis in kort geding zelf actie had moeten ondernemen en zo had kunnen voorkomen dat de dwangsommen zouden oplopen.

 

IEPT20110215, Rb Amsterdam, Supertrash

Verbod om gedurende jaar aan real life programma mee te werken. Overeenkomst tot maken pilot en samenwerking tot verkoop real life programma. Geen bevel tot nakoming meewerken aan real life programma.

 

IEPT20110215, Rb Den Bosch, HEMA v Action

Ex parte bevel Takkie strijkplankhoes: beveelt gerekwestreerde de in het lichamen van het verzoekschrift van 15 februari 2011 omschreven inbreuken op de auteursrechten van HEMA B.V. en meer in het bijzonder iedere aanbieding en verhandeling van de in het verzoekschrift genoemde strijkplankhoes onmiddellijk na betekening van deze beschikking te staken en gestaakt te houden;

 

IEPT20110215, Hof Den Haag, Innoweb v Wegener

mogelijk 14 vragen van uitleg Databankenrichtlijn aan HvJEU: Ook sprake is van ter beschikking stelling van het geheel of een substantieel deel van de inhoud de databank, reeds door de mogelijkheid te bieden deze te laten doorzoeken?  De vraag of het bij herhaald en systematisch hergebruiken gaat om twee alternatieve of cumulatieve begrippen? Hergebruik van een substantieel deel als de inhoud van de ter beschikking gestelde gegevens niet vaststaat? Ernstige schade aan investeringen aangenomen? Mogelijk vragen inzake uitleg artikel 8 Databankenrichtlijn.

 

IEPT20110215, Rb Den Haag, Bed4less v Sleep4less
Beschrijvend element “4less”. Geen inbreuk handelsnaam: geen monopolisering begrippen. De bescherming die artikel 5 Handelsnaamwet biedt, gaat naar voorlopig oordeel voorts niet zo ver dat door gebruik van het beschrijvende bestanddeel ‘bed’ in een handelsnaam, ook ieder ander beschrijvend woord met weliswaar (grotendeels) dezelfde betekenis, maar dat auditief en visueel daarvan duidelijk afwijkt, zoals ‘sleep’, zou kunnen worden gemonopoliseerd.

 

IEPT20110215, Hof Amsterdam, Gallup v GIA

Fiducia cum amico – rechthebbende voor derde. Niet kan worden vastgesteld dat Nipo de merkrechten voor Gallup International hield. Einde gebruiksrecht onvoldoende onderbouwd: Het hof verenigt zich met de bestreden overwegingen van de rechtbank. Daar komt nog bij dat […] Gallup Inc c.s. ter gelegenheid van het pleidooi op 12 januari 2011 op vragen van het hof onder meer heeft verklaard dat juist is dat voornoemde gebruiksrechten nooit expliciet zijn opgezegd en dat dus de oude afspraken met de toen vastgelegde beperkingen thans nog steeds gelden.

 

IEPT20110211, Rb Almelo, Brava
Inbreukmakende afbeeldingen bedrijfspand: De voorzieningenrechter stelt daarentegen vast dat Brava wel afbeeldingen van het bedrijfspand op haar website had geplaatst. Onrechtmatig profiteren reputatie: dat gelet op de tekst die Brava onder de afbeeldingen heeft geplaatst, Brava in strijd met de werkelijkheid heeft willen suggereren dat zij voor het ontwerp en realisatie van het bedrijfspand verantwoordelijk is. Daarmee profiteert zij van het werk en de reputatie van [eiseres] en dat is onrechtmatignrechtmatig profiteren reputatie.

 

IEPT20110211, HR, First Data v Attingo

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: enkele zoekmogelijkheid op internet onvoldoende. Uit het systeem van art. 6:234 volgt dat de gebruiker het initiatief tot bekendmaking van de algemene voorwaarden moet nemen, en wel op zodanige wijze dat voor de wederpartij duidelijk is welke voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing zijn en dat de wederpartij daarvan eenvoudig kennis kan nemen. Het oordeel van het hof dat aan de in art. 6:233, onder b, vervatte norm niet reeds is voldaan indien de wederpartij de mogelijkheid heeft zelf door gebruikmaking van internet de toepasselijke voorwaarden te raadplegen, is mitsdien juist.

 

IEPT20110210, Rb Arnhem, Oto Nijkerk v Otoplus

Oto Nijkerk onderscheidende handelsnaam. Verwarringsgevaar Otoplus en Oto Nijkerk te duchten: In aanmerking genomen de geringe mate waarin de handelsnamen Otoplus en Vakgarage Otoplus afwijken van de handelsnaam Oto Nijkerk is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het onderscheidend vermogen, de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Oto Nijkerk en Otoplus.

 

IEPT20110210, Rb Amsterdam, Geen Stijl v X

Vindbaarheid na zeer gerichte zoekactie op basis van specifieke niet voor het publiek toegankelijke gegevens leidt niet tot overtreding vonnis. Als enkele afbeeldingen na een zeer gerichte zoekactie op basis van specifieke niet voor het publiek toegankelijke gegevens, daarna toch nog ergens op een plek op internet te vinden zijn, mogelijkerwijs via gegevens afkomstig van een aan GS Media gelieerde server, kan het niet verwijderd hebben daarvan, onder de hiervoor geschetste omstandigheden, in redelijkheid niet als een overtreding van het vonnis worden aangemerkt. Geen tijdige betaling griffierecht in kort geding vereist

 

IEPT20110209, Rb Utrecht, Interdam v Metaglas

Vormgeving Methermo profiel technisch bepaald, geen auteursrechtelijke bescherming; dat de vormgeving van Methermo en de tekeningen enkel zien op wat noodzakelijk is voor het verkrij-gen van een technisch effect (te weten de wijze waarop de delen van het kozijnprofiel zijn samenge-steld en de daarmee samenhangende te bereiken kleinste omvang van het kozijn), op grond waarvan geen sprake kan zijn van auteursrechtelijke be-scherming. Techniek/functionaliteit niet via slaafse nabootsing beschermbaar

 

IEPT20110209, Rb Haarlem, Global-Wallet v Chess

Persoonlijk stempel software applicatie onvoldoende onderbouwd. Gelet op het feit dat kennelijk reeds meer mobiele betaalsystemen in ontwikkeling waren, had het op de weg van G1obal-Wallet gelegen om nader te onderbouwen dat en waarom de Applicatie voldeed aan voornoemde criteria. Openbaarmaking niet aannemelijk.

 

IEPT20110209, Rb Den Haag, Gaastra.

Nederlandse rechter bevoegd – Nederlandse woonplaats gedaagde: Gelet op de woonplaats van [X] in Nederland, is de rechtbank krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van de vorderingen van Gaastra kennis te nemen voor zover deze gebaseerd zijn op het Gemeenschapsmerkrecht

 

IEPT20110209, Rb Den Haag, Brinkman v Besseling

Geen slaafse nabootsing, geen auteursrechtelijk beschermd werk: Onvoldoende onderscheidend vermogen technisch bepaalde vormgeving: Bij een hoofdzakelijk industrieel product als een kasdekreiniger is het onderscheidend vermogen – voor zover daarvan al kan worden uitgegaan – immers niet gelegen in de gekozen en gevonden technische oplossingen van technische problemen.

 

IEPT20110209, Rb Den Haag, Hormel v Van Doorne

Schorsing procedure inzake Gemeenschapsmerk hangende non-usus vordering bij OHIM. Geen schorsing inzake inbreuk Benelux merk

 

IEPT20110209, Rb Haarlem, FTD v Brein

Structureel en stelselmatig faciliteren uploaden auteursrechtelijk beschermde werken onrechtmatig. Faciliteren downloaden uit illegale bron niet onrechtmatig. Geen auteursrechtelijke openbaarmaking: geen doorgifte signaal: rr is geen sprake van een link naar de bestanden op Usenet noch van een (andere) directe lijn naar de bestanden op Usenet.

 

IEPT20110208, Hof Den Haag, Van Riet v Vanderlande

Geen letterlijke inbreuk: Geen inbreuk bij wege van equivalentie: voor de gemiddelde vakman zal de constructie van Van Riet niet (zonder inventieve denkarbeid) als equivalente variant van de in het octrooi beschreven installatie voor de hand liggen. Toetsingsmaatstaf beschermingsomvang octrooi: De uitvindingsgedachte vormt slechts een gezichtspunt bij het lezen van de conclusies, beschrijving en tekeningen, terwijl tevens de rechtszekerheid voor derden een gezichtspunt vormt.

 

IEPT20110204, Rb Den Haag, Tempur v Medicomfort

Geen inbreuk merkenrecht door rechtmatige vergelijkende reclame> Geen oneerlijk voordeel door vertonen of inhiud van de advertentie: het enkele feit dat de advertentie van Medicomfort verschijnt na invoering van de het Adword ‘tempur’, geen oneerlijk voordeel oplevert in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub g en daarmee ook geen ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Geen misleidende vergelijkende reclame: in de advertentie wordt vergeleken op objectieve wijze, namelijk op de prijs.

 

IEPT20110203, Rb Amsterdam, Cozzmoss v El Tawheed

Geen persexceptie – artikel 15 Aw: Vaststaat dat gedaagde heeft nagelaten de naam van de maker/verslaggever bij alle drie de artikelen te vermelden. Dit betekent dat er niet is voldaan aan het vereiste van artikel 15 lid 1 sub 3 Aw. Geen citaatrecht-exceptie: overname integraal artikel

 

IEPT20110203, Rb Amsterdam, Telegraaf

Onrechtmatige satirische column: Onbetrouwbare internetbron: Het is een feit van algemene bekendheid dat op het internet veel als waar wordt gepubliceerd, terwijl het onwaar is. Een ieder, en zeker een publicist, dient zich daarvan bewust te zijn en behoedzaam om te gaan met de verspreiding van berichten die hun oorsprong vinden op het internet, indien die verspreiding nadelig kan zijn voor derden. Privacy partner publiek persoon.

 

IEPT20110203, Rb Zwolle, Abbott & Astellas v Sandoz

Een geneesmiddel is generiek indien het generiek is conform artikel 10 Richtlijn. Bio-equivalent is therapeutisch uitwisselbaar

 

IEPT20110202, Rb Den Haag, Toyota v SCIS c.s.

Geen uitputting merkrechten Toyota: Vast staat dat de auto’s door Toyota buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, namelijk in de Verenigde Staten, en gesteld noch gebleken is dat de particulieren die de auto’s vervolgens hebben geïmporteerd in de EER, daarvoor toestemming hadden van Toyota.

 

IEPT20110202, Rb Den Haag, Kamal

Geen misbruik van recht in plaats van depot te kwader trouw: de procedurele beperking die artikel 2.28 lid 3 BVIE stelt aan een beroep op kwade trouw niet worden omzeild met een beroep op artikel 3:13 BW. Met die procedurele beperking heeft de Benelux-wetgever namelijk uitdrukkelijk willen voorkomen dat een merkhouder in het kader van een nietig-heids- of inbreukprocedure zijn recht moet verdedigen tegen de eventuele aantasting van belan-gen van derden die niet aan de procedure Het handhaven van een merkrecht ondanks een beroep op kwade trouw tegen een niet in de procedure be-trokken derde levert dus geen misbruik op, maar heeft de wetgever juist uitdrukkelijk mogelijk willen maken. 

 

IEPT20110202, Rb Den Haag, Reemtsma v Maxim
Geen heilung Magnum-merk; vervallen wegens ontbreken normaal gebruik: noemen van het merk in onderlinge gesprekken tussen de merkhouder en een (kandidaat)licentienemer geen normaal gebruik. Geringe omzet niet gerechtvaardigd als test pilot. Accijnsregime geen geldige reden.

 

IEPT20110202, Rb Den Haag, Pretium v Tros

Afgifte beelden verborgen camera en vrije nieuwsgaring; bronbescherming niet aan de orde. Rechtmatig belang Pretium onderzoek context uitgezonden uitlatingen: dat kan worden onderzocht of de voor haar belastende uitlatingen in het callcenter die onderdeel uitmaken van de uitgezonden compilatie uitgelokt zijn door de infiltrant/reporter, in welke context de in de uitzending getoonde uitlatingen en handelingen in het callcenter zijn gedaan en in hoeverre er sprake is van manipulatie of onjuiste weergave van de feitelijke gebeurtenissen in het callcenter. Gebod lasterlijke of onrechtmatige berichten niet te plaatsen te onbepaald. Algemeen gebod aan Tros tot het handhaven gedragsregels niet toewijsbaar,.

 

IEPT20110202, Rb Den Haag, 2 februari 2011, TNO v Bio

Geen rechtmatig belang artikel 843a Rv: In het kader van dit incident moet er dus vanuit worden gegaan dat de overeenkomst met Maquet niet ziet op technologie die valt onder de reikwijdte van deze octrooien. Al gezien het voorgaande is er geen reden aan te nemen dat TNO vanwege het aangaan van een overeenkomst met Maquet in strijd met het in de licentieovereenkomst toegekende exclusieve recht van Bio heeft gehandeld. Stelling schending geheimhoudingsverplichting te weinig concreet

 

IEPT20110202, Rb Rotterdam, MAN v NHG

Afbreuk aan reputatie door merkgebruik in domeinnaam: Geldige reden: slotsom dat bij de website MyLastMAN.com en de e-mails geen sprake is geweest van merkinbreuk, noch van onrechtmatige publicaties jegens MAN. Toepasselijk recht: Nederlands recht toepasselijk op website NHG Noorwegen.

 

IEPT20110202, Rb Den Bosch, Cosmedic v Cosmedique

Ex parte bevel Cosmedique: inbreukmakend op handelsnaam en merk Cosmedic

 

IEPT20110201, Hof Den Haag, Leno v Hagelkruis

Normaal gebruik autonoom Europees begrip. Prejudiciële vragen aan HvJEU: dat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt?

 

IEPT20110201, Rb Den Haag, Golden Dream v Lion

Onvoldoende bewijs makerschap - ontwerper: nu aannemelijk is gemaakt dat de ontwerpen voor de "Miami" en "Baltimore" vrijwel geheel overeenstemmen wordt er van uitgegaan dat het ontwerp waarvan Wojchiechowska stelt de maker te zijn en het niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht waarvan Firma Empire stelt rechthebbende te zijn reeds vóór december 2008/februari 2009 bestond en voor het publiek (in de EU) beschikbaar was. Anders eerder kort geding: Dat de uitkomst van de onderhavige zaak afwijkt van die in het eerder gevoerde kort geding over hetzelfde bedmeubel wordt veroorzaakt door het feit dat in de eerdere procedure - anders dan in de onderhavige - het makerschap van Wojchiechowska en de geldigheid van de modelrechten van Golden Dream niet werden betwist,

 

IEPT20110201, Hof Den Haag, Hervatting hoger beroep

Mededeling aan procespartij: [..] dat partijen niet in persoon kunnen procederen impliceert [...] dat ook verzending aan een andere vertegenwoordiger van de wederpartij dan de procesadvocaat geen rechtsgevolg heeft. Verzending van een mededeling behelzend een proceshandeling aan de 'behandelend advocaat'/niet tevens procesadvocaat kan dus geen effect sorteren. Tussentijdse cassatie afgewezen: Nu tussentijds cassatieberoep tot een aanzienlijke verdere vertraging van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep zou leiden, [X] op die grond ook bezwaar maakt tegen toewijzing van dit verzoek en het hof zijn beslissing in deze redelijkerwijs niet voor discussie vatbaar oordeelt, zal het verzoek worden afgewezen.