Juli 2011

Print this page

IEPT20110729, Rb Den Bosch, Novatech v Tweha

Gebruik van “tec 7" en "tec-7" in domeinnamen inbreuk op merkrechten: Op grond van het vorenstaande luidt de slotsom dat Tweha met het gebruik van de tekens "tec 7" en "tec-7" in haar domeinnamen tec7.nl en tec-7.nl, reeds op grond van het bepaalde in artikel 2.20, lid 1 aanhef en sub a, BVIE inbreuk maakt op de merkrechten van Novatech.

 

IEPT20110719, Hof Den Haag, H&M v G-Star

Schorsingsverplichting artikel 104  GMeV geldt niet in kort geding: Het hof is, evenals de voorzieningenrechter, van oordeel dat artikel 104, lid 1, GMVo niet van toepassing is op een kort geding.

 

IEPT20110729, Rb Den Bosch, Nestlé v Mars

Niet ondenkbaar dat Mars door Mars Ondernemersprogramma 2001 Nestlé uit de markt kan drukken. Bevriezing huidige situatie in afwachting uitkomst bodemprocedure.

 

IEPT20110728, Rb Den Haag, Beschrijving en monsterneming

Beschrijving en monsterneming toegestaan – geen morfologisch en plantkundig onderzoek. Geheimhoudingsverplichting deurwaarder en bewaarder inzake materiële inhoud.

 

IEPT20110728, Rb Haarlem, Reprise v Ferring

Beslag op digitale bescheiden: De voorzieningenrechter is van oordeel dat de deurwaarder beslag mag leggen op de onder punt 2 (pagina 10) genoemde bescheiden wanneer deze in digitale vorm worden aangetroffen, nu uit de Memorie van Toelichting bij artikel 843a Rv blijkt dat onder bescheiden tevens op een gegevensdrager aangebrachte gegevens wordt verstaan. Het procesverbaal van beslaglegging mag geen informatie over de inhoud van de in beslag genomen bescheiden bevatten. Geen overleg deurwaarder en verzoeker over wijze van beslaglegging toegestaan.

 

IEPT20110728, HvJEU, Orifarm v Merck

Uitputting merkrecht - vrij verkeer: : Vermelding voor ompakken verantwoordelijke vergunninghouder in plaats van feitelijk ompakker toegestaan 

 

IEPT20110728, HvJEU, Generics v Synaptech

Aanvullend BeschermingsCertificaat alleen mogelijk voor conform richtlijn 65/65 toegelaten geneesmiddel waarvan onschadelijkheid en doeltreffendheid zijn onderzocht

 

IEPT20110728, HvJEU, Synthon v Merz

Aanvullend BeschermingsCertificaat alleen mogelijk voor conform richtlijn 65/65 toegelaten geneesmiddel waarvan onschadelijkheid en doeltreffendheid zijn onderzocht

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Marktplaats

Octrooi nietig wegens gebrek aan nieuwheid: De conclusie luidt dat NL 516 niet in stand kan blijven wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van US 505, nu alle deelkenmerken van conclusie 1 in dat tot de stand van de techniek behorende document direct en ondubbelzinnig worden geopenbaard.

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Stichting Vrienden van de Partij voor de Vrijheid

Onvoldoende gesteld om te concluderen dat Stichting betrokken is bij gestelde inbreuk op portretrecht. Bevoegdheid Nederlandse rechter wegens woonplaats gedaagde inzake film op Amerikaanse website

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic

€ 6.529 proceskosten voor octrooihouder vervallen octrooi: proceskosten als gevolg van het handelen van Inno Nautic als mede-ocrooihouder nodeloos gemaakt

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Porsche v Van den Berg

“Porsche specialist”: geen indruk dat commerciële band met Porsche bestaat - disclaimer: “Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG automobielen of Pon. Porsche verwijst louter naar het type auto.”. Gebruik ‘Porsche Van den Berg Apeldoorn’ niet toegestaan

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Gaastra

verweer inzake merkinbreuk niet verschenen gedaagde onvoldoende onderbouwd: In gevolge artikel 88 lid 4 Rv kan de rechter uit een niet-verschijnen ter terechtzitting de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. In dit geval draagt het niet-verschijnen van [X] bij tot de conclusie dat hij zijn verweer niet voldoende heeft onderbouwd.

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch v Fashion Gate

Merkenrecht: Enkel in opslag houden voor een derde geen inbreuk. Inbreukmakend handelen gedaagden niet onderbouwd.

 

IEPT20110727, Hof Den Haag, A&T v Snoeks

Schade wegens handhaving herroepen octrooi: € 521.450; aannemelijkheid schade voldoende. Bij de begroting van de schade is de rechter niet gebonden aan de gewone regels van stelplicht en bewijslast, ook niet aan de regel dat een bewijsaanbod dat aan de daarvoor geldende eisen voldoet moet worden gehonoreerd […]. Voldoende is dat het bestaan van de schade aannemelijk is, waarna deze door schatting kan worden bepaald.

 

IEPT20110726, Hof Den Haag, Vetus v Inno Nautic 

Dwaling Vetus omtrent tennaamstelling NL-octrooi 030 en octrooiaanvrage op Inno Nautic: vernietiging van Letter of Intent. Verbod Vetus om opblaasbare tank te verhandelen afgewezen: LOI vernietigbaar, geen schending geheimhoudingsovereenkomst en geen octrooi-inbreuk gesteld. Schadevergoeding bij staat wegens geleden schade door executie bestreden vonnis.

 

IEPT20110726, Hof Amsterdam, Zwartepoorte

Onrechtmatig handelen door nalaten Google zoekresultaten te beinvloeden: Concrete kennis van de weergave op de Google zoekresultatenpagina had [ Appellant ] in ieder geval na de kennisgeving door Zwartepoorte. Met de voorzieningenrechter acht het hof voldoende aannemelijk dat deze weergave schadelijk was voor Zwartepoorte en, bij voortduren daarvan, tot verdere aanmerkelijke schade kon leiden. [ Appellant ] heeft ter zitting in eerste aanleg kennelijk zelf laten weten dat hij met een geringe ingreep de zoekresultaten (voor de toekomst) kon beïnvloeden.

 

IEPT20110726, Hof Den Bosch, Search v Aquatest

Proceskosten ten onrechte gecompenseerd: hof is van oordeel dat in deze zaak sprake is geweest van een flagrante auteursrechtinbreuk zodat Search terecht haar hoofdvorderingen in eerste aanleg heeft ingesteld. Toewijzing van de hoofdvorderingen van Search leidt er naar het oordeel van het hof toe dat Aquatest in eerste aanleg beschouwd dient te worden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Spoedeisend belang bij opgave om inbreuken te voorkomen. Geen spoedeisend belang bij schadebegroting.

 

IEPT20110726, Hof Amsterdam, Aegon v Koersplandewegkwijt

Misleiding omtrent (a) hoogte van de overlijdensrisicopremie; (b) gelijke eindkapitalen voor alle deelnemers van het Koersplan; en (c) onjuiste eindkapitalen als gevolg van een evidente rekenfout

 

IEPT20110726, Hof Leeuwarden, NDP v Provincie Flevoland
Knipselkranten: Auteursrechtvoorbehoud art. 15(1) Aw ook mogelijk bij nieuwsberichten en gemengde berichten. Nieuwsartikelen auteursrechtelijk beschermd.

 

IEPT20110722, Rb Den Haag, Race Hardware v Brax Race Hardware

RACE HARDWARE geen gangbare aanduiding voor autosportmaterialen, ingeburgerde handelsnaam. Verwarringwekkende handelsnaam: Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het onderscheidend vermogen en op het feit dat beide ondernemingen in autosportmaterialen handelen en zich richten op dezelfde landelijke doelgroep, wijkt de handelsnaam BRAX RACE HARDWARE naar voorlopig oordeel onvoldoende af van de handelsnaam RACE HARDWARE om verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet te voorkomen.

 

IEPT20110722, Rb Den Haag, Firstbike v Ridder Ride
Modelrecht: Chopper niet inbreukmakend: andere algemene indruk. Chopper: geen impliciete indirecte modelinbreuk: op zijn minst is vereist dat de door Ridder Ride verhandelde onderdelen bestemd zijn om te worden samengevoegd tot een Enduro. Geen spoedeisend belang opgave winstgegevens.

 

IEPT20110726, Rb Amsterdam, Buma Stemra v Target Media

Inbreuk: geen toestemming voor beltonen online: Uit de bepaling dat zal worden onderhandeld kan, anders dan door Target Media c.s. betoogd, in ieder geval geen toestemming worden afgeleid. Dat Buma/Stemra voorschotnota's voor het gebruik van de muziekrechten aan Target Media heeft gezonden maakt dat niet anders.

 

IEPT20110721, Rb Alkmaar, USN

Betrokkenheid bij misbruik handelsnaam – valse facturen – onvoldoende aannemelijk: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat X actief betrokken is geweest bij het misbruik van de handelsnaam van USN en de toezending van valse facturen aan de klanten van USN en dat zij het in haar macht had en heeft deze praktijken te beëindigen.

 

IEPT20110721, Rb Amsterdam, More-in v DPA

Bevel gebruik website te staken, tenzij € 4.000 aan ontwerpkosten wordt betaald. Inbreuk aangenomen: overeenstemmende totaalindruk: een van de hiervoor genoemde elementen (1 tot en met 7) komt voor in de oude website, noch in het ontwerp van K , met uitzondering van de verdeling van het middelste deel van de pagina in drie kolommen en een brede balk aan de bovenkant van de pagina. More-in Ontwerp DPA-website auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20110720, Rechtbank Amsterdam, Spoorloos
€ 500 schadevergoeding wegens aantasting eer en goede naam: de oproep in het programma impliceert dat [E] de vader is

 

IEPT20110720, Rb Den Haag, Thane v Robba

Wel verwarringsgevaar “Slim-‘n-Lift-merk en teken “Slim ’n Lift Supreme Body Suit”. Geen verwarringsgevaar “Slim-‘n-Lift-merk en teken “Slim & Lift Supreme Body Suit”. Geen inbreuk te kwader trouw ondanks bewust profiteren van merk. Productfoto auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20110720, Rb Breda, Verkeersslachtoffers

Vereniging voor Verkeersslachtoffers v Stichting voor Verkeersslachtoffers. Geen handelsnamen bij gebreke van ondernemingen. Geen aanvullende bescherming – algemeen gebruikelijke en beschrijvende aanduiding

 

IEPT20110720, Rb Dordrecht, Cozzmoss v BVFP

Geen persexceptie: website geen persfunctie maar voornamelijk archief. Geen citeren in overeenstemming imet hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is. Krantenartikelen uit Volkkrant, Trouw, NRC en Cobouw auteursrechtelijk beschermd. Bewijsopdracht mondelinge toestemming 2002. Schadebegroting op basis van gehanteerde tarieven. Geen boete.

 

IEPT20110720, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic
Reikwijdte verbod niet beperkt tot herhalingen eerdere handelingen: Online orders geen verhandeling door Vetus  andere rechtspersoon. Geen overtreding veroordeling wijziging tenaamstelling octrooi: voldoende inspanningen

 

IEPT20110719, Hof Den Haag, KSI

€ 53.492 schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk lampen. 50% toerekening verkopen aan verwarringwekkende nummering. Winstbegroting € 33.400: 30% directe variabele kosten

 

IEPT20110719, Rb Den Haag, LA Tweez v Invention Works

Modelrecht. Nieuwheidsschadelijke openbaarmaking US 215: Naar voorlopig oordeel moet US 215 worden geacht beschikbaar te zijn gesteld aan het relevante publiek in de zin van artikel 7 van Verordening (EG) 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo). Gelet op US 215 ontberen voorshands Gemeenschapsmodellen 000498225-0004 en 000456660-0001 (voorzover dit betrekking heeft op de pincet) zo niet nieuwheid dan in elk geval eigen karakter.

 

IEPT20110719, Rb Middelburg, Circus Herman Renz v Circus Renz

Verwarringsgevaar Circus Renz: Beide partijen stellen het oudste recht op de naam Renz te hebben en zich derhalve te mogen presenteren als Renz, danwel Circus Renz. Vooralsnog staat door de inschrijving uit 1973 van eiseres in het handelsregister voldoende vast dat zij recht heeft op het voeren van haar naam. De eerste inschrijving van gedaagde dateert van dit jaar. Gebod tot het voeren van de handelsnamen Circus Renz International of Circus Franz Renz.

 

IEPT20110719, Hof Den Haag, Dierenambulance Wassenaar

Ouder handelsnaamrecht niet bewezen: Op grond van het voorgaande komt het hof tot de slotsom dat in ieder geval niet is komen vast te staan dat SDW de handelsnaam voerde, in ieder geval niet vóór 2005, zodat haar conventionele vordering terecht is afgewezen, nu zij immers geen ouder recht op de handelsnaam kan doen gelden dan Dierenzorg. Gebruik naam Dierenambulance Wassenaar niet onrechtmatig

IEPT20110719, Hof Den Haag, Hallmark

Bezwaar tegen deskundige te laat, omdat bezwaar niet eerder bij akte naar voren is gebracht.

 

IEPT20110715, Rb Rotterdam, Het Ketelhuis v Minister van VWS

Parodie op gezondheidswaarschuwing geen verboden tabaksreclame: dat het niet de bedoeling van eiseres is geweest om enige vorm van tabaksreclame te maken, maar om met de poster haar bioscoop en de Nederlandse film te promoten door middel van een - voor de objectieve waarnemer duidelijk als zodanig te herkennen - parodie op (de gezondheidswaarschuwing op) een sigarettenpakje.

 

IEPT20110714, Rb Amsterdam, Westermoskee

Verbod ontwerp voor Westermoskee te realiseren of aan te tasten

 

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

Navullen niet als regel merkinbreuk: dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.

 

IEPT20110714, HvJEU, BNIC

Nietigheid merk met beschermde geografische aanduiding [Cognac] ingeval van commercieel gebruik voor vergelijkbare producten, profiteren of misbruik. Terugwerkende kracht Verordening inzake bescherming geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken  jegens merkinschrijvingen

 

IEPT20110713, Rb Den Haag, Real Networks

Bevel tot voorlopig getuigenverhoor: Real Networks heeft belang bij voorlopig getuigen verhoor: verbeuren van dwangsommen zou kunnen blijken en hoofdprocedure wordt niet vertraagd

 

IEPT20110713, Rb Den Haag, Aerodata v Mzoem

Inbreuk auteursrecht luchtfoto's Aerodata. € 20.404 schadevergoeding: gederfde licentievergoeding en ontbreken naamsvermelding. Niet gebleken dat gebruik in folders is toegestaan onder Google Pro Earth licentie. Nederlands recht van toepassing op handelingen in Nederland.

 

IEPT20110713, Rb Amsterdam, Kerstkaartfoto’s VU

Recht op naamsvermelding natuurlijke maker bij fictief makerschap. € 2.160 schadevergoeding voor opname 36 kerstkaartfoto's in VU Beeldbank zonder licentie en zonder naamsvermelding. Of de foto's veel zijn bekeken en/ of zijn gebruikt acht de rechtbank niet relevant. Bij het aangaan van een licentieovereenkomst voor opname in een beeldbank is de omvang van het gebruik dat van de foto's zal worden gemaakt immers niet bekend.

 

IEPT20110713, Rb Amsterdam, Lakeman v Prometheus

Onrechtmatige aantasting eer en goede naam. Uitgegaan van onjuistheid uitlating “ dat hij minder dan 10% van zijn civiele zaken heeft gewonnen”.  Onrechtmatig handelen uitgever: onvoldoende kritisch en zorgvuldig. Rectificatie met inlegvel of uit handel halen

 

IEPT20110713, Rb Amsterdam , De Taarten Kamer v De Taartenmaker

Handelsnaam De Taarten Kamer niet louter beschrijvend. Taartenmaker niet essentieel voor beschrijven  aangeboden diensten.
Verwarringsgevaar aangenomen

 

IEPT20110712, Rb Zwolle, Food & Fun v Trebs

Reconventie: gebod tot nakoming exclusieve verkoopovereenkomst. Uitleg zuiver commerciele transactie: groot gewicht aan de taalkundige betekenis van de door partijen gehanteerde woorden.Trebs c.s. niet contractueel gehouden distributie-overeenkomsten Food & Fun met derden te respecteren. Geen merkinbreuk door aanbrengen eigen logo – toestemming

 

IEPT20110712, Hof Den Haag, YPM v Yell

Inbreuk walking fingers beeldmerken. Niet aannemelijk dat Yellow Pages ten tijde van inschrijving merk in Verenigd Koninkrijk soortaanduiding was. Aangenomen dat GAT/LuK-regel niet geldt bij voorlopige maatregel.
Gatt-LuK-regel geldt voor alle IE-rechten bedoeld in artikel 22(2) EEX-Vo. Grensoverschrijdende bevoegdheid ex artikel 2 EEX-Vo.

 

IEPT20110712, Rb Den Haag, Kamernet v Kamerenzo

Broncode website auteursrechtelijk beschermd. Inbreuk auteursrecht broncode, ontlening: Voorop staat dat voorshands moet worden aangenomen dat bij het schrijven van de broncode van de website van Kamerenzo gebruik is gemaakt van de broncode van de website van Kamernet. Kamernet heeft in dit verband – onweersproken – aangevoerd dat zeer grote delen van haar broncode terugkomen in de broncode van Kamerenzo, waaronder zelfs delen die geen actieve functie hebben op de website van Kamerenzo.

 

IEPT20110712, HvJEU, L’Oréal v eBay
Geen gebruik merk door beheerder elektronische marktplaats. In beginsel geen gebruik in het economisch verkeer door natuurlijke bij verkoop op elektronische marktplaats. Inbreuk indien verkoopaanbod van of reclame voor niet-Unie waren bestemd is voor consumenten binnen Unie. Demonstratieartikelen: geen in de handel brengen. Verwijderen buitenverpakking inbreuk indien daardoor wezenlijke informatie ontbreekt of bij afbreuk aan reputatie merk. Gebruik merk als trefwoord in reclame voor diensten elektronische marktplaats inbreukmakend wanneer in reclame onduidelijk is of waren afkomstig zijn van de merkhouder of, integendeel, van een derde. Geen aansprakelijkheid beheerder elektronische marktplaats bij ontbreken actieve rol met “notice-and-take-down” beleid. Rechterlijk bevel aan beheerder elektronische marktplaats inzake toekomstige inbreuken mogelijk. Deze bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en mogen geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer scheppen.

 

IEPT20110711, Rb Den Haag, VGB v eBenefits

Overdracht auteursrecht software evident: dat, gelet op de aard en inhoud van de overeenkomst van over-dracht en de gekozen bewoordingen dat zowel RBH als eBenefits met de overeenkomst beoogden het auteursrecht op de Software aan RBH over te dragen. Gebod tot levering software. Belang bij verbod inbreuk EblPro. Exhibitieplicht: onderzoek voldoende onderbouwde mogelijke inbreuken. Bescherming bedrijfsgeheimen: inzage door deskundige

 

IEPT20110711, Rb Almelo, Lierenshop

Inbreukmakend gebruik handelsnaam voor doorlinken sites. Overdracht van in opdracht geregistreerde domeinnaam Lierenshop.nl: De weigering van [gedaagde] om de domeinnaam naar [eiseres] te doen overschrijven maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die [eiseres] op de website kan doen gelden. Het belang van [eiseres] om over de domeinnaam lierenshop.nl te kunnen beschikken is, gelet op al het voorgaande, evident. De enkele dreiging van [gedaagde]  ook al heeft hij ter zitting gesteld een en ander niet zo bedoeld te hebben  om de website op ‘zwart te zetten’ geeft [eiseres] daartoe reeds voldoende belang.
 Geen spoedeisend belang bij overdracht niet gebruikte domeinnaam Winchshop.be

 

IEPT20110708, Rb Den Haag, BUMA v Nederland FM

Embedded link auteursrechtelijke openbaarmaking? Aan de be-antwoording daarvan wordt evenwel niet toegekomen.Geen spoedeisend belang BUMA/Stemra: Tussen partijen staat vast dat [S] reeds in 2001 de website Nederland FM is gaan exploiteren. […].  Gelet op de in r.o. 4.3. t/m 4.5. genoemde omstandigheden, kan niet worden gezegd dat Buma c.s. in deze procedure voortvarend heeft gehandeld.

 

IEPT20110708, Rb Arnhem, Recht in Nederland

Nodeloos grievende publicatie: Het is op zichzelf niet ongeoorloofd dat op een particuliere website kritiek wordt geleverd op een uitspraak van een rechter en/of op het handelen van een bepaald persoon, althans dat een geschil tussen partijen uiteen wordt gezet. [gedaagde] is hier evenwel over de grens van het toelaatbare gegaan, nu hij zich niet heeft beperkt tot zakelijke informatie over het geschil tussen hem en [eiser], maar zich ook persoonlijk in negatieve zin over [eiser] heeft uitgelaten.

 

IEPT20110708, HR, Thuiskopie

Overtreding wettelijke licentie thuiskopie rechtvaardigt verbod in kort geding

 

IEPT20110707, Rb Amsterdam, Mills v VIP

Risico inbreuk bij inkoper kleding: ook als VIP Denim, zoals zij stelt, er bij haar leveranciers op heeft aangedrongen dat voldaan moet worden aan de wettelijke vereisten inzake de intellectuele eigendom is dat het geval. Belang bij verbod; niet tekenen onthoudingsverklaring. Toewijzing nevenvorderingen

 

IEPT20110706, Rb Den Haag, Toll Collect v Papst.

Inbreuk octrooi: betekenis tolbewijs: Onder het begrip ‘tolbewijs’ moet naar normaal spraakgebruik worden verstaan een bewijs dat tol is betaald. Van deze betekenis is uit te gaan nu het Octrooi onvoldoende aanknoping biedt voor een afwijkende betekenis. Geen afstand van c.q. verlies van het recht het Ne-derlands octrooi te handhaven. Nieuwheidschadelijke openbaarmaking (deel). Geen afstand van c.q. verlies van het recht het Ne-derlands octrooi te handhaven

 

IEPT20110706, Rb Zwolle, Garagebedrijf
Afbreken duurzaam bedrijfsdebiet met behulp van vertrouwelijke informatie niet aannemelijk gemaakt

 

IEPT20110706, Rb Utrecht, FrieslandCampina v Natuurhoeve

Geen overeenstemming met Mona-verpakkingen: Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van afbeelding 2 is de om de bovenkant en voorzijde  van de beker gevouwen  wit/grijs gekleurde kartonnen clip met daarop zowel op de bovenzijde als de voorzijde de grafische elementen "Mona" in de kleur wit op rood. Die kartonnen  clip is enigszins vierkant van vorm, waardoor  de helft van de verpakking visueel  vierkant oogt. Dat bestanddeel  ontbreekt volledig  bij de onder 2.4. afgebeelde tekens. Bescherming voor merk zoals gedeponeerd. Geldige vormmerken.

 

IEPT20110706, Rb Den Haag, Sandoz en Stada v AstraZeneca

Nexium octrooi geldig: Inventieve gebruiksconclusies: Dit alles brengt de rechtbank dan ook tot het oordeel dat Andersson (1990a) niet kan gelden als een aansporing voor de vakman om, op het voetspoor van de in die publicatie beschreven onderzoeksmethode, met reasonable expectation of success te onderzoeken of de interindividuele variabiliteit enantio-specifiek was. Het ontbreekt de gemiddelde vakman aan motivatie om deze mogelijke onderzoeksrichting in te slaan gegeven de problematische industriële beschikbaarheid van voldoende zuivere enantiomeren van omeprazol. Voorts is het onderzoek, gegeven de analyseproblematiek, niet als routinematig aan te merken. Inventieve stofconclusies. Nawerkbaarheid. Geen toegevoegde materie.

 

IEPT20110706, Rb Breda, Van Hasselt v CDA

Schadevergoeding: € 450 licentievergoeding en immateriële schade.
€ 2.489 proceskosten redelijk en billijk.

 

IEPT20110706, Rb Den Haag, Epson v Pelikan

Onvoldoende onderbouwd dat Pelikan in Nederland inbreukmakende handelingen verricht; Peli-kan heeft terecht aangevoerd dat de onder 1-5 hier-voor genoemde omstandigheden niet de conclusie kunnen dragen dat zij de cartridges in Nederland verhandelt, heeft verhandeld of enige andere voor-behouden handeling daarmee heeft verricht of dreigt te verrichten. Geen van de door Epson ge-stelde omstandigheden wijst ondubbelzinnig naar Pelikan als verantwoordelijk voor de Nederlandse handel in de cartridges. Schorsing nietigheidsprocedure hangende oppositie bij EOB.

 

IEPT20110706, Rb Den Haag, Stolze v Willburg

Slaafse nabootsing: Geen onderscheidend vermogen Easy Max. Compatibiliteitseisen: Bij de beoordeling van de vraag of Willburg onrechtmatig jegens Stolze handelt met haar transportband dient immers tevens in aanmerking te worden genomen het naar het oordeel van de rechtbank gerechtvaardigd belang van Willburg om een transportband aan haar afnemers te kunnen leveren die kan worden gekoppeld aan de Easy Max transportband(en) die Willburg ten tijde van de samenwerking met Stolze aan hen heeft geleverd. Geen misbruik van procesrecht.

 

IEPT20110705, Hof Amsterdam, Maas v Armada

Flodderformat zelfstandig werk voorafgaand aan latere verfilmingen. Maas is maker en enig auteursrechthebbende van het Flodderformat. Geen door Maas opgewekte schijn van beschikkingsbevoegdheid FFF – curator inzake Flodderformat; onderzoeksplicht. Artikel 3:88 BW beschermt niet tegen beschikkingsonbevoegdheid curator inzake Flodderformat wegens ontbreken eerdere overdracht

 

IEPT20110705, HvJEU, Edwin v BHIM

Nietigverklaring woordmerk Elio Fiorucci wegens strijd met recht op naam, ruime uitleg: Wat de formulering van deze bepaling betreft, dient te worden opgemerkt dat de woorden „recht op de naam” geen enkele steun bieden aan de door rekwirante voorgestelde restrictieve uitlegging, vol-gens welke deze bepaling enkel betrekking heeft op dit recht als een kenmerk van de persoonlijkheid en niet op de vermogensrechtelijke exploitatie van de naam.

 

IEPT20110705, Hof Leeuwarden, Liv Oost v Previtas

Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam maar als internetadres: dat de domeinnaam door Liv Oost slechts ge-bruikt wordt om klanten te informeren met betrek-king tot de overname van Previtas B.V. door Liv Oost en de naamswijzing. Dergelijk gebruik van de domeinnaam is naar het voorlopige oordeel van het hof slechts aan te merken als een gebruik als adres of vindplaats op internet, en gelet op de inhoud van de website niet tevens als handelsnaam. Belang zonder normschending geen grond voor overdracht domeinnaam

 

IEPT20110705, Hof Den Haag, Boston Scientific v Orbusneich

Grensoverschrijdend verbod en bevoegdheid: Onderscheid tussen (a) bevoegdheid om kennis te nemen van vordering en (b) bevoegdheid om gedaagde te veroordelen inzake buitenlandse hande-lingen Allereerst dient te worden onderscheiden tussen de be-voegdheid om kennis te nemen van een vordering tot het opleggen van een grensoverschrijdend verbod (de rechtsmacht) en de ‘bevoegdheid’ om de gedaagde daadwerkelijk te veroordelen tot het verrichten of nala-ten van bepaalde handelingen in het buitenland (de zogenaamde Interlas-leer). In het kader van dit bevoegdheidsincident gaat het uitsluitend om de eerste vraag. Rechtsmacht ex art. 2 EEX-Vo schept territoriaal onbeperkte bevoegdheid. Territoriaal beperkte rechtsmacht ex artikel 5(3) EEX-Vo en artikel 6(e) Rv

 

IEPT20110705, Rb Den Haag, G-Star v C&A

Verband en ongerechtvaardigd voordeel D STR en G-Star: Zij heeft kennelijk gepro-beerd zoveel mogelijk tegen het merk G-STAR en de daaronder aangeboden waren aan te kruipen, teneinde het G-STAR merk bij het relevante pu-bliek in gedachten op te roepen om daarmee haar eigen waren aantrekkelijker te doen voorkomen. Daarmee profiteert C&A van de populariteit en aantrekkingskracht van het G-STAR merk. Geen mogelijk inbreukmakende handelingen door Cofra als domeinnaamhouder website.

 

IEPT20110705, HR, Valse merkkleding
Identificatie door deskundige getuige – objectief waarneembare kenmerken; moet het aangevallen oordeel van het Hof aldus worden verstaan dat het daarmee, zij het in minder gelukkige bewoordingen, tot uitdrukking heeft gebracht dat het hier gaat om bevindingen van een deskundige getuige, gedaan op grond van diens ervaring op het gebied van valse merkkleding.

 

IEPT20110705, Hof Den Bosch, Eestairs v Dirrix

Gevouwen trap van stripstaal auteursrechtelijk beschermd – niet technisch bepaald of gebruikelijk. Zo verwatering auteursrecht al mogelijk is, is daarvoor onvoldoende gesteld. Rechthebbende: geen ontwerp onder leiding en toezicht van een ander

 

IEPT20110705, Hof Amsterdam, B&L v GWI

Onrechtmatig beslag en monsterneming ex artikel 1019b Rv op basis van kwekersrechtaanvrage: Geen recht op schadevergoeding ter zake van winstderving als gevolg van wanprestatie

 

IEPT20110701 Rb Den Haag, C&A v G&A Design

Verwatering C&A-merken door gebruik G&A Design voor identieke waren: Naar voorlopig oordeel kan C&A zich op grond van artikel de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE verzetten tegen het gebruik van het teken G&A DESIGN door [Gedaagde] op zijn producten omdat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken. Inbreukmakende handelsnaam G&A Design.