Juni 2011

Print this page

IEPT20110630, Hof van Justitie EU, Wamo v JBC

Algemene verbod op aankondiging prijsverminderingen tijdens sperperiode niet toegestaan: dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken aldus moet worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die op algemene wijze aankondigingen van prijsverminderingen en suggesties daarvan tijdens de sperperiode verbiedt, voor zover deze bepaling de bescherming van de consumenten beoogt. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of zulks het geval is in het hoofdgeding. Werking richtlijn oneerlijke handelspraktijken beperkt tot consumentenbescherming.

 

IEPT20110630, HvJEU, VEWA v België

Leenrechtvergoeding dient rekening te houden met aantal uitleningen: Artikel 5, lid 1, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, verzet zich tegen een wettelijke regeling als die in het hoofdgeding, die een stelsel invoert waarbij de vergoeding die bij openbare uitlening aan de auteurs verschuldigd is uitsluitend wordt berekend op basis van het aantal in de openbare instellingen ingeschreven leners en een per jaar per lener vastgesteld forfaitair bedrag.

 

IEPT20110629, Rb Amsterdam, Internationale rechtsmacht en monsterneming

Nederlandse rechtsmacht inzake maatregelen voor buitenlandse inbreuk vooralsnog aangenomen – prejudiciele vragen ? Driegende inbreuk aannemelijk. Beperkte monsterneming toegestaan, geen bewijsbeslag en beschrijving toegestaan

 

IEPT20110629, Rb Amsterdam, Lako Kennels v TROS

€ 505.579 schadevergoeding wegens onrechtmatige uitzending: Hetgeen in de tussenvonnissen en in onderhavig vonnis is overwogen en geoordeeld, leidt ertoe dat Tros zal worden veroordeeld tot betaling aan Lako Kennels c.s. van EUR 505.579.

 

IEPT20110629, Rb Utrecht, Gielissen v Qbtec

Geen makerschap wegens leiding en toezicht na ontwerp bij wege van “pitch”. Maatstaf inbreuk: totaalindrukken. Inbreuk op basis van overname deel elementen: dat bij vergelijking van de hieronder weergegeven afbeeldingen geconcludeerd moet worden dat deze auteursrechtelijk relevante elementen in zodanige mate door Qbtec zijn overgenomen, dat sprake is van een overeenkomende totaalindruk.

 

IEPT20110629, Rb Breda, Cozzmoss v Richards

Geen persexceptie voor website financieel dienstverlener – schadevergoeding € 3.319,66.

 

IEPT20110629, Rb Arnhem, Ronde van Nederland

Onrechtmatig gebruik maken infrastructuur en goodwill Ronde van Nederland door Eneco: Zij heeft vervolgens bij het organiseren van de Benelux Tour 2009 gebruik gemaakt van de met name door de stichting in de loop der jaren opge-bouwde infrastructuur van de Ronde van Neder-land, bestaande uit relaties en contacten van de stichting, alsmede de door de stichting opgebouwde kennis, waarbij moet worden aangenomen dat deze infrastructuur ook een bepaalde waarde vertegen-woordigt. Eneco heeft voor (het gebruik van) deze infrastructuur geen enkele vergoeding aan de stich-ting/ICSO willen betalen. Geen exclusief recht op Protour licenties.

 

IEPT20110629, Rb Arnhem, FCF v Curator

Pandrecht op merknaam: Artikel 58 Fw van toepassing op pandrecht op merkenrecht: Die conclusie brengt met zich dat de curator met een beroep op art. 58 Fw over kon gaan tot verkoop van de merknaam, nadat aan FCF een redelijke termijn was gesteld om zelf tot verkoop daarvan over te gaan. Waardebepaling Beneluxmerk t.o.v. buitenlandse merken: De rechtbank is van oordeel dat voor de waardering van het merkenrecht van Kinzo in de Benelux ten opzichte van dat merkenrecht in de andere landen, aangeknoopt kan worden bij de omzet van dat merk in de Benelux en de andere landen. Dit vormt naar het oordeel van de rechtbank de meest objectieve maatstaf.

 

IEPT20110629, Rb Den Haag, Utexbel v A-Industries

Octrooi-inbreuk onvoldoende onderbouwd: Utexbel heeft tegenover de betwisting door gedaagden onvoldoende onderbouwd gesteld dat zich daadwerkelijk een siliconenelastomeer in de overalls bevindt. [...] ten grondslag dat de geoctrooieerde werkwijze noodzakelijkerwijs moet zijn gevolgd wil A-Industries kunnen voldoen aan de in het programma van eisen opgenomen norm van 200 mg/m2 permetrine na 100 wasbeurten (zie r.o. 2.5 hiervoor). Niet is echter komen vast te staan dat door toepassing van de stand van de techniek (een oplossing van permetrine met een acrylaatbinder) die norm niet ook reeds kan worden behaald

 

IEPT20110629, Rb Amsterdam, Ajax

Rood-wit merken Ajax nietig: De inschrijving is in beide gevallen niet duur-zaam, want het depot kan verkleuren, terwijl de aanduidingen 'wit' en 'rood' te algemeen zijn. Ongeoorloofde navolging Ajax merchandise-artikelen: In het onderhavige geval zijn er echter de nodige bijkomende omstandigheden die maken dat de wijze waarop L dit doet, onrechtmatig jegens Ajax is te oordelen.

 

IEPT20110628, Hof Den Haag, Stichting Leenrecht v VOB

Verlenging uitlening is geen nieuwe uitlening. Uitlening is, zo blijkt uit de VRL (zie hiervoor, rov. 8), alsook uit de hiervoor aangehaalde bepalingen van de Aw (vergelijk ook artikel 15g Aw), een rechtshandeling, waarbij het werk voor een beperkte tijd aan een bepaalde persoon uit het betreffende publiek ten gebruik wordt afgestaan. Verlenging is, gelet op het voorgaande, niet als een, in het kader van het communautaire begrip 'uitlening' relevante nieuwe rechtshandeling aan te merken. De periode van verlenging valt immers onder de 'beperkte tijd' gedurende welke een gebruiker het werk tot zijn (feitelijke) beschikking krijgt. Uitleg getoetst aan drie-stappentoets

 

IEPT20110628, Rb Rotterdam, NAP v Jet Cars
Nationale Auto Pas bekend merk: aangenomen dat het merk Nationale Auto Pas goed bekend is binnen in ieder geval de doelgroep van NAP (kopers en verkopers van tweedehands auto's). Ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan reputatie.

 

IEPT20110628, Hof Den Haag, Fysio-Reeuwijk

Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam: Uit de overlegde bescheiden blijkt dat Hartog en Keulen zich in advertenties, afsprakenkaartjes, briefpapier, de telefoongids, de Reeuwijkse gemeentegids, de Reeuwijkse (sport)presentatiegids, documenten zoals een kwaliteitsjaarverslag en een zorgplan, en in reclame langs het sportveld, steeds presenteert onder de naam ‘[appellante]’ (dan wel – in enkele gevallen – onder de eigennamen [appellante]). De domeinnaam ‘fysioreeuwijk.nl’ is daarbij steeds opgenomen als contactgegeven, vrijwel steeds naast andere contactgegevens zoals emailadres, adres, telefoonnummer e.d.

 

IEPT20110627, Rb Breda, Dreamgirl v Benstout

Inbreuk auteursrecht foto’s: Vastgesteld kan dus worden dat de foto's van eisers zonder toestemming van eisers door Benstout op de website benstout.nl zijn geplaatst. Dit levert dan ook in beginsel een inbreuk op door Benstout op de aan de eisers toebehorende auteursrechten.

 

IEPT20110627, Rb Maastricht, Liegende Juristen

Onrechtmatig negatief waardeoordeel: Het antwoord op de vraag of dit openbaar maken van een negatief waardeoordeel onrechtmatig is, is niet afhankelijk van een oordeel over de juistheid van de eraan ten grondslag gelegde feiten. Het gaat om "klein leed". Onder deze omstandigheden, bijkomende  intentie en verwachting van H om V schade te berokkenen, is de website onrechtmatig te achten.

 

IEPT20110624, Rb Amsterdam, The All Blacks v Radio 538

TURN UP THE BASS mist onderscheidend vermogen als merk – geen herkomstaanduiding. Geen slaafse navolging TURN UP THE BEACH

 

IEPT20110624, HR, Versilia

Cassatieberoep verworpen: De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet no-pen tot beantwoording van rechtsvragen in het be-lang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 

IEPT20110624, Rb Amsterdam, Pretium v Telegraaf 

Uitgebreide rectificatieverplichtingen voor Krant, Website, Mobi, Facebook en Twitter. Geen plaatsing Pretiumlogo in rectificatie. Vordering tot wijziging "alle" links niet toewijsbaar. verwijderen reacties bezoekers op sites en Twitter. Verzoek tot verwijdering uit Cache-archieven Google, Yahoo en Bing.

 

IEPT20110622, Rb Den Haag, Nefertete v Bogár

Handelsnaam Beauty Center Bogár inbreukmakend: Niet toegestaan beschrijvende aan duiding beauty center te verbinden aan handelsnaam Bogár. Geen merkinbreuk: Niet aannemelijk is geworden dat de handelsnaam buiten een straal van 5 km rondom het winkelcentrum het merk in gedachten oproept.

 

IEPT20110622, Rb Den Haag, Danisco v Novozymes

Octrooi geldig & inbreuk: Context gebonden uitleg mogelijk nieuwheidsschadelijke openbaarmaking: de wijze waarop de gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, de kenmerkende maatregel van conclusie 1 van het octrooi zou begrijpen. De conclusie van een octrooi dient immers ook in het kader van de nieuwheid contextgebonden te worden gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen. Inbreuk: uitleg kenmerk op basis van beschrijving en volgconclusies.

 

IEPT20110622, Rb Middelburg, LVP v TEZ

€ 17.554 schadevergoeding wegens virtualisatie software in strijd met licentie. Het ligt voor de hand bij de begroting van de schade aansluiting te zoeken bij de offerte van LVP van 4 november 2008, welke naar de rechtbank begrijpt bij acceptatie door TEZ tot een vergelijkbaar resultaat zou hebben had geleid met de door TEZ zelf gerealiseerde virtualisatie. De schade van LVP kan dan gesteld worden op het bedrag dat zij in dat geval van TEZ zou hebben ontvangen, namelijk € 17.554, .

 

IEPT20110622, Rb Den Haag, Thuiskopie

Veroordelingen voor totaal  € 845.000 aan thuiskopievergoedingen. Geen bewijs inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Geen volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv n bij incasso thuiskopievergoeding: omdat de handhavingsrichtlijn niet van toepassing is op procedures zoals de onderhavige zaak, die uitsluitend gaan over de inning van thuiskopievergoedingen.

 

IEPT20110622, Rb Utrecht, SVT v Mediq en Mediveen

Mediq-logo en huisstijl auteursrechtelijk beschermd. Toerekenbare tekortkoming licentie door toestemming aan buitenlandse vennootschappen. Gerechtvaardigde opzegging licentie per 11 november 2009. Contractuele boete van € 1,8 miljoen verschuldigd.

 

IEPT20110622, Hof Den Haag, Gezagsverhouding Gouden Kooi

Gezagsverhouding: dat [A], teneinde het programma conform zijn format en spelregels te realiseren, instructies kon geven en maatregelen kon nemen. Een en ander constitueert een gezagsverhouding, zoals die bij een dienstbetrekking gebruikelijk is. Dat de deelnemer aan het programma binnen deze ge-stelde kaders een ruime vrijheid van handelen had, doet aan voormeld oordeel niet af en is overigens niet onge-bruikelijk in hedendaagse arbeidsverhoudingen.

 

IEPT20110621, Hof Den Haag, Scafom v WL

Nieuwheidsschadelijke openbaarmaking geoctrooieerde steigerkop voor prioriteitsdatum: Nu de werknemers en klanten van Woeste alsook de werknemers en klanten van de 'derde bedrijven' niet tot geheimhouding/vertrouwelijkheid waren gehouden, en deze groepen van personen, vanwege de grootte en de willekeudigheid van de samenstel-ling daarvan, (ieder voor zich) als 'leden van het publiek' als bedoeld in […] de EPO-Guidelines moe-ten worden beschouwd, voert al het voorgaande tot de slotsom dat de geoctrooieerde vinding voor de prioriteitsdatum van EP 516 openbaar toegankelijk is geworden.

 

IEPT20110617, Rb Den Haag, Foto getuige

Gebruik ongebalkte foto’s bedreigde getuige onrechtmatig: In het kader van de vereiste afweging acht de voorzieningenrechter in het bijzonder van belang dat aan eiser de status van bedreigde getuige is verleend en dat hij is opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma.Het argument van gedaagde dat het portret van eiser reeds sinds 12 maart 2009 voor een ieder beschikbaar is geweest via het internet, is onvoldoende overtuigend, [...]. Aannemelijk is weliswaar dat zijn portret bij enkele van zijn 'vijanden' bekend is, maar dat geldt niet voor al zijn potentiële vijanden.

 

IEPT20110616, Rb Amsterdam, Boszhard v VARA

Onrechtmatige publicatie: vergelijking met Mladic onnodig grievend. het belang van Boszhard om hiervan verschoond te blijven in dit geval zwaarder weegt dan het aan de vrijheid van meningsuiting ontleende recht van de VARA om satirisch commentaar te geven op gedragingen van bekende Nederlanders. Ook als column onnodig grievend. Niet onrechtmatig jegens TROS als werkgever.

 

IEPT20110616, HvJEU, Thuiskopie v Opus

Privégebruiksvergoeding: Eindgebruiker schuldenaar billijke compensatie voor privégebruik. Aan lidstaten toegesteaan stelsel van privé-gebruikvergoedingen in te voeren indien verrekenbaar in eindgebruikersprijs. Bij stelsel privégebruikvergoedingen dient lid-staat ontvangst billijke compensatie door auteurs zeker te stellen. Plaats van vestiging verkoper niet relevant voor resultaatsverplichting lidstaat.Toegestaan nationaal recht zo uit te leggen dat bij onmogelijkheid van incasso bij de koper de handelaar de schuldenaar is

 

IEPT20110616, HvJEU, Union Investment Privatfonds v UniCredito

Ontvankelijkheid; beoordeling verwarringsgevaar is feitenkwestie, maar niet-inaanmerkingneming van alle betrokken omstandigheden voor verwar-ringsgevaar levert onjuiste rechtsopvatting op. UNI-seriemerken: oordeel Gerecht over ontbreken associatie met oudere UNI-seriemerken en gevaar voor verwarring onvoldoende onderbouwd en onderzocht.

 

IEPT20110615, Rb Amsterdam, Mediavacature v Mediavacatures

Mediavacatures.nl inbreukmakende handelsnaam op mediavature.nl. Enkel gebruik domeinnaam mediavacatures.nl met handelsnaam M/V Jobs niet onrechtmatig: Deze domeinnaam wordt, aldus gedaagden, thans enkel "in de lucht gehouden" voor het doorlinken van geïnteresseerde internetbezoekers naar de website van gedaagden waar zij vanaf 11 mei 2011 onder de handelsnaam M/V Jobs actief zijn.  Twitteraccount@mediavacatures niet onrechtmatig:

 

IEPT20110615, Rb Utrecht, Persoonsdomeinnaam

Staking executie : domeinnaam is mogelijk niet hetzelfde als website. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat [H] c.s. voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de begrippen website en domeinnaam, zowel feitelijk als juridisch, een andere betekenis toekomen. Nu het dictum van het vonnis van 23 juni 2010 (zie 2.5) spreekt over de website [K].nl, is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter-in tegenstelling tot hetgeen [K] stelt- (voor [H] c.s.) ruimte voor redelijke twijfel of daarmee (ook) de domeinnaam [K].nl is bedoeld.

 

IEPT20110615, Rb Utrecht, Adventure Bags v Kruidvat

Schadevergoeding Kruidvat € 548.713. . Algemene voorwaarden Kruidvat van toepassing. Toerekenbaar niet nakomen garantieverplichting Adventure Bags. Gerechtvaardigde ontbinding overeenkomst – betaling € 307.317 afgewezen. Vordering Kruidvat € 548.713. Verrekening mogelijk. € 4 per product geen irreëel schikkingsbedrag met Oilily. Terugwerkende kracht herziening ex parte bevel: dat aan de herziening van een ex parte bevel terugwerkende kracht toekomt, zodat daardoor de grondslag ontvalt aan eventuele op grond van dat bevel verbeurde dwangsommen.

 

IEPT20110614, Rb Amsterdam, Hema v Albert Heijn

Geen persoonlijk stempel etui: dat de voornaamste kenmerken van het etui, te weten de vorm, de rits, de vouw aan de zijkanten en het lipje geen oorspronkelijk karakter hebben en niet het persoonlijk stempel van de maker dragen. De uitvoering van het Hema-etui in de zilveren leatherlook met de lichtgrijze rits en het lichtgrijze lipje draagt evenmin een persoonlijk stempel van de maker.  Geen slaafse nabootsing: Geen onderscheidende etui.

 

IEPT20110610, Rb Almelo, Traveleventgroup v Rent-a-Tent

Overeenstemming Noa Vakantie en ViaNoa: dat de totaalindruk van het teken en het merk, globaal beoordeeld, zodanig is dat er sprake is van een teken dat grotendeels overeenstemt met het merk. Inbreukmakende handelsnaam ViaNoa.

 

IEPT20110609, HvJEU, Alter Channel

Sluikreclame: bedoeling om reclame te maken: dat de bedoeling om sluikreclame te maken ook aanwezig kan zijn indien er geen geldelijke of andere vergoeding tegenover staat

 

IEPT20110609, Rb Middelburg, Minister van Defensie

Auteursrecht op kaart: De informatie gevraagd in punt 15 betreft een kaartcoördinaat. Deze kaart is wel aanwezig op het Ministerie van Defensie, maar het auteursrecht van de kaart behoort toe aan de regering van de Verenigde Staten van Amerika. Van die zijde heeft verweerder geen toestemming gekregen om de kaart openbaar te maken. Dus op zichzelf is de weigering van verweerder gerechtvaardigd.

 

IEPT20110608, Rb Haarlem, Medec v EJW

Geen gebruik handelsnaam in Nederland: Geen gebruik handelsnaam Medec door Endomed: dat Endomed producten met de naam Medec aan de man heeft gebruikt. Geen exclusief gebruik in Nederland van de handelsnaam Medec door Medec Benelux: Daarbij is mede van belang dat Medec Benelux nimmer in het geweer is gekomen tegen de door Medicare reeds sedert 2002 geëxploiteerde website medec.nl, welke website sinds 2010 ook door EJW wordt gebruikt.

 

IEPT20110608, Rb Amsterdam, Dietwee v Nuna
Geen overdracht auteursrecht via e-mails zonder elektronische handtekening. Nuna geen rechthebbende krachtens artikel 8 Aw: Artikel 8 Auteurswet bevat een vermoeden van makerschap en geeft aanvullend recht. Onbeperkte licentie tot gebruik brand identity – Direction1, niet ter zake van brand concept en Direction 2

 

IEPT20110608, Rb Haarlem, Masterfile

Inbreukverbod vordering van onbepaalde waarde – rechtbank bevoegd: er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de vordering tot staking van iedere inbreuk op de auteursrechten van Masterfile, onder verbeurte van een dwangsom, geen hogere waarde vertegenwoordigt dan EUR 5.000,00. Dit leidt ertoe de kantonrechter niet bevoegd is om de onderhavige zaak te behandelen en te beslissen.

 

IEPT20110608, Rb Den Haag, AHD v KvK

Misbruik van identiteitsverschil?: niet kan worden afgeleid dat X volledige of over-heersende zeggenschap heeft over de Belgische ven-nootschap en al helemaal niet dat dat het geval zou zijn met betrekking tot de Engelse vennootschap.

 

IEPT20110608, Rb Den Haag, Koro v Gebr. Kraaijeveld
Inbreuk octrooi: geen voorgebruik, geen opeising. Koro merkhouder; machinenamenmerken niet beschrijvend. Slaafse nabootsing topdrain en recycling dresser.

 

IEPT20110609, Rb Den Haag, NTT v Boretti

Geen inbreuk auteursrecht tuinmeubel: andere totaalindruk: Van belang daarbij zijn onder meer het afwijkende materiaalgebruik, de toepassing van metalen (Luxius) versus houten (Boretti) deur en ladefronts en de afwijkende indeling van de kastjes aan weerszijden van het fornuis (bij Boretti ontbreekt het wijnrek, waardoor het combinatiemeubel ook minder asymmetrisch is dan het Luxiusmeubel). Geen merkinbreuk: “te combineren met Boretti M-System elementen”.

 

IEPT20110608, Rb Breda, Dyon Caractère
Uitleg licentie: Dyon had niet het recht om buiten [eiser] om blow-ups te maken van een tweetal foto’s om daarmee reclame te maken. Geen portret in opdracht van de modellen: Het beroep van Dyon op het bepaalde in art.19 Aw. treft geen doel. Weliswaar zullen op de foto’s twee modellen afgebeeld staan, de opdracht om de foto’s te maken is niet van hen afkomstig. De foto’s zijn ook niet gemaakt om de modellen te portrette-ren, maar om de door hen gedragen kleding te tonen.

 

IEPT20110607, Rb Amsterdam, Cleonice v Digikeur

Onrechtmatig gebruik “het Webshop Keurmerk”: wijze waarop Digikeur klanten heeft benaderd is misleidend. Digikeur creëert in haar berichten onduidelijkheid over aard en herkomst van het door haar aangeboden keurmerk voor webshops, haakt daarmee aan bij de bekendheid die het keurmerk van SWK gezien het aantal aangesloten winkels heeft verkregen en probeert daarvan profijt te trekken. Geen inbreuk beeldmerk: onvoldoende overeenstemming. Geen inbreuk beeldmerk door woordelement Webshop Keurmerk. Status voorlopig geweigerd merk.

 

IEPT20110607, Rb Amsterdam, Bagels & Beans

Ontbinding franchiseovereenkomst wegens verzuim: niet voldoen aan hygiëne-eisen en tot tweemaal toe verhinderen hernieuwde inspectie. Spoedeisend belang: Het spoedeisend belang volgt uit de aard van de vordering die voortvloeit uit de ontbinding van de franchiseovereenkomst. Bovendien is aannemelijk dat Bagels & Beans grote (reputatie)schade zou kunnen lijden als één van haar franchisenemers niet goed zou scoren op het gebied van de hygiëne.

 

IEPT20110607, Hof Den Bosch, Shoetime

Geen verwarringsgevaar bij wegdenken domeinnaam: verschillende plaats van vestiging en aard ondernemingen. Gebruik domeinnaam leidt niet per se tot landelijke bekendheid en bescherming handelsnaam. Het enkele feit dat de domeinnaam verwarring kan doen ontstaan is evenwel onvoldoende voor het opleggen van het verbod van artikel 5 Hnw. Verwarringsgevaar door slordig lezen verdient geen bescherming. Verwarringsgevaar bij raadpleging handelsregister niet relevant. Gebruik Shoetime als handelsnaam

 

IEPT20110606, Rb Den Haag, Yellow Pages v YPM

Verbod inbreuk Walking Fingers merk in Canada. Geen verbod Yellow Pages: mogelijk beschrijvend in Canada. Canadees recht: lex loci protectionis.

 

IEPT20110601, Rb Den Haag, Converse v Curator Sporttrading cs

Geen verbod op gebruik bedrijfsvertrouwelijke informatie omdat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat de curator daarmee onrechtmatig jegens Converse zou handelen. Dat is afhankelijk van de aard van de informatie terwijl daarnaast, afhankelijk van de concrete omstandigheden, aan de zijde van de curator een rechtvaardigingsgrond zou kunnen bestaan om de informatie in de inbreukprocedures in te brengen, ook al zou die informatie vertrouwelijk zijn en ook al zou de boedel daarover beschikken doordat zij deze van Van der Kroft heeft verkregen. Geen spoedeisend belang bij inzage bewijsbeslag voor merkinbreuk. Inzage voor vaststellen bedrijfsvertrouwelijke informatie afgewezen: doel beslag beperkt tot vaststellen merkinbreuk, niet voor vaststellen gebruik bedrijfsvertrouwelijke informatie

 

IEPT20110601, Rb Den Haag, Crocs v Calze Del Mondo

Geen verbod modelrechtinbreuk wegens gerede kans van slagen nietigheidsverweer. Inbreuk op auteursrecht inzake model Beach van Crocs: dat – ondanks de op punten afwijkende hielband – de schoen van Calze del Mondo in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het model ‘Beach’ vertoont dat de totaalindrukken die de beide schoenen maken te weinig verschillen om de schoen van Calze del Mondo als een zelfstandig werk aan te merken. Daarom is uit te gaan van ontlening en dus inbreuk op het aan Crocs toekomende auteursrecht. Geen rechtsverwerking Crocs.

 

IEPT20110601, Rb Zwolle, Chip4power

Bevel gebruik domeinnaam en e-mailadres te staken: totdat in rechte is komen vast te staan dat [eiser] en [gedaagde] een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan [eiser] de eigendom van de domeinnaam aan [gedaagde] heeft overgedragen, de voorzieningenrechter [gedaagde] veroordeelt het gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres te staken.

 

IEPT20110601, Rb Breda, Fotodesign

Portret – herkenbaarheid gelaat: dat de technische bewerking niet heeft geleid tot een verminderde herkenbaarheid van het gelaat van [eiser]. Toestemming tot openbaarmaking: de voorzieningenrechter is, met inachtneming van de Haviltex-maatstaf, van oordeel dat [eiseres] hiermee toestemming heeft gegeven voor plaatsing van de foto in de etalage van [gedaagde].

 

IEPT20110601, Rb Haarlem, Handen

Geen toerekenbare inbreuk auteursrecht: Ook betwist hij niet de stelling van [gedaagde] dat [naam] geen enkele claim tegen haar collega [gedaagde] geldend wil maken en niet in deze pro-cedure gemengd wenst te worden.  Het ontgaat de kantonrechter daarom dat en hoe [gedaagde] had moeten begrijpen dat hij auteursrechten van [eiser] had geschonden of had laten schenden.

 

IEPT20110601, Rb Zutphen, Copla v Copla

Inbreukmakende gebruik handelsnaam Copla Holding: Merkinbreuk