Maart 2011

Print this page

IEPT20110331, Rb Amsterdam, WE Brand v MEXX

Geen overeenstemming of verwarringsgevaar ME+XX en ME: het gebruik van het teken ME+XX wijkt zowel visueel, auditief als begripsmatig in zodanige mate af van de merken ME) WE IS ME en WE dat niet aannemelijk is dat verwarringsgevaar te duchten is, daarbij in aanmerking nemende dat MEXX een zeer bekend merk is, dat  zoals onbetwist gesteld  een grotere bekendheid geniet dan het eveneens bekende merk WE, en zeker een grotere bekendheid geniet dan de nog niet normaal gebruikte merken WE IS ME en ME.

 

IEPT20110330, Rb Amsterdam, Xperience v NIPED

Geen auteursrechtelijke bescherming ontwerp preventiebox: De gestelde auteursrechtelijke trekken moeten daarom worden gevonden in de box zelf. Wat de box betreft is de rechtbank niet gebleken dat deze een eigen en oorspronkelijk karakter heeft.

 

IEPT20110330, Rb Den Haag, Pantofola v Rucanor

Pantofola sneakers auteursrechtelijk beschermd. Inbreukmakende gelijkenis: Geoordeeld moet worden dat de hierboven in r.o. 4.13. in het bijzonder genoemde oorspronkelijke trekken van de Pantofola sneaker zo goed als volledig terugkeren in de door Rucanor c.s. verhandelde menuco.  Fictief makerschap sneakers - artikel 8 Aw. MERKENRECHT: Inschrijving vereist voor beroep op merkenrecht. Drie diagonale sterren missen onderscheidend vermogen. Nevenvorderingen: Recall en constatering toegewezen

 

IEPT20110330, Rb Den Haag, Hauni v Spikker

Bewijs wetenschap Hauni – rechtsverwerking octrooi-inbreuk: dat Spikker vervangingsonderdelen voerde die onder de beschermingsomvang zouden (gaan) vallen van (de aanvrage voor) EP 136. Conclusie dat sprake is van rechtsverwerking waar het gaat om de octrooirechtelijke aanspraken van Hauni in Nederland met betrekking tot de door Spikker geleverde PKD-schrapers. Rechtsverwerking octrooi-inbreuk: Nederlands recht in plaats van Duits recht

 

IEPT20110330, Rb Den Haag, Gaastra

Kennis of bewustheid inbreuk niet vereist. Schadestaat: Nu de omvang van het inbreukmakend handelen niet vast staat, kan de rechtbank de door Gaastra c.s. geleden schade thans niet begroten. De vordering tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat is dan ook toewijsbaar. Informatieverstrekking: bevelen aan Gaastra c.s. alle informatie te verstrekken over hetgeen [X] bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de namaakkleding, alsmede de genoten netto winst, op de wijze als in het dictum verwoord.

 

IEPT20110330, Hof Den Bosch, Vervalsingen Kunstwerken

Beroepsmatige handel in 44 valse werken: 11 maanden gevangenisstraf (waarvan 6 voorwaardelijk)

 

IEPT20110330, Rb Amsterdam, RVP v Artemis

Uitgeefovereenkomst: Geen schending verificatieverplichting door X. Dat voor zover X uit hoofde van de overeenkomst al jegens RVP gehouden was mee te werken aan het verificatieproces, niet is komen vast te staan dat zij deze verplichting heeft geschonden, zodat de vordering van RVP voor zover deze is gebaseerd op toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door X niet toewijsbaar is.Onder omstandigheden geen onderzoeksverplichting nieuwe uitgever. Bewerking manuscript auteursrechtelijk beschermd. Een gemeenschappelijk werk. D geen uitvoerder – geen werk onder leiding en toezicht

 

IEPT20110329, Hof Amsterdam, Chocolate King v Dobla

Geen auteursrechtelijke bescherming chocoladevormen. Gebruik geheime productietechnieken of geheime klanteninfomatie niet voldoende aannemelijk zonder raadpleging van deskundigen

 

IEPT20110329, Rb Den Haag, Dekker v Bakker  
Apparaatgerichte leer: Geen modelrechtelijke of auteursrechtelijke bescherming aluminium kleurige liggers. Resterende uiterlijke kenmerken van het model, geen andere algemene indruk wekken dan klassieke planken tuinschermen die behoren tot het vormgevingserfgoed. Geen slaafse nabootsing: geen eigen gezicht in de markt. Mededeling in nieuwsbrief niet misleidend.

 

IEPT20110329, Hof Arnhem, Dyna Music System v Flauto Forte.
Bestuurder vennootschap niet vrij om concurrerende onderneming in het leven te roepen. Waar tussen partijen vaststaat dat Dyna bovenal was opgericht om de Dyna-fluitkop te exploiteren, brengen de artikelen 2:8 en 2:9 BW met zich dat het [geïntimeerde 1] als bestuurder van Dyna niet vrijstond een rechtstreeks met Dyna concurrerende onderneming in het leven te roepen, hetgeen hij heeft gedaan door zijn vinding in te brengen in Flauto Forte.Aansprakelijk voor schade tot twee jaar na ontslag bestuurder. Aandeelhouder mag wel concurreren met vennootschap. Uitgangspunt dat Flauto Forte rechtsgeldig octrooihouder is bij ontbreken opeising octrooi

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, Xingraphics v Afga

Selectief overleggen delen analyses niet in strijd met artikel 21 Rv. Geen rechtmatig belang ex artikel 843a Rv: In aanmerking nemende enerzijds dat op grond van artikel 21 Rv (of, artikel 843a Rv zelf buiten beschouwing gelaten, enige andere wetsbepaling) Agfa niet verplicht is om de door haar niet-overgelegde analyses en onderzoeken van de FIT-platen in het geding te brengen en anderzijds dat Xingraphics c.s. zelf over die platen beschikken en deze zelf konden (laten) onderzoeken, waardoor van schending van het equality of arms-beginsel niet kan worden gesproken, hebben Xingraphics c.s. naar het oordeel van het hof bij hun vordering op basis van artikel 843a Rv niet een rechtmatig belang.

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, Dramers v Henkel

Vonnissen bekrachtigd: Dit brengt mee dat alle grieven falen en de bestreden vonnissen zullen worden bekrachtigd, met dien verstande dat de rechtbank in het dictum van het eindvonnis het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving MAN’S PERFEKT nietig heeft verklaard, terwijl het gaat om het merk MAN’S PERFECT. Het hof zal deze kennelijke verschrijving verbeteren.

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto
Uitvindingshoogte: overwinnen vooroordeel: Nu in alle documenten geen “pointer” is te vinden dat met succes (homoloog) gemuteerd E.coli dapA dat codeert voor lysine ongevoelig DDPS kan worden verkregen, bestond er een “vooroordeel” tegen het bewandelen van deze weg.  Het is de verdienste geweest van Ajinomoto om toch voor die weg te kiezen. Inbreuk: Op grond van al dit experimentele materiaal maken GBT c.s. naar het oordeel van het hof met de monsters 1016 en 1017 als rechtstreeks verkregen product van een werkwijze volgens conclusie 12 inbreuk op de conclusies 1-4, 11 en 12. TRIPs - bedrijfsgeheimen: Daargelaten of artikel 39 TRIPs al dan niet een duidelijke en onvoorwaardelijke bepaling is die zich voor directe toepassing leent, kan de strekking van deze bepaling worden geacht te zijn geïncorporeerd in artikel 6:162 BW.Diefstal bedrijfsgeheimen niet aannemelijk.

 

IEPT20110329, HvJEU, Anheuser-Busch v Budějovický Budvar

Oppositie op grond van in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatstelijke betekenis (artikel 8(4)GMeV): Gerecht ten onrechte geoordeeld (i) dat de betekenis van het betrokken teken, die niet louter plaatselijk mag zijn, uitsluitend dient te worden beoordeeld op basis van de omvang van het grondgebied van bescherming van dit teken, zonder rekening te houden met het gebruik ervan op dit grondgebied, (ii) dat het voor de beoordeling van het gebruik van dit teken relevante grondgebied niet noodzakelijkerwijs het grondgebied van bescher-ming ervan is, en (iii) dat het gebruik van dat teken niet noodzakelijkerwijs hoeft te hebben plaatsgevonden vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, Thuiskopie

Bewijs verhandeling gegevensdragers en bewijs import. Accountantsverklaring uitvoerbaar bij voorraad. Matiging dwangsommen: Uit de artikelen 16c-16ga Aw vloeit niet voort dat een persoon het importeren of verhandelen van blanco informatiedragers dient na te laten wanneer hij weigerachtig was, is of zal zijn om daarover opgaven of afdrachten te doen of om inzage te geven. Deze bepalingen behelzen - anders dan bijvoorbeeld artikel 7 van de Wet op de Naburige Rechten (WNR) - ook geen verbodsrecht dat herleeft bij niet-betaling. Blanco informatiedragers bevatten immers uit de aard der zaak (nog) geen door een intellectu-eel eigendomsrecht beschermd materiaal.

 

IEPT20110329, Hof Amsterdam, Hedex v AIF

geen slaafse nabootsing: geen onderscheidend vermogen chino-broek: Het hof volgt Hedex niet in haar betoog dat de Traffic-broeken met de genoemde kenmerken een eigen plaats op de markt innemen en onderscheidend vermogen hebben

  

IEPT20110324, Rb Amsterdam, Biotempt

vordering tot verbod om octrooiinbreuk te plegen; Het is aan het bestuur van Biotempt en niet aan [B] c.s. als aandeelhouder van Biotempt om dergelijke vorderingen in te stellen. Geen onrechtmatige emissie. Geen ontbinding Investment Agreement wegens contractuele uitsluiting.
Enkel partij bij overeenkomst tot opzegging gerechtigd

 

IEPT20110324, Rb Amsterdam, Wegener v De Telegraaf

“Dichtbij” mist onderscheidend vermogen als merk. Geen verwarringsgevaar. Geen handelsnaam wegens ontbreken handelsonderneming: Het begrip handelsonderneming kan worden gedefinieerd als een min of meer blijvend georganiseerd verband dat naar buiten optreedt en het oogmerk heeft materieel voordeel te behalen. Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Geen slaafse navolging:
De feiten zijn onvoldoende eenduidig

 

IEPT20110324, HvJEU, Ferrero v BHIM

Bekendheid en onderscheidend vermogen van belang voor verband tussen conflicterende merken, niet voor overeenstemming. Bekendheid en soortgelijkheid irrelevant voor beoordeling overeenstemming.Ook bij overeenstemming met woordmerk, spelen visuele en begripsmatige gelijkenis een rol. Bestaan serie- of familie-merk irrelevant voor beoordeling overeenstemming, wel relevant voor verwarringsgevaar.

 

IEPT20110323, Rb Utrecht, Sifam

De minimis, inbreuk te goeder trouw niet relevant: Dat sprake is van een geringe inbreuk en/of dat [gedaagde] te goeder trouw was, zoals [gedaagde] tevens stelt, is voor toewijzing van de vorderingen niet van belang, omdat de Auteurswet daaraan, in ieder geval voor de toewijsbaarheid van de gevorderde bevelen, geen gevolgen verbindt


IEPT20110323, Rb Amsterdam, Universal v van Hemert

Tekortschieten inspanningsverplichting muziekuitgeverij onvoldoende onderbouwd:  Universal heeft haar stelling dat zij aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, onderbouwd met de hierboven bedoelde specifieke activiteiten en voorstellen ten behoeve van de exploitatie van de muziekwerken van [A] in de periode vanaf juni 2009 tot 20 maart 2010. In het licht daarvan heeft [A] zijn verweer, dat Universal in de uitvoering van die inspanningsverplichting is tekortgeschoten onvoldoende met specifieke feiten en omstandigheden onderbouwd.

 

IEPT20110323, Rb Den Bosch, Converse v Schoenenreus

Deskundigenbericht namaakschoenen: Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het geraden dat het bewijs dat Schoenenreus namaak-schoenen verhandelde, geleverd zal worden door deskundigen. Daarbij denkt de rechtbank aan twee deskundigen. Bewijslast namaak: Het betoog van Converse dat de verklaringen van de merkhouder voldoende zijn om tot namaak te concluderen is in zijn algemeenheid onjuist. Bewijslast ongeoorloofde parallelimport of namaak op Converse. Bedrijfsvertrouwelijke gegevens: summierlijke aanduiding

 

IEPT20110323, Rb Amsterdam, André Rieu v Stijl & Inhoud Media

Commercieel portretrecht weegt in casu zwaarder dan vrije nieuwsgaring. Portretrecht los van auteursrecht op foto. Royalty: Gelet op de hoeveelheid foto’s in de publicatie acht de rechtbank een percentage van 20% van de verkoopprijs niet onredelijk

 

IEPT20110323, Rb Almelo, VLF v Service2media

Onduidelijk wie maker software is: Op grond van het vorenstaande is zonder nadere bewijslevering - waarvoor in kort geding geen plaats is - voorshands met onvoldoende zekerheid vast te stellen hoe de rollen in het creatieve proces tussen partijen waren verdeeld. De samenwerkingsovereenkomst biedt op dit punt geen duidelijkheid, zodat in het beperkte kader van dit kort geding geen uitspraak kan worden gedaan over de vraag aan wie het auteursrecht op de door VLF Networks en Mobile2Morrow - in opdracht van Service2Media - ontwikkelde applicaties toekomt. De vorderingen van VLF moeten daarom worden afgewezen.

 

IEPT20110323, Rb Den Haag, Red Bull v H-West

Benelux merk: verwijzing naar rechtbank Amsterdam: Wat daarvan verder zij, H-West stelt terecht dat het in de dagvaarding gestelde geen enkel aanknopingspunt biedt voor de bevoegdheid van deze rechtbank nu daarin niet meer is te lezen dan dat H-West inbreukmakende producten zou produceren op een (niet nader aangeduide) locatie in Nederland en deze vervolgens verkoopt en exporteert.

 

IEPT20110323, Rb Amsterdam, De Deugd v Sapph

Schadevergoeding auteursrechtinbreuk € 20.500; Het voorgaande leidt tot 213 maal hergebruik, namelijk 63 (zie 2.8.) + 7 (zie 2.10.) + 2 (zie 2.11) + 49 (zie 2.14) + 84 (zie 2.15) =205. Het onweersproken hergebruik in Lyon is daarbij inbegrepen in 2.8. Dit betekent dat de schade van De Deugd als gevolg van de door Sapph gemaakte inbreuk op het auteursrecht van De Deugd door werken van De Deugd te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het werk was uitgeleverd wordt

 

IEPT20110322, Rb Den Haag, Premier League & UFA v Myp2p

Onrechtmatig: structureel faciliteren van auteurs-rechtinbreuk door derden. Geen mededeling aan het publiek; geen doorgifte van signaal door MyP2P. Toepasselijk recht: marktregel. Gelijkheidsvermoeden vreemd recht.

 

IEPT20110322, Hof den Bosch, Rucanor v Jascal

Vadim-schoen auteursrechtelijk beschermd: Dat voldoende oorspronkelijke elementen zijn aan te wijzen op grond waarvan - ook indachtig het basismodel - de Vadim-schoen als een nieuw oorspronkelijk werk dient te worden beschouwd en dus auteursrechtelijke bescherming toekomt. Geen inbreuk: verschillende totaalindrukken. Geen slaafse nabootsing: Vadim-schoen geen eigen plaats op de markt

 

IEPT20110318, Rb Den Haag, Informa v Multi Tasking

Auteursrechtelijk ex parte verbod afgewezen: Hoge eisen te stellen inzake aannemelijkheid inbreuk en spoedeisend belang. Mede van belang dat tussen verzoekers en gerekwestreerden ter zake de verhandeling van de Cicero software sinds zeer lange tijd een distributieovereenkomst bestaat en zonder het horen van gerekwestreerden in dit geval niet eenvoudig kan worden beoordeeld of de hen verweten handelingen niet bij overeenkomst aan een of meer van hen zijn toegestaan. Conservatoir bewijsbeslag toegestaan: op documentatie inbreuk, waaruit de (omvang van de) inbreuk kan blijken, zoals facturen en correspondentie, en electronische data, niet op source code en informatie omtrent software ontwikkeling

 

IEPT20110316, Rb Den Haag, Lankhorst v Samsonite

Bevoegdheid rechtbank inzake aanspraak op octrooi: Voor zover de vorderingen tegen Corporation zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op de Europese octrooiaanvragen is artikel 3 van het Protocol van toepassing. Dit artikel  houdt in (voor zover hier van belang) dat indien de aanvrager van een Europees octrooi niet in een verdragsluitende staat is gevestigd (zoals Corporation) maar degene die aanspraak op de octrooiaanvraag maakt wel in een verdragsluitende staat is gevestigd (zoals Lankhorst), de rechter van de laatstbedoelde staat bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. Deze rechtbank is op die grond bevoegd van die vorderingen kennis te nemen.

 

IEPT20110316, Rb Zwolle, Volkskrant
€ 285 Schadevergoeding: plaatsen artikel op website

 

IEPT20110316, Rb Almelo, Familienaam

Verbod op voeren familienaam als handelsnaam: Het verweer van [gedaagde] dat hem niet kan worden verboden om zijn eigen naam als handelsnaam te voeren kan hem naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet baten. De werking van artikel 5 Hnw kan immers meebrengen dat een ondernemer niet zijn eigen naam mag gebruiken als handelsnaam voor zijn onderneming. Wel toegestaan is het normale gebruik van de eigen naam ter identificatie van de persoon die de onderneming drijft.

 

IEPT20110315 Hof Amsterdam, H3 Products v Stokke

Technisch en functionele kenmerken niet auteursrechtelijk beschermd. Geen inbreuk auteursrecht: Totaalbeeld van de Carlo wijkt zo zeer af van dat van het (door auteursrechtelijk beschermde trekken bepaalde) totaalbeeld van de Tripp Trapp dat van een relevante overeenstemming geen sprake is.

 

IEPT20110315, Hof Den Bosch, Van Crombruggen v Grand Foodcompany 

Modaliteiten dwangsom: Het hof is van oordeel dat naast de in de wet voorziene gevallen (art. 611d Rv) geen andere beperkingen op de verschuldigdheid van een eenmaal uitgesproken dwangsom kunnen worden geïntroduceerd. De eisen van redelijkheid en billijkheid spelen een rol bij de vraag of zich een situatie van onmogelijkheid in de zin van art. 611d Rv voordoet, maar een afzonderlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid gaat de wettelijke regeling van de dwangsom te buiten. Leveren aan klanten en relaties toegestaan

 

IEPT20110315, Hof Den Haag, Henri Peteri v AB Powerselling

Kokend water: 100°C niet doorslaggevend, maar verwachtingspatroon consument. gaat immers om het verwachtingspatroon van de consument vanuit zijn ervaring met de traditionele middelen om water te verkrijgen dat geschikt is voor de in r.o. 22 genoemde toepassingen.Toepasselijkheid artikelen 6:193a-j BW of art. 6;194 BW? belang in de bewijslast. in beide toetsingskaders is de maatstaf ter beantwoording van de vraag of sprake is van misleidende reclame dezelfde.

 

IEPT20110315, Hof Arnhem, Montis v Het Anker

Charly auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de Charly (Chaplin), zoals hiervoor omschreven, zijn overgenomen in de Twist, Armada, Rio , Twiggy, Bingo en Kira. Bewijslast Het Anker inzake land van oorsprong: Het Anker zal daarom moeten bewijzen dat Nederland voor de Charly als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie moet worden aangemerkt. Slaafse nabootsing - Negatieve reflexwerking auteursrecht: dat  indien op de Charly en de Chaplin geen auteursrecht (meer) rust  de vorderingen van Montis evenmin op grond van slaafse nabootsing kunnen worden toegewezen.

 

IEPT20110315, Rb Den Bosch, APK Autoservice v APK & Autoservice

APK AUTOSERVICE onvoldoende onderscheidend vermogen. Nauwelijks gevaar voor verwarring. Het onderscheidend vermogen is immers met name gelegen in de toevoeging "Brabant", "Hedel", of "Hobo" aan de woordencombinatie "APK Autoservice". Het feit dat verweerder in dienst is geweest van verzoekster maakt dit niet anders.

 

IEPT20110311, Rb Rotterdam, Van Caem v SPI

Opheffing beslag; Transitgoederen: voorshands aannemelijk dat de partij wodka transitgoederen betreft die zijn bestemd voor de ontvanger/geadresseerde in Mongolië. Vervaardigingsfictie mogelijk niet van toepassing: Gelet op de […] genoemde arresten mag ervan worden uitgegaan dat er een gerede mogelijkheid bestaat dat het HvJ de onder 4.8.5 genoemde con-clusie van de AG zal volgen, in die zin dat de ver-vaardigingsfictie, in een situatie als de onderhavige,

 

IEPT20110310, Rb Den Haag, SonySCS v LG

Geen inbreuk octrooi: Sony krijgt als member Blu-ray standaard hoe dan ook licentie. Aangenomen moet dan ook worden dat Sony voorzover zij van LG een licentie behoeft om PS3 consoles op de markt te brengen, deze licentie hoe dan ook zal krijgen. Van inbreuk op de Octrooien van LG is dan geen sprake. De voorzieningenrechter begrijpt dat de Bylaws de strekking hebben de Blu-ray standaard in het voordeel van de Members te commercialiseren (vergelijk Clause 3 en ook Clause 16 lid 4). In beginsel past daar niet bij dat Members elkaar bestoken met inbreukacties in aanloop daartoe als onderhandelingsinstrument worden ingezet.

 

IEPT20110310, HvJEU, Wydawnicza Technopol v BHIM

Cijfers met name geschikt om een kenmerk – c.q. hoeveelheid  te beschrijven: Aangezien dergelijke tekens doorgaans met een getal worden gelijkgesteld, kunnen zij in de handel immers dienen tot aanduiding van met name een hoeveelheid. […]. Vrijhoudingsbehoefte: daadwerkelijk gebruik als gebruikelijke aanduiding niet vereist. Regels voor uitoefening bevoegdheden door BHIM: Het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur moeten samen met het wettigheidsbeginsel worden geëerbiedigd: terecht geoordeeld dat, rekwirante zich niet met succes kon beroepen op eerdere beslissingen van het BHIM teneinde de conclusie ongedaan te maken.

 

IEPT20110309, Rb Den Haag, Yell v YPM

Exclusieve jurisdictie nietigheid nationaal merk-recht: Ten aanzien van de primaire vordering van Yell stelt YPM terecht dat Gat-Luk ook van toepassing is in het geval beroep wordt gedaan op een nationaal merkrecht waarvan de geldigheid wordt betwist. Aanhouding inbreukvordering

 

IEPT20110309, Rb Den Haag, KMI-Music Bank v Staat

Stuiting verjaring: Niet in geschil dat ook een eventuele stuitingshandeling van [eiser] jegens Buma/Stemra tot stuiting van de verjaring van de rechtsvordering jegens de Staat leidt. Geen onrechtmatig voortduren beslag na sepot: Nu het een gecompliceerde materie betreft, in samenhang met het feit dat [eiser] zelf geen pogingen heeft ondernomen de inbeslagname via de geëigende weg op te heffen en [eiser] zelf deels voor het tijdsverloop verantwoordelijk is, komt de rechtbank tot het oordeel dat de Staat niet onrechtmatig heeft gehandeld.

 

IEPT20110308, Rb Arnhem, Crypsys v EN

Overtreding relatiebeding door contact via LinkedIn - € 20.000 boete. Geen overtreding toezegging respectering relatiebeding door werkgever. Geen onrechtmatig profiteren van wanprestatie door werkgever.

 

IEPT20110308, HvJEU, Advies inzake octrooigeschillenbeslechting

Voorgenomen Octrooigerecht onverenigbaar met Europees recht: Ontneming bevoegdheden nationale rechterlijke instanties leidt tot aantasting van bevoegdheden die essentieel zijn voor behoud van de aard van het Unie-recht. Lid-Staten kunnen procedures tussen particulieren niet toekennen aan bij internationale overeenkomst opgericht gerecht

 

IEPT20110308, Hof Amsterdam, Miscea

Recht op ontbinding vaststellingsovereenkomst wegens overtreding concurrentiebeding: Met het concurrentiebeding heeft Miscea haar gerechtvaardigd belang willen beschermen dat de kennis van [appellant] met betrekking tot het onderhavige type van kranen niet ten voordele van concurrenten van Miscea zou worden aangewend. Daarmee is het recht op ontbinding, bij niet nakomen van deze verplichting, in beginsel gegeven. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel.

 

IEPT20110308, Hof Amsterdam, SBS

Uitzending beelden niet noodzakelijk voor maatschappelijke discussie: niet valt in te zien dat uitzending van de litigieuze beeld en geluidsopnamen in enig opzicht noodzakelijk is voor de door Endemol en SBS genoemde maatschappelijke discussie.Portretrecht: het maatschappelijk belang om door middel van uitzending van de met de verborgen apparatuur verkregen beeld en geluidsopnamen van de precieze details van de moorden op de hoogte te worden gesteld, onvoldoende opwegen tegen het belang van [Geïntimeerde] niet herkenbaar in zijn leefomgeving te zien en te horen te zijn.

 

IEPT20110303, Rb Breda, Melan v Team LC Concept

Geen gebruik domeinnaam HappyLights.nl als handelsnaam: De domeinnaam wordt zo niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Inbreuk door afbreuk aan reputatie bekend merk: Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE slaagt. Door de publicatie in VT Wonen is het merk van Melan, met daarin de woorden ,,Happy Lights” bekend bij een aanmerkelijk deel van het geïnteresseerde publiek in een aanmerkelijk deel (Nederland) van het Beneluxgebied. Inbreuk door gebruik trefwoord.

 

IEPT20110303, Rb Amsterdam, Emesa v E
Vakantieveilingen.nl bekend merk: Nu het BBIE heeft besloten het merk in te schrijven omdat Emesa de inburgering voldoende heeft aangetoond, is het aan Bied&Geniet om aannemelijk te maken dat geen sprake is van een bekend merk, en daarvoor heeft zij te weinig aangevoerd. Verwarringwekkende handelsnamen Vakantieveilingen.nl en Vakantieveiling.nl.

 

IEPT20110302, Rb Den Haag, Canusa v Stopaq

Negatief declaratoir in kort geding niet mogelijk: Door vervolgens zonder een bodemprocedure te beginnen een bevel tot gehengen en gedogen in kort geding uit te lokken, poogt Canusa materieel een negatief declaratoir in kort geding te verkrijgen en dat is naar de heersende opvatting niet mogelijk. Wapperverbod afgewezen: Er is in Nederland voorshands geoordeeld geen sprake van handhaving van de octrooien door Stopaq jegens Canusa, laat staan van handhaving tegen beter (behoren te) weten in, als neergelegd in vaste rechtspraak op dit punt.