Mei 2011

Print this page

IEPT20110531, Hof Amsterdam, Defam

Geen misleidende reclame – ontbreken waarschuwing restschuld: De omstandigheid dat Defam in strijd met de op haar rustende bijzondere zorgplicht niet uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen heeft gewaarschuwd voor het risico van een restschuld leidt niet tot het oordeel dat de brochure misleidend is. De factoren die het antwoord bepalen op de vraag of de bedoelde waarschuwingsplicht is geschonden zijn immers niet dezelfde als die van belang zijn voor het antwoord op de vraag of de brochure een misleidend karakter heeft als bedoeld in art. 6:194 BW.

 

IEPT20110531, Rb Rotterdam, PBH v Golden Dream
Geen schorsing executie vonnis 29 november 2010 Rb Den Haag: Voorshands is aannemelijk geworden dat er een kans bestaat dat deze stelling in het hoger beroep tussen PBH en Golden Dream c.s. gehonoreerd wordt dan wel dat het vonnis van 1 februari 2011 in een tussen Golden Dream c.s. en Lion mogelijk te voeren hoger beroepprocedure op dat punt vernietigd wordt. In lijn hiermee dient in het kader van dit kort geding vooralsnog van de juistheid van het vonnis van 29 november 2010 te worden uitgegaan.

 

IEPT20110531, Rb Den Haag, Hitit v Kösebasi

Geen gelijke, wel overeenstemmende tekens. Onderscheidend vermogen Kösebasi; Het relevante publiek is in dit geval het algemene publiek nu zowel het restaurant van gedaagden als van eiseressen zich niet specifiek richten op een Turks publiek. Het algemene publiek zal de beteke-nis van het woord kőşebaşi niet onderkennen. Zon-der meer is het woord dan ook niet ongeschikt als merk. Geen overdracht domeinnaam 

 

IEPT20110531, Rb Amsterdam, MC Boogshe v Smashed Lemon
Inbreuk auteursrecht en portretrecht:

 

IEPT20110531, Hof Den Haag, VW&B

Oneerlijke handelspraktijken: Artikel 6:193a BW beschermt alleen consument. Artikel 6:193a BW kan niet als grondslag voor de vorderingen van VW&B dienen omdat dat artikel uitsluitend is gericht op bescherming van de consument. Geen reclame; geen mededelingen over eigen diensten. Publicatie; Niet aannemelijk dat informatie onjuiste of misleidend is

 

IEPT20110531, Hof Den Haag, Hauck v Stokke

Alpha-stoel inbreukmakend: Totaalindrukken is criterium voor inbreuk bij toegepaste kunst. Geen rechtsverwerking. Directe auteursrechtinbreuk: openbaarmakingshandelingen Hauck in Nederland door leveringen aan tussenhandel in Nederland. Toerekenbaarheid inbreuk: verwijtbaar - verkeersopvatting:  een professionele handelaar die moet weten dat hij het risico neemt dat hij auteursrechtinbreuk pleegt. Keuze achteraf voor schadevergoeding of winstafdracht. Vormmerk Tripp Trappstoel nietig: De consument koopt de TRIPP TRAPPstoel dus omdat deze fraai én praktisch is

 

IEPT20110530, Rb Den Haag, Informa v Multi Tasking

Inbreuk door installatie software in strijd met distributieovereenkomst: onaannemelijk dat het hier louter demoversies of uiteindelijk niet afgenomen licenties zou betreffen. Daarmee is voorshands in beginsel auteursrechtinbreuk door Multi Tasking aannemelijk, nu dit in strijd is met de bepalingen van de Distributieovereenkomst en zodoende zonder toestemming van Informa c.s. is geschied. Matiging non-concurrentiebeding naar Belgisch recht

 

IEPT20110526, Rb Rotterdam, Karintrad v Meubelco

Opheffing beslag: modellen niet nieuw en geen eigen karakter: dat het bed met de nachtkastjes en de commode uit de "Starla" collectie van Meubelco niet nieuw zijn. Immers zijn vrijwel identieke meubelen reeds vóór de EU modelinschrijvingen van Meubelco getoond op een beurs in Istanbul. Dat Meubelco haar "Starla" collectie als eerste in de EU heeft geregistreerd, maakt niet dat ze nieuw zijn. Geen auteursrechtelijke bescherming

 

IEPT20110526, Hof Arnhem, Inbeslaggenomen CD-ROM’s

Werkgeversauteursrecht: aangenomen dat die bijdrage onderdeel uitmaakte van zijn werk voor het team. Daarbij is niet van belang of die bijdrage buiten werktijd tot stand is gekomen

 

IEPT20110525, Rb Arnhem, Boreaal v ThiemeMeulenhoff

Geen anonieme maar herleidbare reclame voor de methode Schrift. Geen oneerlijke handelspraktijk want geen verkoopbevorderende communicatie. Onrechtmatige publicatie. Onjuiste, badinerende en kleinerende publicatie over methode Novoskript zonder noodzaak.

 

IEPT20110525, Rb Utrecht, Marlies Dekkers v Sapph

Auteursrechtelijke bescherming uitwerking stijl van bandje boven cup. beoordeling inbreuk op grond van totaalindruk. Inbreuk auteursrecht meerdere modellen, deels geen inbreuk auteursrecht. Geen slaafse nabootsing bij niet auteursrechtelijk beschermde modellen. Algemeen verbod inzake auteursrechtinbreuken. Proceskosten gematigd van € 165.000 naar € 50.000.

  

IEPT20110525, Rb Amsterdam, Sanchez v Heijns
Artiestenmanagement – agentuur:  Aan de wettelijke definitie van een  agentuurovereenkomst (artikel  7:428 BW)  is voldaan. Conflict met echtgenote geen dringende reden voor opzegging. Opzegging – redelijke termijn: dat een duurovereenkomst zoals ook de onderhavige artiestenmanagementovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan in het algemeen door  enkele  opzegging kan worden  beëindigd, mits daarbij een redelijke, aan de omstandigheden van het geval  aangepaste, termijn  in acht  wordt genomen. Dit is niet anders voor een overeenkomst tussen  een artiest  en diens manager.

 

IEPT20110525, Rb Haarlem, Lans v Monta

Beperkte gebruikslicentie; geen overdracht: Niet voldoen licentievergoeding: inbreukmakende openbaarmaking. Nu er sprake is van een (beperkte) licentie, en Monta de door Lans c.s. bedongen vergoeding voor het gebruik van de foto's in de jaren 20l0 en 2011 niet heeft voldaan, is sprake van een onrechtmatige openbaarmaking en daarmee van een inbreuk op het auteursrecht van Lans c.s.

 

IEPT20110525, Rb Den Haag, X v Tevea en Ranex
Schorsing vanwege nietigheidsprocedure Gemeenschapsmerk bij BHIM: gelet op de door All-Line International Inc. bij het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt aanhangig gemaakt nietig-heidsprocedure tegen het Gemeenschapsmerk van [X], en het aannemelijk is dat het Gemeenschaps-merk nietig zal worden verklaard.

 

IEPT20110525, Rb Den Haag, Björn Borg & DBM v Dirx & Sporttrading

Oproeping in vrijwaring Sporttrading en Ressokd-Rings S.L en Europe Sports Leads S.L. toegestaan: Björn Borg en DBM betwisten dat de door Sporttrading genoemde vennootschappen betrokken zijn bij enige rechtsverhouding met Sporttrading. Die betwisting is echter niet relevant. Voldoende is de stellling van Sporttrading dat zij de kleding van deze vennootschappen geleverd heeft gekregen.Evenmin is noodzakelijk dat, zoals Björn Borg en DBM verlangen, Sporttrading in dit incident bewijst dat de vennootschappen gehouden zijn de nadelige gevolgen van een veroordeling van Sporttrading in de hoofdzaak te dragen.

 

IEPT20110525, Rb Den Bosch, Melano

Geen auteursrechtelijke bescherming juwelen: Trend niet auteursrechtelijk beschermd: De rechtbank volgt partijen, waar zij stellen dat er sprake is van een trend, gebaseerd op het idee van verwisselbaarheid. Zoals hiervoor al overwogen komt een trend niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Dat kan wel gelden voor de uitwerking van deze trend. Van belang is daarbij of de uitwerking van dit idee / deze trend oorspronkelijk is. Subjectieve keuzes onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20110525, Rb Amsterdam, Sandoz v Nycomed

Vorm/kleur/opdruk-merken missen onderscheidend vermogen: redengevend dat de totaalindruk van de gele kleur, de ovale vorm en de bruine opdruk P20/P40 in onderlinge samenhang bezien, niet zodanig significant afwijken van hetgeen in de relevante sector gangbaar en gebruikelijk is, dat dit ertoe leidt dat men deze tablet ziet als een herkomstaanduiding als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 b BVIE.
Geen inburgering

 

IEPT20110524, Hof Amsterdam, Robidus

Concurrentiebeding van toepassing bij voortzetting arbeidsovereenkomst - € 20.000 boete. Er is geen rechtsregel die vereist dat bij voortzetting van een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen

 

IEPT20110524, Rb Zutphen, Mitra v Ricci

Bewijs makerschap Fortuny theaterstoel. Inbreuk auteursrecht stoel. Geen verbodsvordering licentienemer. Inbreuk auteursrecht foto's webiste. Geen slaafse nabootsing in aanvulling op auteursrecht.

 

IEPT20110520, Rb Amsterdam, Basismedia
Pornobaron vindt onvoldoende steun in feiten: Voorshands heeft [eiser] terecht aangevoerd dat niet pornografie maar telecommunicatie de rode draad vormt in zijn carrière. Basismedia zal voorshands niet worden gevolgd in haar verweer dat de termen gekscherend,  spottend en over the top zijn bedoeld; daarvoor zijn de termen te beschadigend van aard; voorshands is ook niet aannemelijk dat het gemiddelde publiek de termen als zodanig zal opvatten;

 

IEPT20110519, Rb Den Haag, IBV v Liandyn

Geen wilsovereenstemming over plaatsing advertorial a € 11.000: redengevend dat IBV niet, althans niet voldoende gemotiveerd heeft bestreden dat bij Liandyn de indruk is gewekt dat het artikel tegen vergoeding van geringe kosten geplaatst zou worden. Duits recht toepasselijk recht op publicatie-overeenkomst advertorial: plaats van vestiging van de uitgever

 

IEPT20110518, Rb Amsterdam, Stichting Misrekening v ING

Rente 4% - niet misleidend: Anders dan de Stichting betoogt houdt de ver-strekte informatie niet in dat na ommekomst van zes maanden steeds 4% zal worden uitgekeerd noch dat het een vaste, gegarandeerde, rente betreft. Geen misleidende handelspraktijk: geen verwarrende vergelijking. Geen onthouding essentiële informatie door niet duidelijk vermelden dat rente variabel is. Schade onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20110518, Rb Den Haag, Welvaarts v D-Tec

Verweer bij pleidooi dat Welvaarts niet octrooihouder is, niet te laat. Schriftelijke bevestiging mondelinge procesvolmacht: Het late stadium waarin D-Tec en Kersten het verweer naar voren hebben gebracht, brengt wel mee dat Welvaarts in de gelegenheid moet worden gesteld om de door haar in reactie op het betreffende verweer gestelde mondelinge “procesvolmacht” bij akte te onderbouwen met een schriftelijke bevestiging daarvan en om die “procesvolmacht” nader toe te lichten.

 

IEPT20110518, Rb Den Haag, Rovi v Ziggo

Octrooi nietig wegens toegevoegde materie: Van verboden toegevoegde materie is sprake, wanneer de gemiddelde vakman als gevolg van de wijziging informatie verschaft wordt, die niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de aanvraaginformatie kan worden afgeleid, waarbij rekening wordt gehouden met materie die de vakman impliciet bekend is. Er is sprake van veralgemenisering door in de conclusie op te nemen dat  “a” gebruikersinvoer volstaat. Dat sprake is van toegevoegde materie wordt duidelijk bij toepassing van de “nieuwheidstest”

 

IEPT20110518, Rb Den Haag, Rademaker v Fritsch
Ontbreken inventiviteit: combinatie: dat de gemiddelde vakman, gebruik makend van zijn algemene vakkennis, de in EP 255 geclaimde uitvinding zou hebben afgeleid uit de combinatie van de Dwarsroller 1979 en de Brecoflex-brochure.Hulpverzoek: niet inventief

 

IEPT20110518, Rb Assen, Converse v Scapino
Geen inbreuk: door Converse voor Europa geautoriseerde counterfeitschoenen: Converse heeft een kleine zestigduizend paar schoenen, waarvan zij wist dat het counterfeit schoenen betrof, geautoriseerd om te worden verkocht op de Europese markt. Bevel tot publicatie vonnis op website Converse

 

IEPT20110517, Hof Den Haag, I-Drain v ESS

Modelrecht: Afstemming met oordeel Invalidity Division BHIM, nu deze beslissing, voor zover hier van belang, moet worden gelijkgesteld met een vonnis van de bodemrechter. Geen klaarblijkelijke/kennelijke misslag. Nieuwe gebruiksfunctie rechtvaardigt niet direct zelfstandige modelbescherming. Afwijken van de Kinderkapperstoelleer geen onoverkomelijk bezwaar. Afwijzing inbreukvordering wegens nietigheid conform oordeel Invalidity Division. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken onderscheidend vermogen langwerpige douchegoten in 2009

 

IEPT20110517, Hof Den Haag, Architectenweb v SDU
Juistheid mededeling “90% bereik” niet aannemelijk. Steekproef niet voldoende representatief: dat zowel de grootte als de kwaliteit van gebruikte steekproef naar de gebruikelijke zorgvuldigheidsnormen onvoldoende is om de mededeling in de brochure op te kunnen baseren. Misleiding omtrent crossmediaal bereik. Geen onrechtmatig gebruik domeinnaam “bereikarchitecten.nl”

 

IEPT20110517, Hof Arnhem, Sports World v Sport Direct

Woordmerk “Sport Direct” nietig: niet, althans onvoldoende, gesteld dat de samen-voeging van de beschrijvende onderdelen van de samenstelling SPORT DIRECT méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan. Geen inburgering woordmerk Sport Direct voor depotdatum

 

IEPT20110517, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren

[S] rechthebbende op handelsnaam "Galerie Wijdemeren" op grond van gebruik. Voorop gesteld dat een handelsnaam wordt gevestigd door het gebruik daarvan in het handelsverkeer. Depot beeldmerk te kwader trouw wegens oudere handelsnaam.

 

IEPT20110516, Rb Arnhem, Lusaro

IE-recht op chassis van caravan onvoldoende onderbouwd. Opzegging duurovereenkomst in casu mogelijk zonder dat daartoe een voldoende zwaarwegende grond bestaat en zonder dat een opzegtermijn in acht diende te worden genomen.

 

IEPT20110513, Rb Arnhem, Orbus v Krajska Zdravotni

Niet vlekkeloze wetenschappelijke publicatie niet onrechtmatig. Het is mede met het oog op een goede werking van het wetenschappelijk discours dat groot belang gehecht moet worden aan de mogelijkheid van ongecontroleerde publicatie van onderzoeksresultaten. Nederlands recht van toepssing en Nederlandse rechter bevoegd ter zake van in Nederland geleden of te duchten schade.

 

IEPT20110513, Hof Den Haag, A.C.A.B.

Vrijspraak van belediging ambtenaar in functie: Naar 's hofs oordeel is in de onderhavige straf-zaak niet aannemelijk geworden dat het ten tijde van het tenlastegelegde in Nederland als een feit van algemene bekendheid had te gelden dat de letter-combinatie "ACAB" de afkorting vormt van de woorden "All Cops Are Bastards".

 

IEPT20110512, Rb Amsterdam, Eredivisie

Ex parte bevel wegens auteursrechtinbreuk tussenpersonen: Gerekwestreerden zijn hostingproviders die de op Nederland gerichte website ondersteunen.

 

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving
Alleen vermelding vanafprijs geen misleidende omissie: dat de vermelding van alleen een vanafprijs in een uitnodiging tot aankoop op zichzelf niet als een misleidende omissie kan worden beschouwd. Verwijzing naar website voor productkenmerken mogelijk

 

IEPT20110511, Rb Den Haag, Afwijzing ex parte

Afwijzing ex parte: Niet optreden tegen derden, geen sommatie; kort geding op zijn plaats: gegeven dat het Product van X door diverse (veelal) Chinese bedrijven veelvuldig wordt nagemaakt. Niet is gebleken dat tegen deze bedrijven enigerlei actie is of wordt ondernomen. Met een mogelijk verweer van gerekwestreerde, dat gerelateerd kan zijn aan de bovenbedoelde herkomst van de gestelde inbreukmakende producten, zijn verzoekster en de voorzieningenrechter niet bekend. Een sommatie zou hier nuttig kunnen zijn geweest. Daarnaast had het op de weg van verzoekster gelegen om toe te lichten waarom zij kennelijk niet optreedt tegen de producenten van namaak in China. Ten slotte is niet voldoende duidelijk gemaakt dat er in deze zaak sprake is van een zodanig spoedeisend belang dat een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod geboden is.

 

IEPT20110511, Rb Den Haag, G-Star v PepsiCo

Voornemen tot marktonderzoek door  deskundige. Producties geen bewijs bekendheid G-STAR RAW-merken. Nederland aanmerkelijk deel van de Gemeenschap: In het Pago-arrest heeft het Hof van Justitie Oostenrijk aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. De beperking van het marktonderzoek die G-Star voorstaat kan daarom worden gevolgd omdat moet worden aangenomen dat Nederland dan evenzeer kan worden aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

 

IEPT20110509, Rb Utrecht, Clearwater Revival

Conservatoir bewijsbeslag ex art. 843a Rv jo. art. 730 Rv: Toegestaan als verzocht, met uitzondering van het verzochte onder D [beslag op originelen], nu art. 843a Rv uitsluitend ziet op het verstrekken van inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden,

 

IEPT20110505, HvJEU, Novo Nordisk v Ravimiamet

Geneesmiddelenreclame voor artsen en apothekers: omvat ook de in reclame gebruikte citaten uit medische tijdschriften of wetenschappelijke werken. Niet toegestaan: beweringen die in tegenspraak zijn met de samenvatting van de kenmerken van het product; aanvullende beweringen wel toegestaan

 

IEPT20110504, Rb Breda, DJ Tiesto

Publiek domein “Sarabande” van Händel. “Swival” van eiser geen auteursrechtelijk be-schermd werk: het betref-fende onderdeel van 8 maten uit “Swiwal” is geen “werk” in de zin van artikel 1 Aw.
PUBLICATIE: Geen willens en wetens beschadigen

 

IEPT20110505, HvJEU, MSD v Merckle GmbH
Geneesmiddelenreclame: Niet verboden: Getrouwe weergave informatie verpakking en bijsluiter. Wel verboden: geselecteerde of gewijzigde informatieverstrekking indien dit uitsluitend uit reclamedoeleinden kan worden verklaard

 

IEPT20110504, Rb Amsterdam, Noordkaap

Geen portret: niet herkenbaar voor het grote publiek.Herkenbaarheid aan [A] zelf te wijten: [A] heeft zelf op zijn voor derden toegankelijke Hyvespagina de dag na de uitzending geschreven dat hij het onderwerp was van de uitzending. Gerechtvaardige publicatie: aan de kaak stellen misstanden binnen circuit alternatieve hulpverlening

 

IEPT20110504, Rb Arnhem, Satellite v Stichting Kinderopvang

Opzegging duurzame en exclusieve samenwerking: Satellite hoefde er bij gebreke van enig voorafgaand overleg met haar niet van uit te gaan dat die sedert mei 2007 statutair verankerde ‘duurzame en exclusieve’ samenwerkingsovereenkomst – met het oog waarop zij investeringen zal hebben gedaan – abrupt op 7 december 2009 zou worden beëindigd. Een opzegtermijn van vier maanden redelijk. Aanvullende schadevergoeding

 

IEPT20110504, Rb Den Haag, Plesner v Louis Vuitton

Vrijheid van meningsuiting weegt in casu zwaarder dan belang modelrecht. Naar voorlopig oordeel dient in de onderhavige omstandigheden het belang van Plesner bij het vrij (kunnen blijven) uiten van haar (artistieke) mening via het werk “Simple Living” zwaarder te wegen dan het belang van Louis Vuitton bij het ongestoord genot van haar eigendom. Van belang dat het gebruik door Plesner voorshands is aan te merken als functioneel en proportioneel en dat het niet een louter commercieel doel dient. Naar voorlopig oordeel is aannemelijk dat de intentie van Plesner met “Simple Living” niet is (of was) om in commerciële zin mee te liften op de bekendheid van Louis Vuitton. Terugwerkende kracht herziening ex parte bevel.

 

IEPT20110503, Hof Arnhem, Afgifte email-bestand

Geen afgifte (revindicatie): E-mails is geen stoffelijk object (zaak). Geen afgifte op grond van auteursrecht werkgever: Dat [geïntimeerde] in strijd met (artikel 1 in verbinding met artikel 7 van) de Aw heeft gehan-deld is niet voldoende komen vast te staan.

 

IEPT20110503, Hof Arnhem, Culinaire Makelaar v Bi-Wear

Collectie als geheel geen werk. Deel ontwerpen koksbuizen auteursrechtelijk beschermd: De door de ontwerper gemaakte creatieve keuzes voor een raglanmouw, de opgestikte band op de mouw en de plaats daarvan en de stof aan de onderzijde van het armsgat geven de ontwerpen een eigen, oorspronkelijk karakter. Inbreuk aangenomen. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt.