November 2011

Print this page

IEPT20111130, Rb Den Haag, Du Pont v Dapro

Selectie inbeslaggenomen bestanden en documenten door onafhankelijke derde: De derde dient de inbeslaggenomen bestanden en documenten te selecteren die zien op mogelijk inbreukmakende handelingen verricht na 24 juni 2008 in Europa, India en de VAE en die kunnen dienen ter vaststelling van in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten. Hetzelfde geldt voor de gegevens die zijn opgenomen in de opgemaakte beschrijving en voor de genomen monsters.

 

IEPT20111130, Rb Utrecht, Kruyder v Charmag

Deskundigengericht licentievergoeding – waardering octrooien; bijkomend juridisch oordeel. Licentievergoeding op basis van verkoopwaarde af fabriek - risico winstmanipulatie. Maximaal 5% als gebruikelijk percentage; nadere vragen i.v.m. gezamenlijk houderschap en bijdrage van partijen. Deelgenoten gemeenschappelijk octrooi: ieder 50% van de kosten octrooiprocedure

 

IEPT20111130, Rb Den Haag, VR Construct v Jurenco

€ 53.801 proceskosten octrooiprocedure:  Deze bezwaren leiden niet tot afwijking van de door Jurenco opgegeven kosten. Advisering door een octrooigemachtigde in een procedure als de on-derhavige is redelijk te achten. Die advisering hoeft uiteraard niet noodzakelijk te leiden tot een rapport dat als zodanig in de procedure wordt overgelegd, maar kan op andere wijze bijdragen aan het door Jurenco in deze procedure naar voren gebrachte standpunt

 

IEPT20111130, Rb Utrecht, Dunlop v Badminton Bond

Ongeoorloofd aanzetten tot wanprestatie jegens individiele sponsors: NBB heeft met die wetenschap en, naar redelijkerwijs ook mag worden aangenomen, in het besef dat daardoor aanmerkelijk nadeel zou worden berokkend aan de topspelers en hun individuele sponsors, desondanks en deels met succes de hiervoor genoemde grote druk op de topspelers uitgeoefend om voor Yonex te kiezen.

 

IEPT20111130, Rb Amsterdam, Pearson
Geen databankenrecht: substantiële investeringen in verkrijging, controle of presentatie van normgegevens onvoldoende onderbouwd. Auteursrecht: Bewijsopdracht dat dat op de normtabellen met normgegevens alsmede op de vragen en antwoorden van de VLGT auteursrecht rust

 

IEPT20111130, Rb Den Haag, OTB v Lemnis

Taalkundige uitleg Memorandum of Understanding: gekoppelde royaltyafspraken tweede en derde niveau; bewijsopdracht

 

IEPT20111130, Rb Den Haag, Gierveld Beheer

Octrooirecht - schadestaat procedure: Mogelijkheid om te reageren op hetgeen bij pleidooi naar voren is gebracht.

 

IEPT20111130, Rb Leeuwarden, LOFT v WTC

Verwarringsgevaar LOFT-handelsnamen voor kerkgebouw Drachten en restaurant op 11e verdieping WTC Leeuwarden

 

IEPT20111125, Rb Maastricht, NTD v De Trombosediensten
Mildere beoordeling reactieve reclame-uiting. Geen ongeoorloofde mededelingen, althans rectificatie niet opportuun.

IEPT20111125, HvJEU, Daiichi Sankyo v Patent Office
Geen ABC mogelijk voor werkzame stoffen die niet zijn vermeld in conclusies van basisoctrooi (zie Medeva-arrest)

IEPT20111125, HvJEU, University of Queensland v Patent Office
ABC moet zien op werkzame stoffen vermeld in conclusies basisoctrooi. ABC mogelijk voor in conclusie vermelde werkzame stof, indien geneesmiddel ook andere werkzame stoffen bevat. Bij werkwijze-conclusie is ABC alleen mogelijk voor het de conclusies vermeld rechtstreeks verkregen product

 

IEPT20111124, Rb Maastricht, BIQ v BIC Architecten
Verwarringsgevaar BIC Architecten en BIQ Architecten: dat BIC Architecten een handelsnaam voert, die visueel, auditief en begripsmatig slechts in een geringe mate afwijkt van de naam van eiseres sub 2 (BIQ Architecten).

 

IEPT20111124 Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren

Geen overtreding vonnis: uit het vonnis volgt niet dat [M]  gehouden was meer te doen dan de openbaarmaking van de website te staken en met het opzeggen en de opheffing van de website lijkt daar vooralsnog aan te zijn voldaan

 

IEPT20111124, HvJEU, UCMR – ADA v Circus Globus

”Mededeling aan publiek”:  publiek dat niet aanwezig is op plaats waar mededeling wordt gedaan – geen direct fysiek contact.

 

IEPT20111124, Rb Haarlem, Alpi v Converse 
Conservatoir beslag niet opgeheven: Alpi Netherlands er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat zij geen misbruik maakt van het identiteitsverschil tussen haarzelf en Alpi International.

 

IEPT20111124, Rb Amsterdam, Stegeman

Geen voorlopig deskundigenbericht inzake stemvervorming: De rechtbank is, met verweerders, van oordeel dat de vraag die X beantwoord wil zien niet een feitelijke vraag is die op grond van een specifieke expertise beantwoord dient te worden. [...]. Naar het oordeel van het hof diende de vervorming zodanig te zijn dat de stem van X onherkenbaar is. Niet valt in te zien dat de door X gewenste deskundige specifieke deskundigheid bezit tot het beoordelen van de herkenbaarheid van de stem van X. 

  

IEPT20111124, HvJEU, Georgetown University v Patent Office

ABC mogelijk ook indien niet om bescherming wordt verzocht voor alle werkzame stoffen in het geneesmiddel waarvan de VHB wordt overgelegd

 

IEPT20111124, HvJEU, Medeva v Patent Office

Geen ABC mogelijk voor werkzame stoffen die niet zijn vermeld in de conclusies van het basisoctrooi. ABC mogelijk voor samenstelling van twee werkzame stoffen conform basisoctrooi, terwijl geneesmiddel ook andere werkzame stoffen bevat.

 

IEPT20111124, HvJEU, Scarlet v SABAM

Ongeoorloofd bevel tot preventief peer-to-peer filter internetprovider: rechterlijk bevel tot invoering van het litigieuze filtersysteem is dan ook strijdig met het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen de be-scherming van het intellectueleeigendomsrecht, dat houders van auteursrechten ten goede komt, en de vrijheid van ondernemerschap, die operatoren zoals internetproviders genieten.

 

IEPT20111124, Rb Amsterdam, Platter & Dikker

Uitgever niet mede-verantwoordelijk voor uitlatingen in ‘De wereld draait door’. Recht op uitingsvrijheid geeft doorslag; schadelijke gevolgen onvoldoende aannemelijk.

  

IEPT20111123, Rb Amsterdam, Cozzmoss

€ 1.591 schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk op website

 

IEPT20111124, HvJEU, Europese Commissie v Koninkrijk Spanje

Overtreding Televisieomroeprichtlijn door toelaten reclameoverschrijdingen Spanje

 

IEPT20111123, Rb Den Haag, Impliva v Senz

Inventieve conclusie 1 volgens hulpverzoek 1. Voor de hand liggende combinatie: Dat daarmee een synergetisch effect zou ontstaan doet er niet aan af dat de combinatie van de maatregelen voor de hand liggend is. Een dergelijk bonuseffect kan die combinatie niet alsnog inventief maken. Hulpverzoeken bij pleidooi: moving target: [...] zullen in het algemeen als strijdig met de eisen van een goede procesorde niet in aanmerking kunnen worden genomen.

 

IEPT20111123, Rb Den Haag, Wagner v Fx Prevent
Handhaving octrooi niet in strijd met redelijkheid en billijkheid: Onder die omstandigheden staat het niet vermelden van het bestaan van haar octrooi toen zij commentaar leverde op de KIWA Richtlijn, er niet aan in de weg dat Wagner haar octrooirechten jegens FX Prevent uitoefent.

 

IEPT20111123, Rb Rotterdam, OcTroje

Geen vernietigbare juridische structuur exploitatie octrooien; geen spookconstructie. eiser] heeft niet concreet aangeduid op welke wijze uit de inhoud van de diverse overeenkomsten blijkt dat [gedaagde] deze heeft opgesteld om [eiser] te misleiden en om diens octrooien zonder vergoeding in handen te krijgen door middel van een spookconstructie. 

 

IEPT20111123, Rb Den Haag, DWSW v Shell

Onduidelijke afbakening geclaimde know how boorsysteem. Geen gebruik know how: boorsysteem door Shell zelf ontwikkeld.

 

IEPT20111123, Rb Breda, VHS v VGM 
Geen auteursrechtelijke bescherming ManiRail: De tekeningen en modellen die ten behoeve van de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt, zijn gemaakt met het oog op de realisatie van een technisch effect ten aanzien van die “Manitou” verreiker. Geen Slaafse nabootsing. Onnodige verwarring niet gesteld; technische producten: Het behoort de concurrentie namelijk vrij te staan de desbetreffende techniek, die niet is geoctrooieerd, in volle omvang toe te passen en te leveren aan afnemers.

 

IEPT20111123, Rb Breda, Converse v Sporttrading

Curator gehouden vorderingen tot verstrekken gegevens en te verrichten handelingen wegens inbreuk merkenrecht – art 25 Fw. Schorsing wegens faillisement van vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht

 

IEPT20111123, Rb Amsterdam, Telegraaf

Foto’s auteursrechtelijk beschermd. Toestemming vereist bij publicatie van in opdracht gemaakte foto. Onrechtmatige publicatie van op website gepubliceerde foto: bescherming privéleven

 

IEPT20111122, Hof Amsterdam, VEVAM v NL Film & TV

Geen ongeoorloofde uitlokking of bevordering wanprestatie: Niet gezegd kan worden dat het NL Film & TV in zijn algemeenheid niet vrij zou staan slechts met die regisseurs te contracteren, die bereid en in staat zijn meerbedoelde rechten aan haar over te dragen. Exclusieve bevoegdheid Hof Den Haag inzake onredelijk bezwarende algemene voorwaarden

 

IEPT20111122, Hof Amsterdam, Dyson v Royal Appliance

Ontwerp Dyson auteursrechtelijk beschermd. Geen (zeer) ruime beschermingsomvang bij gebruiksvoorwerpen: Een gebruiksvoorwerp als het onderhavige heeft immers veel kenmerken die (hoe vernieuwend ook) door de gebruiksbestemming daarvan zijn bepaald; het moet derden in beginsel vrijstaan om dergelijke kenmerken (de zogenoemde objectieve trekken van het ontwerp), ook in combinatie, in eigen producten met een gelijksoortige functie te verwerken. Geen (sterk) overeenstemmende totaalindruk. Geen onrechtmatige nabootsing

 

IEPT20111122, Hof Den Haag, Tempur v Medicomfort

Geen merkinbreuk en geen misleidende vergelijkende reclame door gebruik adword. Geval van dubbele identiteit:wanneer het als adword gebruikte teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Enkel gebruik als adword doet geen afbreuk aan herkomstaanduidingsfunctie. Investeringsfunctie: geen afbreuk aan reputatie. Geen verwarringsgevaar.  Geen verwatering c.q afbreuk aan onderscheidend vermogen merk. Geen afbreken c.q. afbreuk reputatie merk. Geen aanhaken c.q. ongerechtvaardigd voordeel: geldige reden. Gebruik adword: vergelijkende reclame. Geen misleidende vergelijking: geen mindere kwaliteit en vergelijking op prijs

 

IEPT20111022, Hof Den Haag, SENA v DiGiMusic

Narrowcasten en openbaarmaken: niet bestreden oordeel Rb onjuist door later arrest Hoge Raad – comparitie niet succesvol. Alsnog toelaten grief in strijd met goede procesorde. Betwisting percentage “Rome-muziek” onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20111121, Rb Arnhem, Foto op website

€ 750 Schadevergoeding gebruik 3 foto’s op website. Geen citaat: geen beoordeling en geen naamsvermelding. Geen verminking: geen nadeel aan goede naam.

 

IEPT20111117, Rb Amsterdam, Rhodia v VAT Logistics

Opheffing bewijsbeslag voor inbreuk op buitenlandse octrooien: dat hoewel voor het leggen van het bewijsbeslag nog niet hoeft vast te staan dat er een inbreuk is gemaakt of dreigt op het octrooirecht, de in dit kort geding overgelegde stukken desondanks onvoldoende aanknopingspunten bevatten om thans voldoende aannemelijk te achten dat met de bij VAT Logistics in depot aanwezige cerium-zirconium producten een inbreuk kan zijn gemaakt of dreigt op de octrooien van Rhodia. Proceskosten: € 195.615.

 

IEPT20111116, Rb Utrecht, Cozzmoss v Anbo

€ 1.883 Schadevergoeding: op basis van hergebruiksvergoeding Volkskrant van € 0,36 per woord; algemene voorwaarden NVJ niet van betekenis

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, Gaastra

Verkoop via marktplaats: gebruik merk in het economisch verkeer: Het op de hiervoor vermelde wijze op de website marktplaats.nl te koop aanbieden van kleding is een activiteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, het ontvangen van een koopsom. De activiteit vindt ook niet in de zuivere privésfeer plaats, maar in het handelsverkeer, middels het gebruik maken van een juist voor particulieren. Schadestaat.

 

IEPT20111116, Rb Alkmaar, Dobla v Chocolate King
Incident: door kantonrechter verwezen naar meervoudige kamer rechtbank: Echter, de kantonrechter is met eiseressen van oordeel dat de zaak ongeschikt is voor de behandeling en beslissing door één rechter, zodat hij de zaak op grond van art. 98 Rv jo art. 15 lid 2 Rv en art. 71 lid 1 Rv zal verwijzen naar een meervoudige kamer van de sector civiel van deze rechtbank

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, Stork v FTi
Opeising octrooi afgewezen: uitvinding niet door Stork in 2000 afgerond.Geen schending geheimhoudingsverplichting: onvoldoende duidelijk dat kennis geheim was.

 

IEPT20111116, Rb Assen, Wedding Fair
Verwarringsgevaar onvoldoende onderbouwd: beschrijvende handelsnamen. De domeinnaam geeft een beschrijving van de in rov. 4.5. bedoelde activiteit en de domeinnaam specificeert waar die activiteit plaatsvindt. Voor de vaststelling van het eventuele gevaar voor verwarring is dit van belang, omdat het de vraag doet opkomen waarom in dit concrete geval bij het publiek de verwarring kan ontstaan dat de weddingfair die [gedaagde] organiseert op het Landgoed Lemferdinge, een weddingfair betreft georganiseerd door [eiser].

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Marbami & Kruidvat

Oproeping in vrijwaring van toeleveranciers toegestaan. Marbami heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Garbioni Fashion en/of Brandsfromus Ltd.Kruidvat heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Marbami.

 

IEPT20111116, Rb Rotterdam, Arvano

Klachtermijn garantie ter zake van handelsnaam Aveha vervallen. Klachttermijn non-conformiteit koopovereenkomst verlopen

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, INTS v Sun Lover’s
Oproeping in vrijwaring leverancier toegestaan

 

IEPT20111115, Rb Amsterdam, Next Team v Kawasaki

Communautair auteursrecht – lex protectionis. Toepassing kleur lime-groen in streepvorm in Next Team Retail Identity nog net een auteursrechtelijk beschermd werk. Misbruik van recht; beroep op auteursrecht tegenover Kawasaki in strijd met redelijkheid en billijkheid.

 

IEPT20111115, Rb Den Haag, Multi Tasking v Informa

€ 1 miljoen aan dwangsommen verbeurd. Geen matiging: daarvoor zijn de overtredingen van met name de opgaveplicht te ernstig en te verwijtbaar.

 

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl

Ongeoorloofde nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing. Figuren geen personage-werken. Geen ‘eigen gebruik’ artikel 16 Aw bij vervaardiging met indirect commercieel oogmerk of openbaarmaking. Ongeloofwaardig dat niet [Y] maar [G] werken heeft vervaardigd; bewijsaanbod gepasseerd.

 

IEPT20111115, Rb Arnhem, Ecostuc v Eco-Stuc

Niet volledige nakoming vaststellingsovereenkomst inzake handelsnaam: Dit alles is niet weersproken en staat dus in het beperkte kader van dit kort geding voldoende vast

 

IEPT20111115, HR, Computervredebreuk II 

Feitelijke leiding geven: aanmerkelijke kans aanvaard dat van inlogcodes onbevoegd gebruik gemaakt zou worden

 

IEPT20111115, Hof Amsterdam, Boltini

Doel licentie bewezen: Bewijs geleverd dat de overeengekomen betalingsverplichting bedoeld was om [...] inkomen te verzekeren en dat die verplichting niet zonder meer verbonden was aan het door Jasper B.V. kunnen gebruiken van de naam Boltini en/of het daadwerkelijk bestaan van recht en van [X] daarop.

 

IEPT20111115, HR, Computervredebreuk

Cassatie afgewezen: De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Geen nadere motivering.

 

IEPT20111115, Hof Den Haag, Holland Casino

De voor een preventief publicatieverbod vereiste mate van zekerheid dat het geheimhoudingsbeding overtreden dreigt te overtreden niet aangenomen. Rechtstreekse werking artikel 10 EVRM bij staats-bedrijf. Geen exhibitie: gewichtige reden.

 

IEPT20111114, Rb Den Haag, Thuiskopie v Q-Supply

Verstekvonnis: verbod blanco informatiedragers in Nederland te importeren en/ of vanuit het buitenland aan in Ne-derland wonende en/of gevestigde afnemers te ver-kopen zonder daarover opgave te doen aan eiseres en/ of zonder de verschuldigde thuiskopievergoeding aan eiseres te betalen op verbeurte van een dwangsom van € 250.

 

IEPT20111013, HvJEU, Pierre Fabre Dermo-Cosmetique

Contractbepaling die in kader van selectief distributiestelsel verkoop van cosmetica en lichaamsverzorgingsproducten via internet verbiedt vormt beperking mededinging indien deze gelet op de eigenschappen van de betrokken producten niet objectief gerechtvaardigd is: verwijzende rechter dient te onderzoeken of verbod op grond van legitiem vereiste gerechtvaardigd kan worden, noodzaak om op de persoon toegesneden advies te geven in het kader van receptvrije geneesmiddelen en contactlenzen niet aanvaard als rechtvaardiging, ook instandhouding prestigieuze imago kan dergelijke contractsbepaling niet rechtvaardigen. Dergelijke contractbepaling valt niet binnen werkingssfeer groepsvrijstelling ex artikel 4 sub c Vo 2790/1999 inzake verticale overeenkomsten: geen sprake van verbod om vanuit niet-erkende plaats van vestiging werkzaam te zijn in de zin van dit artikel.

 

IEPT20111111, Rb Almelo, Friends v Savon

Geen gerechtvaardigde vrees voor inbreuk auteursrecht

 

IEPT20111111, Rb Den Haag, C&A v G-Star

Gebruik “Dstr” valt niet onder verbod “D STR”. Gebruik “D str” valt onder verbod “D STR”. Het gebod betreft het staken van de aanbieding van kledingstukken voorzien van het teken ‘DSTR’, waarbij een afstand wordt gecreëerd tussen de letter ‘D’ enerzijds en de letters ‘STR’ anderzijds.

 

IEPT20111111, Rb Arnhem, Wijchens Weekblad

Toerekenbare inbreuk auteursrecht foto. Schade € 300

 

IEPT20111109, Rb Zutphen, Cozzmoss v Pensioen Consultancy

€ 2.568 schadevergoeding inbreuk auteursrecht: Tweemaal economische waarde van € 1.114 wegens verlies exclusiviteit plus € 339 administratiekosten voor vaststelling schade

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, KNMP v ID/farma

Geen stilzwijgende duurlicentie. Geldige beëindiging G-standaard licentie. Onrechtmatige executie kort geding vonnis. Inbreukmakend fungeren als “doorgeefluik”.

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, Act One v Invisible

Geen auteursrecht “hand through body routine”. "Head drop routine" auteursrechtelijk beschermd: hoewel deze elementen wellicht ieder voor zich al bekend waren respectievelijk enigszins triviaal overkomen, is voorshands voldoende aannemelijk dat het totaalbeeld van de routine wordt bepaald door een eigen verhaal van de maker en daarmee van creatieve keuzes die leiden tot het persoonlijk stempel van die maker. De routine van de ‘head drop’ komt derhalve voor auteursrechtelijke be-scherming in aanmerking. Wereldwijd verbod auteursrechtinbreuk. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt. Behandeling techniek kostuum achter gesloten deuren.

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, Verachtert v Tribus

Geen inbreuk octrooi: kenmerkende maatregelen ontbreken. Ter zitting gedaan beroep op equivalentie verworpen. Betaaltafel auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, Gaastra

Bewijs verkoop namaak Gaastra-kleding

 

IEPT20111109, Rb Almelo, Kaltenbach v Bora Borgh

Rechtbank Almelo onbevoegd inzake Gemeenschapsmerk, doorverwijzing naar Rb Den Haag

 

IEPT20111108, Hof Amsterdam, Pervorm v Pervormics

Geen proceskosten ex artikel 1019h Rv bij minnelijke regeling voor inleidende dagvaarding

 

IEPT20111108, Hof Den Bosch, UNIE KBO v KBO Brabant

Geen gebod inzake verwarring; verwarring aan beide partijen te verwijten. een verbod op ledenwerving. Geen statutaire regeling inzake concurrentie na uittreden. Rekening houden met gerechtvaardigde belangen uitgetreden ex-lid. Onvoldoende concrete feiten en omstandigheden voor onrechtmatig handelen.

 

IEPT20111104, Rb Amsterdam, NSE v Brein

Geen schorsing executie vonnis 28 september 2011 op basis van Premier League-arrest: andere feitelijke situatie. Vonnis geen juridische misslag wegens L'Oréal/eBay-arrest

 

IEPT20111103, Rb Rotterdam, Dakopbouw

Schending auteursrecht geen evident privaatrechtelijke belemmering voor ontheffing bouwplan.

 

IEPT20111103, Rb Den Haag, Allround ITC

Merkenrecht: Geen verwarringsgevaar door gebruik power button. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen ‘I make IT Repair Centre’ en ‘Computerrepaircentre’ of ‘Laptoprepaircentre’

 

IEPT20111102, Rb Den Haag, Real Networks

Openbaarmaking is voor publiek toegankelijk maken of distributie onder publiek. Geen openbaarmaking: programma al voor publiek toegankelijk op website en niet pas door link toegankelijk geworden. Geen distributiehandeling: feitelijk werd niet gedownload van een server van [X] maar van een server van Freenet.  [X] geen tussenpersoon – artikel 26d Aw. Geen onrechtmatig structureel doelbewust faciliteren van inbreuk makend downloaden software

 

IEPT20111102, Rb Amsterdam, Huurteam

[A] rechthebbende Huurteam-website als maker en domeinnaam: Hoofdregel van auteursrecht is dat wie de (in dit geval) website maakt, de rechten heeft. Partijen zijn het erover eens dat de website huurteam.com door [A] is gemaakt, dus hij heeft daarop in beginsel de rechten. Dat [A] daarvoor facturen heeft verstuurd naar het Huurteam, welke facturen door het Huurteam zijn betaald, doet hier (op grond van het au-teursrecht) niet aan af. Geen onrechtmatige exploitatie Huurteam-website door [A]

 

IEPT20111102, Rb Den Haag, Alcomij v KG Systems

Geen overeenstemmende totaalindrukken: Veronderstellenderwijs tot uitgangspunt nemend dat het hoekstuk van Alcomij auteursrechtelijk beschermd is, is naar voorlopig oordeel geen sprake van een voldoende overeenstemmende totaalindruk, gelet op de beschermde trekken en waarbij in acht is genomen dat de vormgevingsvrijheid voor de producten in kwestie in aanzienlijke mate door functionele vereisten wordt beperkt. De voorzieningenrechter constateert met KG Systems een aanzienlijk aantal in het oog springende verschillen. Geen ander oordeel op grond van modelrecht of slaafse nabootsing.

 

IEPT20111102, Rb Almelo, Discovery v Cogas
Uitleg overeenkomst: gekoppelde analoge en digitale doorgifte: aannemelijk dat Discovery de toestemming voor digitale doorgifte heeft gegeven onder de voorwaarde van voortzetting van analoge doorgifte van Animal Planet en dat de continuering van de analoge doorgifte een essentieel element vormde van haar overeenkomst met Cogas. Opzegging wegens tekortkoming in analoge doorgifte.

 

IEPT20111101, Hof Den Haag, Sanofi v Ratiopharm

Beschermingsomvang: niet beperkt tot (het gebruik van) een farmaceutisch produkt dat een combinatie van clopidogrel en ASA samen in één doseringseenheid bevat.Beschrijvingsinleiding maakt geen deel uit van stand van de techniek. Octrooi nietig: geen Inventiviteit: redelijke verwachting van succes voor vervanging van combinatie