September 2011

Print this page

IEPT20110930, GHvJ, Diageo v Sriram

Antilliaans merkenrecht: Geen gegronde reden voor verzet tegen verwijderen identificatiecodes

 

IEPT20110930, Rb Amsterdam, VandenBerg

Van den Berg rechthebbende op naam Vandenberg: Dat Van den Berg bij de oprichting van de band, de naam Vandenberg  - waarvan aannemelijker is dat deze is afgeleid van de achternaam van Van den Berg dan van een luchtmachtbasis in Amerika - heeft overgedragen aan een gemeenschappelijk vermogen dat toebehoorde aan de vier bandleden, is gelet op het voorgaande niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20110929, Rb Den Haag, Feestartiesten

Inbreuk auteursrecht; € 960,00 schadevergoeding: M heeft erkend, althans onvoldoende weersproken, dat hij de foto zonder toestemming van L op de webpagina feestartiesten.eu heeft geplaatst. Dit levert een inbreuk op het aan L toebehorende auteursrecht op.

 

IEPT20110929, Rb Arnhem, Prevent Brandbeveiliging v Fire Prevent

Fire Prevent geen inbreukmakende handelsnaam: Prevent Brandbeveiliging haar handelsnaam, althans het woord ‘Prevent’ niet monopoliseren en staat het Fire Prevent in beginsel vrij om in haar handelsnaam hetzelfde beschrijvende woord (prevent) te gebruiken, zij het dat dit niet op verwarrende wijze mag geschieden

 

IEPT20110928, Rb Leeuwarden, Januskachels

Geen inbreuk door gebruik Janus-domeinnamen ter aanduiding van kachels. Niet-exclusieve licenties tot gebruik Janus -naam en beeldmerk. Inbreukmakend gebruik van Janus-tekens: Janus® scheve hoek, Janus®rond, doorkijk Janus®, hang Janus®, inbouw Janus®, Janus® mini, Janus® middel, Janus® met schuine hoek, Janus® inzet, Janus ® doorkijk, Janus® vrij hangend model.Geen overdracht merken- en auteursrechten bij gebreke akte.

 

IEPT20110928, Rb Almelo, Gabol

Zonder overleg opzetten zelfstandige commerciële activiteiten dringende reden voor directe beëindiging agentuur

 

IEPT20110929, Rb Zwolle, Waanders

Non-concurrentie: Gebruik aanduiding ”uitgeverij”: Met de verwijdering door [gedaagde] van de ac-tiviteit "Uitgeverijen van boeken" is het belang van Waanders bij de vordering sub 4 komen te vervallen. De voorzieningenrechter is met [gedaagde] van oordeel dat de term "boekenregisseur" niet het uit-geven van boeken impliceert.

 

IEPT20110929, Rb Almelo, Tema

Verklaring partijdeskundige niet onrechtmatig: partijen zijn het erover eens dat [X] in de branche bekend staat als een deskundige en zeer ervaren persoon. De voorzieningenrechter volgt Tema niet in haar stelling dat uit het memorandum volgt dat het niet anders kan dan dat Tema/[X] gegevens van Ventilex heeft meegenomen.

 

IEPT20110928, Rb Amsterdam, Brein v NSE

Ruime uitleg verveelvoudigingsbegrip en openbaarmakingsbegrip. Geen reproducties van voorbijgaande aard op spoolservers. Geen openbaarmaking bij synchronisatie – geen nieuw publiek. Openbaarmaking door beschikbaar stellen aan gebruikers vanaf de spoolservers. Openbaarmaking door beschikbaar stellen aan gebruikers in het kader van het synchronisatieproces. Brein niet gerechtigd tot collectieve actie tot schadeplichtigheidsverklaring tegenover individuen

 

IEPT20110928, Rb Rotterdam, NRDN

Toerekenbare merkinbreuk – schadeplicht: [gedaagde] heeft de namaakzakken [persoon 1]-rijst - naar zijn zeggen - gekocht van een hem onbekende man en een hem onbekend Belgisch be-drijf en niet - zoals eerder - van een bekende groot-handelaar, kennelijk zonder enige navraag te doen. De hiervoor weergegeven mededelingen van [ge-daagde] en de door hem overgelegde koopbon en factuur vertonen onderlinge tegenstrijdigheden en deze roepen diverse vragen op die door [gedaagde] niet bevredigend zijn beantwoord.

 

IEPT20110928, Rb Den Haag, Thuiskopie

Thuiskopieheffing: € 949.820. Thuiskopieregeling niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM: geen buitensporige last:

 

IEPT20110928, Rb Den Haag, Nestec c.s. v Sara Lee/DE c.s.

Schorsing tot eindoordeel EOB in oppositieprocedure: Gelet op het feit dat Nestec c.s. thans met de ge-vorderde schorsing instemt, alsmede ter vermijding van divergerende uitspraken, komt het de rechtbank dienstig voor de procedure op de voet van artikel 83, vierde lid, ROW in zijn geheel, dat wil zeggen in conventie (inclusief de daarin ingestelde provisionele vordering), in reconventie en in het incident tot inzage in en overlegging van in de akte van 26 augustus 2011 genoemde stukken ex artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv, te schorsen totdat door het Europees Octrooibureau in de ten processe bedoelde oppositieprocedure, en in voorkomend geval in beroep, een eindoordeel is gegeven omtrent de geldigheid van EP 236

 

IEPT20110927, Hof Den Haag, Lilly v Ratiopharm

Uitvindingshoogte aangenomen: Op grond van het bovenstaande zou de vakman niet tot de keuze van olanzapine komen omdat er geen aanwijzingen in Dl (ook niet, gecombineerd met de artikelen van Chakrabarti uit 1980 en 1982) zijn te vinden dat olanzapine de gewenste combinatie van eigenschappen, een goede anti-psychotische werking bij afwezigheid van EPS en agranulocytose, heeft. Publicatie niet nieuwheidsschadelijk: ‘manifestly erroneous’. Selectie-uitvinding en willekeurige keuze:  relevant voor beoordeling nieuwheid, niet voor uitvindingshoogte.

 

IEPT20110927, Rb Amsterdam, SKO v GfK

Bevel tot nakoming exclusiviteitsbeding door Intomart en haar directeur. Elektronisch kijkersonderzoek door met Intomart verbonden GfK-ondernemingen niet onrechtmatig: Niet gezegd kan worden dat Panel Services en GfK SE het belang om bij de door Panel Services aangeboden diensten gebruik te kunnen maken van moderne technologie, ondergeschikt moeten maken aan het belang van SKO dat er geen tweede elektro-nische meting van kijkcijfers door een onderdeel van de GfK groep komt in Nederland. Er is geen rechtsregel of ongeschreven norm die daartoe verplicht.

 

IEPT20110926, Rb Den Haag, Multi Tasking Beheer v Informa

Inzage in bewijsbeslag genomen documentatie door onafhankelijke accountant. Hernieuwde vordering tot inzage ontvankelijk: nieuw feit. Herhaaldelijk Ongeautoriseerd verstrekken software is grove tekortkoming. Rechthebbendebepaling in Distributieovereenkomst ook van toepassing op updates en upgrades software.

 

IEPT20110923, Rb Rotterdam, Halfords v Ado Bike

Visuele en auditieve overeenstemming LIMIT en UMIT: Ado Bike stelt dat UMIT fietsen afkomstig zijn uit Turkije, UMIT een Turks woord is dat door de door Ado Bike gestelde Turkse doelgroep als zodanig herkend zal worden, waardoor deze groep dit woord direct als "OEmit" zal uitspreken. Anders dan Ado Bike aanvoert, is de voorzieningenrechter van oordeel dat zelfs met de Turkse uitspraak de fonetische klank van het woord UMIT niet zodanig verandert dat van een auditieve gelijkenis geen sprake meer is.

 

IEPT20110923, Rb Amsterdam, CCCP v Talpa
Draadstaal: inbreuk auteursrecht door oorspronkelijke makers: De stelling dat Van de Ven de typetjes heeft be-dacht en samen met Van Koningsbrugge verder heeft uitgewerkt is onvoldoende om aan te nemen dat Talpa geen inbreuk maakt op de auteursrechten van CCCP.

  

IEPT20110922, HvJEU, Interflora v Marks & Spencer

Gebruik merk als trefwoord bij advertentieverwijzingsdienst kan herkomstaanduidingsfunctie en investeringsfunctie merk aantasten, maar niet reclamefunctie. Bescherming bekend merk bij advertentieverwijzingsdiensten tegen ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk: reclame op basis van trefwoord. Geldige reden: gebruik dat valt onder een gezonde en eerlijke mededinging in  de sector van de betrokken waren en diensten.

 

IEPT20110922, HvJEU, Budvar v Anheuser-Busch

Rechtsverwerkend gedogen: vereist dat mogelijk was om zich tegen gebruik te verzetten; vereist geen inschrijving ouder merk, wel inschrijving te goeder trouw jonger merk en gebruik, alsmede wetenschap daarvan. Geen nietigverklaring jonger mogelijk in geval van langdurig er eerlijk parallel gebruik dat onder omstandigheden geen afbreuk doet aan herkomstwaarborgfunctie.

 

IEPT20110922, HvJEU, Bell & Ross v BHIM

Niet-ontvankelijkheid: niet tijdig neerleggen origineel verzoekschrift is een niet regulariseerbaar gebrek. Geen verschoonbare dwaling: verantwoordelijkheid advocaat. De strikte toepassing van deze procedureregels is vereist ter wille van de rechtszekerheid en de noodzaak om elke discriminatie of willekeurige behandeling bij de rechtsbedeling te vermijden.

 

IEPT20110921, Rb Den Haag, Bacardi v Entys

Merkinbreuk met T1 (niet-communautaire) goederen: niet communautaire merkgoederen die niet door of met toestemming van de merkhouder voor eerste verhandeling in de EER zijn bedoeld, die vervolgens door Entys fysiek in de EER worden gebracht aan-vankelijk als T1 (niet communautaire) goederen en vervolgens onder een AGD worden geleverd en op-geslagen in een AGP in Rotterdam (bij Mevi) om daarna te worden doorgeleverd naar een andere AGP elders in de EER (bijvoorbeeld Spanje, bij Aquilar) – of daarbuiten – hebben te gelden als merkenrechtelijk in de EU “in de handel gebracht”, oftewel “ingevoerd”, hetgeen wil zeggen: “gebruikt in het economisch verkeer”.

 

IEPT20110921, Rb Breda, Peeters v Fors
Geen belang bij verklaring voor recht; uitspraak leidt niet tot praktisch resultaat: Uit het vorenstaande volgt dat een oordeel van de rechtbank omtrent de al dan niet aanwezige kwade trouw bij Fors ten tijde van het depot van het Benelux merk, allereerst niet van invloed zal zijn op de oordeelsvorming door het Gerecht en bovendien in strijd zou komen met het in 3.13. weergegeven stelsel van rechtsbescherming op het gebied van het Gemeenschapsmerk. De procedure bij het OHIM is immers eerder gestart dan de onderhavige.

 

IEPT20110921, Rb Utrecht, 1-2-3 Huis v Ballast Nedam

Geen gebruik vertrouwelijke bouwtechnische en/of financiële informatie: Het enkele feit dat de IQ-woningen ook prefabwoningen betreffen en gelijkenissen vertonen met het bouwconcept van l-2-3 Huis, is onvoldoende om een dergelijke conclusie ten aanzien van het overnemen van financiële informatie te rechtvaardigen. Geheimhoudingsverklaring strekt ook ten gunste van 1-2-3 Huis. Geen doorbreking rechtspersoonlijkheid

 

IEPT20110921, Rb Amsterdam, Talpa v Endemol

Geen restrictieve uitleg overeengekomen rechten op format: mede gelet op het feit dat niet betwist is dat formats geen vaststaande, maar dynamische grootheden zijn, dat ervan moet worden uitgegaan dat niet alleen de rechten op het DITDformat ten tijde van de SA, maar ook de rechten op toekomstige bewerkingen daarvan bij Talpa zijn gebleven. Wezenlijke kenmerken format overgenomen.

 

IEPT20110921, Rb Den Haag, Converse v Alpi

Oproeping vrijwaring toeleverancier toegestaan; of toeleverancier een bestaande onderneming speelt in de vrijwaringsprocedure

 

IEPT20110921, Rb Den Haag, Bacardi v Torijn

Oproeping in  vrijwaring toeleverancier toegestaan. Zekerheidsstelling ondanks activa in Benelux en mondelinge toezegging raadsman

  

IEPT20110920, Hof Den Haag, Menken v Red Bull

Geen overeenstemming stiermerk en teken: De geringe mate van begripsmatige overeen-stemming tussen het stiermerk en het teken worden naar het oordeel van het hof tenietgedaan door de opvallende, duidelijke visuele verschillen. Dat het publiek een verband legt (zonder te ver-warren) is op zich nog niet voldoende om Red Bull tegen gebruik van het teken te moeten beschermen. Daartoe moet er tevens sprake zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk (verwa-tering) of afbreuk aan de reputatie van het merk (aantasting) of ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne uit het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk (meeliften).

 

IEPT20110920, Rb Zwolle, BCM Academy

Geen werkgeversauteursrecht: [gedaagde] was werkzaam in de functie van Principal Educational Services; verantwoordelijk was voor training en opleiding en dat [gedaagde] daarnaast consultancywerkzaamheden verrichtte. niet aannemelijk dat het vervaardigen van teksten voor een pocketboek tot de functie van [gedaagde] behoorde.Geen overtreding relatiebeding; Bij vaststellingsovereenkomst beperkt tot werkzaamheden als trainer niet als manager

 

IEPT20110920, Hof Den Haag, BRS v Portal
Inventiviteit: Niet voor de hand liggend en toch geprobeerd dat een koud gebogen glasruit ook door vasthoudmiddelen in gebogen stand gefixeerd kan worden. Nieuwheidsschadelijke openbare toegankelijk niet voldoende onderbouwd. Vooroordeel c.q. verwachting vakman: uitgangspunt dat de vakman dacht dat delaminatie bij koud buigen zou plaatsvinden, te weten tijdens, of na het buigen.

 

IEPT20110920, Hof Den Haag, Markant v Europlex

Modelrecht: Voorshand bewezen dat Europlex ontwerper is. Inschrijving door ander dan ontwerper te kwader trouw behoudens rechtvaardiging. Niet verlengen modelinschrijvingen hangende opeisingsprocedure onrechtmatig.

 

IEPT20110920, Hof Amsterdam, Los

Artiestenmanagement: geen bewijs voor overeengekomen commissie sponsorgelden na afloop overeenkomst

 

IEPT20110920, Hof Amsterdam, Bied & Geniet v Emesa

Gehoudenheid om verwarring met handelsnaam die beschrijvend deel bevat te voorkomen.Gebruik domeinnaam als handelsnaam. Assumptie geldigheid merk na inschrijving: Indien een deposant naar het oordeel van het BBIE heeft aangetoond dat een teken onderscheidend vermogen heeft (al dan niet door inburgering), dient de kortgedingrechter tot uitgangspunt te nemen dat het desbetreffende merk rechtsgeldig is ingeschreven. Dat is anders indien de wederpartij voldoende aannemelijk maakt dat de bodemrechter de merkinschrijving nietig zal verklaren. Beoordeling inburgering door rechter na depotdatum. Inburgering vakantieveilingen.nl als merk aannemelijk.

 

IEPT20110915, Rb Dordrecht, Artiestenverloningen v Prae Artiestenverloning

Verwarringsgevaar artiestenverloningen.nl en artiestenverloning.nl: Naar voorlopig oordeel heeft Artiestenverloningen verwarringsgevaar niet slechts te duchten, maar heeft dit gevaar zich bovendien al gerealiseerd.

 

IEPT20110915, Rb Amsterdam, Duizend Jaar Kruiden v Synnray

Grievende of beledigende betekenis Chinees woord “Nima” niet voldoende duidelijk: Gezien de te tegenstrijdige vertalingen/verklaringen kan op voorhand niet worden gezegd dat de betekenis van het woord nima dermate grievend of beledigend zou zijn, dat dit de uitlatingen van [gedaagde 1] onrechtmatig zou maken. Derhalve kunnen ook op deze grond de vorderingen jegens [gedaagde 1] niet worden toegewezen.

 

IEPT20110914, Rb Breda, Cozzmoss v Weblication

Inbreuk auteursrecht:  Geen persexceptie: De website van [gedaagde] heeft niet als hoofddoel het brengen van dagelijks nieuws op diverse onderwerpen, maar is, naar eigen zeggen, een platform voor reizigers. Schadevergoeding: € 360 plus € 78,50 administratiekosten.

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

Nietigheidsvordering niet-ontvankelijk: Duitse beslissing over geldigheid Gemeenschapmodel heeft extra-territoriale werking: eerder onherroepelijk oordeel Duitse rechter tussen dezelfde partijen, over hetzelfde onderwerp en op dezelfde gronden als de procedure in Duitsland. Prejudiciële vragen over territoriale werking Duitse inbreukbeslissing ?

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Crocs

Overeenstemmende totaalindruk onvoldoende onderbouwd met overgelegd fotomateriaal. Volledige proceskosten art 1019h Rv omvatten kosten wrakingsprocedure.

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Bacardi v Van Caem

Inbreuk merkrechten ter verhandeling in voorraad hebben gedecodeerde Bacardi producten: Geen bewijs dat producten voortdurend in T1 verband in voorraad zijn gehouden. Opgave  leveranciers, afnemers, aantallen, etc. in verband met schadevergoeding en winstafdracht

 

IEPT20110914, Rb Den Bosch, China Commodities v Van Spaendonck

Inbreuk modelrecht. Nietigheid modelrecht niet overtuigend: Natuurlijk is het zo dat Van Spaendonck zijn inspiratie voor de tri-tennis wand heeft ontleend aan de TennisPartner, doch dat is iets anders dan het kopiëren van een bestaand ontwerp of het slechts verfraaien en/of verbeteren op technische punten. De totaalindruk van beide tenniswanden is totaal anders. [...]. dat China Commodities inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel van Van Spaendonck door een identieke oefenwand op de markt te brengen. Geen onrechtmatige publiciteit

 

IEPT20110913, Hof Den Bosch, Johnny Hoes

geen verplichting de Oude Catalogus af te geven aan [Y.] BV: Geen lastgeving en geen economische eigendom

 

IEPT20110913, Hof Arnhem, Otoplus v Oto Nijkerk

Verwarringsgevaar Oto Nijkerk en Otoplus aannemelijk: Als gevolg van het overeenstemmende en dominerende element 'Oto', het feit dat beide ondernemingen een garagebedrijf in ruimere zin exploiteren en in het bijzonder de geringe afstand waarop zij binnen dezelfde plaats van elkaar zijn gevestigd (ongeveer 400 m), valt voorshands verwarring te duchten bij het relevante publiek (de consumenten en toeleveranciers).

 

IEPT20110913, Hof Den Haag, Benetton v G-Star

Elwood-Vormmerken nietig: Vorm bepaalt de marktwaarde van de spijkerbroek: niet relevant waardoor die aantrekkelijkheid van de vorm wordt veroorzaakt. Het hof is van oordeel dat consumenten in het algemeen bij de aanschaf van voor algemeen ge-bruik bestemde (boven)kleding, zoals een spijker-broek, hun keuze in belangrijke mate zullen laten afhangen van de vorm en het uiterlijk daarvan, van hoe het staat.

 

IEPT20110913, Hof Amsterdam, Bruna v Punt.nl

Toelaatbare parodieën: Parodie-exceptie: met behoud van de voor een parodie noodzakelijke herkenbaarheid van het origineel, voldoende afstand tot het origineel genomen om de parodie niet als een klakkeloze kopie aan te merken. Ten aanzien van de kennelijk humoristische en ironiserende bedoeling van de parodie geldt ook hier, dat niet nodig is dat iedereen erom kan lachen. Geen schending persoonslijkheidsrechten:  Geslaagd beroep op parodie-exceptie sluit beroep op persoonlijkheidsrechten uit. Geen merkinbreuk ter zake van “ander gebruik” artikel 2.20(1)(d) BVIE: Toelaatbare parodieën.

 

IEPT20110908, Rb Amsterdam, Emryss

Beoordeling feiten en omstandigheden voor ontbinding overeenkomst leent zich niet voor kort geding. Ordemaatregel: [V] toegestaan het boek Plants bij een andere uitgeverij uit te geven.

 

IEPT20110907, Rb Den Haag, Du Pont v Dapro

Uitputting merkenrecht niet onderbouwd. NOMEX niet gebruikelijke benaming geworden in Gemeenschap. Merkinbreuk: gebruik identieke tekens voor identieke waren. Exclusieve bevoegdheid artikel 22(4) EEXVo ziet alleen op in EU geregistreerde merken. Grensoverschrijdend verbod merkinbreuk voor Gemeenschap, India en VAE. Exhibitie: inzage in vertrouwelijke gegevens in en verkoopkanalen door onafhankelijke derde

 

IEPT20110907, Rb Den Haag, General Biscuits v Hoppe

Merkinbreuk: verwarringwekkend overeenstemmende visuele impact.
 Marktonderzoek niet concludent: ontbreken controlegroep inzake stimulus voor uitfilteren marktleiderseffect. Grensoverschrijdend inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan belang

 

IEPT20110906, Rb Den Haag, Gain Harvest v Taste of Nature

Geen opschortingsrecht betaling koopsom € 750.000 voor merk en octrooi. Uitleg garantie “geen andere inbreukmakers”: uitleg, te weten: Gain Harvest garandeert (op 2 februari 2009) dat ten tijde van de beoogde levering in juni 2011 ook geen inbreukmakers bekend zijn, valt niet in artikel 13 te lezen. Instandhoudingsverplichting omvat niet verplichting tegen inbreukmakers op te treden

 

IEPT20110906, Rb Amsterdam, Cassina v Superfurniture

Openbaar maken: aanbieden door Superfurniture in Nederland: De inbreukmakende modellen worden immers aangeboden in de catalogus van Super Studio (die in de showroom wordt verstrekt) en op de website superestudio.com, welke in de Nederlandse taal te bezoeken is, en waarop modellen kunnen worden besteld door te bellen naar het telefoonnummer van Superfumiture in Nederland (Amsterdam).

 

IEPT20110906, Hof Leeuwarden, Esschert Design v S&S

Uitbreiding grondslag eis in hoger beroep met Gemeenschapsmodelrecht niet toegestaan: Gedeeltelijke verwijzing wegens exclusieve bevoegdheid Hof Den Haag en eventuele verwijzing wegens verkochtheid  leidt tot onredelijke vertraging en is in strijd met eisen van goede procesorde in kort geding

 

IEPT20110905, Rb Den Bosch, Goossens v Arco

Graphic tafel auteursrechtelijk beschermd. Inbreuk: overeenstemmende totaalindruk. Niet bestaande BV in verzoekschrift:geen consequenties verbinden aan het feit dat in het verzoekschrift en de beschikking een niet bestaande B.V. als gerekestreerde genoemd staat

 

IEPT20110902, HR, G-Star v Bestseller

Beroep in cassatie afgewezen

 

IEPT20110901, Rb Roermond, Chique v Doja

Verwarringsgevaar Café Sjiek te Roermond met Café Sjiek te Maastricht

 

IEPT20110901, Rb Haarlem, Ministerpresidentrutte.nl

Registratie domeinnaam ministerpresidentrutte.nl misbruik van bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam. Onrechtmatig doorlinken naar klokkenluideronline.nl: Het enkele feit dat [A] de bezoekers van ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar klokkenluideronline.nl brengt het risico met zich dat de ministerpresident en de Staat worden geassocieerd met de verdachtmakingen op die website. De wijze waarop [A] gebruik maakt van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl is daarom te kwalificeren als strijdig met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid

 

IEPT20110901, Rb Breda, Benstout v Dreamgirl

Geen overtreding vonnis: Naar voorlopig oordeel van de voorzieningen-rechter kan het opgeslagen houden van de foto’s op een server die niet zonder meer voor het publiek toegankelijk is, niet worden aangemerkt als een overtreding van het vonnis van 27 juni 2011.

 

IEPT20110901, Rb Amsterdam, DeLex v Boek9

Delex rechthebbende op website en sponsorgelden Boek9. Delex rechthebbende op databank archief Boek9: geen spin off van dagelijkse berichtgeving. Vernietiging gekopieerde databank Boek9. Auteursrecht op berichten bij individuele maker: geen werkgeversauteursrecht en geen openbaarmaking als afkomstig van Delex. Verbod overnemen elkaars berichten: geen nieuwsberichtenexceptie.