April 2012

Print this page

IEPT20120427, Rb Arnhem, Lusaro v TDS Trailerbouw

Uitgangspunt is het kort geding vonnis van 16 mei 2001; beslagen in strijd met dit vonnis worden opgeheven

 

IEPT20120427, Rb Den Bosch, Arte

Schending bedrijfsgeheimen: [S] heeft in strijd met de arbeidsovereenkomst gehandeld door knowhow van Arte ook na het dienstverband onder zich te hebben. Belgisch van toepassing op onrechtmatige daad en op arbeidsovereenkomst

 

IEPT20120427, HR, Beeldbrigade

Aanschaf standaardcomputerprogrammatuur is ook koopovereenkomst. Koopovereenkomst ziet op eigenschappen van de software, niet op auteursrechtelijke dimensie daarvan. denkbaar is dat iets zowel de bescherming van een of meerdere intellectuele eigendomsrechten geniet als het object is van koop

 

IEPT20120426, HvJEU, Deichmann v BHIM

Geen onjuiste rechtsopvatting Gerecht dat aangevraagde merk niet afwijkt van norm of van wat in schoenenindustrie gebruikelijk is, waardoor het geen onderscheidend vermogen heeft voor orthopedisch schoeisel. BHIM niet verplicht om onderzoek naar onderscheidend vermogen aangevraagd merk uit te breiden naar andere vormen van gebruik dan die het meest waarschijnlijk wordt geacht.

 

IEPT20120426, Rb Den Haag, Spanolux v Hofmans Web

Uitputting merkrechten Spanolux; geen uitzondering; publiek zal geen band met merkhouder veronderstellen. Geen spoedeisend belang terzake van auteursrecht wegens ontbreken dreiging inbreuk

 

IEPT20120426, Rb Den Haag, Doro v Hesdo

De Fysic 9700 maakt, gelet op het vormgevingserfgoed, een andere algemene indruk dan het model. Ontwerp telefoon geen auteursrechtelijk beschermd werk

 

IEPT20120426, HvJEU, TV2 Danmark v NCB

Auteursrechtrichtlijn maakt (onderdelen van)  Berner Conventie tot Unierecht.Uitdrukking “met hun eigen middelen” is Unierechtelijk begrip. Eigen middelen omroep omvat ook derden die namens of onder verantwoordelijkheid omroep handelen: Verplichting voor omroeporganisatie om elk nadelig gevolg van handelen en nalaten van derde op te heffen

 

IEPT20120425, Rb Middelburg, Enza v Agro Care

Overeenkomst voor onbepaalde tijd tot levering van zaad opzegbaar zonder zwaarwegende grond, met in achtneming van een opzegtermijn van 13 maanden

 

IEPT20120425, Rb Groningen, Coin pusher

Grensoverschrijdend verbod slaafse nabootsing: KMG niet voldaan aan verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is ter voorkoming van verwarringsgevaar. Geen auteursrechtelijke bescherming

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, TKS v Groupon

TKS onvoldoende spoedeisend belang bij voorlopige voorziening: bevel tot verzending brief aan afnemers van Groupon; merkinbreuk onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, Thuiskopie

Ook verkoper te goeder trouw van blanco informatiedragers gehouden bescheiden inzake betaling thuiskopievergoeding te verschaffen aan de Thuiskopie en vergoeding te voldoen

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, Free Publicity v IDMC

Geen onrechtmatig wapperen met niet-vooronderzocht octrooi: geen reden om ten aanzien van een niet-vooronderzocht octrooi anders te oordelen. Lijst met opsomming 228 titels huis-aan-huis-bladen niet auteursrechtelijk beschermd; wapperverbod

 

IEPT20120425, Rb Arnhem, Rademaker

Overtreding geheimhoudingsbeding onvoldoende onderbouwd: Deskundige heeft aangegeven dat de door hem geconstateerde overeenkomsten tussen de Cruto II en de d’Artagnan gelegen zijn in de (deeg-)technologische aspecten van de machines: beide uitrollijnen vanuit technisch oogpunt bezien “duidelijk afwijkend”.

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, Rhodia v PPG
Grensoverschrijdende bevoegdheid in kort geding in octrooizaak ook bij nietigheidsverweer. Geen spoedeisend belang wegens niet voortvarend optreden octrooihouder en expiratie octrooitermijn. Bewijsbeslag, monsterneming en beschrijving gericht op bewaring niet op vergaring, behalve indien vertrouwelijkheid ontbreekt

 

IEPT20120424, Hof Den Bosch, Eestairs

Geen terugwerkende kracht verval voorlopige voorziening wegens niet instellen hoofdzaak binnen redelijke termijn. Redelijke twijfel inzake verbeuren dwangsommen wegens verwijzingen op websites van derden. Dwangsom van € 25.000 verbeurd wegens niet tijdig verwijderen van Engelse website

 

IEPT20120424, Hof Arnhem, FrieslandCampina v De Natuurhoeve

Beschermingsomvang merk bepaald door vorm zoals gedeponeerd, niet uit te breiden tot elementen daarvan. Specifieke vorm niet of nauwelijks onderscheidend voor puddingverpakkingen. Geen direct verwarringsgevaar of associatie aannemelijk bij koppeling aan markleider Mona. Geen indirect verwarringsgevaar wegens uiteenlopende totaalindrukken

 

IEPT20120424, Hof Amsterdam, Rhodia v VAT

Vereisten voor verlof bewijsbeschermingsmaatregelen. Dreiging van octrooi-inbreuk in Duitsland aangenomen. Uitleg art 1019 Rv en IE-Handhavingsrichtlijn. Artikel 1019 ook ter ondersteuning handhaving buitenlandse Europese octrooien. Proportionaliteit bewijsbeslag. Toegang bewijsmateriaal door advocaten.

 

IEPT20120423, Rb Dordrecht, LMO

€ 600 schadevergoeding voor artikel op website

 

IEPT20120420, Rb Den Haag, Infostrada

Gebod tot overdracht domeinnaam: dat S. met geld van de KNHS de Domeinnaam zou aankopen en vervolgens zou overdragen aan de KNHS.

 

IEPT20120419, Rb Dordrecht, ABB v TurboNed

Bewijsbeslag mogelijk ten behoeve handhaving buitenlandse IE-rechten in EU lid-staten en TRIPs-landen. Verzwijging herroeping Duits octrooi niet i.s.m. artikel 21 Rv; geen opheffing conservatoir beslag. Belangenafweging: Zelfs gerede kans dat inbreukvorderingen niet kunnen hardmaken leidt niet noodzakelijkwijs tot opheffing bewijsbeslag

 

IEPT20120419, Rb Rotterdam, Artiq Mobile v Consumentenautoriteit

€ 690.000 boete voor overtredingen Wet handhaving consumentenbescherming. Overtreding SMS-gedragscode; omissies door niet of onduidelijk verstrekken essentiele informatie op website en in tv-reclame

 

IEPT20120419, Rb Den Haag, eBenefits v VGB

Brief aan derden-beslagenen tijdens terecht nog niet opgeheven beslag niet onrechtmatig

 

IEPT20120419, HvJEU, Wintersteiger v Products 4U

Bevoegde rechter (grensoverschrijdend) bij inbreuk nationaal Oostenrijks merk door gebruik trefwoord op landgebonden topniveaudomein voor Duitsland: (Google.de): (i) de rechter van de lidstaat waar het merk is ingeschreven, of (ii) de rechter van de plaats waar de adverteerder is gevestigd

 

IEPT20120419, HvJEU, Bonnier Audio v ePhone

Internetprovider kan bij auteursrechtinbreuk worden gelast NAW-gegevens te verstrekken aan auteursrechthebbende. de omstandigheid dat de betrokken lidstaat richtlijn 2006/24 nog niet in nationaal recht heeft omgezet ofschoon de termijn daarvoor is verstreken, in het hoofdgeding irrelevant is

 

IEPT20120418, Rb Utrecht, Roucar

Frans arrest inzake rechthebbende niet onverenigbaar met Nederlands vonnis inzake bevoegdheid

 

IEPT20120418, Rb Den Haag, Inspirion v Pokonobe

Uitgewerkt spelconcept JENGA en productuiterlijk auteursrechtelijk beschermd: dat een uitgewerkt spelconcept in de zin dat het bestaat uit een aantal elementen die in hun combinatie uniek en oorspronkelijk zijn, wel degelijk ook bescherming onder het auteursrecht kunnen genieten.  Naast de uitwerking van het spelconcept komt ook de uiterlijke verschijningsvorm van het Jenga-spel, d.w.z. het productuiterlijk, afzonderlijk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

 

IEPT20120418, Rb Den Haag, Prescan v Privatescan

Prescan bij akte reageren op in reconventie gevorderde nietigverklaring Prescan-woordmerken

 

IEPT20120418, Rb Den Haag, Gaastra

Bewijsopdracht Gaastra dat X verkoper is: Gaastra c.s. draagt de bewijslast van haar gemotiveerde stelling dat X aan de onderzoeker van Goorts kleding uit de opslagboxen te koop heeft aangeboden.

 

IEPT20120417, Rb Rotterdam, Mainfreight

Feitelijk ouder gebruik handelsnaam niet voldoende onderbouwd met uittreksels handeslregister en domeinnaam

 

IEPT20120417, HR, Telecom credit

Telecom-credit is – gelet op functie in economische verkeer - als goed vatbaar voor toe-eigening en verduistering en heling

 

IEPT20120417, Rb Den Haag, Piratenpartij v Brein

Ex parte bevel mag letterlijk worden genomen: Bij de beoordeling is in aanmerking te nemen dat het verbod is gegeven na een ex parte behandeling. Met ander woorden Piratenpartij is niet gehoord en heeft niet aan enig debat kunnen deelnemen welke de reikwijdte van het verbod zou kunnen verduidelijken.

 

IEPT20120416, Rb Den Bosch, Van Hoof v Heidebloemranch

Geen inbreuk handelsnaam door gebruik beschrijvende aanduiding “Peelzicht”

 

IEPT20120414, Rb Amsterdam, Peter R. de Vries

Heimelijke opnames vereisen geen creatieve keuzes; geen auteursrechtelijk beschermd werk. Kopiëren van beeldmateriaal van USB-stick is schending van eigendomsrecht. Een journalist mag in beginsel geen gestolen informatie gebruiken en het algemeen belang rechtvaardigt dat in dit geval ook niet. De door Eiser II gemaakte camerabeelden mogen niet worden vertoond, tenzij deze daartoe alsnog toestemming geeft.

 

IEPT20120413, Rb Den Haag, Brein v Piratenpartij

Ex parte bevel tegen tussenpersoon inzake uploaden door derden via The Pirate Bay

 

IEPT20120413, HR, Happy Point v JB

Beroep in cassatie afgewezen; gezien art. 81 RO, geen nadere motivering. De onderdelen 1 t/m 3 [...] gaan over 's hofs uitleg van de veroordeling tot een 'door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave', waaronder het hof in casu een verklaring van een accountantadministratieconsulent begrepen heeft geacht. Onderdeel 4 [...] gaat over 's hofs uitleg van de veroordeling tot afgifte van litigieuze opblaaspoppen. Onderdeel 5 gaat over de kostenveroordeling: volgens dat onderdeel heeft het hof ten onrechte art. 1019h Rv. toegepast.

 

IEPT20120412, Rb Alkmaar, Daalimpex

Verwarringwekkende overeenstemming met Daalimpex-merk. Geen geldige reden wegens auteursrecht op logo. Voorgebruik te goeder trouw mogelijk geldige reden

 

IEPT20120412, Rb Arnhem, Belastingdienst

Creditfactuur in casu geen belichaming van een vermindering van de licentievergoeding en derhalve geen recht op teruggave van omzetbelasting heeft doen ontstaan in het tijdvak vierde kwartaal 2008.

 

IEPT20120412, Hof Amsterdam, Economische eigendom merk

Economische eigendom merk: op grond van de [...] feiten en omstandigheden, aannemelijk [...] dat tussen belanghebbende en [C] (al dan niet stilzwijgend) is overeengekomen dat het volledige economische belang bij de merknaam [OP] bij belanghebbende ligt.

 

IEPT20120412, Hof Amsterdam, Belastingdienst

Productief maken recht door overeenkomst met Sena: werkzaamheid in zin van Inkomstenbelasting

 

IEPT20120411, Rb Utrecht, Dijkstra v Coconut Capital

€ 510 schadevergoeding voor 2 jaar gebruik foto op website. € 2.661 Proceskosten: onevenwichtig maar Coconut zelf oorzaak dat kosten zijn opgelopen

 

IEPT20120410, Rb Zutphen, Counterfeit kleding en drugs

Twee jaar gevangenisstraf: [o.m.] opzettelijk in voorraad hebben en te koop aanbieden van waren die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, meermalen gepleegd;

 

IEPT20120410 , Hof Den Bosch, NTD v De Trombosediensten

Vergelijkende reclame: iedere vergelijking van product of bedrijf voor mogelijke afnemers. Stond trombosediensten vrij per brief te reageren op mail. Afweerreactie dient milder beoordeeld te worden. Misleidend doordat door feitelijk juiste maar onvolledige mededeling gesuggereerd wordt dat de kwaliteit van de NTD en de veiligheid van haar diensten onvoldoende is gewaarborgd.

 

IEPT20120410, Hof Den Haag, Norma v Kabelaars

Geen primaire openbaarmaking door omroepen bij het aanleveren aan de kabelexploitanten. Geen heruitzenden door kabelaars bij gebreke van primaire openmaking omroepen. Levering van ’al het repertoire waarop een uitvoerend kunstenaar rechten  verwerft’ nietig wegens  onvoldoende bepaaldheid.

 

IEPT20120410, Hof Arnhem, Transavia v EUClaim

Geen verwijtbare vermelding categorie-1 vluchten of misleiding omdat Transavia juiste informatie niet verstrekt. Evenmin verwijtbare vermelding categorie-2 vluchten. Geen vermelding vluchten met evident buitengewone omstandigheden. Geen misleiding door vermelding vluchten waarvan nog niet vaststaat dat geen sprake is van buitengewone omstandigheden

 

IEPT20120406, Rb Den Haag, T-Mobile v Brein

Verzoek tot wraking afgewezen. Geen objectief gerechtvaardigde vrees inzake vooringenomenheid rechter jegens rechtzoekende.

 

IEPT20120406, Rb Amsterdam, NL Philharmonisch Orkest v NL Symfonieorkest

Geen verwarringwekkende overeenstemming  tussen merken Nederlands Philharmonisch Orkest en Nederlands Symfonieorkest. Wel verwarringwekkende overeenstemming merken Nedpho en NedSo
Geen verwarringsgevaar handelsnamen. Onderzoek voor uitleg overeenkomst leent zich niet voor kort geding

 

IEPT20120406, Rb Amsterdam, De Jong

€ 255 schadevergoeding voor foto op website

 

IEPT20120404, Rb Den Haag, Van Kleef v Mekiya

Geen inbreuk Gemeenschapskwekersrecht door aanplant in Ethiopië

 

IEPT20120404, Rb Den Haag, JMQ v Beckers

Ontbinding octrooilicentieovereenkomst wegens verzuim royalty’s te betalen. Taalkundige uitleg bepaling inzake beëindiging overeenkomst: dat de overeenkomst na afloop van de initiële contractsduur stilzwijgend zou worden verlengd tenzij Beckers op goede grond de overeenkomst zou mogen beëindigen namelijk indien er een technisch gelijkwaardig product op de markt is. Uitleg ‘technisch uniek’ in overeenkomst. Lastgeving om op eigen naam op te treden hoeft niet in dagvaarding gesteld te worden.

 

IEPT20120404, Rb Den Haag, Cepia v Sigma

geen bestuurdersaansprakelijkheid wegens inbreuk: onvoldoende onderbouwd dat willens en wetens het (aanzienlijke) risico wordt genomen dat inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten.
[...]. valt onder de gegeven omstandigheden niet in te zien dat hier sprake is van het opzettelijk doen van onjuiste meldingen.Geen misbruik rechtspersonen

 

IEPT20120404, Rb Arnhem, ACF v Curator

Kosten in verband met pandrecht op merkenrecht: De vordering van ACF om de curator te veroordelen haar een bedrag te betalen in verband met haar pandrecht op het merkenrecht kan niet worden toegewezen, nu de algemene faillissementskosten nog niet bekend zijn. Ook overigens bestaat geen grond voor het opleggen van de verplichting tot onmiddellijke betaling van dit bedrag.

 

IEPT20120404, Rb Den Haag, Converse v Alpi

Geen schorsing bodemprocedure in afwachting hoger beroep voorlopige voorziening tot inzage in beslag genomen materiaal

 

IEPT20120404, Rb Breda, Pontifix v TAN

Executiegeschil: gedaagden voldoen niet stelplicht inzake verboden “voortzetting”

 

IEPT20120403, Hof Den Haag, Wendy’s International v Wendy’s

Merk Wendy’s van Wendy’s International geen algemeen bekend in Benelux. Depot merk Wendy’s [geïntimeerde] niet te kwader trouw. Geïntimeerde heeft niet onbehoorlijk gehandeld door vordering tot vervallenverklaring oude merkrechten van Wendy’s International in te stellen. Geen oudere handelsnaamrechten Wendy’s International.

 

IEPT20120403, CBB, NEN-normen

NEN-normen geen algemeen verbindend voorschrift

 

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

Geen inbreuk modelrecht: andere algemene indruk door de verhoudingen tussen de diepte en de breedte van de buizen en tussen de breedte van de buizen en de breedte van de tussenruimte. Kenmerkende eigenschappen model blijkt voldoende uit depot. Hoekigheid van hoeken nieuw.