Augustus 2012

Print this page

IEPT20120829, Rb Amsterdam, CJIB v Attachmate

Plain meaning End User License Agreement (EULA) naar recht van de staat Washington: Installatie Software op alle computers toegestaan, zolang Roaming User niet meer dan één exemplaar tegelijk gebruik. Deskundigenbericht over de vraag of de opsomming van Windows NT en Windows in EULA versie 10 al dan niet als limitatief moet worden aanmerkt naar het recht van de staat Washington

 

IEPT20120829, Rb Breda, Cozzmoss v Belastingplanet

Schade conform gebruiksvergoeding € 5.670: de schade alleen dan op een hoger forfaitair bedrag kan worden vastgesteld indien er objectieve feitelijke gronden zijn voor het oordeel dat de schade een hoger bedrag dan de verschuldigde gebruiksvergoeding betreft.

 

IEPT20120829, Rb Zwolle-Lelystad, Abbot v Sandoz
Term ‘generiek geneesmiddel’ moet in reclame worden uitgelegd conform definitie Richtlijn 2001/83/EG en de Geneesmiddelenwet. Gebruik term ‘generiek geneesmiddel’ in andere zin is verwarrend voor beroepsbeoefenaren. Vergelijkende claim dat Leuproreline Sandoz therapeutisch uitwisselbaar is voor Lucrin onvoldoende onderbouwd: geen onderbouwing met wetenschappelijke studie die gepubliceerd is in een peer-reviewed tijdschrift. 
 

IEPT20120829, Rb Arnhem, Zoontjens Beton v Livingroof

Geen verwarringsgevaar woordmerk DNS en ONS-beeldmerk. Verklaring kan worden beschouwd als voor overdracht auteursrecht benodigde akte. Geen ongeoorloofde concurrentie door aanbieden vrijwel identiek daknivelleringssysteem

 

IEPT20120827, Rb Amsterdam, Anti-Wilders Hyvespagina

Vrijspraak: beheerder anti-Wilders Hyvespagina geen mededader of medeplichtig aan bedreigingen Wilders (dubbele opzet ontbreekt)

 

IEPT20120823, Rb Amsterdam. Linq v Linqwise

Teken ‘LINQ’ (met een Q) is niet beschrijvend voor arbeidsbemiddelingsdiensten. Verwarringsgevaar terzake van herkomst van diensten tussen tekens ‘LINQ’ en ‘LINQWISE’ omdat ‘linq’ dominerend bestanddeel is.

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, Videobeelden wethouder

Schade van € 29.751 (20%) wegens mislopen functie en enige tijd geen baan kunnen vinden ex-wethouder te vergoeden door gedaagde; eigen schuld van eiser 80%. Geen additionele schade door achterhouden of vernietigen bandopnames

 

IEPT20120822, Rb Utrecht, Burg v Vrumona

LIMO is beschrijvend voor limonade en mist onderscheidend vermogen. Onvoldoende onderbouwd dat merk LIMO onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering in Benelux

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, Prominent v Velderhof

Indien tegenbewijs tegen notariële akte niet slaagt is het niet overdragen van het merk “Velderhof” onrechtmatig en worden merkoverdracht en verbod op inbreuk toegewezen

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, Prescan v Privatescan

Onrechtmatig aanhaken aan optreden Prescan in TV-programma door gebruik Adwords.Onrechtmatig gebruik “TM"-teken. “Look and feel” website niet auteursrechtelijk beschermd, concrete tekst en beeldelementen wel. Vrijhoudingsbehoefte: algemeen belang dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de oorsprong) te vervullen. PRESCAN bestaat uitsluitend uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de dienst “preventief medisch onderzoek” van klasse 44, niet ter zake van andere diensten in klasse 35 en 42. Inburgering PRESCAN in Benelux voor “preventief medisch onderzoek” onvoldoende gesteld en onderbouwd. Geen verwarringsgevaar merk PRESCAN en teken “privatescan”. Geen verwarringsgevaar handelsnamen Prescan en Privatescan. Privatescan op grond van vaststellingsovereenkomst gehouden gebruik prescan als adword te staken

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, JMQ v Beckers
Waardevergoeding van € 106.562 aan royalties uit octrooilicentie verschuldigd

 

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost

ISP als tussenpersoon gehouden hosting van inbreukmakende websites waarop namaak-producten worden aangeboden, te staken: websites op Benelux gericht; Altushost tussenpersoon in de zin van artikel 2.22(6) BVIE

 

IEPT20120821, Hof Den Haag, Primus v Roche

Octrooi-inbreuk door Roche op basis van proefnemingen van Tompkins, die in overeenstemming met het octrooi zijn gedaan. Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van vorderingen tegen Roche Nederland en Roche Diagnostic, nu onbestreden is dat Duitse deel van octrooi geldig is. Proceskosten volgens liquidatietarief bepaald: art. 1019h Rv niet van toepassing, nu appeldagvaarding uitgebracht is op 1 okt 1997 en dus voor inwerkingtreding van Handhavingsrichtlijn

 

IEPT201020816, Rb Arnhem, Lusaro

Gebod tot voortzetting samenwerkingsovereenkomst: onvoldoende zekerheid dat dwangsommen zijn verbeurd

 

IEPT20120815, Rb Utrecht, BI DE v Teva

Onrechtmatige betrokkenheid bij inbreuk Portugese octrooien als houdster van de vergunning om het generieke geneesmiddel in Europa, meer in het bijzonder in Portugal, in het verkeer te brengen. Voorzieningenrechter bevoegd inzake onrechtmatige betrokkenheid bij grensoverschrijdende octrooi-inbreuk ondanks nietigheidsverweer vanwege autonome draagwijdte artikel 31 EEX-Vo. Rb Utrecht bevoegd inzake onrechtmatig handelen in plaats van octrooiinbreuk. Nevirapine valt onder beschermingsomvang Portugees octrooi 919.

 

IEPT20120814, Rb Den Haag, Lundbeck v Sandoz

Voorzieningenrechter: Door Hof Den Haag in arrest van 24 januari 2012 gestelde aanvullende eis dat bij stofconclusie ook de stof zelf – los van de werkwijze – inventief moet zijn lijkt onjuist, maar het is niet zo vanzelfsprekend dat Hoge Raad anders zal oordelen dat de stofconclusie geldig geacht kan worden en daar verbod op gebaseerd kan wordenSandoz niet aannemelijk gemaakt dat zij in het geheel de geoctrooieerde werkwijze niet toepast; verbod op grond van werkwijzeconclusie

 

IEPT20120814, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten

Horsten-tas maakt inbreuk op de Pliage-tas: totaal-indrukken verschillen te weinig. Nederlands recht van toepassing op inbreuk; Frans recht toepasselijk op overdracht van auteursrecht tussen Franse vennootschappen en op initieel makerschap (lex originis). Pliage-tas auteursrechtelijk beschermd: kenmerkende vorm door grondvorm en combinatie van elementen. Voor zover al over auteursrechtelijke verwatering gesproken kan worden: onvoldoende onderbouwd dat beschermde trekken van Pliage-tas niet verworden tot algemene stijlkenmerken. Geen rechtsverwerking door enkel tijdsverloop; ook geen gerechtvaardigd vertrouwen

 

IEPT20120813, Rb Amsterdam, Dr. Media

Geen stilzwijgende verlenging overeenkomst nu [C] heeft aangegeven dat hij de overeenkomst niet wenst te verlengen. Overdracht domeinnamen en bescheiden

 

IEPT20120810, Rb Rotterdam, SVH v STER

Naam “Vestingdagen Hellevoetsluis” geen handelsnaam. Gebruik van naam en domeinnaam Vestingdagen Hellevoetsluis niet onrechtmatig: aanduiding van specifieke locatie van evenement en kan niet door een partij worden geclaimd. Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen van SHV m.b.t. Vestingdagen Hellevoetsluis en STER feitelijk onjuist of onnodig grievend zijn

 

IEPT20120810, Rb Rotterdam, Dijkstra v NoRisk

€ 765 schadevergoeding voor foto op website zonder naamsvermelding; uitgangspunt Algemene Voorwaarden Fotografenfederatie: driemaal de licentievergoeding

 

IEPT20120810, Rb Den Haag, Kao

Opheffing dwangsom: staat het voldoende vast dat het voor X onmogelijk is om te voldoen aan het opgelegde bevel tot opgave van de namen en adressen van de personen van wie hij de inbreukmakende Guhl-producten heeft betrokken.

 

IEPT20120810, HR, Boal v Bom

Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering

 

IEPT20120809, Rb Den Haag, Wiegand v Logimedical

Slaafse nabootsing medicijnwagens: verwarrings-gevaar nu Logimedical onvoldoende afstand heeft gehouden en tot recent exclusief distributeur was van Wiegand en thans diens wagens nog aanbiedt. Geen inbreuk op merk Wiegand: Logimedical gerechtigd tot gebruik als verkoper Wiegand-producten en onvoldoende aannemelijk dat zij het merk gebruikt voor haar eigen medicijnwagens. Logimedical bevolen tot nakoming contractuele plicht: verwijderen verwijzingen naar relatie met Wiegand op haar website

 

IEPT20120808, Rb Den Haag, INTS v Sun Lovers

Desigual-Jas en -Jurken auteursrechtelijk beschermd: inbreuk. “Design all together” merkinbreuk op woord/beeldmerk DESIGUAL ALL TOGETHER.

 

IEPT20120808, Rb Den Haag, Converse v Techno Age

Dreigende merkinbreuk: zending voor invoer in EER aangegeven. Reconventie niet-ontvankelijk: niet uiterlijk 24 uur voor zitting schriftelijk aan wederpartij en voorzieningenrechter meegedeeld

 

IEPT20120807, Hof Leeuwarden, Converse v Scapino

Uitputting: enkele feit dat Converse Inc. een systeem van exclusieve distributie hanteert, niet voldoende voor een reëel gevaar van marktafscherming. Bewijsopdracht Scapino dat Converse schoenen afkomstig zijn uit door Converse geautoriseerde Brand Search partijen. Bewijsopdracht Scapino dat schoenen van door de geautoriseerde wederverkoper Infinity in de EER in de handel zijn gebracht en dat die schoenen uiteindelijk bij Scapino terecht zijn gekomen.

 

IEPT20120807, Hof Den Bosch, Decapac v Cups4You

Beperkte beschermingsomvang auteursrecht op kruidenbus: ruimte voor keuzes (t.a.v. indeukingen) in vergaande mate door technische aspecten beperkt. Geen inbreuk: afwijkend totaalbeeld door afwijkende detaillering van indeukingen en afwijkende afmetingen. Decapac-bus geen DECA specific product die Cups4You na beëindiging samenwerking niet mocht kopiëren: geen tekortkoming.

 

IEPT20120803, Rb Amsterdam, Mobi Design v Mobi Homestyling

Verwarringsgevaar handelsnamen Mobi/Mobi Design en Mobi Homestyling: Mobi/Mobi Design is gevestigd in Alkmaar en Mobi Homestyling in Heerhugowaard, ruim tien kilometer verderop. Beide ondernemingen richten zich, op het regionale publiek, waarmee zij bedoelen het publiek binnen een straal van ongeveer 30 kilometer.

 

IEPT20120803, Rb Amsterdam, DIF v Goodyear
Merkinbreuk: goederen aangekomen in Nederland. transito status onvoldoende aannemelijk

 

IEPT20120802, Rb Haarlem, Foute Advocaten

Onrechtmatige negatieve uitingen zonder onderbouwing of wederhoor. verbod tot oprichten van nieuwe website met soortgelijke domeinnaam of inhoud.

 

IEPT20120802, Rb Den Haag, Forax v DCC

Geen opheffing bewijsbeslag: redelijk vermoeden van inbreuk software. Foxware software mogelijk een bewerking van DCC-specificaties. Specificaties mogelijk beschermd als voorbereidend materiaal computerprogramma, afhankelijk van de wijze waarop de functionaliteit van de software is uitgewerkt in de DCC-specificaties. Inzage in deel van inbeslaggenomen materialen

 

IEPT20120801, Rb Haarlem, Bacardi v OHD

Geen bewijs uitputting merkrecht; nu op de facturen productcodes ontbreken en evenmin bewijsstukken zijn overgelegd waaruit blijkt dat OHD in de betreffende periode deze specifieke BACARDI producten enkel van X heeft betrokken. Vordering in vrijwaring tegen X afgewezen.

 

IEPT20120801, Rb Den Haag, DSM v A&S c.s

Exhibitie: Van DSM kan niet verlangd worden dat zij stukken bij derde opvraagt. Geen afgifte ontbrekende sheet die niet op octrooi zien: speculatief. Inzage in koopovereenkomst om bepaling koopprijs te kunnen vaststellen; geheimhouding opzij gezet door rechterlijk bevel

 

IEPT20120801, Rb Den Haag, Cisco v Comtek

Merkinbreuk: geen uitputting. Comtek niet geslaagd in leveren (tegen)bewijs dat niet alle inbeslaggenomen producten van merken van Cisco zijn voorzien en deels van HP afkomstig zijn. Geen winstafdracht: Comtek niet te kwade trouw. Enkele afwezigheid kwade trouw staat niet in weg van recht op vergoeding volledige proceskosten van € 110.578.

 

IEPT20120801, Rb Maastricht, CBS v RBL en Gemeente

Bewezen dat overdragende partij Landmark werkgever / auteursrechthebbende was.

 

IEPT20120801, Rb Amsterdam, BeFrank

Uitnodiging tot deelname pitch is uitnodiging tot doen van een aanbod;, welk aanbod niet is aanvaard. Reclame ideeën niet beschermd; eventueel gebruik daarvan niet in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid, bijkomende omstandigheden daargelaten.

 

IEPT20120801, Rb Den Haag, Turboned v Wiandel

Fishing expedition: niet meer dan vermoeden dat bescheiden informatie bevatten en bescheiden niet voldoende bepaald,. Voorafgaand beslag geen vereiste voor exhibitie ex artikel 843a Rv. Opheffing bewijsbeslag.