December 2012

Print this page

IEPT20121221, Rb Groningen, Kantoor voor Klanten II

OM niet-ontvankelijk in vervolging, nu in strijd is gehandeld met Aanwijzing Intellectuele Eigendoms-fraude; vrijspraak t.a.v. oplichting en gebruik valse of vervalste merken: al civielrechtelijke stappen ondernomen en geen redelijk vermoeden van schuld ten tijde van vervolgingsbeslissing

 

IEPT20121221, Rb Groningen, Kantoor voor Klanten
18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor medeplegen oplichting en handelen in strijd met Auteurswet. Geen sprake van vervalste woord- en beeldmerken. OM ontvankelijk in vervolging - gehandeld conform Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude gehandeld.

 

IEPT20121221, Rb Amsterdam, Buma/Stemra en Philips v Heinz
Geen onevenredigheid van belangen, geen misbruik van recht door uitoefening van auteursrecht op tekst: Het auteursrecht is om te voorkomen dat de auteur achteraf achter zijn geld aan moet. Auteursrecht op compositie onvoldoende onderbouwd voor kort geding. Philips ontvankelijk ondanks overdracht exploitatierechten aan Buma/Stemra; vaste praktijk dat auteur beslist over hoogte vergoeding gebruik in commercial. Spoedeisend belang wegens hernieuwde uitzendingen in 2010 en dreigende inbreuk in 2013 

 

IEPT20121221, HR, Commissariaat v SplinQ
Terechte restrictieve uitleg systeem vaste boekenprijs als uitzondering op vrije mededinging en vrij verkeer van goederen. Vaste boekenprijs voor eindafnemer gehandhaafd, ondanks dat eindafnemer via cashbacksysteem van derde vergoeding ontvangt

 

IEPT20121220, Rb Den Haag, Vialle v Prins

Geen inbreuk door equivalentie: zelfde resultaat wordt niet op in wezen dezelfde wijze bereikt. Geen letterlijke inbreuk octrooi: samenstel van geleidingspennen en spiraalveren zijn geen ‘afstand houdende middelen, uitsluitend voor ophanging’. Spoedeisend belang: geen ongerechtvaardigd stilzitten sinds september 2010, ondanks gesprekken in 2011.

 

IEPT20121219, Rb Arnhem, Surinaamse brouwerij
merk PARBO voor alcoholvrije dranken vervallen wegens ontbreken normaal gebruik: slechts vermeld als handelsnaam op haar producten. Nietigverklaring jongere merk PARBO, nu deze in rangorde komt na identiek merk PARBO voor identieke waren van eiseres

 

IEPT20121219, Rb Utrecht, Inventum

Verwerking handelsnaamrechten wegens gedogen handelsnaam Inventum Holland sinds 2007; gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat naam gevoerd mocht worden

 

IEPT20121219, Rb Den Haag, Rovi v Ziggo
“Zoeken” conform octrooi omvat browsen, zodat webbrowser zoekprogramma in de zin van octrooi is. Interactieve televisieprogrammagids – voor zover al technisch van aard – was voor gemiddelde vakman op prioriteitsdatum voor de hand liggend

 

IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm
Openbaarmaking door embedded beluisteren radiostreams, die rechtstreeks afkomstig zijn van mediaserver radiostation: ander publiek en exploitatie muziekwerken. Buitenlandse radiostations niet mede op Nederland gericht. Belang bij snelle uitspraak krijgt voorrang boven stellen prejudiciële vragen.

 

IEPT20121219, HvJEU, Elaris en Brookfield v Schniga
Gerecht kan kwalificatie feiten door CPB op fouten beoordelen. CPB bevoegd afzonderlijk te verzoeken om te onderzoeken plantenmateriaal en schriftelijke bewijzen dienaangaande. CPB bevoegd tot nieuw verzoek plantenmateriaal, na onnauwkeurig eerder verzoek; beginselen van behoorlijk bestuur en doeltreffend procesverloop

 

IEPT20121218, Hof Arnhem, Cozzmoss
€ 8.303,14 schadevergoeding op basis van gebruikelijke licentievergoeding a factor 1,25 plus administratiekosten vaststelling inbreuk € 1.128,50. € 15.381 proceskosten. Auteursrechtelijk beschermde nieuwsflitsen vanwege woordkeus en zinsopbouw; stelplicht verweerder.

 

IEPT20121218, Hof Arnhem, Flexxolutions
Geen ongeoorloofde concurrentie door ex-werknemers: Onvoldoende aannemelijk dat Flexxolutions beschikte over digitale informatie over appellante of daarvan gebruik heeft gemaakt. Onvoldoende aannemelijk dat substantieel duurzaam bedrijfsdebiet door ex-werknemers is afgebroken. Geen inbreuk auteursrecht: geen overeenstemmende totaalindrukken. Geen slaafse nabootsing: Onvoldoende aannemelijk dat producten eigen plaats op de markt innemen

 

IEPT20121218, Hof Leeuwarden, I+A v Estrad
Merkinschrijving vereist, en negatieve reflexwerking voor aanvullende bescherming ex artikel 6:162 BW.Kort gedingrechter moet in beginsel vonnis afstemmen op eerder oordeel bodemrechter. Niet-ontvankelijk ten tijde van kort geding, wegens ontbreken merkinschrijving; inmiddels wel ingeschreven en ontvankelijk. Hof neemt vooralsnog geldigheid merken aan, nu in bodemprocedure bewijs van kwade trouw depots nog geleverd moet worden.

 

IEPT20121218, Hof Amsterdam, Lans v Monta

Geen verbod inbreukmakend logo wegens ingrijpende financiële gevolgen en omdat collectie zal binnen afzienbare tijd vervangen worden


IEPT20121218, Rb Den Haag, Publiec v PBLQ

Geen zodanig geringe afwijking tussen handelsnamen PUBLIEC en PBLQ dat verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is. Geringe beschermingsomvang omdat woord publiek een verwijzing naar het relevante publiek is voor communicatiebureau gericht op publieka sector

 

IEPT20121218, Hof Amsterdam, Noordkaap

Kwalificatie als hulpverlener die zijn macht misbruikt niet onrechtmatig. Aanduiding [A] als hulpverlener gerechtvaardigd, omdat [A] zich als hulpverlener afficheert.

 

IEPT20121218, Hof Amsterdam, DIF v Goodyear

Voldoende belang bij handhaving beslag tot afgifte op handelsvoorraad waarvan onduidelijk wat bestemming daarvan is; bewijslast Goodyear dat banden voor EER bestemd zijn. Opheffing beslag indien door beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is; niet van belang of beslagverlof terecht verleend is. Advocaat behoeft geen procesvolmacht van zijn cliënt aan te tonen, maar wordt op zijn wordt geloofd.

 

IEPT20121214, HR, Realchemie v Bayer

Cassatieberoep verworpen. Arrest HvJEU leert (i) dat EEX-Verordening van toepassing op erkenning en tenuitvoerlegging boetebeslissing, en (ii) dat Handhavingsrichtlijn van toepassing op exequaturprocedure

 

IEPT20121212, Rb Arnhem, Vivantes v Uponor

Mededelingen in folder Uponor dat Unipipe systeem maximale constante werktemperatuur van 95°C aan kan (terwijl de buizen niet meer dan 70°C kunnen weerstaan) misleidend (6:194(a) BW): uit enkele feit dat op moment van uitgave folder niet normaal was om werktemperatuur voor drinkwaterinstallaties te hanteren die hoger was dan 70°C kan niet worden afgeleid dat professionele installateur of gebruiker Geen causaal verband tussen misleidende mededeling in folder en aanschaf Unipipe-buizen: onvoldoende aannemelijk dat Vivantes keuze (mede) heeft gebaseerd op mededeling dat buizen constante werktemperatuur van maximaal 95°C konden verdragen van de folder hoorde te begrijpen dat buizen geen hogere temperatuur dan 70°C kunnen weerstaan. Geen causaal verband tussen misleidende mededeling in folder en beslissing om aanvangtemperatuur te verhogen: beslissing in 2006 genomen na bespreking met Uponor op 21 oktober 2015 niet het gevolg van de folder, aangezien zij door bespreking bekend waren met max temperatuur van 70°C.

 

IEPT20121212, Rb Den Haag, Pretium v Vara

Staat Vara vrij mening over procedeerlust van Pretium wereldkundig te maken; ook zonder voorafgaand informeren Pretium. Andere beoordeling tv-programma en artikel in Kassa Magazine. Vara mag ook berichten over klachten waarvan gegrondheid niet vast staat

 

IEPT20121212, Rb Den Haag, Onrechtmatige uitlatingen OM

Onrechtmatige ongefundeerde uitingen tijdens strafzitting door OM over mogelijk criminele activiteiten door adviesbureau van ex-rechercheur

 

IEPT20121212, Rb Den Haag, Meubelco v Karintrad

Meubelcollecties Perla en Starla namaak van anterieure collecties. Ter zake van collecties Samira en Romina gedraagt Chinese fabrikant zich als rechtmatig aanbieder, wat niet te rijmen is met aanspraken Meubelco. Geen auteursrecht, ongeschreven modelrecht of slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt. Beslissing omtrent geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten aangehouden om abusievelijk verzuim tot reconventionele nietigheidsvordering te herstellen

 

IEPT20121212, Rb Den Haag, HPS v Geddeg
Geen onrechtmatig wapperen of kort geding, aangezien er geen sprake was van een serieuze kans dat het octrooi nietig was. Nederlandse deel octrooi op textielprinters nietig, nu deze niet nieuw en inventief is op basis van onweersproken rapport. Onrechtmatig beslag, nu blijkt dat het octrooi nietig is en er geen vordering bestaat. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over gevolgen van het Bericap/Plastinnova-arrest van het HvJEU voor volledige proceskostenveroordeling in nietigheidszaak. Reconventie niet-ontvankelijk inzake persoonlijk verwijt jegens gedaagde, terwijl gedaagde in zijn hoedanigheid van vennoot in deze procedure is opgetreden

 

IEPT20121207, Rb Den Haag, DeLaval v Boumatic

Octrooi niet inventief: Toevoeging automatisch onder speenkommen draaien van de reinigingsinrichting niet inventief; de gemiddelde vakman begrijpt op grond van zijn algemene vakkennis dat hij handmatige beweging kan mechaniseren. Omkeren speenkommen evenmin inventief: vakmam zal zich realiseren dat die oriëntatie gunstiger is met het oog op het vermijden van vervuiling en het afvoeren van spoelwater. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter inzake verbod op rechtsmaatregelen o.g.v. artikel 31 EEX-Vo tegen Zweedse partij

 

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
Normaal gebruik binnen de Gemeenschap: geabstraheerd van grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Te letten op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

 

IEPT20121214, HR, Hittepit
Cassatieberoep niet-ontvankelijk: cassatieberoep tegen tussenarrest slechts mogelijk tegelijk met dat van eindarrest, tenzij rechter anders heeft bepaald

 

IEPT20121212, Rb Arnhem, Vivantes v Uponor

Mededelingen in folder Uponor dat Unipipe systeem maximale constante werktemperatuur van 95C aan kan (terwijl de buizen niet meer dan 70C kunnen weerstaan) misleidend (6:194(a) BW): uit enkele feit dat op moment van uitgave folder niet normaal was om werktemperatuur voor drinkwaterinstallaties te hanteren die hoger was dan 70o C kan niet worden afgeleid dat professionele installateur of gebruiker Geen causaal verband tussen misleidende mededeling in folder en aanschaf Unipipe-buizen: onvoldoende aannemelijk dat Vivantes keuze (mede) heeft gebaseerd op mededeling dat buizen constante werktemperatuur van maximaal 95C konden verdragen van de folder hoorde te begrijpen dat buizen geen hogere temperatuur dan 70C kunnen weerstaan. Geen causaal verband tussen misleidende mededeling in folder en beslissing om aanvangtemperatuur te verhogen: beslissing in 2006 genomen na bespreking met Uponor op 21 oktober 2015 niet het gevolg van de folder, aangezien zij door bespreking bekend waren met max temperatuur van 70C.

 

IEPT20121207, HR, Ragasco v Kompozit

Cassatieberoep tegen nietigverklaring octrooi van Ragasco verworpen zonder nadere motivering

 

IEPT20121207, HR, H&M v G-Star

Nederlandse rechter bevoegd inzake Zweedse H&M AB op grond van auteursrechtinbreuk in Nederland via website hm.com. Plaats waar schade intreedt art 5(3) EEX-Vo bij inbreuk auteursrecht: plaats van geschonden IE-recht en plaats van vestiging inbreukmaker. Voor verbod is dreiging inbreuk voldoende.

 

IEPT20121206, Rb Amsterdam, Orange v KRO

Geen verbod voorgenomen uitzending “KRO Reporter”; KRO heeft gesteld dat zij niet dan wel zeer beperkt in zal gaan op de inhoud van de door haar gevonden informatie

 

IEPT20121206, Rb Breda, Broodfokker
Onrechtmatige ongefundeerde uitlatingen: het begrip ‘broodfokker’ is naar algemeen aanvaarde maatstaven een negatief begrip en bij het uiten van dergelijke beschuldigingen dienen hoge eisen te worden gesteld aan de feitelijke onderbouwing; enkel vermoedens

 

IEPT20121206, Rb Breda, Uitingen makelaar

Onrechtmatige ongefundeerde uitingen inzake oplichting en paulianeus handelen: de beperking “in mijn visie” is een uiterst lichte relativering die niet of nauwelijks afbreuk doet aan de ernst van het verwijt.

 

IEPT20121206, Rb Amsterdam, Quote v Bouwhuis

Geen dwangsommen verbeurd doordat artikel na 3 jaar enige tijd opvraagbaar was wegens technische fout; geen schade Bouwhuis

 

IEPT20121206, HvJEU, AstraZeneca v Europese Commissie
€ 60 miljoen boete voor misbruik octrooisysteem en procedures voor het in de handel brengen van farmaceutische producten om de lancering van concurrerende generieke geneesmiddelen op de markt te verhinderen of te vertragen en om de parallelhandel te belemmeren. Eerste misbruik: Bewust trachten octrooibureaus en gerechtelijke autoriteiten te misleiden bij verkrijging Aanvullend Beschermingscertificaten (“ABC’s”).Tweede misbruik: intrekking van de Vergunning voor in Handel Brengen (“VHB”) van het oorspronkelijke geneesmiddel ter belemmering registraties generieke geneesmiddelen en parallel import

 

IEPT20121205, Rb Arnhem, Vordering tot verwijzing

Vordering tot verwijzing wegens connexiteit afgewezen: nagenoeg gelijk feitencomplex, maar ander juridisch geschilpunt; verschillende overeenkomsten als grondslag

 

IEPT20121204, Rb Zwolle, Eva Optic v Watervision

Geen misleiding: gemiddelde beroeps- en bedrijfsbeoefenaar zich bewust van en laat hij zich niet beïnvloeden door het feit dat aan reclame een zekere overdrijving eigen is. Oordeel Reclame Code Commissie niet belissend; andere maatstaven. Misleidende reclame: of waarnemer op het verkeerde been wordt gezet gelet op gangbaar spraakgebruik en ervaringsgegevens maatman

 

IEPT20121204, Rb Amsterdam, Onrechtmatige uitingen sociale media
Herhaling van eerder onrechtmatig geoordeelde teksten op sociale media: verbod om gedurende de periode van één jaar beheerder/gebruiker van een sociaal mediaprofiel te zijn.

 

IEPT20121204, Rb Amsterdam, Molenbeek

Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over toelaatbaarheid van bewijsbeslag in niet-IE-zaken

 

IEPT20121203, Rb Leeuwarden, Sondel v Sondelergaast
Geen handelsnaam: Vereniging van Eigenaren Sondelergaast geen onderneming:Een onderneming is een op commerciële wijze aan het economische verkeer deelnemende organisatie, waarbij materieel voordeel moet worden beoogd en waartoe een min of meer blijvend georganiseerd verband bestaat, dat naar buiten optreedt