Januari 2012

Print this page

IEPT20120131, Rb Breda, Rockmed
Geen slaafse nabootsing; geen verwarringsgevaar wegens wezenlijk andere totaalindruk operatiestoelen.

 

IEPT20120131, HR, Belminuten

Goed in strafrechtelijk zin: object dat naar zijn aard geschikt is om aan de de feitelijke heerschappij van een ander te worden onttrokken. Belminuten als goed: gebruikseenheid om de daarmee aangeduide vormen van telecommunicatiedienstverlening te kunnen kwantificeren en in rekening te kunnen brengen

 

IEPT20120131, Rb Den Haag, Taste of Nature v Cresco

Ontvankelijkheid: rechthebbende ten tijde van beslissing. Geen ‘product-by-process’-claim voor  wezenlijk biologische werkwijze

 

IEPT20120131, Rb Den Haag, Paperclip

Geen gelijke tekens: Paperclip en NCRV Paperclip. Geen verwarringsgevaar Paperclip en NCRV Paperclip. Geen bescherming tegen omgekeerd verwarringsgevaar

 

IEPT20120131, Hof Den Haag, Makro v Diesel

Economische verbondenheid Diesel – Cosmos aangenomen: Op grond van het voorgaande komt het hof tot de conclusie dat tussen Diesel en Cosmos sprake is van economische verbondenheid als bedoeld in het arrest IHT Danziger/ldeal Standard. Geen uitputting merkrecht; handelen in strijd met kwaliteitscontroleverplichting

 

IEPT20120131, Hof Amsterdam, Ruijs qq

Beëindiging kwekersrechtlicentie door faillissement; leliebollen feitelijk geen waarde: de curator heeft niet voldoende weersproken dat als gevolg van het faillissement van de tweede vennootschap, krachtens het bepaalde in de licentieovereenkomsten dan wel door de beëindiging daarvan, de bevoegdheid van deze vennootschap tot uitoefening van het kwekersrecht is komen te vervallen, zodat ook dit als vaststaand moet worden aangenomen

 

IEPT20120131, Hof Den Haag, Sun Company Benelux v Sol de Mallorca cs

Oorspronkelijkheid software onvoldoende onderbouwd.Geen volmacht merkhouder. Boete beperkt tot overtreding bepaling in overeenkomst. Sol de Mallorca contractspartij

 

IEPT20120131, Hof Den Haag, Chamtor v CBV & BSG

Afwikkeling samenwerkingsovereenkomst: Opschortingsrecht niet daadwerkelijk uitgeoefend: In dat verband is van belang dat gebruikmaking van een opschortingsrecht een partij niet definitief van haar verbintenis bevrijdt, maar haar in staat stelt de nakoming daarvan uit te stellen totdat ofwel de wederpartij haar verbintenis alsnog nakomt, ofwel de overeenkomst wordt ontbonden, ofwel in afwachting van (verrekening met) schadevergoeding. € 271.522 Schadevergoeding wegens staken leveringen

 

IEPT20120131, Hof Den Bosch, TPE v TPD

Taalkundige uitleg uitgangspunt: royaltyverplichting beperkt tot voedingen. Uitleg “project”: alleen sprake van een project wanneer de opdracht is gegund en feitelijk kan worden overgegaan tot productie en verkoop

 

IEPT20120131, HR, Diefstal virtuele goederen

Diefstal virtuele goederen: Virtuele aard van uit "bits en bytes" bestaande objecten (amulet en masker) in het online spel Ru-nescape kunnen worden aangemerkt als ‘goed’ in de zin van art. 310 Sr en zijn vatbaar voor diefstal

 

IEPT20120127, Rb Amsterdam, NTR

Verbod uitzending op voorwaarde dat binnen 2 weken bodemprocedure wordt gestart: onderzoek of toezegging vetorecht is gedaan

 

IEPT20120125, Rb Den Haag, Lübbers v Relco

Meest nabije stand van de techniek: ander of zelfde probleem. Geen inbreuk: rechtszekerheid: Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het voor de gemiddelde vakman in ieder geval onvoldoende duidelijk zal zijn dat een drukhouder waarvan geen enkel deel buiten de filterbehuizing ligt, voldoet aan de kenmerken 1.8 en 1.9. De rechtszekerheid verzet zich ertegen dat dergelijke inrichtingen onder de beschermingsomvang van het Octrooi vallen

 

IEPT20120125, Rb Rotterdam, Vosta v Holland MT Groep

Uitvoerbaarverlaring eerder vonnis: Geen herstel kennelijke fout, maar belissing over onderdeel waarover bij vergissing geen beslissing is gegeven

 

IEPT20120125, Rb Den Haag, KMI–Music Bank v Staat

Geen bewijs dat stuitingsbrief door BUMA/STEMRA is ontvangen;  schadevergoedingsvorderingen na strafvorderlijk optreden verjaard

 

IEPT20120125, Rb Den Haag, Informa v Multi Tasking

Belgische rechter exclusief bevoegd ter zake van alle vorderingen tegen Multi Tasking wegens expliciete contractuele forumkeuze. Rechtbank bevoegd ter zake van merkinbreuk overige gedaagden; geen verwijzing

 

IEPT20120125, Rb Amsterdam, Dietwee v Nuna

Opsomming van begrippen die een idee voor een bepaalde stijl uitdrukken geen auteursrechtelijk beschermd werk; concrete uitwerkingen wel. Geen inbreuk: Bij de beoordeling van de inbreukvraag spelen de totaalindrukken een rol, maar alleen voor zover de gelijkenis in totaalindrukken wordt veroorzaakt door overeenstemmende auteursrechtelijk be-schermde trekken.

 

IEPT20120124, Hof Den Haag, Lundbeck v de Generieken

Nieuwheid: alle stand van de techniek relevant. Nieuwheidschadelijkheid vereist dat chemische verbinding in geïndividualiseerde vorm voorhanden is geweest. Conclusie 1 niet inventief: redelijke verwachting op resultaat. Conclusie 6: inventieve werkwijze: Could – would: ontbreken ‘pointer’. Geen absolute stofbescherming bij nieuwe werkwijze: geen reden de octrooihoudster te belonen buiten haar inventieve bijdrage aan de stand van de techniek. ABC: Stof nog steeds beschermd als rechtstreeks verkregen voortbrengsel van werkwijze

 

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

Geen inbreuk modelrecht met Galaxy Tab 10.1: Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple’s model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model. Gedeponeerd model Apple ziet niet op iPad1 of iPad2: alleen kijken naar gedeponeerd model. Beschermingsomvang wordt mede bepaald door het vormgevingserfgoed, dat in beginsel bestaat uit alle voor de prioriteitsdatum openbare modellen.

 

IEPT20120124, Rb Zwolle, Studio Light v Find It Media

Inbreuk auteursrecht en tevens slaafse nabootsing A6 boekjes. Lay-out A6 boekjes auteursrechtelijk beschermd. Bewijs makerschap: copyright-notice

 

IEPT20120124, Hof Den Bosch, Facet Europe.

Verantwoordelijkheid domeinnaamhouder voor website zoon. Bevel te verzoeken tot verwijderen en verwijderd houden domeinnaam. Nederlands recht van toepassing – overgangsrecht: Conform Rome II-Verordening na 11 januari 2009; Conform Wet Conflictenrecht Onrechtmatige daad voor 11 januari 2009

 

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

Toepasselijk recht voor onderscheidend vermogen: geen overgangsrecht: voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt. “Verwording tot soortnaam” niet beperkt tot woordmerken.

 

IEPT20120119, Rb Amsterdam, Tros

Geen schending portretrecht: geen onnodige grievende uitzending

 

IEPT20120119, HvJEU, BHIM v Nike International

Nike had in de gelegenheid gesteld moeten worden cessie voor procesbevoegdheid ingeroepen oudere recht R10 te bewijzen

 

IEPT20120118, Rb Middelburg, Thuredrecht v SSG

Auteursrechtelijk beschermde bewerking nieuwsfeiten: Aan de berichtgeving die tamelijk uniform was, voegt Wegwijs wel iets toe. Er wordt een visie gegeven op de consequenties voor de Nederlandse huiseigenaren. Daarmee krijgt de berichtgeving een oorspronkelijk karakter en valt zij in beginsel onder de bescherming van de Auteurswet. Nieuwsbrief geen persbericht conform artikel 15 Aw

 

IEPT20120118, Rb Arnhem, Greenfox v GFSC

Belang bij bevel ondanks onthoudingsverklaring: echter, ook uitgaande van al deze handelingen van GFSC ter uitvoering van de onthoudingsverklaring, bezien in samenhang met de incomplete onthoudingsverklaring zelf, kan naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat GFSC thans afdoende tegemoet is gekomen aan de eisen van GreenFox, die voortvloeien uit de aan haar toekomende rechten op grond van haar handelsnaam en woordmerk.

 

IEPT20120118, Rb Amsterdam, TomTom

Stemacteur geen uitvoerend kunstenaar: lijst met woorden en korte zinsneden geen auteursrechtelijk beschermd werk. Geen portretrecht op stem; geen verzilverbare populariteit. Geen ongerechtvaardigde verrijking: niet aannemelijk dat hij een omzetgerelateerde licentievergoeding had kunnen bedingen in verband met de stemopname.

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Tempur v Energy+

Vorderingen toegewezen; geen verweer; advocaat teruggetrokken

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, GBO

€ 18.942,64 proceskosten na afstand van octrooi: In deze procedure is GBO als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Met het aan het NL Octrooicentrum aanbieden van een akte waarbij geheel afstand wordt gedaan van de beschermingsomvang van het octrooi wordt in feite erkend dat [X] het gelijk aan zijn zijde heeft in het geschil over de geldigheid van NL 798. Ook de kosten van advisering door de octrooigemachtigde komen voor vergoeding in aanmerking

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Novartis v Friederichs

Oproeping vrijwaring leverancier toegewezen: Friederichs heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Saurus Ltd.

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Minigrip v RPE

Enkel reageren op verzoek om prijsopgave nog geen gebruik van het merk. Betrokkenheid bij website onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Key To Metals v Stahlschlüssel

KEY TO STEEL beschrijvend voor informatie over staal: dat het merk KEY TO STEEL beschrijvend is in de zin van artikel 2.28 lid 1, sub c BVIE voor de waren en diensten die door Stahlschlüssel onder dit merk worden aangeboden omdat het de kenmerken onderwerp, inhoud, (gebruiks)doel, bestemming van de waren en diensten beschrijft. Inburgering onvoldoende onderbouwd. Concurrent belanghebbende bij nietigheid of verval merkenrecht. Proceskosten artikel 1019h Rv ook bij geldigheidskwestie merken

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Dirx v Sporttrading

Incidentele vordering tot oproeping in ondervrijwaring toegewezen.

 

IEPT20120118, Rb Amsterdam, Converse v V&D

Bodemrechter niet bevoegd tot herziening of opheffing beschikking tot ex parte bevel. Reconventionele vorderingen onvoldoende onderbouwd. Geen schending waarheidsplicht Converse: dat in een omvangrijke zaak als de onderhavige het bijna onvermijdelijk is dat partijen anders tegen feiten aankijken en dat bepaalde feiten door partijen selectief naar voren worden gebracht in de pro-cesstukken. Dit is onvoldoende om aan te nemen dat daarmee artikel21 Rv is geschonden.

 

IEPT20120118, Rb Amsterdam, Converse v Makro

Inschrijving merklicentie niet vereist voor schadevordering tezamen met merkhouder; geen verbodsvordering. Reconventionele schadevordering onvoldoende onderbouwd

  
IEPT20120117, Hof Leeuwarden, Auping v Beverslaap

Geen objectieve toepassing kwantitatieve criteria

 

IEPT20120117, HvJEU, Infopaq v DDF

Toegestane tijdelijke reproductiehandeling bij data-captureprocedé: sprake van een integraal en technisch procedé, ondanks menselijke tussenkomst aan het begin en aan het einde.  Dat in het kader van een data-captureprocedé verrichte tijdelijke reproductiehandelingen als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, moeten worden geacht te voldoen aan de voorwaarde dat de reproductiehandelingen geen afbreuk mogen doen aan de normale exploitatie van het werk en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk mogen schaden, wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden van artikel 5, lid 1, van de Infomatierichtlijn

 

IEPT20120117, HR, Bekende merken

Dior, Prada en Luis Vuitton bekende merken: In zijn oordeel dat het hier gaat om "internationale merken die wereldwijd bekend staan" heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat dat een feit van algemene bekendheid is dat geen bewijs behoeft. Gezien de tot bewijs gebezigde goederenlijst, als weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.7, is dat oordeel ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk

 

IEPT20120117, Hof Den Haag, Truvo v DT

Geen verwarringsgevaar Gelbe Seiten en Yellow Pages: [...] dat het merk, gelet op zijn beschrijvende onderdelen (...), van huis uit een beperkte beschermingsomvang heeft [...]. Gelet op de vertaalslag [...] die nodig is voor begripsmatige overeenstemming, is het hof van oordeel dat de totaalindruk van het teken en het merk meer worden bepaald door de visuele en auditieve verschillen dan door de (indirecte) begripsmatige overeenstemming en deze overeenstemming door deze verschillen wordt geneutraliseerd. Geen normaal gebruik Gelbe Seiten, Pages Jaunes en Gele Bladzijden.

 

IEPT20120117, Hof Den Haag, Hoogendonk v Dutch Spiral

Proceskosten: Ambtshalve toetsing toepasselijkheid artikel 1019h Rv. Deze bepaling is van toepassing bij een verzoek ex artikel 843a Rv. ter verkrijging van informatie m.b.t. auteursrechtinbreuk.

 

IEPT20120117, Hof Amsterdam, Stokke v Jamak

Geen inbreuk auteursrecht Tripp Trapp-stoel: Het is met name deze creatieve keuze voor de strakke cursieve L-vorm die de stoel een eigen, oorspronkelijk karakter geeft. Dit als meest karakteristiek te kwalificeren kenmerk van de vormgeving van de Tripp Trapp (de strakke cursieve L-vorm van staanders en liggers benadrukt door de rechtlijnige afwerking van de onderdelen van de stoel) is in de Leander niet terug te vinden.

 

IEPT20120113, CBB, Natuur en Milieu v Ctbg

Algemeen belang prevaleert boven belang geheimhouding. Informatie maakt het derden niet mogelijk om elders concurrerend middel te registreren. Verzoeken betreffen milieu-informatie: residustudies en verslagen van veldproeven.

 

IEPT20120113, Rb Den Haag, Pronto Wonen v DTP Import

Herziening ex parte verbod. Onduidelijk wie ontwerper c.q. rechthebbende is. Geen openbaarmaking als van DTP Import afkomstig: Dit betoog strandt reeds op de omstandigheid dat door de stempel van Samudra CV die naast de stempel van D-Bodhi is aangebracht op de meubels, zoals hieronder weergegeven. Onduidelijk wie ontwerper c.q. rechthebbende is. Onvoldoende onderbouwd dat [Y] in dienstverband ontwierp

 

IEPT20120112, Rb Alkmaar, Top Verzekeringen v Topzeker

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Top verzekeringen” en “Topzeker”: Beide vennootschappen zijn actief op de markt als tussenpersoon voor verzekeringen en advisering voor verzekeringen en hypotheken. Daarmee is de aard van de ondernemingen in ieder geval dezelfde. Top Verzekeringen is gevestigd in Limmen, terwijl Topzeker is gevestigd in Heiloo. Inbreukmakend gebruik domeinnaam.

 

IEPT20120112, Rb Zwolle-Lelystad, Porscheforum

Onrechtmatig gebruik van grote gelijkenis vertonende domeinnaam hetporscheforum.nl

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, RouteVision 

€ 83.000 aan boetes voor gebruik Roadvision-teken in strijd met vaststellingsovereenkomst in metatags, advertentie, mailing, handelsregister en domeinnaam

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, HPS v Geddeg

Geen belang bij incidentele voorlopige voorziening: Geen dreiging van inbreuk en octrooi inmiddels vervallen; geen verweer inzake ontbreken nieuwheid en inventiviteit octrooi

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, Brein v Ziggo & XS4ALL

Blokkade van IP-adressen en (sub)domeinen toewijsbaar als bevel tot staken diensten Ziggo en XS4ALL als tussenpersonen wier diensten worden gebruikt om inbreuk te maken. Uploaden illegaal materiaal door 30% Ziggo-abonnees en 4,5% XS4ALL-abonnees. Belangenafweging rechthebbenden en vrijheid van ondernemerschap Ziggo en XS4ALL. Bevel geen schending vrijheid inlichtingen of denkbeelden te ontvangen (artikel 10(2) EVRM). Bevel geen schending netneutraliteit. Geen prejudiciële vragen Hof van Justitie EU.

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, DSS v JEB

Geen rekening en verantwoording ter zake van inbreuk op vernietigd octrooi. Proceskosten € 205.903

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, Scallywags

Geen overdracht handelsnaam: Naar voorlopig oordeel kan uit de schriftelijke weergave van de afspraken, met name zoals die zijn verwoord in punt 2 van de onder 2.4 geciteerde overeenkomst, anders dan [X] meent, niet worden opgemaakt dat de handelsnaam ‘Scallywags’ al dan niet met aanvulling ‘lunchroom’ aan [X] is overgedragen. Nergens staat dat dit de bedoeling of afspraak was, laat staan dat [Y] de naam niet meer mocht gebruiken. Integendeel, er staat juist dat de naam Scallywags aan [Y] toebehoort.

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, Porsche

Depot te kwader trouw Porsche-merken: voldoende aangetoond dat [X] bekend was met de PORSCHE merken, dat hij zijn depots als welbewuste aantasting van het belang van Porsche heeft verricht, namelijk met geen ander doel dan de depots tegen betaling van forse bedragen aan Porsche over te dragen.

 

IEPT20120110, Hof Leeuwarden, Esschert v S&S

Vuurkorf, de verpakking en de wikkel, ieder afzonderlijk voldoende oorspronkelijk; inbreuk. Esschert auteursrechthebbende wegens opdracht tot ontwerpen model. Inbreukverbod op grond van geharmoniseerd auteursrecht geen “maatregel van gelijke werking”.

 

IEPT20120106, Rb Den Haag, Modehandel
Bevel tot nakoming aan franchisegever: integrale nakoming van de franchiseovereenkomsten, meer specifiek tot nakoming van de levering van bestelde producten. Kwalificatie als franchiseovereenkomst. Vernietiging franchiseovereenkomst door franchisenemer mogelijk bij fouten in financiële rapporten

 

IEPT20120105, Rb Amsterdam, Nanada 

Aantasting eer en goede naam: Al met al moet worden geconcludeerd dat op dit moment geen van de door [gedaagde] gedane uitin-gen steun vindt in het thans beschikbare feitenmateriaal. Daarnaast is aannemelijk dat de uitingen schadelijk zijn voor Nanada. Door [gedaagde] wordt immers een beeld geschetst van een malafide bedrijf, waarbinnen praktijken worden gehanteerd die niet door de beugel kunnen en zelfs strafbaar zijn.

 

IEPT20120106, Rb Utrecht, SBM v Freeth Beveiligingen

Spoedeisend belang bij verbod ondanks toezegging: dat Freeth Beveiligingen niet heeft willen overgaan tot het ondertekenen van een onthoudingsverklaring inclusief boetebeding. Toevoeging “Maarssen” achter “Freeth Beveiligingen” leidt niet tot verwarringsgevaar.

 

IEPT20120105, Rb Roermond, Van Cranenbroek v Itek
Gebruik foto verkeerde kruiwagen niet misleidend: niet aannemelijk is dat bij het publiek door de foto in de folder de indruk werd gewekt dat de ad-vertentie betrekking had op een kruiwagen van dat specifieke merk. Dit klemt temeer nu er geen (herkenbare) merktekens op de foto van de kruiwagen zichtbaar zijn. Geen “lok-artikel”: kruiwagen voorradig. Evenmin misleidende reclame inzake elektrische fietsen

 

IEPT20120104, Rb Breda, Van Doorn v Gulls

Geen inbreuk handelsnaamrecht: geen gebruik overgenomen handelsnaam Optima Dakspecialist: Op de website wordt melding gemaakt van de doorstart van Optima Dakspecialist BV en aangegeven dat de nieuwe vestiging actief is onder de naam van Van Doorn.

 

IEPT20120104, Rb Den Haag, Epal v Wijnmaalen

Geen uitputting – wijziging in toestand waar door niet door merkhouder gecontroleerde reparatie. EPAL-mrk onderscheidend voor pallets. Bestaan licentie of volmacht inzake EUR-merken onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20120104, Hof Den Bosch, Pictoright v Allposters

Geen uitputting door canvas transfer: ander exemplaar. Verboden openbaarmaking door canvas transfer: nieuwe exploitatiemogelijkheid

 

IEPT20120104, Rb Arnhem, Luchtfoto

€ 920 Schadevergoeding voor publicatie luchtfoto als boekomslag en ontbreken naamsvermelding. Vererving auteursrecht op portretfoto’s onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20120103, Hof Amsterdam, Cruijff v Tirion c.s.
Geen bescherming privé leven bij foto’s van publiekelijk toegankelijke voetbalwedstrijden. Geen zelfbeschikkingsrecht als algemeen uitgangspunt. Enkel redelijk financieel belang: Dit neemt niet weg dat indien, zoals in het geval van [appellant sub 1], sprake is van verzilverbare populariteit en de foto’s worden geopenbaard in het kader van een geheel, of in overwegende mate aan de betrokken geportretteerde gewijde publicatie het redelijk belang van deze laatste zich er tegen kan verzetten dat tot publicatie wordt overgegaan zonder dat aan hem een passende vergoeding wordt aangeboden.