Juli 2012

Print this page

IEPT20120731, Rb Zutphen, Het Onderdelenhuis v Plentyparts

Geen beroep op art. 5 Hnw: zuiver beschrijvende handelsnaam ‘Het Onderdelenhuis’ kan niet worden gemonopoliseerd en gebruik ervan brengt risico mee dat anderen het ook (gaan) voeren. Verwarringsgevaar buiten aanduiding ‘Het Onderdelenhuis’ voor rekening en risico eiser, nu hij geen toevoeging aan handelsnaam wenst aan te brengen

 

IEPT20120731, Hof Den Haag, John Bean v Afoheat

Nieuwheidsschadelijke openbaarmaking voor conclusie 3 van pizza tunneloven voorzien van MF branders, geschikt voor koken van vleesvoedingsproducten. Overigens ook ontbreken inventiviteit conclusie 3. Werkwijze conclusie 1 evenmin inventief: voor de vakman geen reden was af te zien van het gebruik van de oven voor vleesproducten.

 

IEPT20120731, Hof Den Haag, Construct v Jurenco

hoger beroep niet-ontvankelijk: geen grieven ingebracht door curator na faillissement

 

IEPT20120727, Rb Arnhem, Europlantis

Gevorderde overdracht van merkinschrijvingen afgewezen: bedoeling van partijen was juist dat deze op naam van beide partijen moesten komen. Gedaagde kan als merkhouder niet verboden worden de merken “Pineberry White Dream” en “Framberry” te gebruiken. Nederlands recht van toepassing op vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad en gestelde overeenkomst. Bestaan van samenwerkingsovereenkomst onvoldoende duidelijk; nadere bewijslevering nodig.

 

IEPT20120726, Rb Arnhem, Angro v Bonnie Doon

Schorsing executie: Angro voldoende aannemelijk gemaakt dat onderkant van leggings tijdig heeft laten afknippen en bevel tot afgifte van inbreukmakende leggings niet heeft overtreden

 

IEPT20120726, Rb Den Haag, Van Caem v Bacardi

Herstelvonnis: kennelijke fout in dictum inzake datum hersteld: 3 oktober i.p.v. 31 oktober

 

IEPT20120726, Rb Den Haag, Azourite v Coldenhove

Geen licentieovereenkomst tot stand gekomen: niet voldaan aan omwille van rechtszekerheid opgenomen ‘vereiste van ondertekening’ door beide partijen. Geen misleidende vermelding Spaans ex parte bevel op website.

 

IEPT20120726, Rb Alkmaar, Rots-Vast v Rots idb Vastgoed

Verwarringwekkende gelijkenis merken, handelsnamen en domeinnaam: Rots-Vast Groep en Rots idb Vastgoed

 

IEPT20120725, Rb Amsterdam, Anne Frank

Bruikleen- c.q. samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand gekomen op grond van door gedragingen gewekt vertrouwen. Bruikleen voor onbepaalde tijd opzegbaar. Geschonden vertrouwen voldoende zwaarwegende grond opzegging bruikleen cultuurhistorische archieven.

 

IEPT20120725, Rb Den Haag, Pantofola v Rucanor

Rechtbank Den Haag bevoegd inzake Gemeenschapsmerk ondanks forumkeuze voor rechtbank Amsterdam. Stellingen eiser maatgevend voor bevoegdheid rechter. Rechtbank Den Haag ook bevoegd ter zake van overeenkomst ondanks forumkeuze, wegens connexiteit

 

IEPT20120725, Rb Middelburg, Arnold & Siedsma v Instore Ambiance
Vordering tot betaling van € 11.402 voor openstaande declaratie modeldepots toegewezen: achterwege blijven van informatie over mogelijke extra kosten geen toerekenbare tekortkoming

 

IEPT20120725, Rb Den Haag, Pagter v NOB

Onder omstandigheden had NOB voor verstrijken termijn contact op moeten nemen om te informeren over omzetting. Begin van bewijs instructie tot omzetting PCT-aanvrage; bewijslast opdrachtgever.

 

IEPT20120725, Rb Den Haag, Actavis v Astrazeneca

Terugwerkende kracht afstand van octrooirecht: Volgens artikel 63 ROW 1995 heeft de afstand echter, anders dan het voor 5 juni 2008 geldende artikel 63, terugwerkende kracht overeenkomstig artikel 75, vijfde tot en met zevende lid. Om de geldigheid voor het verleden weg te nemen is de vernietiging dus niet nodig

 

IEPT20120725, Rb Breda, Younique

Boete gematigd tot € 50.000. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken waaruit kan worden afgeleid dat de op te leggen boete lager is dan het nog nader vast te stellen bedrag aan schadevergoeding. De rechtbank zal dan ook de boete van € 50.000,00 toewijzen. Algemene voorwaarden van toepassing en ter hand gesteld

 

IEPT20120725, Rb Breda, Multispike v Middenweg
Geen know how licentie, voor zover het de in het vernietigde octrooi beschreven werkwijze betreft; verdere know how niet voldoende geconcretiseerd. € 200.000 voorschot schadevergoeding voor onrechtmatig beslag

 

IEPT20120725, Rb Amsterdam, Sanoma

Concept babykadobon geen auteursrechtelijk werk; de uitvoering daarvan wel. Geen inbreuk door Babygiftcard. Geen overtreding non-concurrentie of geheimhoudingsbeding voor periode van anderhalf jaar.

 

IEPT20120725, Rb Amsterdam, Massxess v MXCess

Inzage en onderzoek naar inbreuk door onafhankelijke deskundige. Vereisten artikel 834a Rv in beginsel voldaan:  gerechtvaardigde vermoedens van auteursrecht-inbreuk en dus van een ‘rechtsbetrekking’. Mate van toegang tot in beslag genomen materiaal afhankelijk van rechtmatig belang, zoals auteursrechtinbreuk, daarbij.

 

IEPT20120724, Hof Leeuwarden, Vervalste schilderijen

Vervalste schilderijen: dat er thans van moet worden uitgegaan dat de schilderijen Het Reitdiep en Pic de Luc vals zijn. Vervalsing kan zich in verschillende varianten voordoen.

 

IEPT20120724, Hof Den Haag, Pfizer v UVIT - VGZ

Couvertprocedure is geen octrooi-inbreuk door zorgverzekeraar. Evenmin uitlokken of aanzetten tot octrooi-inbreuk. Aanbod van leveranciers tot toekomstige verhandeling van beschermd geneesmiddel leidt wel tot octrooi-inbreuk. Evenmin sprake van profiteren door UVIT-VGZ van octrooi-inbreuk, nu niet aannemelijk is dat tijdens looptijd ABC aanbiedingen tot levering zijn gedaan.

 

IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP

Opeising Beneluxmerkrechten. Goederenrechtelijke aspecten Benelux merkrechten beheerst door Nederlands recht – analoge toepassing systeem Gemeenschapsmerken-verordening. Merkrecht geen registergoed artikel 3:10 BW. Afgiftevordering onderworpen aan Nederlands recht en niet verjaard: 20 jaar naar analogie met revindicatie of afgifte door bezitter. Geen rechtsgeldige transformatie van VVO naar Russisch recht; merkrechten niet overgegaan naar VAO en dus gebleven bij VVO. Geen rechtsverwerking bij enkel tijdsverloop; geen gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen. Misleidende reclame: Spirits onvoldoende bewezen dat wodka in Russische federatie is geproduceerd.

 

IEPT20120724, Hof Amsterdam, Heerink v Van den Berg

Hoger beroep niet-ontvankelijk bij gebreke grieven: Bij gebreke van grieven kan appellant niet worden ontvangen in het hoger beroep. De kosten van het hoger beroep komen voor rekening van appellant als de in het ongelijk gestelde partij.

 

IEPT20120723, Rb Den Haag, Kao

Bevel informatie over toeleveranciers counterfeit GUHL-artikelen te verstrekken op straffe van een dwangsom

 

IEPT20120720, Rb Den Haag, Orly v AFB

Merkinbreuk door gebruik domeinnaam en handelsnaam: gebruik voor het onderscheiden van onder meer haar eigen waren en/of diensten. Inbreukmakend gebruik merk door wederverkoper: onjuiste indruk dat er een commerciële band met de merkhouder bestaat. Inbreuk auteursrecht door gebruik promotiefoto’s Orly

 

IEPT20120719, Rb Almelo, Flexxolutions

Geen ongeoorloofde concurrentie: Niet gebleken dat gedaagden zich schuldig maken aan ongeoorloofde ex-werknemersconcurrentie door gebruik know how of goodwill

 

IEPT20120719, Rb Alkmaar, Gemeente Hoorn

Teveel geheven gemeentelijke reclamebelasting: intentie architect niet beslissend voor vraag of gele vlakken op gevels als “openbare aankondiging” te beschouwen

 

IEPT20120719, Rb Den Bosch, De Bosche Pyromaan

Bewijsopdracht eiser om aannemelijk te maken dat hij op de betreffende camerabeelden te zien is

 

IEPT20120719, HvJEU, Pie Optiek v Bureau Gevers

Merklicentiehouder: houder van alleen maar machtiging door merkhouder tot registratie eu-domeinnaam, maar zonder machtiging tot commercieel gebruik geen “licentiehouder van oudere rechten” ten behoeve van stapsgewijze introductieperiode eu-domeinnaam

 

IEPT20120719, HvJEU, Neurim v Comptroller-General of Patents

Enkele bestaan eerdere vergunning  diergeneesmiddel staat niet in de weg aan ABC voor andere toepassing binnen basisoctrooi. Artikel 13 ABC-Vo: handelsvergunning van product dat binnen basisoctrooi valt. Irrelevant of twee geneesmiddelen dezelfde werkzame stof bevatten; tweede vergunning een volledige aanvraag vereiste; of dat product binnen ander octrooi viel dat aan andere houder toebehoorde.

 

IEPT20120718, Rb Amsterdam, Bolton v Duck Global

Merklicentie: Conformeren aan Brand Equity Standards onderdeel van goed licentienemerschap; (nog) geen toerekenbare tekortkoming, gerechtvaardigd vertrouwen dat partijen nog in gesprek waren. Introduceren nieuwe producten niet gebleken, upgrades van bestaande WC EEND-producten toegestaan. Beschrijvende submerken geen eigen merken in de zin van overeenkomst. Bekend en ingestemd met productie door andere leveranciers. Registratie domeinnaam past binnen normale exploitatie door licentiehouder; inschrijving van merken niet.

 

IEPT20120718, Rb Arnhem, Fietsplaza v Tweewielers

Onrechtmatige pesterij concurrent door registratie domeinnaam. Doorlinken naar pornosite kan diens goede naam schaden.

 

IEPT20120718, Rb Rotterdam, NID

Vervalste overdrachtsakte merken? Overdrachtsakte in beginsel dwingend bewijs tussen partijen, tenzij ondertekening stellig wordt ontkend. Zwaarwegend belang licentienemer bij voortzetting veelvuldig merkgebruik sinds 2009. Domeinnaamkaping middels wijziging inloggegevens

 

IEPT20120718, Rb Den Haag, Thane v Robba

Compensatie proceskosten gelet op bereidheid onthoudingsverklaring. Nu in deze procedure de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is komen vast te staan en Thane juist op de punten, die partijen voorafgaand aan de procedure verdeeld hielden, in het ongelijk wordt gesteld of zij zelf haar vordering heeft ingetrokken, bestaat reden, zoals Robba bepleit, voor compensatie van de proceskosten.

 

IEPT20120718, Rb Den Haag, Philips v Digi Pres

Rechtbank Den Haag onbevoegd: door inbreukprocedure bij Poolse rechter aan te brengen is forum conform overeenkomst gekozen

 

IEPT20120718, Rb Den Haag, JunkTrunk v Wehkamp

Geen inbreuk: in Benji-tafel terugkomende kenmerken van klapsysteem tafel technisch bepaald

 

IEPT20120718, Rb Breda, No Issue

Verbod directe en indirecte auteursrechtinbreuk

 

IEPT20120718, Rb Amsterdam, Bruidsmodezaak v Tros

Geen onrechtmatige uitzending naar aanleiding van klachten over bruidsmodezaak, ook niet vanwege verstrekkende gevolgen

 

IEPT20120718, Rb Almelo, Dael ‘O Rings v Otto Simon

Bewijsopdracht Otto Simon inzake exclusief groothandelsrecht Dael ‘O Rings in Nederland, m.u.v. Blokker en relatiegeschenkenmarkt

 

IEPT20120717, Rb Zwolle-Lelystad, Autohopper v Puur!fct

Autohopper gerechtigd door Puur!fact ontworpen communicatieconcept te laten uitwerken; Logo naar zijn aard geen product voor eenmalig gebruik. Aangenomen dat in afwijking van algemene voorwaarden een veelvuldiger gebruik is overeengekomen. Wapperverbod: mededelingen aan franchisenemers Autohopper onrechtmatig

 

IEPT20120717, Rb Den Haag, BASF v Leolac

Wapperverbod: Oppervlakkige kennisneming onvoldoende om vermoeden van inbreuk op te baseren; inbreuk niet aannemelijk. Maatstaf (on)rechtmatigheid sommatiebrieven afnemers: in beginsel rechtmatigheid, tenzij niet te goeder trouw c.q. tegen beter weten in.

 

IEPT20120717, Rb Den Haag, AviaVox v YAP

AIRLINE-GATE-CLIENT geldig merk: ongebruikelijke combinatie en jarenlang gebruik. Gebruik “Gate Client” ter onderscheiding van software (in de ogen van een aanzienlijk deel van het publiek). Verwarringwekkende overeenstemming AIRLINE-GATE-CLIENT en Gate Client. Niet: YAP Gate Client. Geschriftenbescherming: inbreukmakende productomschrijvingen 

 

IEPT20120717, Hof Den Bosch, Nooteboom Textiel v Michael Miller Fabrics

Geen extra waakzaamheid voor auteursrechtinbreuk bij goederen uit China. Vergewissingsplicht: in voorkomend geval moeten vragen naar maker en waaraan auteursrecht ontleend wordt. Geen andere mate van verwijtbaarheid voor schadevergoeding en winstafdracht. Trio Dancers auteursrechtelijke beschermd werk. Vermoeden van makerschap: vermelding op werk.

 

IEPT20120717, Hof Amsterdam, Handen

Verwijtbare inbreuk auteursrecht: Y is een professionele ondernemer zodat van hem mocht worden verwacht dat hij zich ervan had vergewist of de onderhavige foto’s auteursrechtelijk beschermd zijn en wie de maker is van de desbetreffende foto’s alvorens tot openbaarmaking daarvan over te gaan. € 5.000 schade: Algemene Voorwaarden Fotografenfederatie als uitgangspunt

 

IEPT20120716, Rb Den Haag, Hairworkxx v Gravina

Kenmerken model uitsluitend door technische functie bepaald: twee uiterlijke kenmerken, te weten de haarweften van het haarstukje en een met het haarstukje verbonden draad waarmee het op het hoofd van de gebruiker kan worden aangebracht uitsluitend door de technische functie is bepaald

 

IEPT20120712, Rb Den Bosch, Actief v Actiefff de Kempen

Rectificatiebeschikking: alsnog geoordeeld over proceskostenveroordeling: € 1.000

 

IEPT20120712, Rb Amsterdam, Stemra

Stemra veroordeeld tot het blijven inspannen voor de muziek van eiser bij anti-piraterij spot en schriftelijke verantwoording. Kort geding leent zich niet voor onderzoek naar redelijkheid van door Stemra aangegane schikking. Onvoldoende aannemelijk dat Stemra vooralsnog is tekortgeschoten in handhavingsverplichtingen ter zake van antipiraterij- spot van eiser.

 

IEPT20120712, HvJEG, Smart Techonologies v BHIM
Gebrek aan onderscheidend vermogen slogan "Wir machen das besondere einfach": Bevinding Gerecht dat merk elk onderscheidend vermogen mist, berust niet op feit dat het een verkoopbevorderende formulering is. Gerecht heeft terecht geoordeeld dat voor slogans geen strengere criteria dienen te worden gehanteerd dan voor andere tekens. Hoger aandachtsniveau deskundig publiek rechtvaardigt niet een zwakker onderscheidend vermogen

 

IEPT20120712, HvJEU, Hit Larix v Bundesminister
Verbod op kansspelreclame indien buitenlands kansspel niet gelijkwaardige spelersbescherming biedt toelaatbaar

 

IEPT20120712, HvJEU, Compass-Datenbank v Republik Österreich

Geen economische activiteit overheidsinstantie bij uitvoering wettelijke meldingsplicht; geen onderneming (misbruik machtspositie)

 

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell

Mogelijkheid van onverenigbare beslissingen (artikel 6 EEX-Vo) indien vennootschappen ieder worden beticht van inbreuk  op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi met hetzelfde product. Exclusieve jurisdictie inzake nietigheid blokkeert niet speciale jurisdictie inzake voorlopige maatregelen

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, Ten Cate v Fieldturf

Verwarringsgevaar merk “Evolution” en teken “Revolution” – nawerking jarenlange relatie. Merk instandhoudend gebruik door licentienemer. Grensoverschrijdende bevoegdheid jegens Franse gedaagde (Artikel 6 EEX-Vo).

 

IEPT20120711, Rb Leeuwarden, Op="Op" v Op & Top

Geen verwarringsgevaar “Op=OP” en “OP&TOP”:  gering onderscheidend vermogen, waardoor auditieve gelijkenis niet doorslaggevend is; geen significante visuele gelijkenis

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, Pretium v Tros

Geen onrechtmatige publicaties. Gebruik verborgen camera gerechtvaardigd. Voldoende steun in feitenmateriaal dat er veel klachten over Pretium waren: media-aandacht en hoeveelheid klachten. Gegrondheid klachten niet zonder meer relevant

 

IEPT20120707, Rb Den Haag, University of Queensland v NL Octrooicentrum

Onjuiste weigeringsgrond Aanvullend BeschermingsCertificaat: ABC voor enkele werkzame stof kan gebaseerd worden op handelsvergunning voor combinatie. Prejudiciële vragen: of er niet meer dan één certificaat per product per basisoctrooi mag worden afgegeven

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, Georgetown University v NL Octrooicentrum

Prejudiciële vragen: of er niet meer dan één certificaat per product per basisoctrooi mag worden afgegeven. Onjuiste weigeringsgrond Aanvullend BescherminsgCertificaat: ABC voor enkele werkzame stof kan gebaseerd worden op handelsvergunning voor combinatie

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, Brein

Ex parte bevel inzake tussenpersoon (reverse proxy) toegewezen

 

IEPT20120711, Rb Den Bosch, Ilay v Quality Textiles

Flockstof van Ilay geen auteursrechtelijk beschermde bewerking. Aansprakelijkheid voor lichtvaardig gelegde beslagen. Auteursrechthebbende te beoordelen naar Turks recht als land van herkomst. Inbreukvraag niet te beoordelen nu stof niet in geding is gebracht c.q. ter griffie is gedeponeerd

 

IEPT20120711, Rb Almelo, Datacolor v Voordeelmarkt

Uitputting tweedehands software: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van sublicentieovereenkomsten met eigendoms-voorbehoud. Geen onrechtmatig gebruik receptuur door gebruik software.

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, G-Star

Merkinbreuk: Voldoende concreet onderbouwd dat R en V de verkopers van inbreukmakende namaakkleding zijn. Heimelijke opnamen in zakelijke setting en openbare weg geen onrechtmatig verkregen bewijs c.q. blijven niet buiten  beschouwing

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, H&M v G-Star

Aanhouding voor bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerken en onrechtmatige daad op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Verordening, in afwachting van nog uit te spreken arrest van HvJEU. Internationale bevoegdheid te onderzoek per grondslag vordering: Gemeenschaps- of Beneluxmerk en onrechtmatige daad
 

IEPT20120710, Hof Amsterdam, Koninklijk Instituut voor de Tropen

Verwijten aan KIT onterecht: factuur architect voor ontwerp ten bedrage van € 95.000 afgewezen: duidelijk dat KIT zich zou conformeren aan het advies van de beoordelingscommissie. Om die reden kan [ Appellant ] KIT er in beginsel geen verwijt van maken dat KIT dit vervolgens – te beginnen met haar brief van 12 april 2010 – ook heeft gedaan.

 

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat

Disproportioneel beeldcitaat op omslag: terwijl in verslaggeving nauwelijks aandacht wordt besteed. Door artikel 15 Aw toegestane overname uit gedrukte media beperkt tot geschreven woord. Paginavullende foto op voorpagina niet gerechtvaardigd voor weergeven van actuele gebeurtenis (artikel 61a Aw). Schade € 27.500: concrete begroting  licentievergoeding; geen immateriële schade

 

IEPT20120709, Rb Den Bosch, Bubble v Betsoft

Wapperverbod toegewezen voor auteursrecht. “Zoomeffect” in online slotgames niet auteursrechtelijk beschermd. Nederlandse rechter bevoegd: mogelijke schade in Nederland aannemelijk. Nederlands recht toepasselijk inzake onrechtmatige uitlatingen over Nederlandse ondernemer

 

IEPT20120706, Rb Den Haag, Brein v Greenhost

Ex parte bevel inzake tussenpersoon (reverse proxy) toegewezen. Grijsmakingsbrief zonder gevolg; voldoende duidelijkheid gezien eerder vonnis van de rechtbank van 11 januari 2012

 

IEPT20120705, HvJEU, Geistbeck v STV

“Passende schadevergoeding” wegens inbreuk kwekersrecht overeenkomstig licentie C: de vergoeding die in hetzelfde gebied moet worden betaald voor het in licentie produceren van teeltmateriaal van hetzelfde ras. “Passende vergoeding” omvat niet handhavingskosten

 

IEPT20120704, Rb Den Haag, Best Items v Quilate

Merkinbreuk: verwarringsgevaar wegens visuele en begripsmatige overeenstemming en gebruik voor exact dezelfde waren. Gebruik als merk: niet louter decoratief. Beperkt onderscheidend vermogen wegens merken van derden

 

IEPT20120704, Rb Arnhem, Ebo van den Bor v Asiatico

Merkhouder auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw. Geen overgang handelsnaam bij erfopvolging omdat niet ook onderneming is overgegaan. Inbreuken merkenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht. Geen afstand van IE-bescherming door non-concurrentiebeding. Belang bij vorderingen ondanks uitvoering kort geding vonnis: dat Asiatico B.V. niet bereid is definitieve afspraken te maken en weigert inbreuken op de rechten van [eiseres] B.V. te erkennen.

 

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle

Uitputting distributierecht bij gebruiksrecht tegen betaling voor onbepaalde tijd. Tweede en latere verkrijger die zich op uitputting kunnen beroepen is een rechtmatig verkrijger van kopie van computerprogramma. Sui generis en overdraagbaar eigendomsrecht op kopie van software

 

IEPT20120703, HR, A.C.A.B.

Belediging: enkele omstandigheid of het een feit van algemene bekendheid is dat de lettercombinatie A.C.A.B. afkorting is van “All Cops Are Bastards” niet doorslaggevend

 

IEPT20120703, Hof Den Haag, NTO v Qualitymark

Geen verwarringsgevaar vanwege voldoende verschillende totaalindrukken door zeer afwijkende beeldelementen


IEPT20120702, Rb Zwolle-Lelystad, Contact en Straatverbod
Verbod op uitlatingen die ertoe strekken eiser neer te zetten als pedofiel of hoerenloper. Contactverbod en straatverbod toegewezen.

 

IEPT20120702, Rb Den Haag, Talens v Talensshop

Rechtmatig refererend merkgebruik onder domeinnaam Talensshop conform WIPO-arbitrage-normen inzake louislatour.nl: (a) dat verweerder een erkend wederverkoper is; (b) de site alleen gebruikt om de merkartikelen te verkopen; (c) de relatie met de merkhouder accuraat aangegeven wordt; en (d) ruimte voor domeinnamen van de merkhouder overblijft. Geen verwarringsgevaar handelsnamen Talens.shop.nl en Talens door verschillende doelgroepen: professionele wederverkoper en eindafnemer/consument richt