Juni 2012

Print this page

IEPT20120629, Rb Haarlem, Komfort

Gewoon bewijsbeslag ex artikel 730 jo 843a Rv: toegang tot en inzage in of afschrift van in beslag genomen bescheiden

 

IEPT20120629, HR, Auto-campingsport

Schorsing tenuitvoerlegging dwangsommen schorst verjaring dwangsom

 

IEPT20120628, Rb Arnhem, De Bever v Nedac Sorbo

Toestemming tot uitverkoop oude verpakking Nedac Sorbo impliceert geen toestemming voor actieverpakking voor nieuw product; strijd met herkomstaanduidingsfunctie merk Blue Wonder. Gebruik Nedac Sorbo merken door De Bever evenzeer in strijd met herkomstaanduidingsfunctie Sorbo-merken

 

IEPT20120627, Rb Zutphen, Gere Games v KMG

Octrooilicentie kermiscarrousel tot stand gekomen: bevestigingsbrief met mogelijk niet bijgesloten bijlage

 

IEPT20120627, Rb Rotterdam, BEI v Adlabs

Filmdistributieovereenkomst tot stand gekomen: aanbod en aanvaarding. Exclusieve samenwerking; taken niet uit te besteden aan derden of in eigen beheer

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, Schnell v Schilt

geen inbreuk: Armen voldoen niet aan kenmerk EP 872 van verticale bewegingsrichting van de overbrenginrichting. Geen aanknopingspunten in beschrijving en figuren voor voorgestane uitleg deelkenmerk (e6) EP 876

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, SENA

KHN kortingsregeling niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, Kamal

Verbod inbreuk merk Kamal

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, Brein v providers

Derde ex parte bevel tot blokkering nieuw IP-adres van Pirate Bay door ISP’s

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, Bayer v Sandoz

Verbod inbreuk octrooi: geen zodanige verwachting dat EP 840 zal worden herroepen of vernietigd. Geen toegevoegde materie: dat de gemiddelde vakman de materie van afhankelijke conclusie 2 rechtstreeks en ondubbelzinnig uit WO 738 kan afleiden.

 

IEPT20120627, Rb Amsterdam, Red Poppy Ladies

Geen belang bij verbod auteursrechtinbreuk: vergissing. een schade door gebruik naam Red Poppy Ladies; niet aannemelijk dat Holland Casino met gedaagde in zee zou zijn gegaan

 

IEPT20120626, Hof Leeuwarden, Clefi v SGB

Rechtmatig belang bij afgifte ex artikel 843a Rv, maar geen afgifte omdat redelijkerwijs kan worden aangenomen  dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder de gevraagde gegevens is gewaarborgd

 

IEPT20120626, Hof Den Haag, Staat v United Tobacco

E-sigaretten van UTGV geen geneesmiddel op grond van toedieningscriterium van Geneesmiddelenwet. Gebod verhandeling e-sigaretten in Nederland toe te staan wordt beperkt tot e-sigaretten van UGTV

 

IEPT20120626, Hof Den Bosch, Maximus Security v Maximum Security

Uitleg co-existentie overeenkomst handelsnamen: slechts intentie tot inhuren, maar geen verplichting. De toezegging van Maximus kan echter niet als volledig vrijblijvend worden aangemerkt. Ongeldige buitengerechtelijke ontbinding wegens ontbreken ingebrekestelling inzake inhuren; geen fatale termijn

 

IEPT20120626, Hof Amsterdam, Reve citaten

Voorwaardelijke toestemming tot citeren uit ongepubliceerd werk: Daaruit valt op te maken dat [Geïntimeerde] in beginsel met het opnemen in de biografie van fragmenten uit ongepubliceerd werk van Gerard Reve akkoord ging doch daarbij een voorbehoud maakte met betrekking tot het kunnen schrappen van passages waardoor mensen (onnodig) zouden worden gekwetst of financiële zaken zouden worden geopenbaard.Aan voorwaarde is voldaan

 

IEPT20120625, Rb Den Bosch, DP Factory v Verhees

Creatieve menselijke arbeid niet ter discussie: inbreuk op het auteursrecht van DP Factory evident. Dit is een geval waarin de rechter zonder verder onderzoek op de vraag hoeveel één en één is mag antwoorden: twee: ontlening.

 

IEPT20120622, HR, Pharmachemie v Glaxo Group

“Aanbieden” ruim uit te leggen: omvat ook voorpublicatie generiek geneesmiddel in G-standaard voor verstrijken octrooiduur. Handhaven octrooi tot laatste dag van gelding niet in strijd met vrij verkeer van goederen

 

IEPT20120622, HR, Knooble v Staat & NNI

NEN-norm geen algemeen verbindend voorschrift; niet afkomstig van de openbare macht in de zin van artikel 11 Aw. Volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv bij verweer ter handhaving IE-rechten

 

IEPT20120621, Rb Den Haag, Trends2Com v Playgo

Verzoek tot benoeming bewindsvoerder ter zake van gemeenschappelijk gehouden merken en modellen toegewezen. Nederlandse (kanton)rechter bevoegd.

 

IEPT20120621, Rb Amsterdam, Noosa v Intertoys

Afzonderlijke ‘chunks’ (drukknopen) niet auteursrechtelijk beschermd, riemen met ‘chunks’ wel: plaats en aantal drukkers, en vormgeving van geheel zijn creatieve keuzes. Inbreuk op auteursrecht op riemen met ‘chunks’ voldoende aannemelijk: zelfde totaalindruk. Geen auteursrecht op armbanden met ‘chunks’: nader onderzoek nodig. Noosa geen beroep op modelrecht t.a.v. ‘chunk’: inbreuk niet onderbouwd. Noosa niet voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van slaafse nabootsing t.a.v. armbanden en ‘chunks’

 

IEPT20120621, HvJEU, Donner

Distributie onder het publiek in een lidstaat, indien  men zich op publiek in die lidstaat richt en levering in die lidstaat, al dan niet via derde, mogelijk maakt. Vrij verkeer van goederen verzet zich niet tegen (nationale) strafvervolging wegens illegale distributie onder publiek vanuit lidstaat waar werken niet (meer) auteursrechtelijk beschermd zijn

 

IEPT20120620, Rb Rotterdam, Telfort

Misleidende reclame inzake “Maximaal online” en datalimiet: gelet op de reclame-uitingen – vermelding op website dat ‘onbeperkt’ breedband internet deel uitmaakt van het abonnement – hoefde [gedaagde] er niet bedacht op te zijn dat er aan het product “Maximaal online” een datalimiet was verbonden en zij bij overschrijding van deze limiet extra kosten voor internet verschuldigd zou zijn.

 

IEPT20120620, Rb Den Haag, Samsung v Apple - UMTS happy bit

Geen inbreuk door gebruik UMTS standaard: happy bit geen MSS: een enkel bit is geen sequence

 

IEPT20120620, Rb Den Haag, Samsung v Apple - TFCI
Inbreuk EP 269: Uitleg twee generatoren:  vereist niet aanwezig zijn van twee separate elementen. Bi-orthogaal tussenresultaat niet vereist; bit-by-bit generatie valt onder conclusie. Beperking conclusie wegens toegevoegde materie door generalisatie van ’CDMA mobile communication system’ naar alle systemen

 

IEPT20120620, Rb Arnhem, logopediepraktijk

Duurzame ontwrichting maatschap: in strijd met redelijkheid en billijkheid dat één van de maten met feitelijke uitsluiting van de andere maat de praktijk voortzet

 

IEPT20120620, Rb Den Haag, Samsung v Apple - demultiplexer

Geen inbreuk EP 528: octrooi demultiplexer ziet op fysieke scheiding datastromen; softwarematige scheiding stond uitvinders niet voor ogen. Geen prioriteit EP 516 Koreaanse aanvrage: daaruit valt niet voldoende duidelijk en ondubbelzinnig af te leiden dat inter-rij permutatie stap een kenmerk zou zijn van de geopenbaarde uitvinding. EP 516 niet inventief: Een gemiddelde vakman zou zonder inventieve denkarbeid komen tot de oplossing om het laatste "1" bit om te wisselen met een eerder gelegen bit teneinde het Hamming gewicht te verhogen. Zo hij dit al niet zonder meer op basis van zijn algemene vakkennis zou inzien, zou hij die informatie zonder meer vinden in de publicatie van Hé

 

IEPT20120619, HvJEU, CIPA v Registrar

Waren- of dienstenclassificatie dient voldoende duidelijk en nauwkeurig te zijn; algemene benamingen van hoofdklassen toelaatbaar; keuze binnen hoofdklasse in beginsel vereist.Toelaatbaar proefproces: daadwerkelijk ingediende merkaanvrage en objectieve behoefte verwijzende rechter, inherent aan oplossing van voorgelegd geschil.

 

IEPT20120619, Rb Amsterdam, Nationale Postcodeloterij

Nationale Postcodeloterij gehouden om “gegarandeerde” portemonnee met € 2.500 aan eisers te doen toekomen; overeenkomst door acceptatie van aanbod

 

IEPT20120619, Hof Den Haag, MBrands v Kubus

Gebrek aan inventiviteit: algemene bekendheid bij vakman dat penkoppelingen zekerder zijn dan “skischoenkoppelingen”. Geen toegevoegde materie. Gebruik “Patent pending” na vervallen aanvrage misleidend

 

IEPT20120619, Hof Amsterdam, Next Team v Kawasaki 

Geen auteursrecht Next Team op ‘racing identity’ Kawasaki: Niet aannemelijk dat Next Team zelfstandig op idee tot combineren van lime-groene strepen met een zwarte achtergrond en witte Kawasaki logo

 

IEPT20120618, Rb Den Haag, Brein v providers

Tweede ex parte bevel tot blokkering nieuw IP-adres van Pirate Bay door ISP’s

 

IEPT20120618, Rb Arnhem, Cozzmoss v Diets

Schadevergoeding auteursrechtinbreuk € 522,45 plus € 165 administratiekosten

 

IEPT20120618, Rb Amsterdam, Peter R. de Vries

Geen dwangsommen verbeurd: noemen van tweede voornaam in strijd met verbod berust op vergissing

 

IEPT20120615, Rb Arnhem, De Jong

Geen rechtsgeldig citaat bij gebreke bronvermelding website. Artikel 16a Aw biedt geen beperking op foto van actuele gebeurtenis; finale 1962 is geen actuele gebeurtenis. € 550 schadevergoeding voor gebruik foto op website

 

IEPT20120615, Rb Amsterdam, G-STAR v Titan

Depot Gemeenschapsmerk GSRD door Titan te kwade trouw. Onvoldoende aannemelijk dat Benelux woordmerk GSRD van G-STAR nietig is; geen verwarringsgevaar GSD en GSRD

 

IEPT20120615, Rb Den Haag, Van Caem v Bacardi

Executiegeschil: Onvoldoende bewijs uitputting. Geen schorsing executie ondanks mogelijk faillissement. Reconventie: voortdurende inbreuk: aanvullende opgave, geen verhoging dwangsom

 

IEPT20120615, Rb Amsterdam, Cyberstalking

Internetpublicatie: Amerikaans recht toepasselijk omdat eiser-benadeelde daar woonachtig en werkzaam is. Cyberstalking naar Amerikaans recht; terecht afgegeven restraining orders. Toewijzing punitieve schadevergoeding op grond van Amerikaans recht niet strijdig met Nederlandse openbare orde.

 

IEPT20120614, Rb Amsterdam, Filmotech v NPO

Vrijheid van meningsuiting niet in het gedrang door al dan niet ontsluiten speelfilms: dat niet valt in te zien hoe het recht op vrijheid van meningsuiting in het gedrang komt, wanneer eiseres deze mogelijkheid tot ontsluiting van speelfilms, als gevolg van het besluit van verweerder, niet zal krijgen.

 

IEPT20120614, Rb Amsterdam, Stichting Kofoe

Verwarringwekkende gelijkenis kofoe.com met handelsnaam kofoe en website kofoe.nl.

 

IEPT20120613, Rb Amsterdam, Stichting Reclame Code

Beslissing Reclame Code Commissie (RCC) geen rechtspraak, arbitrage of bindend advies, maar een rechtens niet afdwingbare mening. Vrijheid van meningsuiting RCC: vrij om oordeel te vormen over klachten en deze kenbaar te maken. Onvoldoende aannemelijk dat klachtprocedure en wijze van publicatie RCC in strijd is met maatschappelijke zorgvuldigheid

 

IEPT20120613, Rb Amsterdam, Carmen in Delfzijl

Ex parte bevel tenor inzake uitzending opera “Carmen in Delfzijl”

 

IEPT20120613, Rb Roermond, Schwan-Stabilo v Beifa

Merkinbreuk: Rechtbank Roermond onbevoegd; verwijzing naar rechtbank Den Haag: Nu de rechtbank op basis van hetgeen is aangevoerd niet kan vaststellen dat sprake is geweest of sprake geweest zou kunnen zijn van een als inbreuk aan te merken handeling in het arrondissement Roermond, dient de rechtbank ervan uit te gaan dat dit niet het geval is. Uit artikel 4.6 lid 1 juncto lid 2 BVIE volgt dan [...].

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, VGB v eBenefits
Uitleg leveringsverplichting software; omvat niet alle kennis en know how om te implementeren. Overdracht rechten omvat auteursrechten op Software. Overdracht auteursrecht omvat niet toekomstige versies. Inbreuk door gratis downloadbaar aanbieden EblPro

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, Ranbaxy v Astra Zeneca

Onvoldoende onderbouwd dat tabletten magnesiumzout van esomeprazol met een optische zuiverheid van slechts 98,0% - 99,2% bevatten in plaats van ≥ 99,8%. Geen zorgvuldigheidsnorm octrooihouder tot mededelen of product mogelijk inbreuk op octrooi maakt.

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, Allergan v Ferring 

Akte niet-dienen geweigerd: Deze vorderingen dienen naar hun aard voorafgaand aan de beslissing in de hoofdzaak te worden beslist omdat het bewijs in de hoofdzaken dient te worden ingebracht. Geen rechtsbetrekking artikel 843a Rv: Het enkele gegeven dat een partij in rechte is betrokken kan niet worden aangemerkt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Voeging toegelaten

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, Allergan v Ferring

Rechtbank bevoegd inzake internationale opeising octrooi op grond van artikel 2 EEX-Vo.Gedeeltelijke opeising geoctrooieerde materie (splitsing) afgewezen: Een dergelijke gedeeltelijke opeising is echter niet mogelijk omdat voor uitsluitend de door Reprise c.s. geclaimde materie – de sublinguale toediening van desmopressine – geen octrooibescherming is verleend, maar slechts voor een combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zouden zijn. Proceskosten € 543.454 onvoldoende gespecificeerd; liquidatietarief.

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, All Round v Dutch Designz

Mi Moneda-hangers auteursrechtelijk beschermd: combinatie van elementen is aan te merken als het resultaat van creatieve keuzes. Geen inbreuk auteursrecht: Al deze verschillen hebben tot gevolg dat geen sprake is van overeenstemmende totaalindrukken. Plaatsing sluiting en scharnier functioneel bepaald

 

IEPT20120613, Rb Breda, Converse v Piet Kerkhof

Artikel 2.20(1)(a) BVIE ook van toepassing op originele waren. Geen omkering bewijslast nu Piet Kerkhof bronnen noemt. Piet Kerkhof en curator mogen nader reageren op IFC-rapporten inzake afkomstig zijn  van Organisatie en counterfeit

 

IEPT20120613, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf

Toevoegen ‘oorspronkelijkheidstoets’ aan art. 10(3) Aw op gespannen voet met verbod op contra legem uitleg. Geen citaatrecht inzake tijdstip uitzending en programmanaam. Programmagegevens separaat beschermd door Mediawet. Proceskosten conform indicatietarief (in plaats van € 206.259)

 

IEPT20120613, Hof Arnhem, Rademaker v Kaak

Schending geheimhoudingsverplichting onvoldoende aannemelijk geworden: Rademaker heeft nagelaten concreet aan te geven welke, onder de geheimhoudingsbedingen vallende, gegevens [A], [B] en [C] hebben doorgespeeld aan Kaak c.s. In dit kader kan de algemene verwijzing naar de “tijdens het dienstverband verkregen deegtechnologische kennis” niet als een dergelijke concrete aanduiding worden aangemerkt.

 

IEPT20120612, Hof Amsterdam, HPC v NVM

Ongeoorloofde beperking mededinging door exclusieve afnameverplichtingen. Relevante markt: de markt voor kantoorautomatiseringssoftware voor makelaars in Nederland.Geen toegestane uitzondering wegens ontbreken restconcurrentie. Geen misbruik van machtspositie: volledige uitschakeling mededinging onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20120612, Hof Den Haag, Meyn v Linco

Geen uitvinderswerkzaamheid: Gemiddelde, van verbeelding gespeende, vakman zal door Harris geopenbaarde inzicht inzake door synchrone aandrijving verzekerde 1:1-relatie gebruiken voor oplossing van probleem. Wettelijk verbod vormt geen vooroordeel

 

IEPT20120612, Rb Amsterdam, Endemol

Privacy van X in voldoende mate beschermd; kans dat X herkend kan worden gering. Gebonden aan quitclaim: onvoorwaardelijke toestemming en afstand van IE-recht

 

IEPT20120612, Hof Den Bosch, Light Trend

Werk: Vormgeving lampen getuigt evident van creatieve arbeid. Makerschap: Geen bewijsvermoeden makerschap artikel 4 Aw door registratie bij belastingdienst. Bewijs van makerschap valt niet aan screenshots te ontlenen; aanwijzingen voor ontlening.

 

IEPT20120612, Hof Arnhem, Fashion Box v Vingino

Boete wegens voortdurende schending gematigd van € 2,3 miljoen naar € 400.000. Reikwijdte onthoudingsverklaring beperkt tot voorliggende collecties. Spijkerjurk en spijkerbroek voldoen niet aan oorspronkelijkheidscriterium: elementen in overwegende mate functioneel zijn bepaald en (daarmee) bovendien deels (zeer) voor de hand liggen.

 

IEPT20120611, Rb Middelburg, Foto van medewerkers

€ 500 schadevergoeding voor foto op website: € 250 aan gederfde licentievergoeding en € 250 i.v.m. tijd en kosten om staking inbreuk en betaling vergoeding te bewerkstelligen.

 

IEPT20120608, HR, ADIB v Fortis
Toewijsbaarheid exhibitie niet beperkt tot rechtsbetrekkingen die kunnen leiden tot procedure voor Nederlandse rechter. Noch uit de tekst van art. 843a Rv., noch uit de totstandkomingsgeschiedenis van dit artikel vloeit voort dat voor toewijsbaarheid van de vordering tevens noodzakelijk is dat over de rechtsbetrekking waaromtrent afschrift van bescheiden wordt verlangd een procedure aanhangig is of naar verwachting zal worden gemaakt, dan wel dat een zodanige procedure, indien deze aanhangig zou worden gemaakt, in Nederland zal worden gevoerd.

 

IEPT20120606, Rb Den Bosch, Alleenverkoopovereenkomst
Nederlandse recht van toepassing: alleenverkoopovereenkomst voor Nederland. Alleenverkooprecht niet in 2003 vervallen, bij gebreke (destijds) van wilsuiting van gedaagde. Gedaagde naar redelijkheid en billijkheid niet bevoegd tot opzegging vanwege niet halen minimumomzet in 2003.

 

IEPT20120604, Rb Den Bosch, FM v MIG

Geen eenduidige copyright-vermelding. Geen vernietiging schikking: dwaling omtrent auteursrechthebbende onvoldoende aannemelijk

 

IEPT20120606, Rb Breda, Oishii v OGE

Nederlandse rechter onbevoegd: website niet op Nederland gericht, geen Nederlandse taal. Geen bevoegdheid op grond van “plaats waar schadebrengend feit zich heeft voorgedaan”.

 

IEPT20120605, Hof Den Haag, Van Kleef Roses
Dwaling inzake kwekersrechtlicentie: Niet betwist is dat Zuurbier bij de ondertekening van de overeenkomst heeft gezegd dat het vermeerderingsproces was begonnen, hetgeen onjuist is gebleken.

 

IEPT20120605, Rb Utrecht, Merkvervalsing

8 maanden gevangenisstraf voor handel in merkvervalste schoenen en kleding

 

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

RAW geldig merk voor kleding; niet gepercipieerd als “raw denim”; aanzienlijk onderscheidend vermogen aangenomen ondanks marktonderzoek. Hof laat in midden of geldigheidsassumptie Gemeenschapsmerk ook geldt in kort geding. Inbreuk: verwarringwekkend gebruik gelijk teken (conform marktonderzoek)

 

IEPT20120605, Rb Amsterdam, Monta

WM onvoldoende herkenbaar in logo om logo als portret aan te merken

 

IEPT20120605, Rb Amsterdam, Lans v Monta

Inbreukmakende bewerking foto. Aannemelijk dat toestemming is verleend onder voorwaarde van betaling vergoeding. Geen schending persoonlijkheidsrechten

 

IEPT20120605, Hof Leeuwarden, Nautavorm v Oei

Voetenplank niet auteursrechtelijk beschermd. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt

 

IEPT20120605, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo

Erkenning Bulgaars vonnis: De onjuiste toepassing van het (Europese) recht is - naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie - geen grond voor toepassing van de openbare orde exceptie als bedoeld in artikel 34 lid 1 EEX-Vo. Beperkte reikwijdte Bulgaarse schikkings-overeenkomst. Risicoaansprakelijkheid naar Bulgaars recht voor gevolgschade onrechtmatige beslaglegging

 

IEPT20120604, Rb Arnhem, Bewerking artikel journalist

Aantasting eer en goede naam maker: overname en bewerking groot deel artikel onder naamsvermelding eiser. € 562,50 schade; gelegen in de aantasting van de professionele opstelling als onafhankelijk en kritisch journalist