Maart 2012

Print this page

IEPT20120330, Rb Den Haag, DGI v DGW

Merkdepot “Dutch Gardens” te kwader trouw; voor-voorgebruik niet aannemelijk. Onvoldoende bekendheid handelsnaam “Dutch Gardens” in Nederland 

 

IEPT20120329, Rb Alkmaar, De Raaf v Total Systems

geen auteursrechtelijke bescherming idee software; combinatie van twee rollendraaischema’s

 

IEPT20120328, Rb Arnhem, Haier Electrical Appliances
Erkenning Chinees vonnis inzake Marketing Coorpation Agreement voor Europa? is plaats totstandkoming Marketing Cooperation Agreement internationaal algemeen aanvaarde grond voor rechtsmacht? partijen om toelichting verzocht.

 

IEPT20120328, Rb Den Haag, Matrix v Consumentbond

Artikel onvoldoende zorgvuldig, duidelijk en neutraal opgesteld: onjuist uitgangpunt dat vermogen bedoeld was voor pensioenvoorziening; Nu het artikel als uitgangspunt neemt dat Matrix met pensioengeld is gaan beleggen in futures en deskundigen vanuit dat uitgangspunt daaraan conclusies hebben verbonden, berusten delen van de tekst op onjuiste en onvolledige informatie

 

IEPT20120328, Rb Leeuwarden, Van Rhijn v De Jong

Inbreukmakend filmscript, gelet op karakters, voortgang en ontwikkeling verhaallijn. Belang bij afschrift overdrachtsovereenkomst verfilmingsrechten.

 

IEPT20120328, Rb Arnhem, De Steeg v Alpha Nova

Schadevergoeding € 160.297. Schadeplichtig door toerekenbare tekortkoming door niet verder uitwerken en ontwikkelen kit. Overdracht ontwikkeling kit onrechtmatig tegenover investeerder en potentieel aandeelhouder. Rb Arnhem onbevoegd inzake verklaring voor recht betreffende rechten op het octrooi.

 

IEPT20120327, GHvJNA, JMH v Rewachand

Algemeen bekend merk Unieverdrag van Parijs: Hollister Co. geen algemeen bekend merk op Antillen. Het Hof gaat voorbij aan hetgeen JMH in het kader van art. 6bis UvP heeft gesteld omtrent de “wereldwijde bekendheid” van Hollister Co. Dat is namelijk in dit kader niet het juiste toetscriterium.  Geen depot te kwader trouw 

 

IEPT20120327, Hof Den Haag, Innoweb v Wegener

Geen opvragen substantieel deel databank Autotrack. Substantieel deel van databank Wegener ter beschikking gesteld door cumulatief effect hergebruik. Prejudiciële vragen HvJEU

 

IEPT20120327, Rb Den Haag, Truma v Tradekar

Serieuze kans dat ontbreken vertaling van de beschrijving geen vormgebrek maar een niet voor herstel vatbaar materieel gebrek is. Serieuze kans op nietigheid wegens toegevoegde materie.

 

IEPT20120327, Rb Den Haag, Merck v Teva

Geen reële inbreukdreiging voorafgaand aan aflopen ABC: Het feit dat Teva weigert toe te zeggen dat zij zal afzien van een marktintroductie “at risk”, dan wel dat zij Merck (tijdig) zal informeren over een dergelijke introductie, leidt naar voorlopig oordeel niet tot het aannemen van een reële dreiging

 

IEPT20120327, Hof Den Haag, Norma v Staat

Kroon steeds bevoegd om nadere regels te stellen. Geen beleidsvrijheid lidstaat bij het al dan niet toekennen van een billijke compensatie. Staat had toentertijd reeds digitale audiospelers en digitale videorecorder behoren aan te wijzen als voorwerpen waarvoor een heffing verschuldigd was en had tevens de hoogte van de daarover verschuldigde heffing moeten bepalen.

 

IEPT20120324, Rb Amsterdam, Powned

Ongerechtvaardigde herkenbare afbeelding scooterdief: Met het informeren van het publiek over de preventie en bestraffing van scooterdiefstal is een maatschappelijk belang gediend, maar Powned miskent naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat aan die doelstelling van het programma ook kan worden voldaan zonder dat [eiser] herkenbaar in beeld wordt gebracht.

 

IEPT20120323, Rb Zwolle, Lubbers v Auping

Niet aannemelijk dat Auping de kwantitatieve criteria voor toegang tot haar selectieve distributienet in het geval van Lubbers op objectieve wijze heeft toegepast. Opzeggingstermijn van 1,5 jaar doet niet af aan eis van zwaarwegende grond voor opzegging.

 

IEPT20120322, Rb Den Haag, Amygdala v Quickscans

Geen spoedeisend belang meer na eenzijdige onthoudingsverklaring. Wisselwerking rechthebbende – verondersteld inbreukmaker; belang van vraag naar het houderschap.

 

IEPT20120322, Rb Amsterdam, Barts v Ferro

Geen auteursrechtelijke bescherming sneeuwlaarzen: combinatie van beschikbare elementen. Geen slaafse nabootsing: Andere merknaam en geen eigen plaats op de markt

 

IEPT20120322, Rb Almelo, Smit v Samenwerkende Tandartsen

Geen gebruik “klikgebit"-domeinnamen als handelsnamen door partijen. “Klikgebit in een dag” is productnaam; concept dat ook door anderen wordt aangeboden

 

IEPT201120322, HvJEU, Génesis v Boys Toys

Enkel dag, niet ook uur en minuut, van indiening gemeenschapsmerkaanvraag relevant voor bepaling welke aanvraag ouder is

 

IEPT20120321, Rb Utrecht, Alles in perspectief
Onrechtmatige publicatie verdenking PKK-sympathieën

 

IEPT20120321, Rb Zutphen, Werzalit v Quick Service

Merkenrecht: Schadestaat afgewezen: hogere schade dan reeds door Werzalit Oostenrijk is vergoed niet aannemelijk

 

IEPT20120321, Rb Amsterdam, Het Parool

Rode draad ‘slechte betalingsmoraal’ gesteund door feiten. Publiek figuur en hoor en wederhoor

 

IEPT20120321, Rb Zutphen, Parkeren van reclamefiets

Reclame met geparkeerde fiets. Besluit met dwangsom biedt niet de vereiste duidelijkheid: Immers zal bij het parkeren van de reclamefiets lang niet altijd op voorhand duidelijk zijn wanneer sprake is van een overtreding en wanneer niet.

 

IEPT20120321, Rb Den Haag, Gaastra

Schade door merkinbreuk aannemelijk. Schade begroot op € 5

 

IEPT20120321, Rb Alkmaar, Lauer v De Milliano

Rechtbank bevoegd: vorderingen van onbepaalde waarde. Slechts indien er duidelijke aanwijzingen bestaan dat deze vorderingen geen hogere waarde vertegenwoordigen dan € 25.000,00 is de kantonrechter tot kennisneming van dergelijke vorderingen bevoegd.

 

IEPT20120320, Rb Den Haag, BREIN

Ex parte verbod tegen tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt voor inbreuken (art. 26d Aw ; art. 15e WNR)

 

IEPT20120320, Hof Amsterdam, Boek9 v Delex

Auteursrecht op door hoofdredacteur geschreven berichten voor Boek9 tijdens dienstverband bij KMVS berust na overdracht bij Delex. Databankenrecht Delex voldoende aannemelijk. Letterlijk/klakkeloos kopiëren door Delex/IE-Forum van berichten op Boek9 na beëindiging samenwerking voldoende aannemelijk; geen nieuwsexceptie

 

IEPT20120320, Hof Amsterdam, Het Parool
Publicatie foto inbreuk op persoonlijke levenssfeer: verdenking van (zeer ernstig) strafbaar feit. Inbreuk tevens onrechtmatig, ondanks vrijheid van meningsuiting Het Parool; Medewerking aan uitgezonden documentaire rechtvaardigt niet plaatsen portret bij artikel over documentaire en aanstaande strafzaak. immateriële schade € 1.500.

 

IEPT20120320, Rb Den Haag, Gilette v Wilkinson

Onvoldoende kenbaar uit de betreffende reclame-uitingen dat hydraterend effect alleen optreedt tijdens het scheren. Wilkinson gerechtigd een hydraterend effect tijdens het scheren te claimen, doch dient wel via een disclaimer duidelijk te maken  dat de hydratatie zicht tot een korte tijdspanne beperkt. Geen misbruik van procesrecht in geval van “spreiding” van verschillende vorderingen over meerdere kort gedingen.

 

IEPT20120320, HR, Naaktbeelden

Niet-ontvankelijkheid OM: Ten onrechte wijziging van de tenlastelegging beschouwd als een (partiële) intrekking van de oorspronkelijke dagvaarding en als het uitbrengen van een nieuwe dagvaarding

 

IEPT20120319, Rb Maastricht, In Gods naam

Diverse aanpassingen bevolen voor volgende druk.Eiser ten onrechte in verband gebracht met kunstroof. Geen redelijk belang bij verwijdering historische foto.

 

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso

Geen “mededeling aan het publiek” bij kosteloze uitzending muziek in tandartsenpraktijk buiten wil van patiënten. Begrip “mededeling aan het publiek” zoveel mogelijk uit te leggen conform TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome. Naar Europees recht geen rechtstreeks beroep particulieren op TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome.

 

IEPT20120315, HvJEU, PPL v Ierland

Hotelexploitant die (i) tv en radio of (ii) afspeelapparatuur en (fysiek of digitaal) fonogrammen, ter beschikking stelt is zelf gebruiker die uitgezonden fonogrammen meedeelt aan publiek en billijke vergoeding verschuldigd is. Hotelexploitant kwalificeert niet voor privégebruik exceptie.

 

IEPT20120315, HvJEU, Securvita v Öko-Invest

Combinatie van beschrijvende benamingen en afkortingen mist onderscheidend vermogen

 

IEPT20120314, Rb Rotterdam, BiBaBoerderij v Excelsior

Geen verwarringsgevaar Bibaboerderij en Biba voor tijdschriften

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Stichting Bredero v NVA

Stichting niet bevoegd tot incasseren opvoeringsrechten auteursrecht; ontbreken opdracht

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Promodyne

Geen depot te kwader trouw Maba-Gemeenschapsmerk GBS. Nietigverklaring later Maba Benelux merk

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Thuiskopie v Dexxon

Geen groepsaansprakelijkheid voor € 25 miljoen aan thuiskopievergoedingen

 

IEPT20120314, Rb Den Haag Samsung v Apple

Geen aanbod FRAND licentie door Samsung; enkel gebruik geen aanvaarding. Uitputting ter zake van Qualcomm chips voor de iPhone 4S. Vooralsnog staat uitputting ter zake van Intel chips voor iPhone 4S niet vast. Geen verbod: Misbruik van bevoegdheid en strijd precontractuele goede trouw Samsung. Geen rechtsverwerking Samsung door late melding octrooien bij ETSI.

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Fatboy v Garden Impressions

Geen modelrechtinbreuk: andere algemene indruk: Voor het eigen karakter vooral bepalend het (stiksel)patroon op voor- en achterzijde dat doorloopt rond een rond bevestigingspunt en het nadrukkelijk uitstekende rechthoekige (mogelijk als label bedoelde) vlak aan de bovenzijde. De Ottowa vertoont in zoverre hetzelfde patroon dat de bovenzijde evenals het model is onderverdeeld in zes evenwijdige banen.Inbreuk auteursrecht onwaarschijnlijk.

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Core v Lidl

Geen inbreuk bij wege van equivalentie: rechtszekerheid voor derden:  triviale technische maatregel, waarvan de beschermingsomvang niet te ruim dient te worden getrokken:. Een alternatieve, eveneens min of meer triviale technische maatregel om in hetzelfde technische effect te voorzien, is dan vanwege deze gering te oordelen beschermingsomvang niet licht via equivalentie onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen. Een andere benadering met dezelfde conclusie is het door Lidl gevoerde Gilletteverweer.

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Luseane

Bewijsopdracht: dat de door de AID bij Y bemonsterde mini Schefflera de planten betreft die afkomstig zijn van Campo (en niet de door Z voor onderzoeksdoeleinden geleverde planten).

 

IEPT20120314, Rb Amsterdam, City Spa

Door raadsvrouwe gemaakte afspraken over gebruik handelsnaam Amsterdam City Spa met de toevoeging "Sarphatistraat" bindend.

 

IEPT20120313, Hof Arnhem, de Melker v Ostnor
Exclusieve distributieovereenkomst aangenomen. De opzegging door Ostnor van de distributieovereenkomst per 1 september 2011 wijst er op dat partijen een exclusieve distributieovereenkomst voor ogen stond. Niet gebleken dat Ostnor gedurende de ruim 20 jaar durende distributieovereenkomst in Nederland aan andere wederverkopers dan De Melker heeft geleverd.

 

IEPT20120313, Rb Zutphen, De Staat v Globe Holding

Striping inbreukmakend op auteursrecht politie-striping

 

IEPT20120313, Hof Den Haag, Boston Scientific v OrbusNeich

Zwevend recht zolang vernietiging octrooi nog geen kracht van gewijsde heeft. Geen voldoende belang bij voorlopige voorziening gelet op proceshouding.

 

IEPT20120313, Rb Den Haag, United Tobacco v de Staat

nicotinehoudende elektronische sigaret geen geneesmiddel: De Staat heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat het gebruik van de e-sigaret farmacologische effecten heeft, in de zin dat die effecten groter zijn dan bij het gebruik van het oorspronkelijke product (versneden tabaksbladeren).

 

IEPT20120313, Hof Den Haag, Prae v Artiestenverloningen

Veroordeling in niet gevorderde volledige proceskosten juridische misslag

 

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz

Hangers auteursrechtelijk beschermd: Geen inbreuk: te zeer verschillende totaalindrukken. Slaafse nabootsing collectie.

 

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair

Databankenrecht: Investeringen: verschil tussen creëren gegevens en opnemen in databank. Substantiële investeringen in databank  onvoldoende onderbouwd. Geen inbreuk geschriftenbescherming: normaal gebruik van verzameling. Dwingend recht artikel 24a(3) Aw. Vrijheid van ondernemen.

 

IEPT20120312, Rb Utrecht, Valse merkkleding

Tachtig uur werkstraf voor handel in valse merkkleding: de rechthebbenden van de intellectuele eigendomsrechten op deze waren, schade toegebracht, maar tevens wordt bonafide bedrijven die wel aan hun verplichtingen voldoen, oneerlijke concurrentie aangedaan.
 

IEPT20120312, Rb Den Bosch, Chronos v Votech

Spoedeisend belang bij inzage in in beslag genomen gegevens door ICT-deskundige

 

IEPT20120312, Hof van Justitie EU, Perenicova v SOS financ

Beoordeling voorbestaan overeenkomst kan ex artikel 6(1) Richtlijn 93/13/EEG inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten niet uitsluitend worden gebaseerd op gunstige gevolgen nietigverklaring voor een van de partijen: richtlijn verbiedt lidstaten niet om wel in deze optie te voorzien. Kredietovereenkomst die te laag rentepercentage opgeeft is misleidend indien deze gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

 

IEPT20120309, Rb Amsterdam, Ahrend v ROC en Eromes
Geen vervalsing mededinging bij aanbesteding door sluiten vaststellingsovereenkomst om onzekerheid inbreuk te beëindigen. Bij inschrijving niet duidelijk dat Eromes inbreuk maakte.

 

IEPT20120308, Rb Amsterdam, NCD v Comhan Holland

Verwarringsgevaar na co-existentie van 14 jaar niet aannemelijk. Easysign geen bekend merk en ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk evenmin aannemelijk na 14 jaar. Signage software voor ontwerpen lichtbakken en aluminium profielen voor maken lichtbakken niet soortgelijk.


IEPT20120307, Rb Utrecht, Cozzmoss v Management Adviesgroep

Auteursrechtinbreuk door (langdurige) plaatsing overgenomen artikelen van NRC, Trouw en Volkskrant op aantal websites. Persexceptie niet van toepassing. Schadevergoeding van éénmaal door Cozzmoss gehanteerde “economische waarde” van de artikelen: € 8.965,56

 

IEPT20120307, Rb Dordrecht, Cozzmoss v BVFP

Bewijs toestemming voor publicatie krantenartikelen op website

 

IEPT20120307, Rb Den Haag, Sandoz v AstraZeneca

Inventief: beperkte motivatie en veel onzekerheid voor ontwikkeling vertraagde afgifteformulering. Motivatie enerzijds en redelijke verwachting van succes anderzijds zijn communicerende vaten. Gemiddelde vakman bestaande uit een team: Partijen zijn het erover eens dat de gemiddelde vakman een team is bestaande uit een clinicus op het gebied van psychische stoornissen (psychiater) en een formuleringsdeskundige.

 

IEPT20120307, Rb Den Haag, Dasoptical v KMI

Geen zekerheidstelling voor proceskosten in Nederland ingeschreven partij

 

IEPT20120307, Rb Breda, Dreamgirl v Benstout
Geen zekerheidstelling voor proceskosten door Amerikaanse partij

 

IEPT20120307, Rb Amsterdam, Lufo v Belang Highway

Depot te kwader trouw; gronden niet limitatief. De rechtbank acht niet geloofwaardig dat Optimistic Thinking geen wetenschap heeft gehad van voorgebruik binnen de Benelux van het merk Lufo. Merkinbreuk. Bewijs auteursrechtelijk makerschap: langdurig gebruik en inschrijving als merk

 

IEPT20120307, Rb Amsterdam, Elite

€ 64.954 schadevergoeding winnares Holland's Next Topmodel: Elite mocht geen heupomvang van minder dan de genoteerde beginmaat verlangen

 

IEPT20120307, Rb Amsterdam, Hachette

Vermelding volledige naam verdachte grootschalige faillissementsfraude in publicaties niet onrechtmatig

 

IEPT20120306, Rb Amsterdam, Klokkenluideronline

Verstekvonnis: bevel om de urls alsook de inhoud van alle publicaties, artikelen en uitlatingen over [het advocatenkantoor] (etc.) van de website klokkenluideronline [...]te (doen) verwijderen [op straffe van dwangsom] en machtigt eisers op grond van artikel 3:299 BW om deze handelingen zelf te verrichten, indien gedaagden ondanks executie van de dwangsom dit bevel niet ten uitvoer leggen

 

IEPT20120306, Hof Den Haag, VHK v Zehnder

Nieuwheid conclusie 1 aangenomen: slotsom dat een laag isolatiemateriaal niet direct en ondubbelzinnig wordt geopenbaard in DE 196, daarbij inbegrepen hetgeen de gemiddelde vakman op basis van zijn algemene vakkennis impliciet meeleest in DE 196. Nietig wegens gebrek aan uitvindingshoogte: De gemiddelde vakman ten tijde van de indieningsdatum van het octrooi, gesteld voor de opgave om dit effect te bereiken, zal op basis van zijn algemene vakkennis een laag isolatiemateriaal aanbrengen tussen beide warmtewisselmiddelen.

 

IEPT20120302, Rb Den Haag, CSM v AB Mauri

Ex parte bevel inzake Malzkorn: De voorzieningenrechter stelt voorop dat de Haarlemse voorzieningenrechter op 4 mei 2004 het gebruik van het teken Malzkorn in een procedure op tegenspraak reeds inbreuk heeft bevonden.

 

IEPT20120302, Rb Den Haag, Vuurkorf

Ex parte bevel model- en auteursrechtinbreuk: De voorzieningenrechter ziet voldoende aanleiding voor toewijzing van het verzoek voor zover het beslag en bewaring van de inbreukmakende vuurkorven betreft, alsmede voor een verbod op modelrechtinbreuk en een verbod op auteursrechtinbreuk op de afbeelding.

 

IEPT20120301, Rb Leeuwarden, Action v AD Inkoop
Primair taalkundige uitleg overeenkomst via advocaten. Action voert aan dat tussen advocaten besproken is dat met "onherroepelijk vonnis" een bodemprocedure is bedoeld. AD Inkoop heeft deze enkele stelling van Action betwist. Gelet op die betwisting is nader feitenonderzoek nodig om vast te kunnen stellen of Action gelijk heeft, of AD Inkoop.

 

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
Auteursrecht op databank: indien de keuze of de rangschikking van de gegevens die zij bevat een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; Databankenrichtlijn harmoniseert auteursrechtelijke bescherming databanken