Mei 2012

Print this page

IEPT20120530, Rb Den Haag, STR v Harechair

Geen uitputting door verhandeling in Nederland in strijd met schikkingsovereenkomst

 

IEPT20120530 Rb Den Haag, Samsung v Apple

Geen schorsing vordering tot vaststelling niet-inbreuk Gemeenschapsmodel hangende nietigheidsprocedure bij BHIM; noch van reconventionele verbodsvordering. Rechtbank onbevoegd inzake  verklaring voor recht Samsung Ltd inzake niet-inbreuk op Gemeenschapsmodel Apple

 

IEPT20120530, Rb Den Bosch, Actief v Actiefff de Kempen

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen Actief of Activus en Actiefff de Kempen

 

IEPT20120530, Rb Breda, NZO v Alpro

Misleidend gebruik ‘yoghurt’, ‘yoghurt-variatie’ en ‘yoghurt-culturen’ voor plantaardig product ‘Mild & Creamy’

 

IEPT20120530, Rb Breda, Cozzmoss v Belastingplanet

Schade € 5.670 conform tarieven voor hergebruik. Nieuwsberichten en gemengde berichten artikel 15 Aw ziet niet op werken in zin van artikel 10 Aw. Websites gedaagden geen ‘ander medium’ met functie als nieuwsblad

 

IEPT20120530, Rb Amsterdam, Akse v SMP
Geen verval wegens niet normaal gebruik; 5-jaars termijn nog niet verstreken. Geen verwarringsgevaar: bestanddeel 'smart media' heeft geen onderscheidend vermogen

 

IEPT20120530, Rb Almelo, Cinc

Vraag wie auteursrechthebbende is kan in casu in kort geding niet beantwoord worden. Achterhouden geheime informatie onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20120529, Rb Den Bosch, Tevea v Van Spijk en Harton

Geen auteursrecht op gebruiksaanwijzing voor monteren XQ-Lite lamp: bij uitstek technisch bepaald. Verpakking XQ-Lite lamp auteursrechtelijk beschermd: wijkt voldoende af van eerdere verpakkingen AMP-lampen. Inbreuk op verpakking XQ-Lite lamp: auteursrechtelijke kenmerken nagenoeg één op één overgenomen op nieuwe verpakking AMP-lamp

 

IEPT20120529, Hof Leeuwarden, Nano-C v RUG

Uitleg licentieovereenkomst tussen commerciële partijen met deskundige adviseurs volgens meest voor hand liggende taalkundige betekenis. Ontslag personeel en staking productie door Nano-C vormt tekortkoming en grond voor beëindiging overeenkomst. Rechtsgeldige beëindiging: Nano-C in gebreke gesteld en termijn voor herstel gegeven. RUG handelt derhalve niet onrechtmatig door  technologie aan Solenne in gebruik te geven.

 

IEPT20120529, Rb Den Bosch, Van Vliet v Vink Beugen
Afstand van kwekersrecht misbruik van recht: niet aangegeven wat haar belang zou zijn bij het genoemde afstand van het kwekersrecht. Geen voortijdige beëindiging c.q. ontbinding wegens ontbreken ingebrekestelling

 

IEPT20120529, Rb Den Haag, Consumentenbond v Matrix

Dwangsom verbeurd; niet opvolgen instructies door Aldipress komt voor rekening en risico van Consumentbond. Halvering dwangsom tot € 25.000 omdat overtreding slechts 2.100 exemplaren van oplage van 65.000 exemplaren betreft

 

IEPT20120529, Rb Den Haag, Cleanleasefortex v Synergyhealth

Geen visuele overeenstemming merk en teken: aan kleurgebruik komt nauwelijks onderscheidende kracht toe en kleur blauw gebruikelijk in relatie tot waren en diensten die worden geassocieerd met “schoon”, “water” en “reiniging”, waaronder de branche waarin partijen actief zijn.

 

IEPT20120525, Rb Utrecht, Vingerafdruk

Geen (intellectueel) eigendom op vingerafdruk in de zin van artikel 17 Handvest EU grondrechten

 

IEPT20120525, Rb Utrecht, Theoriegarant v Theoriegarantie
Geen verwarringsgevaar tussen de handelsnamen Theoriegarantie en Theoriegarant, gelet op vergelijkbare cursussen, de vestigingsplaatsen (Utrecht v Eindhoven) en dat het relevante publiek nog geen rijbewijs heeft

 

IEPT20120525, Rb Den Haag, Brein v providers

Ex parte bevel tot blokkering nieuw IP-adres van Pirate Bay door ISP’s

 

IEPT20120525, HR, AGA v Occlutech
Uitleg artikel 69 EOV conform Protocol kan niet losgedacht worden van uitleg octrooi zelf. Niet alle (mogelijke) gezichtspunten moeten steeds in aanmerking worden genomen: afhankelijk van aard octrooi, beschrijving van de uitvinding en partijdebat. Geen ruimere beschermingsomvang pioniersuitvinding indien vernieuwende karakter er niet aan in de weg staat dat octrooihouder variant had kunnen claimen. Betekenis verleningsdossier niet beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan

 

IEPT20120524, Rb Amsterdam, Pretium v De Volkskrant

Geen onrechtmatige publicatie: Volkskrant niet tot nader wederhoor gehouden, omdat Pretium contact afkapt; geen  gehoudenheid artikel vooraf voor te leggen. Volkskrant mag uitgaan van juistheid arrest. Eén van de functies van de pers is de boodschappersfunctie, waarbij de pers uitlatingen van derden weergeeft.

 

IEPT20120524, HvJEU, Formula One v BHIM

Gerecht heeft in kader van oppositieprocedure ten onrechte geoordeeld element “F1” van nationaal merk een soortnaam is, die beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. Geldigheid van nationale merken niet betwistbaar in oppositieprocedure Gemeenschapsmerk. Onderscheidend vermogen nationaal merk verondersteld.

 

IEPT20120524, HvJEU, Lindt v BHIM

Op juiste gronden geoordeeld dat onderscheidend vermogen ontbreekt:
Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, bezit onderscheidend vermogen. Bestaande inschrijvingen in lidstaten kunnen in aanmerking worden genomen, maar BHIM niet verplicht nationale beoordelingen te volgen voor Gemeenschapsmerk

 

IEPT20120522, Rb Leeuwarden, Pootentieel v S.C Heerenveen

Format Champcamp niet te beschouwen als een met een IE-recht gelijk te stellen éénlijnsprestatie. Geen onrechtmatig handelen SC Heerenveen; gaat om onbeschermde informatie en ideeën

 

IEPT20120522, HR, Bedreiging Wilders

Onbegrijpelijk dat enkele beoordeling van de tekst van de rap onvoldoende is voor bewezenverklaring bedreiging

 

IEPT20120522, Hof Leeuwarden, Stokke v Marktplaats

Marktplaats speelt neutrale rol tussen klanten en is host die vrijwaring geniet (artikel 6:196c(4) BW). Vrijwaringen van artikel 6:196c BW zien op aansprakelijkheid voor schade maar staan aan niet aan verbod in de weg. Host die aan vrijwaringseisen voldoet kan onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig handelen; geen gehoudenheid tot onevenredige verplichtingen. Ambtshalve toepassing artikel 26d Aw en 2.22(6) BVIE inzake verbod tegen tussenpersoon. Vorderingen tot actief (doen) zoeken naar inbreuk onevenredig voor Marktplaats. Vordering tot verstrekken NAW-gegevens door Marktplaats afgewezen

 

IEPT20120521, Rb Amsterdam, VAT Logistics v Rhodia

Feitelijke of juridische misslag Hof inzake ‘bijvangst’ bewijsbeslagen; rechtens te respecteren belang Rhodia bij vertrouwelijkheid in beslag genomen monsters. Uitleg Hof art. 1019 Rv e.v. roept vragen op, maar geen kennelijke juridische misslag

 

IEPT20120522, Hof Amsterdam, Peter R. de Vries
Opnamen met verborgen camera geen auteursrechtelijk werk: geen persoonlijke noot; louter technisch noodzakelijke handelingen. Opnamen geen zaak; onrechtmatig gebruik van gegevens waarover [X] en [Y] feitelijke en exclusieve heerschappij hadden. Geen onrechtmatige publicatie: ernstige misstand inzake huurmoord. Anonimiseren [X] en [Y]

 

IEPT20120516, Rb Breda, Cozzmoss v Kookstudiogids

Website Kookstudiogids.nl geen persfunctie ex artikel 15 Aw. schadevergoeding: € 1.153, 32 plus € 210 administratie-kosten

 

IEPT20120516, Rb Den Haag, Nikon

Merkinbreuk door zonder toestemming in EER in het verkeer brengen. Dwangsom € 10.000 per dag verbeurd: Beoordelen onmogelijkheid om aan vonnis te voldoen voorbehouden aan rechter die bevel heeft gegeven. Misbruik van identiteitsverschillen onrechtmatige daad van zowel bestuurder als rechtspersoon

 

IEPT20120516, Rb Den Haag, Informa v Multi Tasking

Incidentele voorlopige voorziening conform eerder kort geding op dezelfde grondslag in strijd met goede procesorde

 

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

Onrechtmatige betrokkenheid bij oprichten concurrent door verstrekken bedrijfsgeheimen. Vertrouwelijkheid gegevens blijkt uit beveiligingsmaatregelen. Databankenrecht: Spin-off theorie te absoluut uitgangspunt. Substantiële investering van € 1,1 miljoen. Producent databank is degene die risico draagt. Auteursrecht aangenomen op offertes, ontwerptekeningen, werkaantekeningen, gespreksverslagen, gebruikshandleidingen. Materiële werkgever is fictief maker ex artikel 7 Aw.

 

IEPT20120516, Rb Breda, CV TAN

CV TAN voert handelsnaam sinds 1 augustus 2008. Onduidelijk of er voor 2008 eerder door eiser of door gedaagden een onderneming werd gevoerd; geen gemeenschappelijke onderneming; geen maatschap. Verwarringwekkende handelsnaam TAN. Depot TAN te kwader trouw tegenover CV TAN. Afkorting TAN geen auteursrechtelijk beschermd werk.

 

IEPT20120515, Hof Amsterdam, Domeinnaam notaris

Gebruik van plaatsnaam in domeinnaam en bijbehorende e-mailadres wekt bij het publiek de onjuiste indruk dat appellant de enige notaris in die plaats is; strijd met art. 24 van de Verordening. Gebruik van domeinnaam, daaraan gekoppeld e-mailadres en vermelding kantoornaam op briefpapier valt onder “naar buiten optreden” in zin van art. 24 Vo. Beroeps- en gedragsregels Notariaat

 

IEPT20120515, Hof Amsterdam, Platter & Dikker

Geen schending portretrecht: De tekst van het essay is niet rechtstreeks naar hem te herleiden. Hij wordt op de in het geding zijnde foto getoond zoals hij zichzelf openlijk aan het publiek vertoont in de publieke ruimte. Ook hierbij wordt zijn naam niet genoemd.

 

IEPT20120511, Rb Den Haag, Pip Studio v Marskramer

Ex parte bevel merken- en auteursrechtinbreuk

 

IEPT20120511, HR, Gezagsverhouding Gouden Kooi

Belanghebbende heeft recht op geldprijs uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met Talpa; geldprijs is dan ook loon uit dienstbetrekking

 

IEPT20120510, Rb Den Haag, Diadora Sport v SIG

Geen dwangsommen verbeurd;niet kan worden aangenomen dat er met een derde een op Nederland betrekking hebbende licentieovereenkomst is gesloten na het vonnis van 8 juli 2010. Overeenkomst rechtsgeldig beëindigd: opschorting nakoming van verplichtingen door SIG in strijd met Italiaans vonnis leidt ertoe dat de overeenkomst per 30 maart 2011 rechtsgeldig is beëindigd

 

IEPT20120510, Rb Den Haag, Piratenpartij v Brein

Ex parte verbod-regeling niet in strijd met fair hearing. Ex parte bevel blijft gehandhaafd. Piratenpartij is niet gelijk te stellen met een ISP, maar wel als tussenpersoon. Voorlopige maatregelen in reconventie worden toegewezen.

 

IEPT20120510, Rb Den Haag, Brein v providers

Blokkade van IP-adressen en (sub)domeinen is noodzakelijk en effectief. Overgrote deel van de 8,33% van de abonnees van gedaagden maakt inbreuk. Privacybelangen abonnees niet in geding; beperking van (grond)rechten gerechtvaardigd. Belangenafweging rechthebbenden en uitingsvrijheid beheerder TPB. Oordeel bodemrechter richtinggevend in kort geding

 

IEPT20120510, HvJEU, L’Oréal v BHIM

Bekende Botox-merken v Botocil en Botolist. Toekomstig niet theoretisch gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel of schade voldoende: dat die conclusie in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.Bekende merken bij elk der categorieën van het relevante publiek: Een bij het grote publiek bekend merk wordt in beginsel verondersteld bekend te zijn bij professionals. Bekendheid onderzocht voor het gehele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk

 

IEPT20120509, Rb Amsterdam, Nanada v Golden Earring

Promotie- en exploitatiewerkzaamheden: Geen klachtplicht: verwijt van [gedaagde sub 1] c.s. is niet dat de prestatie van Nanada c.s. gebrekkig was, maar dat zij niet of nauwelijks presteerde. voorshands, behoudens door Nanada c.s. te leveren tegenbewijs, heeft bewezen dat Nanada c.s. in de periode van 2000 tot 25 augustus 2010 niet aan de op haar rustende inspanningsverplichtingen ter zake heeft voldaan. Administratieve verplichtingen: geen blijvende onmogelijkheid van nakoming en dus geen sprake van verzuim bij ontbreken ingebrekestelling

 

IEPT20120509, Rb Zwolle, Smit Telecom v Smit Telecom
Handelsnaam Smit Telecom komt beperkte bescherming toe: veelvuldig voorkomende familienaam en Telecom heeft in grote mate een beschrijvend karakter. Het enkele bezitten van een website is onvoldoende om bekendheid van een handelsnaam aan te kunnen tonen. Geen gevaar voor verwarring bij relevante publiek, nu doelgroepen van beide ondernemingen niet overeenkomen

 

IEPT20120509, Rb Den Haag, Van Dongen v Soonius

Handelen in strijd met het relatiebeding; uitspannen relaties werkgever in het algemeen onrechtmatig. Soonius Logistics maakt inbreuk op de handelsnaam Soonius Transport. Soonius Logistics maakt tevens inbreuk op merk Soonius

 

IEPT20120509, Rb Den Haag, Gaastra

Wetenschap inbreuk irrelevant voor merkinbreuk. Transactie met 1.000 stuks kleding is gebruik in economisch verkeer; geen privésfeer.Bevel tot verstrekken informatie over leveranciers en afnemers

 

IEPT20120509, Rb Amsterdam, Moog v E2M
Inbreuk auteursrecht software en gebruik bedrijfsgeheimen onvoldoende onderbouwd: Enkel de stellingen dat E2M in een onrealistisch korte periode software heeft ontwikkeld en dat zij niet heeft willen meewerken aan een onafhankelijk onderzoek zijn daartoe onvoldoende. Superbus-project geen concurrerende activiteit: geen electromechanisch of hydromechanisch controlesysteem, maar aandrijfsysteem voor elektrische voertuigen. Geen slaafse nabootsing; overeenstemming vloeit voort uit technische en functionele aspecten

 

IEPT20120508, Rb Rotterdam, Sportswomen
Portretrecht: in beginsel recht om publicatie te verbieden bij aantasting persoonlijke levensfeer tenzij redelijk belang ontbreekt. Geen spoedeisend belang: Daarbij is in de eerste plaats van belang dat het Artikel al bijna vier jaar geleden op het internet is geplaatst.

 

IEPT20120508, Rb Rotterdam, EuroPsyche v Fides

Outsourcing - softwarelicentie: Blokkade voor continuïteit bedrijfsvoering essentieel systeem disproportioneel, maar wel bevel tot nakoming betalingsverplichtingen. Systicon – niet EuroPsyche – producent van databank.

 

IEPT20120508, Hof Den Haag, Dharma Productions v Bindra

Geen bewijs dat Dharma producent van film was: dat uit diverse stukken blijkt dat de Film is geproduceerd door Karan en Shah gezamenlijk: De omstandigheid dat Karan ten tijde van het produceren van de Film directeur en/of aandeelhouder was van Dharma (indien juist) brengt niet zonder meer mee dat Dharma als producent moet worden aangemerkt en/of de auteursrechten op de Film heeft verkregen. Geen bewijs inbreuk: alle getuigen hebben een band met partij

 

IEPT2012508, Hof Den Bosch, RPC

Confirmation of ownership: productieverbod beperkt tot productie met in gemeenschappelijke eigendom gehouden mallen. Verbod op grond van eigendomsverhouding eindigt niet met samenwerking. Levering aan klanten RPC na beëindiging samenwerking toegestaan; vrijheid tot concurrentie

 

IEPT20120507, Rb Den Haag, BP v Shell

Geen spoedeisend belang; gezien de onthoudingsverklaring van Shell en gerede kans dat het merk DESIGNER WATER van BP ongeldig zal worden verklaard vanwege beschrijvende karakter. Grensoverschrijdende bevoegdheid van Nederlandse rechter aangenomen op grond van artikel 6 EEX. Voorzieningenrechter ook bevoegd tot afgeven van pan-europees verbod.

 

IEPT20120504, Rb Arnhem, Loendersloot v Prins

Ontwerp sloep niet auteursrechtelijk beschermd: dat ook de schikking en combinatie van de door Loendersloot gestelde kenmerkende elementen van de Libertysloepen onvoldoende oorspronkelijkheid bezit om te kunnen spreken van een werk in de zin van de Auteurswet. Geen slaafse nabootsing met op eigen kosten en voor eigen rekening gemaakte mallen

 

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan
Zapp-model kinderwagen modelrechtelijk beschermd: eigen karakter door specifieke combinatie bekende kenmerken uit vormgevingserfgoed. Geen inbreuk modelrechten

 

IEPT20120502, Rb Den Haag, Ruma v Swellfix

Rechtbank onbevoegd inzake opeising PCT-octrooiaanvragen; geldig arbitraal beding

 

IEPT20120502, HvJEU, SAS Institute v WPL

Afzonderlijke trefwoorden, syntaxis, opdrachten, opties, standaardinstellingen, etc., geen intellectuele schepping; de keuze, schikking en combinatie van woorden, cijfers of wiskundige concepten mogelijk wel. Functionaliteit computerprogramma, programmeertaal, en indeling gegevensbestanden geen uitdrukkingswijze programma; niet auteursrechtelijk beschermd. Licentienemer gerechtigd programma te gebruiken en te analyseren om ideeën en beginselen programma vast te stellen. Reproductie in een computerprogramma of gebruikshandleiding van auteursrechtelijk beschermde elementen ander programma kan inbreukmakend zijn.  

 

IEPT20120501, Rb Amsterdam, Premium Solutions v Buurt & Co

Geen overeenstemmende totaalindruk tussen woorden ‘miec’ en ‘wallet’ met 'MiecWallet'-beeldmerk. Onrechtmatig gebruik woorden ‘miec+wallet’ als (meta)tag voor publicatie vonnis inzake merkinbreuk met ander product door dezelfde concurrent

 

IEPT20120501, Hof Den Haag, MSD v Sandoz

Algemene vakkennis vakman omvat routinematig onderzoek. Inventiviteit: could in plaats van would; reasonable expectation of succes. Topische co-formulering met een pH van 6,0 voor de hand liggend

 

IEPT20120501, Hof Den Bosch, Total v Medium
Onrechtmatige uitingen inzake malafide praktijken. Uitingen over vermeende banden van eisers met de sexindustrie niet onrechtmatigKennelijk nauwe(re) band met Nederland; Nederlands recht van toepassing. Nederlandse rechter bevoegd wegens woonplaats gedaagde. Van oordeel over relatieve bevoegdheid is geen hoger beroep mogelijk

 

IEPT20120501, Hof Amsterdam, Gourmet

Geen schadevergoeding: marginale inbreuk portretrecht in verband met douanefraude