Oktober 2012

Print this page

IEPT20121031, Rb Middelburg, De Vey
Tussentijds gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing: Gelet op de omstandigheden van het geval zijn die nieuwe voorwaarden van toepassing hoewel zij nooit aan de opdrachtgever zijn overhandigd. Wel beschikbaar via internet en vermeld op de regelmatig verzonden facturen.
 

IEPT20121031, Rb Den Haag, HWS v Vewin

Schadestaat: Geen causaal verband beëindiging overeenkomst door Albert Heijn op 15 april 2003 en brief Vewin 16 april 2003. Geen causaal verband beëindiging door Albert Heijn en artikel Volkskrant geen doorslaggevende reden. Schadevordering afgewezen

 

IEPT20121031, Rb Amsterdam, Americola v American Cola

Verbod gebruik te maken van merken met woorden ‘Spar’ of ‘American (Cola)’ erin, te algemeen en beperkt Spar in haar fundamentele recht haar geldige merken te gebruiken. Geen schadestaatprocedure - schade onvoldoende aannemelijk gemaakt

 

IEPT20121031, Rb Den Haag, Brein v UPS c.s.

Geen aanhouding hoofdzaak in afwachting van arrest in lopende appel tegen vonnis in zaak Brein v Ziggo/XS4All. Rechtbank Den Haag ook bevoegd t.a.v. Zeelandnet: voldoende samenhang tussen vorderingen jegens verschillende gedaagden (en eenzelfde feitencomplex) dat het uit oogpunt van doelmatigheid wenselijk voorkomt om deze gezamenlijk te behandelen

 

IEPT20121031, Rb Den Haag, PSV v Geretti Sports

Uitputting PSV-merk – geen inbreuk door domeinnaam psvshop.nl Geen verwarringsgevaar handelsnamen PSV-webshop en psvshop.nl

 

IEPT20121031, Rb Breda, Beckers v JMQ

JMQ dient zich te houden aan toezegging geen beslagen uit te winnen totdat een inhoudelijk vonnis over rechtmatigheid van de executie is gewezen:

 

IEPT20121030, Rb Arnhem, Locked Safe Holland

Onvoldoende aannemelijk dat gedaagden bedrijfscode van eiseres gebruiken voor omzetten van klanten naar andere Particuliere Alarm-Centrale (PAC). Handelsnaam “Locked Safe Holland” niet overgenomen; enkel verplichting uit overnameovereenkomst om gebruik handelsnaam voor bepaalde activiteiten te staken. Gebruik van naam ‘”Locked Safe Holland” – zonder toevoeging “Beveiliging” – niet in strijd met overnameovereenkomst.

 

IEPT20121030, Hof Den Haag, Mevi v Bacardi

Prejudiciële vragen: Verandering van douane-technische status van AGP-goederen naar T1-goederen lijkt vermoeden te rechtvaardigen dat goederen in het verkeer zullen worden gebracht. Verhandeling in EER of Europese Unie impliceert niet noodzakelijkerwijs verhandeling in Benelux. Informatieverstrekkingsplicht alleen ter zake van merkinbreukmakende goederen.

 

IEPT20121030, Rb Amsterdam, De Jong Photography

Nederlands recht van toepassing bij op Nederland gerichte websites. Geen toelaatbaar fotocitaat bij foto in groot formaat. € 1.020 schadevergoeding voor driemaal publiceren van foto op website

 

IEPT20121030, Hof Den Haag, Perfetti v Kraft

Geen verwarringsgevaar tussen tekens “Pure”, “Mentos Pure Fresh” en “Dentyne Pure”: element “pure” is beschrijvend en geen overeenstemming tussen overige, niet-beschrijvende elementen. “Pure” verwijst naar essentiële kenmerken van voedingsproducten (smaak en samenstelling) en is derhalve beschrijvend voor betrokken waar (snoepgoed)

 

IEPT20121030, Hof Den Haag, Medinol v Abbott

Geen letterlijke inbreuk EP 902: 'eerste meanderpatronen (11) die zich in een eerste richting uitstrekken' omvat – gelet op beschrijving – geen stents met andersoortige meanderpatronen, zoals in-fase verticale ‘eerste meanderpatronen’ conform de Abbott stents. Geen equivalente inbreuk: resultaat bereikt via fundamenteel andere wijze. EP 902 heeft geen betrekking op scaffolding als zelfstandig onderwerp. Evenmin inbreuk op moederoctrooi EP 449, nu de conclusies nagenoeg letterlijk overeenkomen met die van dochteroctrooi EP 902

 

IEPT20121030, Rb Almelo, Cozzmoss v Stichting Arameeërs

Geen persexceptie – geen journalistieke verwerking. Het zonder toelichting consequent schrappen van de woorden die refereren aan Assyriërs is geen journalistieke verwerking van de artikelen. € 869,55 schade conform gebruiksvergoeding voor drietal artikelen op website

 

IEPT20121025, HvJEU, Rintisch v Eder

Normaal gebruik merk door gebruik in afwijkende vorm indien onderscheidend vermogen niet is gewijzigd, ook indien afwijkende vorm als (defensief) merk is ingeschreven

 

IEPT20121025, HvJEU, Folien Fischer v Ritrama
Negatieve declaratoire vordering tot vaststelling niet-inbreuk valt binnen werkingssfeer artikel 5(3) EEX-Verordening

 

IEPT20121024, Rb Utrecht, Spectranetics

Spectranetics is naar het recht van Virginia niet aansprakelijk voor ‘tortious interference’ of ‘actual fraud’ terzake van onderrapportage en onderbetaling van licentievergoedingen

 

IEPT20121024, Rb Den Haag, Somebo v Vesta Air

Geldige modelrechten op schoorsteenkappen, maar geen inbreuk: minimale beschermingsomvang vanwege technische concepten

 

IEPT20121024, Rb Den Haag, H&M v G-Star

Grensoverschrijdende bevoegdheid: Geen ander licht door arrest Solvay-Honeywell van HvJEU op overwegingen in eerder tussenvonnis; rechtbank is bevoegd terzake inbreuk op Gemeenschapsmerken en onrechtmatig handelen buiten Nederland

 

IEPT20121024, Rb Amsterdam, Powned

Kwalificatie ‘corrupt’ niet onrechtmatig: voldoende steun in feiten en vrijheid van meningsuiting brengt met zich het een persorgaan in zekere mate vrij staat te overdrijven en/of te provoceren. Geen privacybescherming in hoedanigheid van bestuurslid van Buma/Stemra

 

IEPT20121024, Rb Den Haag, BREIN v XS Networks

XS Networks heeft als ISP onrechtmatig gehandeld door haar hosting diensten aan inbreukmaker Sumotorrent niet (eerder) te staken en door te (blijven) weigeren alle identificerende gegevens van Sumotorrent aan Brein te verschaffen

 

Rb Amsterdam, 24 oktober 2012, KRO

2 x € 900 schadevergoeding voor twee foto’s in reportage, die op tv is uitgezonden en op aantal websites is openbaar gemaakt. Foto gemaakt met zelfontspanner is beschermd werk, nu het resultaat is van creatieve keuzes. Geen weergave in verband met actuele gebeurtenis (artikel 16a Aw). Geen aantasting van persoonlijkheidsrechten door het wegretoucheren van persoon i.v.m. diens privacybelang. Geen inbreuk portretrecht van eiser, nu uit e-mailberichten volgt dat privacybelang voor eiser geen prioriteit had en de foto niet in een voor eiser diskwalificerende context is geplaatst

 

IEPT20121024, RvSt, Philips v NL Octrooicentrum

Brief van NL Octrooicentrum besluit: daarin wordt octrooi-houder kennis gegeven van aan vertaling klevende gebreken en hersteltermijn is geboden, is een besluit dat op enig rechtsgevolg is gericht, nl. rechtsverlies indien gebreken niet worden hersteld

 

IEPT20121024, Rb Den Haag, Apple v Samsung

Geen inbreuk op EP 948 door Samsung – conform Britse en Duitse zaken: ontbreken  van het "selectively sending one or more touch events [...] to one or more of the software elements associated with the one or more views [...] at which a touch was received based on the values of the multi-touch and exclusive touch flags" in de zin van de onafhankelijke conclusies 1, 11 en 21. Tevens kunnen niet alle voordelen worden bereikt die de in EP 948 geclaimde werkwijze en voortbrengselen volgens het octrooischrift zouden meebrengen.

 

IEPT20121024, Rb Breda, Stas v Artitec

Modelrecht: Afbeeldingen van originele Cobra ophanghaakje op website en in catalogus toelaatbaar omdat Artitec bevoegd was originele haakjes te verkopen. Geen verwijtbare niet-nakoming onthoudingsverklaring: uit handelen blijkt voldoende blijkt dat zij niet intentie heeft gehad de overgebleven inbreukmakende haakjes te verkopen. Met de onthoudingsverklaring heeft Stas haar rechten t.a.v. inbreuk beperkt en kan zij de grondslag niet uitbreiden

 

IEPT20121024, Rb Den Haag, Oprins v Eurotree

Schorsing tot onherroepelijke beslissing inzake nietigheid CPVO. Incidenteel verbod voor duur van de procedure. Incidenteel bevel inzage in beschrijving en afgifte monsters: spoedeisend wegens mogelijk belang voor nietigheid

 

IEPT20121023, Hof Den Bosch, TAN v Pontifix

Geen dwangsommen verbeurd: het actief schonen van websites zoals google valt niet onder (een redelijke uitleg van) het algemene verbod om ‘het gebruik van de TAN-handelsnamen door Pontifix voort te zetten’; geen gebod

 

IEPT20121023, Rb Amsterdam, Biografie Gerard Reve

Geen vernietigbare toestemming – gerechtvaardigd vertrouwen. Schenden voorwaarden toestemming onvoldoende aannemelijk. Ontvankelijkheid – voldoende nieuwe feiten en omstandigheden

 

IEPT20121019, Rb Groningen, Proceskosten

Geen volledige proceskostenveroordeling: beslagrekest bevat geen inhoudelijke discussie over auteursrechten

 

IEPT20121019, HR, Diageo v Sriram

Wereldwijde uitputting merken naar Antilliaans merkenrecht. Geen gegronde reden voor verzet tegen verwijderen identificatiecodes: legitiem doel merkhouder versus belang vrije parallelhandel

 

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative

Oneerlijke handelspraktijk indien indruk wordt gewekt dat consument al prijs heeft gewonnen, terwijl consument eerst (minimale) kosten moet maken om in aanmerking te komen voor de prijs;ook indien de prijs op verschillende wijzen kan worden opgeëist, waarvan minstens één gratis, maar aan de andere wijzen wel kosten zijn verbonden; het is aan de nationale rechterlijke instanties om te beoordelen of de aan consument verstrekte informatie duidelijk en begrijpelijk is

 

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

Gemeenschapsmodel niet nietig o.g.v. ouder Gemeenschapsmerk: verschil in gelaatsuitdrukking een wezenlijk kenmerk dat de geïnformeerde gebruiker, bijblijft. Juiste maatstaf door oordeel te baseren op de onvolmaakte herinnering van de gewekte algemene indruk die bij geïnformeerde gebruiker bijblijft en heeft rekening  gehouden met volledige relevante publiek. Beoordeling algemene indruk is een beoordeling van feiten en geen voor toetsing door Hof in hoger beroep vatbare rechtsvraag

 

IEPT20121018, HvJEU, Jager & Polacek

Mededeling BHIM aan opposant dat oppositie ontvankelijk is verklaard, is niet slechts een procedurele maatregel maar een beslissing die enkel met inachtneming van verordening kan worden herroepen of vernietigd

 

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar

Hergebruik in lidstaat: sprake van hergebruik door verzender in lidstaat B wanneer een persoon gegevens via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt wanneer er aanwijzingen zijn dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op leden van het publiek in die lidstaat wil richten

 

IEPT20121017, Rb Utrecht, O’Neill v Brunotti

Misbruik procesrecht door incidenteel gevorderde inzage in stukken omtrent land van oorsprong jas, nu Berner Conventie niet van toepassing is omdat maker Nederlander is: vordering Brunotti op voorhand kansloos

 

IEPT20121017, Rb Den Haag, Nokia v D5

Misbruik van beslagrecht: tweede beslag van Nokia op counterfeit goederen kan niet worden gehandhaafd, nu zij profiteert van onrechtmatige weigering telefoons vrij te geven na vervallen eerste beslag

 

IEPT20121017, Rb Utrecht, De Jong v DGOT
€ 765 schadevergoeding voor foto op website gedurende twee jaar en zonder naamsvermelding. De Jong is auteursrechthebbende als maker en  o.g.v. vaststellingsovereenkomst met SVA

 

IEPT20121017, Rb Den Haag, Visys v Best

Mogelijk toegevoegde materie voor concaaf oppervlak  - vernietiging voor zover conclusie meer omvat dan in hulpverzoek vermeld. Toegevoegde materie: rechte valplaat. Niet-nawerkbaarheid wegens ontbreken snelheids-/plaatsdetectie onvoldoende onderbouwd. Inventiviteit aangenomen.

 

IEPT20121017, Rb Den Haag, New Jet v Avo

Rechtsgeldige ontbinding distributieovereenkomst i.v.m. te late betaling van facturen door Avo, ondanks schuldeisersverzuim. Bewijsopdracht Avo dat eiser voor ontbinding al in strijd met overeenkomst zaken met derden heeft gedaan. Geen inbreuk op HFFS-merk, omdat merk niet op de door eiser zonder verpakking verhandelde waren was aangebracht

 

IEPT20121017, Rb Den Haag, Kaltenbach v Gietart

Schorsing procedure: beslissing inzake nietigheid Gemeenschapsmerk “GIETART” cruciaal voor conventie en reconventie

 

IEPT20121016, Rb Den Haag, Deltafix v Cheneco

Merkinbreuk: doorlinken van domeinnamen met teken ‘deltafix’ naar concurrerende websites; overdracht domeinnamen bevolen

 

IEPT20121015, Rb Den Haag, Hydrangea v LJ Trading

Ex parte bevel wegens kwekersrechtinbreuk tegen verkoper en tegen veilinghuis als tussenpersoon

 

IEPT20121012, Rb Den Haag, Georgetown University v NL Octrooicentrum

prejudiciële vragen: niet meer dan één certificaat per product per basisoctrooi?

 

IEPT20121012, Rb Amsterdam, Nike

Nakoming van de verplichting het aanbod van de nieuwe sponsor aan Nike ter hand te stellen, ten einde Nike in staat te stellen gebruik te maken van haar matching right
 

IEPT20121012, Rb Amsterdam, Paint it Blue v De Volkskrant

Onvoldoende aannemelijk dat verwarringsgevaar bestaat tussen tekens “De Volkskrant Vonk” en “Vonk” enerzijds en “Fonk” anderzijds. Geringe overeenstemming tussen tekens “De Volkskrant Vonk”, “Vonk” en “Fonk”. Vonk steeds gebruikt in combinatie met Volkskrant

 

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

Opus Supplies GmbH onder deze omstandigheden importeur van informatiedragers in Nederland in de zin van art. 16c(2) Aw en is derhalve de daarin bedoelde billijke vergoeding verschuldigd,

 

IEPT20121012, HR, Lundbeck v Generieken

Cassatieberoep in een dagvaarding van meerdere uitspraken ontvankelijk: wanneer op grond van cumulatie, voeging of rolvoeging bij één vonnis, arrest of beschikking in alle zaken tegelijk uitspraak wordt gedaan, mag bij één dagvaarding of verzoekschrift een rechtsmiddel worden aangewend

 

IEPT20121011, Rb Den Bosch, De Bosche Pyromaan

€ 1.000 vergoeding immateriële schade. Ernstige ongefundeerde beschuldigingen van Omroep Brabant onrechtmatig; Enkele beschikbaarstelling van beelden, waarop eiser te zien is, aan Omroep Brabant niet onrechtmatig
 

IEPT20121010, Rb Leeuwarden, Lennoc v ProBe

Door vaststellingsovereenkomst geen beroep meer op geheimhoudings- en non-concurrentiebeding arbeidsovereenkomst. Geen onrechtmatige concurrentie ex-werknemer: geen stelselmatige en substantieel afbreuk aan duurzaam bedrijfsdebiet. Geen inbreuk auteursrechten: Claimbrieven niet auteursrechtelijk beschermd – weinig oorspronkelijk. Geen inbreuk op auteursrecht op bijlage bij claimbrieven – geen ontlening aangetoond. Inbreukmakende ontlening SAP-Killer applicatie niet voldoende onderbouwd. Geen inbreuk geschriftenbescherming claimbrief: gelijkenis onvermijdelijk vanwege opname rechten van passagiers

 

IEPT20121010, Rb Den Haag, Pioneer v Agrifirm

Geen gebruik merk door algehele debranding/verwijdering van Pioneer-merken

 

IEPT20121010, Rb Den Haag, GreenGraffiti v Graffitinetwerk

Aantasting herkomstaanduidingsfunctie door verwarringwekkende inhoud van websites onder domeinnamen green-graffiti.com en green-graffiti.nl. Geldig merk “GreenGraffiti” met beperkte beschermingsomvang: Geen inbreuk op “GreenGraffiti” door beschrijvend gebruik van elementen “green” en “graffiti” met spatie of koppelteken op website, als keywords en domeinnaam

 

IEPT20121009, Rb Breda, TKS

Inbreuk tussenpersoon op merk “ICE-WATCH” en op auteursrecht op horloges: gedaagde is als geadresseerde van de zending betrokken bij invoer van namaakhorloges; zelfs als gedaagde belangeloos aan onbekende persoon toestemming heeft gegeven een onbekende zending naar haar huisadres te sturen, komt dit voor risico van gedaagde en heeft zij als tussenpersoon meegewerkt aan inbreuk

 

IEPT20121009, Hof Leeuwarden, Scheidingskantoor v Scheidingsplanner

Inroepbaar merkrecht hangende beroep tegen voorlopige beslissing weigering merk. Gerede kans dat Scheidingsplanner geen geldig merk is: geen onderscheidend vermogen. Enkele gebruik teken scheidingsplanner niet inbreukmakend op beeldmerken. Geen onrechtmatig handelen door welbewust aanleunen door  gebruik “scheidingsplanner” als trefwoord bij Google.

 

IEPT20121009, Hof Den Haag, Hauni v Spikker

Rechtsverwerking door mededeling dat schrapers van Spikker geen inbreuk maakten. Nederlands recht toepasselijk (lex loci protectionis), ook t.a.v. rechtsverwerkingsverweer. Tevens gerechtvaardigd vertrouwen gewekt door Hauni door gedurende 9 jaar niet op te treden

 

IEPT20121009, Hof Amsterdam, Onrechtmatige Persoonsdomeinnaam

Onrechtmatige persoonsdomeinnaam en inhoud website 

 

IEPT20121009, Hof Den Bosch, Dreamgirl v Benstout

Dwangsommen verbeurd: In ernst kan niet worden betwijfeld dat het aanwezig hebben van deze foto's op de server verbeurte van dwangsommen meebrengt.

 

IEPT20121005, HR, SBS

Beroep in cassatie afgewezen; juiste maatstaf hof: Bij een botsing tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, moet het antwoord op de vraag welk van deze beide rechten in het concrete geval zwaarder weegt, worden gevonden door een afweging van alle terzake dienende omstandigheden van het geval. Daarbij komt aan de positie van de pers bijzondere betekenis toe gelet op enerzijds de taak van de pers om informatie en ideeën van publiek belang te verspreiden en om zijn vitale rol van publieke waakhond te spelen, en anderzijds gelet op het recht van het publiek informatie en ideeën te ontvangen. Bij genoemde afweging geldt niet als uitgangspunt dat voorrang toekomt aan het door art. 7 Gw en art. 10 EVRM gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting.

 

IEPT20121005, HR, Kwik Lok

Cassatie afgewezen 

 

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

Borstelsegmenten maken geen inbreuk op modelrecht voor complete borstelplaten: andere algemene indruk. Bloemvorm borstelplaten bepaald door technische functie

 

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti - verkort

Verkort vonnis wegen spoed: vorderingen van IBC worden afgewezen

 

IEPT20121004, Rb Amsterdam, Bambini v Aquaris

Geen inbreuk op zeer beschrijvende handelsnamen “Torture Museum” of “Medieval Torture Museum” door “Museum of Medieval Torture Instruments”. Geen inbreuk op beeldmerken door gebruik van overeenstemmende, beschrijvende teksten. Geen onrechtmatige concurrentie; geen kopieeren formule:

 

IEPT20121004, Rb Amsterdam, Harlequins v Bell

Gezamenlijk auteursrecht op computerprogramma:bijdragen van de auteurs niet scheidbaar door aard van het werk. Geen auteursrechtinbreuk door mede-auteursrechthebbende; ter beschikking stelling broncode zonder toestemming niet aannemelijk geworden. Voorschot op aanspraak op vergoeding voor de door Bell in kader van samenwerking verrichte arbeidsprestatie; aandeel 65%

 

IEPT20121003, Rb Haarlem, Asbest Partners Brabant v Zon Uitzendorganisatie

Proceskostenveroordeling door niet tijdig te berichten over wijziging handelsnaam Asbest Partners Nederland

 

IEPT20121003, Rb Den Haag, Red Bull v Lamborghini

Aangebrachte Red Bull-merken fungeren niet als herkomstaanduiding van de motorfiets: Lamborghini is, na marktonderzoek, geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van de Red Bull-merken op motorfietsen van KTM niet opvat als merkgebruik ter onderscheiding van de waar motorfietsen van die van andere aanbieders van deze waar

 

IEPT20121003, Rb Den Bosch, DEAC v Coffenco

Generieke koffie en generieke koffiemachines niet soortgelijk. Cafema geen bekend merk: dat wordt niet anders als zij in de beperkte kring van haar afnemers (horeca-ondernemers) en potentiële afnemers bij wie zij reclame maakt, bekendheid geniet. Die vorm van bekendheid is vanzelfsprekend altijd aanwezig en daarop ziet genoemde bepaling niet.

 

IEPT20121003, Rb Den Haag, Gierveld Beheer

€ 660.000 schadevergoeding wegens gemiste octrooikansen, gebaseerd op licentie inkomsten eerder octrooi:

 

IEPT20121003, Rb Arnhem, 8Ball Music v Lubix

Endorsementvereenkomst tussen 8ball Music en Lubix tot stand gekomen inzake herontwerpen Lubix Beetle Bluetooth Headset, nu zij overeenstemming over essentialia hebben bereikt en al gedeeltelijk uitvoering aan overeenkomst hebben gegeven

 

IEPT20121003, RvSt, Minister van Defensie

Bevestiging vonnis Rb Middelburg onder 9 inzake weigering openbaarmaking wegens auteursrecht Verenigde Staten op kaart Srebrenica

 

IEPT20121002, Rb Den Haag, Pink Ribbon

Ex parte verbod gebruik Pink Ribbon merk voor sieraden

 

IEPT20121002, Hof Den Haag, The Bulldog

The Bulldog is een bekend merk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Geen inbreuk op merk The Bulldog voor coffeeshops door domeinnamen met tekens ‘bulldog’ en ‘buldog’ voor links naar pornosites. Geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen of reputatie van merk The Bulldog.

 

IEPT20121002, Rb Almelo, Twentaccount Advies v Twentaccount

Op grond van ontbindingsovereenkomst  maatschap dient gedaagde gebruik “Advies” te staken om verwarringsgevaar te voorkomen

 

IEPT20121002, Hof Den Haag, Multilease

volledige proceskostenvergoeding in niet-IE-zaak: misbruik van procesrecht: wetenschap van onjuistheid feiten of omstandigheden of kansloze stellingen.

 

IEPT20121001, Rb Den Haag, Mundipharma v Mylan

Uitleg conclusie: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met polyvinylacetaat (sec) op dezelfde wijze hetzelfde resultaat wordt behaald als met acrylhars, althans polyacrylaat.het weginterpreteren van het kenmerk 'acrylharsmatrix' niet toegestaan. Uitleg afgesplitst octrooi EP 643: derden mochten vertrouwen op de door Mundipharma zelf aangebrachte cesuur tussen beschermingsomvang van moederoctrooi (EP 643) en daarvan afgesplitste octrooi (EP 730), waarbij EP 643 beperkt is tot acrylharsmatrixen en matrixen van ander materiaal onder EP 730 vallen