September 2012

Print this page

IEPT20120926, Rb Almelo, Just Brands

Bewijs merkvervalsingen merk  PME Legend: Just Brands is geslaagd in bewijsopdracht, nu getuige de inhoud van haar rapport heeft bevestigd en tevens gedaagde tijdens het verhoor heeft herkend

 

IEPT20120926, Rb Zwolle, Afgifte vaststellingsovereenkomst

Exhibitie 843a Rv: Afgifte vaststellingsovereenkomst: veroordeling [A] om aan [B] een afschrift van de tussen [A] en Medtronic op onbekende datum gesloten (vaststellings)overeenkomst te verstrekken

 

IEPT20120925, Rb Haarlem, PWN v Globaltap

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht op GTMU-model van Globaltap. Geen auteursrecht op GTMU-model in Nederland, ingevolge reciprociteitseis van artikel 2 lid 7 van Berner Conventie, VS land van oorsprong. Geen inbreuk op modelrecht van Globaltap: in het oog springende verschil tussen een massieve rechthoekige zuil en een kleine rechthoek met een gat er in. Wapperverbod voor Globaltap wordt toegewezen:

 

IEPT20120925, Rb Almelo, Artworxs

Artworxs is op grond van artikel 8 Aw auteursrechthebbende op de koe- en kipschilderijen, nu eiseressen niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij de schilderijen als eerste onder haar eigen naam openbaar hebben gemaakt. Geen auteursrecht op kikker- en papegaaischilderijen: ontleend aan andere werken.

 

IEPT20120925, Hof Den Haag, Paperclip

Geen verwarringsgevaar merk Paperclip en teken NCRV Paperclip: geringe overeenstemming en verschillende doelgroepen.Geen reële dreiging dat NCRV het teken Paperclip nog zal gebruiken, nu zij dit heeft toegezegd en reeds conform heeft gehandeld.

 

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

Geldig modelrecht Rolf Benz 7400: combinatie drie elementen geeft andere algemene indruk dan bestaande vormgevings-erfgoed. Maatman: geïnformeerde gebruiker, in hoge mate oplettend, met een hoog aandachtsniveau en waar mogelijk geneigd om de betrokken modellen rechtsreeks te vergelijken.Geen technische bepaaldheid: dat een andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug zeer wel mogelijk is zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort.
Inbreukmakend model: kleine verschillen doen niet af aan identieke algemene indruk

 

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx

Geen auteursrecht op “kale” Rubik’s Cube: kubusvorm als zodanig en concrete elementen zijn technisch functioneel bepaald, in verband met functie als driedimensionaallogicaspel. Auteursrecht Rubik’s Cube terzake vrije, creatieve keuze voor combinatie van zes gekleurde vlakken. Alleen (keychain) Magic Cube inbreukmakend. Geen slaafse nabootsing overige kubussen: met afwijkend uiterlijk voldoende gedaan om verwarring met Rubik’s Cube te voorkomen

 

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie

Richtlijnconforme uitleg ook vereist indien Nederlandse wetgever niet-richtlijnconforme uitleg bij implementatie heeft gegeven. Prejudiciële vragen: Kan privékopie uit illegale bron onder thuiskopie-exceptie vallen en kan drie-stappen-toets meebrengen dat bij het vaststellen van de vergoeding (i) dat downloaden uit illegale bron wordt meegewogen en (ii) dat het technisch nog niet mogelijk is illegale privékopieën te verhinderen?

 

IEPT20120921, Rb Amsterdam, KLY Groupe v Sugar Power

KLY Groupe niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van verwarringsgevaar; het lange tijd naast elkaar bestaan van beide merken duidt echter niet op (concreet) verwarringsgevaar. Geen inbreuk op merken van KLY Groupe: te geringe overeenstemming tussen sleutelmerken en verpakkingsmerken: grenzen van het toelaatbare voorshands niet overschreden en nog net voldoende afstand heeft gehouden.

 

IEPT20120920, Rb Amsterdam, Santanera v Tros

Eerder vonnis, waarin uitlatingen van Tros m.b.t. BioStabil rechtmatig zijn bevonden, heeft bindende kracht; deze uitlatingen kunnen niet opnieuw in kort geding worden beoordeeld

 

IEPT20120919, Rb Den Haag, Street One

Geen aansprakelijkheid Street One voor onjuiste prognoses. Geen tekortschieten Street One in zorgplicht. Onrechtmatig registreren domeinnaam en lanceren website door [A]. rechtmatige ontbinding franchiseovereenkomst

 

IEPT20120919, Rb Arnhem, MXI

Inbreuk Xovita- en Xocai-merk voor chocolade door gebruik in Xovita-en Xocia-domeinnamen: overdracht domeinnamen, bevolen

 

IEPT20120919, Rb Den Haag, VGB v eBenefits

Benoeming deskundige voor beoordeling inbreuk auteursrecht op grond van in beslag genomen documentatie en informatie op nog over te dragen USB-stick

 

IEPT20120919, Rb Den Haag, Advance v Remark

Teken “Vogue Glamour” voor cosmetica: geen schending vaststellingsovereenkomst of merk “Vogue”: toegestane wijziging onderschrift en geen referentie aan tijdschrift Glamour van Advance. Geen verwarringsgevaar merken “Glamour” voor tijdschriften en “Vogue Glamour” voor verzorgingsproducten: geen soortgelijke producten, geen bekend merk, geen associatie gewekt

 

IEPT20120919, Rb Breda, Dreamgirl v Benstout

Foto’s van modellen in lingerie van Dreamgirl auteursrechtelijk beschermd: subjectieve keuzes m.b.t model, lingerie en achtergrond. Auteursrechtinbreuk Benstout door plaatsen foto’s op website en op server. Benstout heeft in strijd gehandeld met vonnis voorzieningenrechter van 27 juni 2012 door foto’s na vonnis op server te laten staan. Opleggen dwangsom m.b.t. auteursrechtinbreuk te zwaar middel, nu niet is vastgesteld dat Benstout tussen juli 2011 en heden nog foto’s heeft geplaatst.

 

IEPT20120918, Hof Arnhem, Persoonsdomeinnaam

Onrechtmatige ongefundeerde beschuldigingen arts, waarbij meespeelt dat de persoonsnaam in domeinnaam voorkomt. Registreren van domeinnamen en lanceren desbetreffende websites tevens onrechtmatig, nu deze enkel tot doel hebben de onrechtmatige uitingen onder een groot publiek bekend te maken

 

IEPT20120918, Rb Amsterdam, Tros Opgelicht

Geen onrechtmatige uitzending: Enkele feit dat familie in programma Opgelicht ?! voorkomt betekent niet zonder meer dat zij oplichters zijn. De naam van het programma omvat immers ook een vraagteken en zoals hierna aan de orde komt, heeft de familie uitgebreid haar weerwoord kunnen doen

 

IEPT20120918, Hof Arnhem, Dredging International v Dredging International Gendringen

Verwarringsgevaar handelsnamen “Dredging International” en “Dredging International Gendringen”: combinatie en volgorde van woorden ‘dredging international’ is niet beschrijvend. Geen rechtsverwerking door zakendoen: geen gerechtvaardigd vertrouwen.

 

IEPT20120914, Rb Den Haag, Sanofi v Teva

Geldig aanvullend beschermingscertificaat combinatie irbesartan/HCTZ: Combinatie valt onder beschermingsomvang octrooi en is ander product dan irbesartan. Combinatie irbesartan met HCTZ in octrooi afzonderlijk beschermd naast irbesartan en voor beide producten afzonderlijke marktvergunningen verleend. Geen aanvullende eis dat ABCproduct ook in overeenstemming met doel en strekking ABC-verordening. EP511 niet nietig wegens ontbreken inventiviteit; onderbouwing technisch effect na indieningsdatum mogelijk

 

IEPT20120914, Rb Amsterdam, Emryss

Vordering tot betaling 79.448 aan dwangsommen in kort geding toegewezen, nu bodemrechter reeds heeft geoordeeld dat dwangsommen zijn verbeurd: verrekening met royalty-vordering van [V]. Beslag wordt opgeheven: ten grondslag liggende royalty-vordering [V] door verrekening teniet gegaan

 

IEPT20120914, Rb Groningen, Universiteitsblad Groningen

Belang bij compleet archief en archivering artikel dat geen feitelijke onjuistheden bevat: het belang van eiseres bij bescherming van haar eer en goede naam niet opweegt tegen het recht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van de integrale archivering daarvan.

 

IEPT20120914, Rb Arnhem, BK-Formteile v Sinfra

Geen slaafse nabootsing “hertengeweikoppeling”, gezien de verschillen, de specifieke markt en het beperkte aantal deskundige afnemers en aanbieders

 

IEPT20120913, Rb Den Haag, Clazing

Onrechtmatige niet-onderbouwde beschuldigingen inzake halal slachten

 

IEPT20120913, Rb Zwolle-Lelystad, TKS v Petiet

Inbreuk op merk ICE-WATCH: abusievelijke verzending niet verifieerbaar; gratis weggeven in kader van promotieactie is “gebruik in economisch verkeer”. Horloges van TKS auteursrechtelijk beschermd: ander oordeel Belgische rechtbank doet daar niet aan af. Auteursrechtinbreuk door Petiet: kwade trouw niet vereist

 

IEPT20120912, Rb Rotterdam, M.R. Tegels v Tegeldump
Verwarringsgevaar handelsnamen MR Tegels en Mr. Tegeldump.nl

 

IEPT20120912, Rb Den Haag, Occlutech v AGA

Onvoldoende recht en belang bij verzoek tot voorlopig getuigenverhoor:  is al in eerdere procedure bevolen

 

IEPT20120912, Rb Den Haag, Occlutech v AGA
Bewijsopdracht t.a.v. gestelde openbare voorgebruik van octrooi AGA in Bratislava. Geldigheid octrooi: aan alle drie de eisen voor weglaten kenmerk in claim voldaan; interpretatie door gemiddelde vakman leent zich niet voor getuigenbewijs. onvoldoende onderbouwd waarom occluder met slechts aan één zijde draadeinden niet nawerkbaar is. Octrooi AGA is inventief: gemiddelde vakman zou eerdere occluder van Gu niet op zodanige wijze aanpassen zoals neergelegd in octrooi

 

IEPT20120912, Rb Den Haag, Bos Nieuwerkerk v Sontech
Geen inbreuk auteursrecht op werktekening dempers door enkel doorgeven van maatvoeringen aan derde, die vervolgens zelf tekeningen maakt

 

IEPT20120912, Rb Den Haag, Beckers v JMQ
Onvoldoende belang Beckers bij tussentijdse voorlopige voorzieningen tot opheffing beslag en staking van verdere executie, gelet op toezegging niet uit te winnen totdat voorzieningenrechter heeft geoordeeld

 

IEPT20120911, Rb Den Haag, Finstral

Rechtmatig gebruik Finstral-merk in Finstral-domeinnamen: voldaan aan drie criteria voor bonafide refererend merkgebruik cfr. Latour-beslissing; geen onrechtmatig profiteren van bekendheid merk. Geen gebruik Finstral-domeinnamen als handelsnaam: geen gebruik als aanduiding van onderneming en ook niet door relevante publiek zo opgevat

 

IEPT20120911, Hof Arnhem, Bora Borgh v Kaltenbach

Geen hoger beroep mogelijk van vonnis houdende relatieve onbevoegd verklaring door rechtbank; ook niet van daarin gegeven proceskostenveroordeling

 

IEPT20120911, Hof Arnhem, Montis v Het Anker

Duur auteursrecht Charly op grond van artikel 7(4) BC beperkt tot 25 jaar: periode van 1982 tot en met 2007. Het Anker niet geslaagd in bewijsopdracht dat Nederland voor de stoel Charly land van oorsprong is:  Charly voor het eerst in januari 1983 op beurs in Keulen gepubliceerd. Geen gerechtvaardigd vertrouwen Het Anker dat Montis geen beroep op rechten zou doen

 

IEPT20120911, Hof Den Bosch, RTV v Pabo

Geen auteursrechtinbreuk op bedrijfsfilmpjes: overeenstemming over het ter beschikking stellen ervan aan Pabo

 

IEPT20120911, Hof Den Bosch, Allposters v Pictoright

Nader deskundigenonderzoek: vraag of vordering tot verstrekken van door registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave nog aansluit bij huidige praktijk in die branche

 

IEPT20120910, Rb Arnhem, Fotograaf v Omroep Gelderland

Toelaatbaar beeldcitaat: tonen van foto’s in nieuwsuitzending ter ondersteuning van onderwerp is proportioneel

 

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

Merkinbreuk aannemelijk: provisionele vordering toegewezen; verbod, informatie omtrent herkomst en distributiekanalen en inzage in stukken, voormannen en relaties betrokken, mede ter schade begroting en beperking.  Geen verval A&F merken wegens non-usus: Benelux omzet via niet in bijzonder op Benelux gerichte webwinkels is reële commerciële exploitatie in Benelux

 

IEPT20120903, Rb Den Haag, Premier Gezocht

Verzwijgen strafblad rechtvaardigt vertrouwensbreuk en staken onderhandelingen over deelname aan programma. X ontvankelijk in vordering tegen VPRO.

 

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl

Plaatsing hyperlink naar uitgelekte maar onvindbare Playboy-fotoreportage een verboden openbaarmaking, nu GeenStijl hiermee het publiek toegang heeft verleend tot de reportage. Tevens schending portretrecht: geportretteerde geen toestemming gegeven voor wijze en moment openbaarmaking GeenStijl;

 

IEPT20120911, Hof Den Haag, Foodcare v Sumol

Geen verwarringsgevaar, omdat een relatief grotere betekenis toekomt aan de visuele vergelijking, dan de auditieve, nu niet weersproken is dat het publiek doorgaans visueel geconfronteerd word met woord-/beeldmerk “4 MOVE”. Geringe mate van visuele overeenstemming en zekere mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen woordmerk ‘MOOVE’ en woord/beeldmerk ‘4 MOVE’

 

IEPT20120906, Hof van Justitie, Kreussler v Sunstar
Geneesmiddelenrecht: Voor „farmacologisch effect” volstaat interactie tussen stof en cellulair bestanddeel in het lichaam; interactie op moleculair niveau niet vereist. Uitleg ‘farmacologisch effect’ in Geneesmiddelenrichtlijn op grond van toelichting nzake de afbakening tussen cosmetische producten en geneesmiddelen.

 

IEPT20120906, HvJEU, Deutsches Weintor v Land Rheinland-Pfalz

“Licht verteerbaar” met vermelding van verlaagde zuurgraad een verboden “gezondheidsclaim” voor wijn. Verbod van juiste claim verenigbaar vrijheid van beroepsbeoefening en ondernemerschap (artikel 6(1) VEU): bescherming gezondheid consument weegt zwaarder

 

IEPT20120905, Rb Amsterdam, Van Loo v Buis
Geen verjaring schadevordering; termijn vangt aan na bekend worden met schade. Delfts blauwe tekeningen boertjes en boerinnetjes en sleutelhangers niet oorspronkelijk. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken eigen plaats in de markt

 

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

Deel Swiss Sense woord/beeldmerken nietig wegens staatsembleem van Zwitserland (artikel 6 (1)(a) Unieverdrag. “Swiss Sense”: geen misleiding omtrent herkomst, noch omtrent leeftijd en ervaring door slogan “Bedmakers sinds 1981. Geen verwarringsgevaar tussen Swiss Sense en SWISSFLEX: beperkte overeenstemming en weinig onderscheidend vermogen. Geen vergelijkende reclame door Recticel: geen verwijzing naar Swiss Sense, maar naar Zwitserse herkomst van aangeboden producten

 

IEPT20120905, Rb Breda, Michael Miller Fabrics v Nooteboom Textiel

Schade ten gevolge van inbreuk niet aannemelijk gemaakt; geen feitelijke toelichting. Of schade daadwerkelijk aannemelijk is dient nog te worden vastgesteld in schadestaat, eerder enkel geoordeeld dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is

 

IEPT20120905, Rb Amsterdam, Emryss

Ontbinding gerechtvaardigd wegens fatale termijn royalty betaling. Niet tijdig verstrekken royalty-verklaring rechtvaardigt geen ontbinding. Bewijsopdracht Emryss inzake uitgaveovereenkomst inzake werk “Plants” en daarop gebaseerd opschortingsrecht. € 50.000 aan dwangsommen verbeurd door overtreding kort geding vonnis.

 

IEPT20120905, Rb Den Haag, O’Neill v New Yorker

Boardshort van O’Neill auteursrechtelijk beschermd: specifieke combinatie van vormgevings-elementen als dessins, kleuren en afbeeldingen. Shorts van New Yorker inbreukmakend: overeen-stemmende totaalindruk, ondanks verschillen, door terugkomen van kenmerkende en beschermde trekken

 

IEPT20120904, Rb Breda, Australian Gold v Thoba
Verstekvonnis: vorderingen (staken merkinbreuk, plaatsen rectificatie, staken doen van onrechtmatige mededelingen) grotendeels toegewezen

 

IEPT20120903, Rb Den Haag, Sanofi v Teva

Provisionele voorziening in octroooi-kort geding toegewezen: verbod Teva tot verhandeling beschermde geneesmiddelen voor duur van kortgeding-procedure totdat vonnis is gewezen