April 2013

Print this page

IEPT20130426, Rb Noord-Holland, Wijziging Japanse handelsnaam
Verwarringwekkende Japanse handelsnamen voor all-you-can-eat-restaurants in Hoornse binnenstad

 

IEPT20130426, HR, G-Star v Benetton
Beroep in cassatie verworpen (artikel 81 RO)

 

IEPT20130425, Rb Limburg, AIB v Novisem
Exhibitie ex artikel 1019a jo 843a Rv afgewezen: geen redelijk vermoeden inbreuk kwekersrect. Aangetroffen hoeveelheid plantmateriaal niet ongebruikelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Reconventie: opheffing bewijsbeslag en rectificatie

 

IEPT20130425, Rb Oost-Brabant, Van Loo v F-Actif

Toerekenbare inbreuk fotoauteursrecht door publicatie op website. Evenmin volgt uit haar stellingname dat anderszins sprake is van misbruik van recht door Van Loo. Schade € 1.500; proceskosten € € 1.534.

 

IEPT20130424, Rb Amsterdam, SBS
€ 60.000 aan boetes (5x) verbeurd door gebruik herkenbare afbeeldingen van personen

 

IEPT20130424, Rb Den Haag, iSource
Verwijzing naar kantonrechter voor zover zaak betrekking heeft op (gesteld) handelen in strijd met arbeidsovereenkomst. Benoeming deskundige voor beoordeling inbreuk auteursrecht op narrowcasting-software, mede op grond van inbeslaggenomen bescheiden

 

IEPT20130424, Rb Amsterdam, Vliegtickets.nl v E-Pepper
Geen verwarringsgevaar woordmerken vliegtickets.nl en vliegticket.nl: beperkte beschermingsomvang voor in hoge mate beschrijvend merk. Geen gebruik domeinnaam vliegticket.nl voor portalwebsite als handelsnaamVLIEGTICKETS.NL heeft onderscheidend vermogen als merk door inburgering, mede op grond van gebruik na depot. Geen depot te kwader trouw: legitiem belang en 5-jaarstermijn na depot in 2005 verstreken. Geen inbreuk beeldmerk: geen overeenstemming figuratieve elementen.

 

IEPT20130424, Rb Den Haag, ESS v Blücher
Octrooi voor “triangular drainage” inventief: geclaimde vorm van afvoerput maakt constructie en betegeling van douchevloer makkelijker. Inbreuk door Blücher afvoerputten. Japans gebruiksmodel niet nieuwheidsschadelijk: openbaart geen zelfstandige afvoerput voor tegelvloer.

 

IEPT20130424, Rb Den Haag, Caprice v Restaurant Ivy
Merkinbreuk: Verwarringsgevaar tussen met merk “THE IVY” overeenstemmende tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” voor restauratiediensten. Gebruik Woord “Ivy” (in combinatie met beeldelementen (klimopbladeren) op receptenboek van gedaagde tevens merkinbreuk. Gebruik “Restaurant Ivy” en “Ivy” als handelsnaam en als merk. Geen misbruik van recht

 

IEPT20130423, Hof Den Haag, APE v PTC
Grensoverschrijdende bevoegdheid tegen Nederlandse gedaagde conform Yellow Pages v Yell-arrest Hof Den Haag. Meest voor de hand uitleg conclusie 1, gelet op tekst en tekeningen, zonder contra-indicaties in de beschrijving, geïndiceerd vanuit het oogpunt van de redelijke rechtszekerheid van derden

 
IEPT20130423, Hof Amsterdam, Uitlatingen vastgoedfraude

Eiser geen belang bij tussenkomst executiegeschil over bij kort geding verboden artikel: geen partij en kan geen rechten aan vonnis verlenen.  Wel belang bij voeging: uitspraak kan feitelijk of juridische nadelige gevolgen voor haar hebben.

 

IEPT20130422, Rb Amsterdam, Nokia v ST
ST is gebonden aan de exclusiviteit van een jaar en mag tot maart 2014 de voor Nokia ontwikkelde microfoons niet aan andere afnemers leveren. Een vordering tot recall van reeds aan HTC geleverde microfoons wordt afgewezen, omdat Nokia zich (in Europa) niet kan beroepen op een octrooirecht.

 

IEPT20130419, HR, Chamtor v CBV & BSG
Cassatieberoep verworpen: waarderingen van feitelijke aard en artikel 81 RO

 

IEPT20130418, Rb Den Haag, Practicomfort
Inbreukmakend gebruik van Adword “otolift” in combinatie met Adword-advertenties: 2e advertentie: De tekst van de advertentie bevat slechts generieke aanduidingen van trapliften en maakt de internetgebruiker op geen enkele andere manier duidelijk dat Practicomfort geen trapliften van X verhandelt, maar daarvoor een alternatief biedt in de vorm van trapliften van derden. Geen uitputting

 

IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Rode zoolmerk van Louboutin heeft aspecten van zowel kleur- als vormmerk. Zoolmerk heeft door inburgering onderscheidend vermogen verkregen. Verwarringsgevaar tussen zoolmerk en door Van Haren gebruikte rode zolen

 

IEPT20130418, HvJEU, Colloseum v Levi Strauss
Rechtsinstandhoudend normaal gebruik mogelijk van een ingeschreven merk als onderdeel van samengesteld, ingeschreven merk. De voorwaarden die voor “normaal gebruik” gelden zijn vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken door inburgering. Wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, valt dit gebruik slechts onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, indien het merk nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.

 

IEPT20130417, Rb Den Haag, GSK v Mylan
Octrooi van GSK op “combinatie van atovaquon met proguanil” (antimalariamiddel) nietig, wegens gebrek aan inventiviteit: op grond van door Hutchinson gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en behoefte aan nieuwe antimalariamiddelen bestond zodanige positieve pointer dat gemiddelde vakman nader onderzoek zou hebben verricht naar deze combinatie

 

IEPT20130417, Rb Rotterdam, Cheil v City Media
T5 TV-display auteursrechtelijk beschermd: combinatie van elementen draagt persoonlijk stempel. Geen inbreukmakende verveelvoudiging: maatvoering en verhoudingen zijn wezenlijk anders.Geen onrechtmatig gebruik tijdens onderhandelingen verstrekte informatie.

 

IEPT20130417, Rb Rotterdam, De Scheidingsmakelaar
Geen boetes verbeurd: gedaagde heeft verplichtingen franchiseovereenkomst afgekocht en vaststellingsovereenkomst bevat geen boetebeding.Gevorderde verbod op gebruik handelsnaam De Scheidingsmakelaar, modellen en knowhow op grond van vaststellingsovereenkomst toegewezen


IEPT20130416, Hof Den Bosch, Allposters v Pictoright
Vragen aan deskundige of een door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave nog aansluit bij huidige praktijk in die branche
 

IEPT20130416, Rb Oost-Nederland, Gemeente Haaksbergen
Gemanipuleerde foto met suggestief seksueel karakter – in combinatie met titel ‘meesteres in handhaving’ – inbreuk op persoonlijke levenssfeer. Satrisch artikel niet onrechtmatig

 

IEPT20130416, HvJEU, Spanje v Europese Raad
Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming rechtsgeldig

 

IEPT20130412, HR, Stokke v Fikszo
Beschermingsomvang: beoordeling totaalindrukken inclusief onbeschermde (stijl)elementen, maar die behoren bij overeenstemmingsvraag geen rol te spelen afgezien van oorspronkelijke combinatie.Totaalindrukken toets conform Infopaq-arrest. Beschermingsomvang: niet-oorspronkelijke bewerking hoeft niet inbreukmakend te zijn. Technische eisen sluiten creatieve keuzes niet uit

 

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
Meegroei-effect leidt niet tot onvoldoende ruimte voor creatieve keuzes. Scandinavische stijl sluit auteursrechtelijke beschermingsmogelijkheden niet uit. Feit dat ontwerp voldoet aan technische eisen of binnen stijl past leidt niet tot (sterk) verminderde beschermingsomvang. Grote vrijheid bij vaststellen wijze van winstberekening. Nevenvordering tot verstrekken lijst van afnemers, vereist specifieke belangenafweging. persoonlijkheidsrechten: verminking: in hoge mate subjectief en feitelijk oordeel. Prejudiciële vragen vormmerken: wezenlijk waarde van de waar en vorm die door aard van de waar wordt bepaald.

 

IEPT20130411, Rb Amsterdam, Rambam
Onrechtmatigheid uitzending “Rambam” op voorhand onvoldoende aannemelijk: onvoldoende aannemelijk dat eisers van oplichting worden beschuldigd in de uitzending en gezien de wijze waarop eisers zich presenteren op het internet en gezien de inhoud van hun boodschap staat het een journalistiek medium vrij om hun geloofwaardigheid aan de orde te stellen

 

IEPT20130411, Hof van Justitie, Novartis v Apozyt
Geneesmiddelenrecht: Geen VHB-plichtig ‘in de handel brengen’ door op basis van individueel recept ten behoeve van voorschrijvende arts voorvullen van injectiespuiten.

 

IEPT20130410, Rb Amsterdam, PostNL
€ 2,6 miljoen voorschot schadevergoeding PostNL: inbreuk auteursrechten door postzegelfraude

 

IEPT20130410, Rb Amsterdam, Politie huisstijl
Gebruik politie kenmerken in dramaserie geen inbreuk op auteurs-en merkrechten. Geldige reden voor gebruik echte politie-uniformen en auto’s en beeldmerken in dramaseries. Geen reel verwarringsgevaar of risico voor reputatie of imagoschade. Rol Staat als de facto monopolist: gevraagde actieve bemoeienis met inhoud staat op gespannen voet met censuurverbod. Geen rangorde tussen vrijheid van informatie en intellectuele eigendom

 

IEPT20130410, Rb Amsterdam, NL Film v Independent
Geen tekortkoming nakoming Independent door wijzigingen aan scenario te eisen. NL Film zonder ingebrekestelling in verzuim door alleen mee te werken aan verfilming originele script.

 

IEPT20130409, Hof Den Haag, Sandoz v Leo Pharma
Ontbreken inventiviteit: aansporing tot eenvoudige, routinematige proeven; bonuseffect maakt dit niet anders. Gemiddelde vakman bestaat uit team op vakgebied vitamine D-derivaten: formuleringsdeskundige en analytisch farmaceutisch chemicus. Aansprakelijkheid Sandoz voor executie vonnis; schadestaat, proceskosten € 140.000 eerste aanleg plus € 277.921 hoger beroep.

 

IEPT20130409, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten
€ 30.000 reputatieschade ex aequo et bono. 3023 inbreukmakende tassen; overige aantallen inbreukmakende tassen niet voldoende onderbouwd met enkel verwantschap in modelnummers.

 

IEPT20130409, Hof Arnhem-Leeuwarden, Adventure Bags v Kruidvat
Garantie en schadeloosstelling inzake inbreuk IE-rechten niet onredelijk bezwarend. Vordering schade € 548.713 c.q. schikkingsbedrag niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Inkoopvoorwaarden Kruidvat van toepassing: door vermelding in e-mailbericht en in ‘supply-form’ en uitblijven reactie mocht Kruidvat er op vertrouwen dat dit akkoord was; instemming voorts onderstreept door ondertekening; ‘battle of forms’ niet nader onderbouwd.Redelijke gelegenheid geboden om van voorwaarden kennis te nemen: vermelding in e-mail en ‘supply-form’ met verzoek ondertekening.

 

IEPT20130408, Rb Den Haag, Beernink
Modelrecht: Nieuwheidsschadelijke eerdere introductie Bear 1 portemonnee. Auteursrecht: Geen ontlening wegens openbaarmaking Bear 1 voordat Beernink met SLB bekend kon zijn

 

IEPT20130405, Rb Den Haag, Xingraphics v Agfa
Uitleg “alle genoemde FIT-platen” in arrest Hof Den Haag: beperkt tot indirecte inbreuk in Nederland. Opheffing conservatoir beslag afgewezen

 

IEPT20120405, Rb Amsterdam, Tros Vermist
Herkenbaar in beeld brengen moeder-kinderontvoerder niet van belang voor maatschappelijke discussie over kinderontvoering; gebruik stemgeluid wel toegestaan. Portret in uitzending gemist versie programma van 23 maart 2012 hoeft niet te worden aangepast, tenzij portret gebruikt wordt voor nieuw programma. Verwijderen portret en naam van website Tros Vermist
 

IEPT20130404, Rb Oost-Nederland, Showtime
Geen gebruik “keveruitje” als handelsnaam door gedaagde. Programmaboekje ‘keveruitje’ auteursrechtelijk beschermd.Inbreukmakende ontlening programmaboekje

 

IEPT20130404, Rb Den Haag, Bewindvoerder v Playgo
Playgo als deelgenoot niet gerechtigd tot gebruik merken en modellen dat niet met recht van deelgenoten te verenigen is. Uitgeven licenties en overhevelen rechten naar vennootschap is geen gebruik, maar beheer.

 

IEPT20130402, Rb Oost-Brabant, Merkvervalsing Ice-Watch
2 weken gevangenisstraf voor opzettelijk beroepsmatig in voorraad hebben valse Ice-watch horloges

 

IEPT20130402, Hof Amsterdam, PAL
Geen onrechtmatige berichten op internetfora van Vara Kassa en PAL over mogelijke oplichting door appellant. Gezien de genoemde feiten en omstandigheden was het vermoeden van PAL gerechtvaardigd, vond de geuite beschuldiging voldoende steun in het feitenmateriaal, was er sprake van een mogelijk ernstige misstand en heeft PAL vooraf voldoende onderzoek ingesteld

 

IEPT20130402, CBB, Tabaksreclame Camel
Geen overtreding tabaksreclameverbod: niet te vermijden dat lichtbakken met tabaksmerk “Camel” buiten pand zichtbaar waren voor passanten die bewust door toegang keken

 

IEPT20130402, Hof Den Haag, Boston Scientific v OrbusNeich
Combinatie (maatregel b) niet inventief: vakman die op basis van algemene vakkennis voordeel van verbetering van Enger-aanvrage met coaxiale opstelling begrijpt weet ook op basis van die vakkennis dat die combinatie voor de hand liggend is. Oplossing knak-risico (maatregel c) niet inventief. Combinatie van maatregelen niet inventief; geen functionele wisselwerking of synergie