Augustus 2013

Print this page

IEPT20130829, Rb Den Haag, Brein v Ebooks
Ex parte bevel : inbreukmakend ter beschikking stellen via websites van meer dan 10.000 voornamelijk Nederlandstalige e-books.

 

IEPT20130828, Rb Den Haag, Stork v Rodon
Geen inbreuk Stork-merk door “compatible with Stork”. Geen rechtsverwerking merkinbreuk bij gebreke van bewust gedogen. Geen (stilzwijgend) gebruik Stork-merk door gebruik Stork-artikelnummers. Geldig blauw/grijs kleurmerk Stork; ontbreken onderscheidend vermogen door Rodon onvoldoende onderbouwd. Merkinbreuk door gebruik kleuren(combinatie) blauw/grijs voor delenhaken. Geen rechtsverwerking merkinbreuk bij gebreke van bewust gedogen.

 

IEPT20130828, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Sporttrading Holland
Uitputting merkrechten niet aannemelijk. Inzage in inbeslaggenomen bescheiden om inbreuk te kunnen vaststellen en gegevens over voormannen en afnemers te verkrijgen

 

IEPT20130827, Hof Den Haag, Teva v Sanofi
De regel is “(maximaal) één ABC per basisoctrooi”; niet (maximaal) één ABC per product per basisoctrooi.Regel niet onverenigbaar met artikel 3 ABC-Vo wanneer “product” beperkt wordt uitgelegd als de uitgevonden basisstof.

 

IEPT20130827, Rb Zeeland-West-Brabant, Forax v DCC
Onrechtmatige beschuldigingen van inbreuk op IE-rechten en oneerlijke concurrentie door DCC. Onrechtmatig plaatsen van trackers onder auto’s van medewerkers van Forax

 

IEPT20130827, Hof Arnhem-Leeuwarden, KMG Asia v VdW International
Stelling dat nabootsing van overwegend technisch en functioneel bepaalde vormgeving nimmer onrechtmatig kan zijn ongegrond. Zeker onderscheidend vermogen in beginsel voldoende; aanmerkelijk onderscheidt vereist bij tal van gelijksoortige producten. Technisch en functionele elementen wegen mee bij beoordeling onderscheidend vermogen: eigen plaats in de markt door uiterlijke verschijningsvorm. Marktaandeel en herkenning herkomst niet relevant; relevante markt bestaat uit goed geïnformeerde kermisexploitanten. Verwarringsgevaar op grond van totale indruk aangenomen; nagenoeg exacte kopie, enkel thema anders.

 

IEPT20130821, Rb Oost-Brabant, Bing

Beschuldiging van strafbare feiten aan adres advies- en onderzoeksbureau Bing onrechtmatig: beschuldigingen vinden geen steun in feitenmateriaal. Door gedaagden in reconventie geëiste intrekking van rapport Bing  afgewezen: onvoldoende blijk van onrechtmatigheid rapport. Vermogensschade als gevolg van beschuldigingen onvoldoende aannemelijk gemaakt.  Wel immateriële schadevergoeding van € 1500 toegewezen.

 

IEPT20130819, Rb Midden-Nederland, Almteq v Siemens
Opheffing auteursrechtelijke beslag software: nieuwe rechtssituatie ontstaan door aangaan van vaststellingsovereenkomst tijdens beslaglegging. Voorzieningenrechter gaat uit van geldigheid vaststellingsovereenkomst tussen partijen: kort geding leent zich niet voor nader feitenonderzoek en/of verdere bewijsvoering t.a.v. vernietigbaarheid van overeenkomst.

 

IEPT20130815, Rb Den Haag, Astrazeneca v Sandoz
Verschillend inzicht in inventiviteitsoordeel, andere oordelen buitenlandse rechters en mogelijkheid van ander oordeel Hof in hoger beroep, onvoldoende om kennelijke misslag in vonnis aan te nemen.

 

IEPT20130814, Rb Amsterdam, EWI v Upstream
Geen merkdepot te kwader trouw door Upstream: overeengekomen dat Upstream als betaling voor ontwerp van merken voor EWE merkrechten zou verkrijgen. Enkele wetenschap van gebruik van overeenstemmende (Canadese) merk door EWI onvoldoende voor kwade trouw. Evenmin onrechtmatig gehandeld door deponeren van merken.

 

IEPT20130814, Rb Noord-Nederland, Baidu
Algemene bekendheid merk niet aangenomen: belangrijke indicator is algemene bekendheid in de ICT sector binnen de Benelux in 2005 en 2007. Bekendheid niet af te leiden uit bekendheid in China en succes dat volgde op Nasdaq-notering in 2005. Afwijzing nietigheidsvordering wegens depot te kwader trouw in 2007: geen belang vanwege geldigheid eerdere registraties gedaagde

 

IEPT20130814, Rb Den Haag, Intermedium v Deckers
Modelrecht UGG Bailey Button: hoewel sheepskin boot decennia oud is, kan wijze waarop daaraan vorm is gegeven wel worden beschermd. Beschermingsomvang UGG Bailey Button: hoewel elementen als naden, overslag en uitsteken van wollen binnenzijde technische functie hebben, wordt specifieke vorm die daarvoor gekozen is beschermd. Overeenstemmende totaalindrukken UGG Bailey Button en Intermedium Schoen: zodanig kleine en ondergeschikte verschillen.

 

IEPT20130813, Hof Den Haag, Talens v Talensshop
Gebruik handelsnamen Talensshop en Talensshop.nl als merk voor waren en diensten. Verwarringsgevaar tussen merk Talens en tekens Talensshop en Talensshop.nl. Ongerechtvaardigd voordeel trekken van bekende merk Talens. Gebruik als handelsnaam en metatags en geregistreerd houden domeinnamen in strijd met artikel 2.20(d) BVIE. Geen geoorloofd refererend merkgebruik.

 

IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
Modelrecht: Geïnformeerde gebruiker: de consument of handelaar die geïnteresseerd is in flatscreen televisies in het duurste segment (waartoe zowel de BeoVision 10 als de Reference ID behoren). Hij kent de diverse modellen uit het vormgevingserfgoed. Inhoud van registratie als geheel bepaalt voor de geïnformeerde gebruiker de algemene indruk en beschermingsomvang modelrecht; inclusief in beginsel zij- en achterkant. Beoordeling inbreuk en feitelijke uitvoering model: daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast mag in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen. Geen inbreuk: andere algemene indruk: in de Reference ID ontbreken de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. Geen inbreuk auteursrecht conform modelrechtelijke bevindingen. Proceskosten voor twee instanties: € 246.967.

 

IEPT20130812, Gerecht Curaçao, Stijl
Persoonlijke kenmerkende stijl niet auteursrechtelijk te beschermen.Evenmin ruimte voor onrechtmatige slaafse nabootsing stijl.

 

IEPT20130809, Rb Den Haag, Nimco v Macintosh
Herstelvonnis inzake proceskosten: kennelijke fout inzake vermeerderde proceskosten: wijziging "€ 23.872,50" in "€ 66.946,33"

 

IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
Ongerechtvaardigd voordeel trekken: intentie tot kielzogvaren vereist: Voor ongerechtvaardigd voordeel trekken is de intentie van Osborne tot ‘kielzogvaren’ vereist. Deze is niet door de merkhouder te bewijzen, maar niet aannemen van die intentie getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting; sterk met waarderingen van feitelijek aard verweven oordeel.

 

IEPT20130808, Rb Noord-Holland, ASA
Misleidende publicatie dat ASA en JK hun klachten 100% hebben ingetrokken”, in samenhang met de tekst dat "HISWA advocaat bakzeil haalt". Onrechtmatige suggestie dat sprake is van handel in gestolen accu’s

 

IEPT20130807, Rb Den Haag, Lyie v Blitz Trading
Lyie ‘make a wish’-hanger auteursrechtelijk beschermd. Inbreukmakende overeenstemming ‘heart to get’-hanger.

 

IEPT20130807, Rb Amsterdam, Emryss
Herstelvonnis. Kennelijke fout. Emryss was bevoegd werken die zij op 30 maart 2010 in voorraad had te verkopen, zodat verkoop van die werken geen inbreuk op auteursrecht van eiser oplevert en Emryss niet is verboden.

 

IEPT20130806, Hof Amsterdam, ST v Nokia
Nederlandse rechter bevoegd inzake voorlopige voorzieningen (art. 31 EEX-Vo): niet mogelijk in arbitrage en reële band met Nederland.Grensoverschrijdende bevoegdheid bij gebod tot nakoming van contractuele verplichtingen. Recall als voorlopige maatregel mogelijk op grond van lex fori; Fins recht niet van belang. Hoofdelijke aansprakelijkheid St naast International na contractsovername door International wegens opstelling na aanschrijving.

 

IEPT20130805, Rb Midden-Nederland, Novo v NOS
Geen uitzendverbod bewakingscamerabeelden zorginstelling i.v.m. overlijden

 

IEPT20130802, Rb Den Haag, VG Colours v Jovaplant
Geen inbreuk op octrooien van VG Colours: bij werkwijze van Jovaplant wordt geen kleurvloeistof maar kleurstof in poedervorm gebruikt en gebruikte apparaat is niet te kwalificeren als een pipet noch injectienaald zoals in octrooien. Geen equivalentie: inbrengen van kleurstof in poedervorm gebeurt op duidelijk andere wijze (en met duidelijk andere gereedschappen) dan aangeduid in octrooien. Hierbij speelt mee dat naar voorlopig oordeel octrooien maar weinig vernieuwing hebben gebracht en mitsdoen beperkte beschermingsomvang hebben.

 

IEPT20130802, Rb Amsterdam, Kunsthandel v Pictoright
Executiegeschil. Geen schorsing executie van verstekvonnis, inhoudende bevel tot opgave van aan- en/of verkopen van volgrechtplichtig werk: niet verschijnen komt voor eigen rekening, geen sprake van kennelijk feitelijke of juridische misslag (er heeft namelijk geen beoordeling van aangevoerde feiten of inhoudelijke beoordeling van geschil plaatsgevonden) en onvoldoende aannemelijk gemaakt dat eiser niet in staat is aan verstekvonnis te voldoen.

 

IEPT20130802, Rb Rotterdam, BSD v Honda
Geen opheffing beslag 587 uit China afkomstige Honda generatoren. inbreuk op GX-merken Honda voldoende aannemelijk. Geen ander oordeel op grond van belangenafweging: niet onderbouwd dat BSD in financiële nood verkeert en eventuele fouten van fabrikant komen voor haar rekening. Honda hoeft geen genoegen te nemen met ongedaanmaking van inbreuk