December 2013

Print this page

IEPT20131231, Rb Rotterdam, P&G v Unilever
Geen schorsing van executie van verbod op Ariel Pods. Geen sprake van juridische en/of feitelijke misslag, doordat vonnis onvoldoende (volledig) gemotiveerd is of doordat voorzieningenrechter aan bepaalde passages in pleitnotities van P&G zou zijn voorbijgegaan. Executiegeschil mag niet gaan werken als verkapt appel.

 

IEPT20131231, Hof Den Bosch, PostNL
Faillissement Vago bekrachtigd: vorderingen van PostNL, gebaseerd op vonnis waarin is bepaald dat Vago inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten m.b.t. Van Halem- en Beatrix-zegels voldoende summierlijk aannemelijk.

 

IEPT20131231, Hof Den Haag, Bayer v Sandoz
Beschermingsomvang octrooi en bewuste keuzes octrooihouder: Indien gemiddelde vakman zal aannemen dat octrooihouder bewust voor een specifieke variant van een niet essentieel kenmerk heeft gekozen vergt de rechtszekerheid dat de beschermingsomvang van het octrooi daartoe beperkt blijft. Geen inbreuk EP 791: bewuste keuze voor variant rutheniumzout. Geen inbreuk EP 840: bewuste keuze voor pTSA, rechtszekerheid noopt tot restrictieve uitleg EP 840.

 

IEPT20131231, Hof Den Haag, Apple v Samsung
Inbreuk op foto-management-octrooi aangenomen. Hof dient arrest in kortgeding af te stemmen op reeds gewezen bodemvonnis en op oordeel van nietigheidsafdeling van OHIM. Tussenarrest in kortgeding: Partijen kunnen zich uitlaten over grensoverschrijdende bevoegdheid kortgeding rechter inzake ingeroepen octrooirecht en eventuele prejudiciële vragen aan HvJEU. Apple kan reageren op door Samsung gestelde staking van verkoop van Galaxy Ace Plus en haar bereidheid een onthoudingsverklaring te tekenen. Nieuw verweer Samsung over afwijzen vorderingen jegens drie gedaagden omdat ze geen voorbehouden handelingen verrichten te laat gevoerd.

 

IEPT20131231, Hof Arnhem-Leeuwarden, EVA Optic v WaterVision
Claims Watervision zijn misleidend en deels ook ongeoorloofd vergelijkend. Eiser kan ten aanzien van de inhoud van de door WaterVision gedane beweringen in beginsel kan volstaan met te stellen dat deze onjuist zijn en niet nader te motiveren waarom cijfers onjuist zijn. Vergelijkende reclame: de maatman zal de claims mede betrekken op de producten van EVA Optic. Spoedeisend belang bij rectificatie aanwezig ook wanneer daarbij onomkeerbare imagoschade door Watervision kan worden veroorzaakt, omdat Watervision met haar claims haar goodwill ten koste van EVA Optic heeft vergroot.

 

IEPT20131224, Hof Arnhem-Leeuwarden, Sandoz v AbbVie
Term ‘generiek geneesmiddel’ in uitingen aan beroepsbeoefenaren is niet misleidend: maatman begrijpt term als ieder geneesmiddel dat generiek is ten opzichte van spécialité en zal term niet interpreteren in zin van Geneesmiddelenwet.

 

IEPT20131224, Hof Amsterdam, Altrex

Verwarringsgevaar tussen merk “Altrex” en teken “Alex (Klimmaterialen)” voor klimmateriaal: merk heeft sterk onderscheidend vermogen (fantasienaam en bekend merk) en te weinig afstand tussen tekens (fantasienamen en sterk visuele gelijkenis). Eveneens verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Altrex” en “Alex (Klimmaterialen)”, mede gelet op afnemerspubliek, geografische gebied en bereik van identieke activiteiten.

 

IEPT20131223, Rb Den Haag, Novartis v Algoven
Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat octrooi voor “rivastigminepleisters” zal worden herroepen c.q. vernietigd wegens toegevoegde materie.

 

IEPT20131223, Rb Den Haag, B. Braun v Safemedic en Troge
Serieuze kans dat octrooi voor “beveiligd IV katheter” nietig zal worden verklaard wegens toegevoegde materie: conclusies, beschrijving en tekeningen van oorspronkelijke aanvrage wijzen op naaldbescherming bestaande uit één stuk. Ook na reparatie van octrooi door toevoeging van kenmerk “unitary”, valt Tro-Vensite niet onder beschermingsomvang: naaldbescherming hiervan bestaat uit tenminste twee losse componenten. Geen wapperverbod: B. Braun hoefde niet te weten dat serieuze kans bestond dat octrooi onderuit zou gaan, ondanks nietigheid zusteroctrooi vanwege toegevoegde materie.

 

IEPT20131223 Rb Limburg, Heksenberg v Gemeente Heerlen
Niet kan worden vastgesteld dat gedaagde de gewraakte uitlating heeft gedaan. rectificatie afgewezen.

 

IEPT20131220, Rb Overijssel, Regge v Rego
Verwarringsgevaar tussen woord-/beeldmerk "REEF HOUT" en beeldmerk "Houthandel REEF". Soortgelijke activiteiten:
houthandel, gevestigd in Goor en gericht op particulieren. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen "Reef Hout" en "Houthandel Reef".

 

IEPT20131220, HR, Persoonsdomeinnaam
Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering.

IEPT20131220, HR, MAG v Edco
Bekrachtiging oordeel Hof Amsterdam inzake slaafse nabootsing op grond van beantwoording door het BenGH van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen. Vernietiging arrest Hof Amsterdam op de in tussenarrest (r.o. 5.2.7 van dat arrest) aangegeven gronden inzake bewijslast auteursrechtelijke bescherming als werk van toegepaste kunst in land van oorsprong.

 

IEPT20131220, HR, Diageo v Simiramida
Prejudiciële vragen – Kan de openbare orde exceptie van art. 34 sub 1 EEX-Vo worden ingeroepen om de erkenning van een buitenlands vonnis dat evident in strijd is met het Unierecht te weigeren?

 

IEPT20131220, Rb Overijssel, De Terebint
Geen onrechtmatige uitlatingen van ex-werknemer over De Terebint in “De Vijfde Dag”: ernstige misstanden, geen lichtvaardig verhaal, geen beledigende woordkeuze, De Terebint heeft geen gebruik gemaakt van mogelijkheid tot weerwoord. Uitlatingen vonden steun in zevental verklaringen. Schadevergoeding uit hoofde van overtreding geheimhoudingsbeding uit arbeidsovereenkomst afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat uitlatingen zien op arbeidsperiode. 
 

IEPT20131220, HR, Wendy‘s International v Wendy‘s
Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering

 

IEPT20131220, HR, Spirits v FKP
Enkel gedogen geen ‘kwade trouw’ opheffende en te verlenen toestemming.Geen daadwerkelijke positieve wetenschap vereist voor het aannemen van kwade trouw: onder omstandigheden kan ook van kwade trouw sprake zijn als de aanvrager niet weet, maar wel behoort te weten dat een derde tot het merk ge-rechtigd is. De BMW sloot t.a.v. vordering tot wijziging van de tenaamstelling depot de toepassing van nationaal recht niet uit. Aanmerken van FKP als (voorzettende) "houder van eerdere inschrijving" getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en verweven met waarderingen van feitelijke aard.

 

IEPT20131220, HR, Winters v Red Bull

In opdracht afvullen van met (inbreukmakende) tekens voorziene en voor export bestemde blikjes geen merkgebruik: deze vaststaande feiten laten geen andere conclusie toe dan dat de gewraakte gedragingen van [A] en Smart Drinks volledig stroken met de door het HvJEU in zijn verklaring voor recht vermelde gedragingen van respectievelijk de ‘dienstverlener’ en de ‘derde’. Art. 14 Handhavingsrichtlijn strekt zich mede uit over prejudiciële procedure, gevoerd in kader van geding waarop artikel van toepassing is: ook hetgeen onder (b) is aangevoerd, faalt. Er is geen grond aan te nemen dat de werking van art. 14 Handhavingsrichtlijn zich niet mede zou uitstrekken tot een prejudiciële procedure, gevoerd in het kader van een geding waarop het voorschrift van toepassing is. Proceskosten niet toereikend gespecificeerd: de kosten zijn niet anders gespecificeerd dan met een opgave van het totale aantal uren dat de onderscheiden advocaten in cassatie en in de prejudiciële procedure aan de zaak hebben besteed (en van een forfaitair percentage aan kantoorkosten), zonder nadere specificatie van de door hen afzonderlijk verrichte werkzaamheden en gehanteerde uurtarieven.

 

IEPT20131219, HvJEU, Trento Sviluppo v AGCM

Handelspraktijk is misleidend als praktijk onjuiste informatie betreft die gemiddelde consument kan bedriegen en van dien aard is dat zij de consument ertoe kan brengen een besluit te nemen over de transactie die hij anders niet had genomen. Begrip “besluit over transactie”  omvat alle besluiten die rechtstreeks verband houden met het besluit om het product al dan niet te kopen.

 

IEPT20131219, Rb Den Haag, Unilever v P&G

Octrooi-inbreuk Ariel Pods: enigszins convexe vorm valt binnen conclusie, die “a generally rectangular or square base wall of the body portion” vereist en niet als eis stelt dat deze basiswand plat of vrijwel plat moet zijn. Iets toevoegen aan kenmerk dat aanwezig is, doet aan inbreuk niet af. Nederlandse rechter bevoegd inzake inbreuk op Nederlands octrooi jegens P&G-vennootschappen op grond van artikel 2 en artikel 5(3) EEX-Vo. Arbitraal beding sluit kort geding procedure niet uit. Geen spoedeisend belang inzake Ariel Tabs: onvoldoende voortvarend opgetreden na marktintroductie in Nederland in 2011 of 2012. Recall onder professionele afnemers.

 

IEPT20131219, HvJEU, Innoweb v Wegener
Hergebruik van geheel of substantieel deel van databank door dedicated metazoekmachine met in wezen zelfde zoekfunctionaliteiten, die zoekopdrachten van de eindgebruikers „realtime” vertaalt naar de zoekmachine van de databank, zodat alle gegevens van deze databank worden doorzocht, en – aan de eindgebruiker de gevonden resultaten toont in de opmaak van haar website, waarbij de doublures tot één item worden samengevoegd, maar in een volgorde die is gebaseerd op criteria die vergelijkbaar zijn met die welke door de zoekmachine van de betrokken databank worden gebruikt om de resultaten weer te geven.


IEPT20131218, Rb Amsterdam, NL Film v Independent
Schadevergoeding van € 509.921,40 (bestaande uit gederfde winst, gemaakte kosten en reputatieschade) wegens niet nakoming verplichtingen uit distributieovereenkomst met betrekking tot film "Snorro". Verzoek tot matiging afgewezen: geen eigen schuld van Independent en voorts is sprake van schuldaansprakelijkheid, van schadevergoeding wegens niet nakomen van vrijwillig op zich genomen verplichting door NL Film en heeft NL Film niet gesteld dat draagkracht van partijen reden is om tot matiging over te gaan. 
 

IEPT20131218, Rb Noord-Holland, Dagboek moeder Vaatstra

Dagboek van moeder Vaatstra is auteursrechtelijk beschermd. Geen (impliciete) toestemming voor publicatie van (passages uit) dagboek van moeder Vaatstra in door gedaagden uit te geven boek.Eiseres is o.g.v. artikel 6 Aw maker van (namens haar gehouden) toespraken, zodat gedaagden niet zonder toestemming delen hiervan in hun boek kunnen opnemen. Geen beroep op citaatrecht: gelet op aard van openbaarmaking (toespraak) en tijdstip ervan kan publiceren van aanzienlijke delen daarvan in boek zonder toestemming niet gerechtvaardigd worden. Geen verbod tot publicatie van boek van gedaagden, wel verbod tot publicatie van (passages uit) dagboek van moeder Vaatstra.

 

IEPT20131218, Rb Den Haag, SKF
Inbreuk op SKF-merken: invoer/handel in EER van dezelfde waren (lagers), voorzien van gelijke tekens. Incident: inzage in c.q. afgifte van inbeslaggenomen bescheiden en monsters, ter identificatie van bron van (potentieel) onveilige lagers en afnemers ter voorkoming van (reputatie)schade bij SKF. Faillissement van [X] tijdens procedure staat niet eraan in weg dat rechtbank kan beslissen op vorderingen die niet voldoening van verbintenis uit boedel ten doel hebben of waarbij boedel niet is betrokken.

 

IEPT20131218, Rb Den Haag, L-Fashion v O’Neill
Geldig niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van Coral Jacket: andere algemene indruk dan vormgevingserfgoed (Tornado Jacket). Modelrecht- en auteursrechtinbreuk: Coral Jacket en Jenny Jacket vertonen teveel gelijkenis, terwijl verschillen te gering zijn om andere algemene indruk te wekken. Ook auteursrechtinbreuk: Coral Jacket en Jenny Jacket maken dezelfde totaalindruk. Reconventie: L-Fashion wordt bevolen een rectificatiebrief met recall te sturen aan al haar afnemers in de Europese Unie.

 

IEPT20131218, Rb Overijssel, De Smaak Van v De smaak van Twente
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “De smaak van” en “De smaak van twente”: soortgelijke (culinaire) activiteiten, beide partijen zijn actief binnen zelfde gebied (Twente). Geen beschrijving van de activiteiten door de handelsnaam ‘De smaak van’; geen ongeoorloofde monopolisering.
 

IEPT20131218, Rb Amsterdam, Masterfile v ABC Kado
Geen auteursrechtinbreuk foto: incidentele verwerking als onderdeel in ander werk, te weten te koop aangeboden fotolijstjes.

 

IEPT20131218, Rb Midden-Nederland, Van Loon v Techware
Auteursrechtelijk beschermde model arbeidsovereenkomst. Inbreuk: met [C] gesloten arbeidsovereenkomsten inbreukmakende verveelvoudiging van model arbeidsovereenkomsten. Exhibitie inbreukmakende arbeidsovereenkomsten afgewezen: vertrouwelijke bescheiden en bekendheid inbreuk onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20131218, Rb Amsterdam, Cozzmoss v De Nieuwe Krant
DNK is geen neutrale dienstverlener van informatiemaatschappij: controle over algoritme om artikelen te selecteren. € 9.888,08 schadevergoeding; 25% verhoging wegens verlies van exclusiviteit en vermindering van exploitatiemogelijkheden.

IEPT20131217, Rb Midden-Nederland, Taxi Blaricum
Handelsnaamrecht. Procesrecht. Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen een taxibedrijf dat onder andere handelde onder de naam “Taxi Blaricum” en “Blaricum Taxi”, wegens inbreuk op het handelsnaamrecht van verzoekster toegewezen. Dwangsom van € 500 per dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van €25.000.

IEPT20131217, Hof Arnhem-Leeuwarden, ITW

De in artikel 6 Hnw voorziene (verzoekschrift)procedure moet worden aangemerkt als een bodemprocedure ten opzichte van een kort geding en als een hoofdzaak in zin van artikel 1019i Rv. Afstemming oordeel in kort geding met oordeel in bodemprocedure: verwarringsgevaar tussen handelsnamen van appellanten en van ITW.

IEPT20131217, Hof Arnhem-Leeuwarden, Bel v ITW
Bodemprocedure mag ook na verstrijken van onder artikel 1019i Rv bepaalde termijn aanhangig worden gemaakt. ITW voert handelsnamen "Elektroburo H. Vos", "Vos Elektra" en "Vos Installatiebedrijven": in geval van doorstart van gefailleerde vennootschappen mag aan voortgezet gebruik van handelsnaam in overgangsperiode niet al te hoge eisen worden gesteld.  (Enkele) inschrijving in handelsregister is onvoldoende voor verkrijging of behoud van handelsnaam. Verwarringsgevaar tussen oudere handelsnamen "Elektroburo H. Vos", "H. Vos Materieel" en "Vos Installateurs" enerzijds en "Vos Installatietechniek" anderzijds: geringe afwijking, identieke werkzaamheden, hetzelfde publiek en dezelfde regio.

 

IEPT20131217, Hof Den Haag, Agfa v Xingraphics en Atece
Incident: geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad van proceskostenveroordeling in eerste aanleg, nu dit vonnis vernietigd zal worden gelet op oordeel van hof in bodemprocedure

 

IEPT20131217, Hof Den Haag, SBS v Screentime
Popstars geen algemeen bekend merk: geen bekendheid bij aanzienlijk deel (niet meer dan 25%) van het relevante publiek.Toename bekendheid door kijken naar herhalingen niet aannemelijk geworden. Grotere bekendheid vereist voor algemeen bekend merk (artikel 6bis UvP) dan voor bekend merk (sub c).

 

IEPT20131217, Rb Gelderland, Merkvervalsing
15 maanden gevangenisstraf en € 10.000 boete voor onder meer (medeplegen van) bedrijfsmatige handel in valse merkkleding en -schoenen.

 

IEPT20131217, Rb Amsterdam, bliep v Vodafone

Geen inbreuk op *bliep-beeldmerken door reclamecampagne "Vodafone stunt via asterisk". Geen gebruik van asteriskteken door Vodafone als herkomstaanduiding, maar als verwijzingsteken naar additionele info m.b.t. in reclame aangeboden waar of dienst. Ten overvloede: geen verwarringsgevaar tussen beeldmerken van *bliep en teken van Vodafone: geen overeenstemmende tekens en beeldmerken van *bliep hebben zwak onderscheidend vermogen.

 

IEPT20131213, HR, Montis
Bij ontbreken instandhoudingsverklaring kan slechts beroep worden gedaan op 25 jaarsbescherming BC. Geen prejudiciële vragen over Europees non-discriminatie verbod bij ongunstiger behandeling van eigen onderdanen.Prejudiciële vragen aan BenGH inzake overgangsrecht inzake vervallen per 1 december 2003 van instandhoudingsverklaringsvereiste. Eerste publicatie vereist aanbieding en mogelijkheid van bestellen of kopen aan publiek. Publiek is eenieder inclusief eindgebruikers/consumenten voor wie het al dan niet door tussenkomst van groothandel, dealer of detaillist verkrijgbaar zal worden.

IEPT20131212, HvJEU, Eli Lilly v HGS

ABC in beginsel mogelijk indien werkzame stof onder een functionele formule valt die is vermeld in de conclusies van het octrooi en  evenwel op voorwaarde dat op basis van dergelijke conclusies, uitgelegd met name in het licht van de beschrijving van de uitvinding zoals vereist in artikel 69 EOV en het protocol inzake de uitleg ervan, kan worden geconcludeerd dat deze conclusies impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hadden op de betrokken werkzame stof, hetgeen ter beoordeling van de verwijzende rechter staat.

 

IEPT20131212, HvJEU, Rivella v BHIM
Begrip “oudere nationale merken” (artikel 42 GMeV) betreft alle merken met werking in een lidstaat, ongeacht nationale of internationale inschrijving.

 

IEPT20131212, HvJEU, Georgetown University v Octrooicentrum Nederland
Een octrooi dat meerdere onderscheiden producten beschermd kan in beginsel meerdere ABC’s verkrijgen. ABC mogelijk voor één van de werkzame stoffen uit een basisoctrooi, wanneer voor de samenstelling van de werkzame stoffen al een ABC is verkregen.

 

IEPT20131212, HvJEU, Actavis v Sanofi
Geen nieuw ABC mogelijk in het geval dat houder van een van kracht zijnd basisoctrooi een geneesmiddel in de handel brengt dat (1) een als zodanig door zijn basisoctrooi beschermde werkzame stof bevat en (2) een andere, als zodanig door dit octrooi niet beschermde werkzame stof.

IEPT20131211, Rb Gelderland, Filmop v Exive
Schoonmaakwagen ‘Reiniging Extra’ geen slaafse nabootsing van ‘Morgan’ en/of ‘Green-150’: hoewel er talloze punten van overeenstemming zijn, zal meer oplettende en professionele koperspubliek aandacht besteden aan onderlinge afwijkingen. Geldige modeldepots van Filmop ten aanzien van steelklem en zakhouder met deksel: vorm niet uitsluitend technisch bepaald, specifieke en enigszins kenmerkende vormgevingskeuzes. Bewijsopdracht aan Filmop dat Exive de ‘Mike’-schoonmaakwagen, voorzien van inbreukmakende steelklem en zakdragerdeksel, in Benelux heeft verkocht, geproduceerd, aangeboden en/of afgebeeld.

 

IEPT20131211, Rb Amsterdam, Skytex
Teken "ILOVESU" ongeschikt om herkomstfunctie merk uit te oefenen. Wellicht herkend als een geografische herkomstaanduiding, hetgeen een beschrijvende aanduiding in merkenrechtelijke zin is.

 

IEPT20131211, Rb Den Haag, Mylan v Janssen
Octrooi niet inventief: Uit tabel 6 van Ganzer zou de vakman leren dat de combinatie van ben-u-ron en tramal succesvol kan worden aangewend bij de bestrijding van pijn als gevolg van gevorderde tumoren. Aannemelijk dat hij deze aanwijzing ter harte zou nemen in de redelijke verwachting een bruikbaar alternatief te vinden voor de samenstelling van voorbeeld 23 van US 589 en zo zou komen tot de maatregelen van conclusie 1. Dat alternatief vergt aldus geen inventieve arbeid. Geen volledige proceskosten zuivere nietigheidsactie: geen voldoende concrete dreiging van handhaving octrooi af te leiden.

 
IEPT20131211, Rb Midden-Nederland, Canna

Geen inbreuk op woordmerk “Cannalyse”, omdat uit merkenregister blijkt dat merk niet op naam Canna staat en overdracht aan Canna niet is komen vast te staan. Gestelde akte van overdracht niet in het geding gebracht. Inbreuk op beeld-/woordmerken “Canna” onvoldoende gesteld en niet onderbouwd. Geen onrechtmatig handelen door gebruik merk “Cannalyse” en teken “Cannalytics” in strijd met eerder opgelegd verbod: Canna geen merkhouder (meer) van merk “Cannalyse”.

IEPT20131211, Rb Midden-Nederland, Reputations

Disclaimer auteursrechtelijk beschermd: eiser is de maker en creatieve keuzes. Auteursrechtinbreuk door disclaimer niet conform gebruiksvoorwaarden eiser te tonen op website.


IEPT20131211, Gerecht Aruba, Havaianas v Arubianas
Verwarringsgevaar tussen beeldmerken HAVAIANAS en ARUBIANAS voor slippers. Geen auteursrechtinbreuk op ontwerpen HAVAIANAS-slippers.

IEPT20131210, Hof Amsterdam, Angry Nerds v Hotel Contact

Overeenkomst tussen partijen, waarin is bepaald dat alle rechten op de video’s worden overgedragen na betaling factuur kwalificeert niet als vereiste akte. Overeenkomst moet zo worden uitgelegd dat Angry Nerds als enige over bronbestanden beschikt en wijzigingen kan aanbrengen en daarmee extra inkomsten kan genereren.

 

IEPT20131210, Hof Amsterdam, CSR en VVCS v de Clubs
Geen schending portretrecht (professionele) voetballers: reeds vergoeding in vorm van vast inkomen.
Portretrecht: geen absoluut verbodsrecht. ij publiekelijk bekende personen vanwege beroepsuitoefening is nieuwswaarde en informatie-belang zwaarwegend.Ook geen afspraken met Clubs op grond waarvan vergoeding bovenop vast inkomen zou kunnen worden vastgesteld.

 

IEPT20131210, Hof Den Haag, Promodyne
Gebruik als exportmerk geen relevant gebruik voor depot te kwader trouw indien gevaar voor EU-verhandeling uitgesloten is. Uitgaande van ruim gebruiksbegrip sprake van aanvrage met bedoeling om merk zelf in EU als exportmerk te gebruiken en niet enkel om [A] gebruik te beletten. Woord “Maba” niet auteursrechtelijk beschermd: woord is zo kort en (mede daarom) zo banaal daarin geen intellectuele schepping kan worden gezien.Auteursrechthebbende op grond van “leiding en toezicht” vereist meer dan enkel zeggenschap: dat van een eigen schepping van de medewerkers niet gesproken kan worden.

 

IEPT20131209, Rb Gelderland, Desch v Blompot

Voldoende aannemelijk dat SABINA-bloempot eigen onderscheidende plaats op (kwekers-)markt inneemt. BPSAB-pot van gedaagde geen slaafse nabootsing van bloempot SABINA. Geen onrechtmatige concurrentie: niet gebleken dat gedaagde (stelselmatig) klanten van Desch benadert vanuit kennis die hij bij Desch heeft opgedaan of bedrijfsdebiet van Desch stelselmatig en duurzaam afbreekt. Overtreding door gedaagde van tussen partijen overeengekomen geheimhoudingsbeding onvol-doende onderbouwd.

 

IEPT20131206, HR, Makro v Diesel
Geen uitputting merkrechten. Handelen in strijd met bepaling inzake kwaliteit van de waren (artikel 8(2) Merkenrichtlijn). Licentie tot proefpartijen, waarvan resultaten moesten worden voorgelegd, zodat Diesel de kwaliteit kon controleren. Waardering bewijskracht Spaanse uitspraken is voorbehouden aan feitenrechter.

 

IEPT20131206, Rb Limburg, Service Médical v MGL
Geen publicatieverbod inzake gestelde onregelmatigheden bij subsidieaanvragen Service Médical: op grond van cijfers van Service Médical kan worden geconcludeerd dat vertekend beeld van de omvang en aard van de activiteiten is gegeven. Aan MGL kan in verband met de uitingsvrijheid niet worden verboden dit als misleiding te kwalificeren, niettegenstaande het feit dat ook andere, minder vergaande kwalificaties en vele nuanceringen mogelijk zijn.

 

IEPT20131204, Rb Den Haag, Kalida v Nexco
Verklaring voor recht dat Kalida door verhandeling 4ME geen inbreuk maakt op enig in Nederland geldend IE-recht.

 

IEPT20131204, Rb Amsterdam, Undercover in Nederland
Uitzending over spermadonor Asperger-syndroom met gebruik verborgen camera niet onrechtmatig: voldoende steun in de feiten, publiek (vrouwen die internet gebruiken om sperma te vinden) moet worden geïnformeerd. Eiser is niet herkenbaar in beeld gebracht: zijn stem is vervormd en zijn naam wordt niet genoemd.

 

IEPT20131204, Rb Den Haag, Sun Company v Sol de Mallorca
€ 20.000 aan dwangsommen verbeurd: twee cadeau-bonnen verstrekt met daarop inbreukmakende handelsnaam en merk. Verklaring ex artikel 1019i Rv werkt ex nunc: tot datum van indiening verklaring verbeurde dwangsommen blijven verbeurd. Vorderingen inzake evt. verbeurde dwangsommen na 10 augustus 2006 verjaard (artikel 611g Rv): geen aanzeggings- of stuitingshandelingen. Sol (als contractspartij) aansprakelijk voor eventueel verbeurde dwangsommen: geen grond voor vereenzelviging van andere gedaagden met Sol of persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder.

 

IEPT20131204, Rb Den Haag, PPG v Rhodia
Werkwijzeconclusies niet over hele breedte nawerkbaar (artikel 83 EOV) en derhalve nietig. Productconclusies niet nieuw c.q. niet inventief.

 

IEPT20131204, Rb Den Haag, Nedap

Geen inbreuk: onvoldoende onderbouwd dat Nedap security tags “shield assembly” bevatten. Nederlandse rechter bevoegd, ook ten aanzien van vorderingen inzake gesteld onrechtmatig wapperen: artikel 22(4) EEX-Vo staat daar niet aan in de weg.Geen sprake van onrechtmatig wapperen door X: niet evident dat (Nederlandse deel van) octrooi geen stand zou houden.

 

IEPT20131204, Rb Den Haag, Ablynx v Unilever
Geen sprake van (dreigende) octrooi-inbreuk: Unilever heeft met betreffende onderzoek binnen sublicentie inzake Hamers-octrooien gehandeld, nu verpakte voedingsproducten met VHH’s met geneeskrachtige werking onder licentie vallen. Incident: geen inzage in informatie betreffende door Unilever verrichte/gesponsorde onderzoek dat binnen licentie valt. Unilever wordt in gelegenheid gesteld verbeterde specificatie van proceskosten in te dienen.


IEPT20131204, Rb Amsterdam, Koppe v Kluun
Domeinnaamhouder als regel aansprakelijk voor inhoud website: exoneratie artikel 6:196c(4) BW niet van toepassing. Geen citaatrechtexceptie: onvoldoende functioneel verband tussen foto’s en inhoud columns. Schadevergoeding: € 240 per foto wegens gederfde licentievergoeding foto.
 

IEPT20131204, Rb Midden-Nederland, Out of the Blue v Rubik
Bevoegdheid op grond van plaats van inbreuk (artikel 5 EEX-Vo) steeds al alternatief voor bevoegdheid op grond van woonplaats (artikel 2 EEX-Vo) beschikbaar. Schade geleden in arrondissement Midden-Nederland wegens stilleggen verkoop in Utrecht.

 

IEPT20131203, Hof Amsterdam, TomTom
Geen vergelijking stemacteur met literaire auteurs, vertalers en fotografen, omdat het niet om een auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermde prestatie gaat. Stelling dat er onrechtmatig is gehandeld door voor te wenden dat het een opname voor testdoeleinden was is niet vast komen te staan wegens uitdrukkelijke betwisting van het gestelde bedrog.

 

IEPT20131203, Rb Midden-Nederland, Tros
Tros mag al dan niet heimelijke (camera)beelden eiseres vertonen in programma “Tros Opgelicht?!”: voldoende feitelijke onderbouwing, voldoende gelegenheid eiser om te reageren (vooraf en nadien). Belangenafweging in voordeel van Tros in verband met de strekking van programma en inhoud van item over eiseres.

 

IEPT20131202, Rb Amsterdam, AAA Entertainment v Cinemavault
Rechtsgeldige opzegging distributieovereenkomst. Cinemavault moet USD 55.585,50 aan verschuldigde licentievergoedingen betalen en € 1.193,72 aan buitengerechtelijke incassokosten.Geen opschorting wegens schuldeisersverzuim van AAA Entertainment.