Februari 2013

Print this page

IEPT20130227, Rb Zeeland-West-Brabant, Ballorig v Speelparadijs Roosendaal
Geen inbreuk auteursrecht: verschillende totaalindruk logo’s Balloorig en Balleland.

 

IEPT20130227, Rb Oost-Nederland, TSB
Bewijsopdracht dat (doorgehaald) concurrentiebeding overeengekomen is. Maatstaf ongeoorloofde concurrentie ex-werknemer: stelselmatig en substantieel afbreken bedrijfsdebiet voormalig werkgever. Overstap een klant onvoldoende voor stelselmatig en substantieel afbreken bedrijfsdebiet.

 

IEPT20130226, Hof Den Haag, Danisco v Novozymes
Volledige proceskosten (€ 201.841) mogelijk voor nietigheidsverweer tegen (dreigend) octrooi-inbreuk conform Bericpa v Plastinnova HvJEU. Verenigbaarheid beperking terugwerkende kracht herroeping Europees octrooi in artikel 50(2) Row met artikel 68 EOV in het midden gelaten

 

IEPT20130225, Rb Amsterdam, EO
Geoorloofde aantasting privacy in reportage over ernstige misstand betreffende beweerde valse aangiftes tegen ex-partner: De privacy-aantasting van eiseres en haar kinderen wordt voorshands echter niet dermate ingrijpend geacht dat op grond hiervan de vorderingen van eiseres zouden moeten worden toegewezen. Bij dit oordeel is van belang dat de EO met haar reportage op journalistiek zorgvuldige wijze een ernstige misstand aan de kaak beoogt te stellen.

 

IEPT20130222, Rb Amsterdam, Clubmessage v Motricity
Onvoldoende onderbouwd dat Domeinnaam behoorde tot over te dragen ‘assets’ ondanks ontbreken in Annex.Gebruiksrecht op Domeinnaam aannemelijk; verbod Domeinnaam aan derden aan te bieden

 

IEPT20130222, HR, B&L v GWI
Beroep in cassatie verworpen (artikel 81 RO)

 

IEPT20130222, Rb Zeeland-West Brabant, Kever-Club v Beautiful Budel
Organisatie internationaal Keverweekend is onderneming. Gebruik “Beautiful Budel” als handelsnaam voor keverweekend onvoldoende gebleken. Auteursrecht op webpagina’s onvoldoende onderbouwd. Verwarringsgevaar door gebruik website geneutraliseerd door pop-up-vensters

 

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
Geen aanleiding te veronderstellen dat naar Europees recht andere oorspronkelijkheidseisen voor werken van toegepaste kunst gelden. Uitsluiting auteursrechtelijke bescherming strekt zich niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten.Technische eisen kunnen voldoende ruimte voor ontwerpmarges en keuzemogelijkheden laten. Beschermingsomvang: beoordeling totaalindrukken inclusief onbeschermde (stijl)elementen voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Inbreukvraag in hoge mate feitelijk en zeer beperkt toetsbaar in cassatie: niet steeds vereist dat alle stellingen gemotiveerd weerlegd worden.

 

IEPT20130221, Rb Den Haag, APM v Koseq
Deelgenoot kan mede-uitvinders niet dwingen tot indienen (gezamenlijk) internationale aanvrage.
Inhoudelijke bespreking octrooiaanvrage achter gesloten deuren.
 

 

IEPT20130221, Rb Rotterdam, Presentatie Moods
Rechtopstaand presenteren sigarendoosjes in transparante display geen ‘reguliere presentatie’: gedacht moet worden aan meest voorkomende methode voor de uitstalling van verpakkingen van tabaksproducten, te weten het op elkaar stapelen of achter elkaar plaatsen in schappen.

 

IEPT20130221, HvJEU, FCI v FCIPPR
Verzet tegen jonger gemeenschapsmerk mogelijk zonder voorafgaande nietigheidsverklaring: dat artikel 9, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard

 

IEPT20130220, Rb Noord-Nederland, MKB v HIG en Telefoongids.com
MKB ontvankelijk in haar o.g.v. artikel 3:305a BW ingestelde groepsactie. Geen algemene reflexwerking Wet op Oneerlijke Handels-praktijken voor ondernemers; taak van wetgever. Wel reflexwerking mogelijk in individuele gevallen. Stichting Gilde heeft een met consument vergelijkbare positie: Wet op Oneerlijke Handelspraktijken van toepassing. Omkering bewijslast o.g.v. artikel 6:193j BW: Telefoongids.com heeft als professionele partij initiatief genomen tot sluiten van overeenkomst. Telefoongids.com onvoldoende bewijs geleverd dat Stichting Gilde juist en volledig is geïnformeerd; vernietiging overeenkomst o.g.v. dwaling

 

IEPT20130220, Rb Amsterdam, Paperclip v NCRV
Nietigheid afgewezen omdat houder ouder merk niet deelneemt aan het geding

 

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
Thuiskopieheffing alleen toegestaan voor aan particulieren te leveren dragers; ongedifferentieerd heffen niet toegestaan. Opgaveverplichting Imation aan Stichting De Thuiskopie. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan Thuiskopie geen beroep doen op vervalbeding; verjaring vorderingen Imation voor teruggave van voor 1 juli 2006. Overleg met partijen over hoogte verschuldigde vorderingen

 

IEPT20130219, Hof Den Haag, AMPI v NARAS
Verwarringsgevaar tussen bekende merk GRAMMY en visuele en auditief overeenstemmend teken. Relevant publiek: het grote publiek met normaal aandachtsniveau. Visuele en auditieve overeenstemming en geen begripsmatig verschil tussen GRAMMY en GLAMMIES. Toevoeging “met name” geen beperking van omschreven waren; soortgelijke waren GLAMMIES

 

IEPT20130215, Rb Noord-Nederland, S&S v Esschert
Geen staking executie: verbeuren dwangsommen staat voldoende vast

 

IEPT20130215, Rb Midden-Nederland, Universiteit Utrecht
Spoedeisend belang: geen sprake van verstrijken van geruime tijd alvorens instellen van vorderingen. Domeinnaamhouder niet automatisch ook contentbeheerder: gedaagde als (auteur en) contentbeheerder slechts aansprakelijk voor artikel van 11 april 2012.Geen onrechtmatige uitingen m.b.t. beschuldigingen van fraude, liegen of verwijten van gelijke strekking. Reconventie: onvoldoende aangetoond dat Universiteit Utrecht zich op onrechtmatige wijze heeft uitgelaten over gedaagde en/of in strijd met zijn portretrecht heeft gehandeld.

 

IEPT20130215, BenGH, MAG v Edco
Voorgebruikersrecht: artikel 14(1) BTMW is niet van toepassing op handelingen van degene die daartoe voor de inwerkingtreding van het 2002 Protocol per 1 december 2003 gerechtigd was vanwege het samenloopverbod van artikel 14(8) oud BTMW. Overgangsrecht artikel IV 2002 Protocol inzake artikel 14(1) BTMW ziet niet op handelingen in de zin van artikel 14(8) (oud) BTMW

 

IEPT20130214, Rb Den Haag, LaCoste
Merkinbreuk: Verstekvonnis. verbod inbreuk op LaCoste-merken

 

IEPT20130213, Rb Den Haag, Firefly v BBH
Rechtenkwestie onlosmakelijk verbonden met andere elementen: Het gegeven dat de rechtenkwesties niet (in hoofdlijnen) waren geregeld staat reeds in de weg aan het oordeel dat partijen de door Firefly gestelde wilsovereenstemming in de vorm van een "rompovereenkomst". Aanvaardbaar afbreken onderhandelingen 

 

IEPT20130212, Rb Oost-Nederland, Out of the Blue
Modelrecht nietig; slaafse nabootsing. Voor inbreukvraag dient modeldepot als uitgangspunt te worden genomen.Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat modeldepot van eiser nietig is: ronde schijfvorm en daarin verwerkte geul technisch en functioneel bepaald, gezien de overige (frisbee-)functies. Sprake van slaafse nabootsing: onderscheidende positie op de markt en nagenoeg gelijke uiterlijke vormgeving

 

IEPT20130212, Rb Midden-Nederland, Beroepscommissie Examens ASG
Plagiaat: Dat deze beoordeling is uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma Ephorus, laat onverlet dat het werkstuk inhoudelijk beoordeeld moet worden alvorens de conclusie plagiaat getrokken kan worden, hetgeen in het onderhavige geval ook is gebeurd.

 

IEPT20130211, Rb Zwolle, Merkvervalsing
OM volgt Richtlijn voor strafvordering intellectuele eigendomsfraude. Veroordeling voor merkvervalsing: Taakstraf van 120 uren voor handel in merkvervalste goederen (en verboden wapen- en vuurwerkbezit

 

IEPT20130208, Rb Amsterdam, Noordkaap
Gerechtvaardigd gebruik verborgen camera: aan de kaak stellen misstanden acquisitiefraude. Geen herkenbaar ‘postuur-portret’ 

 

IEPT20130206, Rb Oost-Brabant, Schomburg v Decor
Unifix: taalnovum met voldoende onderscheidend vermogen als merk van Schomburg. Unifix geen zodanig beschrijvend karakter voor kenmerken van de waar dat het vrijgehouden moet worden
Uni Fix en UniFix identiek aan UNIFIX-merk Dezelfde waren: behorend tot de groep( en) waren waarvoor het merk is ingeschreven: lijmen. Schade onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20130206, Rb Amsterdam, Who’s in Who’s out
Onvoldoende gemotiveerd gesteld dat uitblijven rol in tv-serie tot schade heeft geleid

 

IEPT20130205, Hof Arnhem-Leeuwarden, Hei Bike v Accell
Geen depot te kwader trouw merk HAIBAIKE voor fietsen door Accell wegens bekendheid met oudere handelsnaam HEI-BIKE voor handel in fietsen. Gebruik jonger merk HAIBAIKE voor fietsen onrechtmatig tegen oudere handelsnaam HEI-BIKE voor handel in fietsen

 

IEPT20130205, Hof Amsterdam, Gillissen
Hoger beroep niet-ontvankelijk; proceskosten ex artikel 237 en deel kosten ex artikel 1019h Rv blijven buiten beschouwing voor bepaling appelabiliteit. Aan de hand van de bij akte overgelegde urenstaat stelt het hof vast dat X onvoldoende gespecificeerd heeft aangegeven welk deel van de gevorderde proceskostenvergoeding ten bedrage van € 1.365,53 ziet op andere kosten dan de kosten ter voorbereiding en instructie van de zaak als bedoeld in artikel 237 Rv., zodat Gillissen daarop niet heeft kunnen reageren. Daarom dienen deze kosten bij de berekening van het beloop van de vordering ter bepaling van de appellabiliteit buiten beschouwing te blijven.

 

IEPT20130204, Rb Den Haag, Brein
Ex parte bevel tegen acces provider inzake The Pirate Bay toegewezen: In verschillende zaken op tegenspraak is al geoordeeld dat access providers een bevel kan worden opgelegd om de toegang van hun abonnees tot The Pirate Bay te blokkeren omdat hun abonnees de toegang tot The Pirate Bay gebruiken om inbreuk te maken en dat een dergelijk bevel een juist evenwicht creëert tussen de rechten van de bij BREIN aangesloten partijen, de providers en derden. De in het verzoekschrift omschreven proxy via het domein kuiken.co, en de automatische doorverwijzing daarnaar via het domein thepiratebay.se.coevoet.nl worden namelijk uitsluitend gebruikt om toegang te krijgen tot The Pirate Bay.

 

IEPT20130204, Rb Amsterdam, Time v Audax
Geen auteursrecht Instyle op coverfotos. Combinatie van vormgevingselementen omslag te alledaags voor auteursrechtelijke bescherming. Geen slaafse nabootsing; steeds tijdverschil tussen covers en andere totaalindruk beide bladen.

 

IEPT20130201, Rb Oost-Nederland, Astellas v Synthon
Inzage in bewijsbeslag ondanks serieuze twijfel over inbreuk: (a) geen ingrijpende maatregel, nu Synthon niet dat en waarom informatie vertrouwelijk in ook in voldoende mate heeft gepareerd om van een redelijk vermoeden van inbreuk uit te gaan.(b) Redelijk belang Astellas bij inzage voor inzicht in betrokkenheid partijen bij verrichten voorbehouden handelingen