Januari 2013

Print this page

IEPT20130113, GHvJ, Bacardi v Cardinal
Verwijdering identificatiecodes geen gegronde reden voor verzet tegen parallelimport.

IEPT20130130, Rb Den Haag, Lebara v Vectone
Toetsingsmaatstaf: gemiddelde consument en specifieke doelgroep. Startarieven ten onrechte achterwege gelaten. Disclaimer onvoldoende opvallend en zichtbaar opgenomen in posters

 

IEPT20130130, Rb Den Haag, Converse v Alpi
Provisionele verboden en opgave wegens onrechtmatig faciliteren merkinbreuk door Alpi Internationaal wegens verwijderen dollar-prijs-stickers en bekendheid met achterhalen echtheidskenmerken. Internationale bevoegdheid inzake onrechtmatig handelen: eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerken beperkt tot Nederland: onvoldoende dat dreigende inbreuken handelingen van gedaagden gezamenlijk is. Expeditiediensten Alpi International geen merkinbreuk: toe te rekenen aan opdrachtgevers. Vrijwaring afgewezen: verhaalsvordering van Alpi onvoldoende onderbouwd.

IEPT20130129, Hof Den Haag, Consumentenbond v Matrix
Vereiste van spoedeisend belang bij hoger beroep geldt slechts voor eiser in kort geding, niet voor gedaagde.

Artikel over pensioengeld in Geldgids van Consumentenbond niet onrechtmatig jegens Matrix: gevolgde procedure was zorgvuldig (gelegenheid tot weerwoord) en voldoende steun in feiten.

IEPT20130129, Hof Den Haag, Hallmark

Gestelde partijdige passages uit deskundigenrapport niet buiten beschouwing gelaten: te laat gesteld en niet concreet, maar in algemeenheid gesteld dat passages partijdig zijn

IEPT20130129, Rb Noord-Holland, Primagaz
Inbreukmakend merkgebruik door navullen van verhuurde Primagaz- gasflessen. Ontvankelijkheid: dreiging van inbreuk aannemelijk: Geen onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring: lijst met klanten gevraagd en inbreuk betwist


IEPT20130129, Hof Den Haag, Strellson v Barts Beheer
Geen auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming tussen (i) kruis-merk en (ii) teken bestaande uit een kruis-element en element ‘barts”

 

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette
Rechter waarvoor gedaagde verschijnt is grensoverschrijdend bevoegd inzake voorlopig inbreukverbod: Een voorlopig inbreukverbod is naar het oordeel van dit hof namelijk in ieder geval een maatregel die, ook voor het buitenland, kan worden gelast op grond van artikel 24 EEX-Verordening. Misleidende claim “scheert BETER dan MACH 3’: geen controleerbare vergelijking wezenlijke kenmerken. merkinbreuk

 

IEPT20130129, Hof Den Haag, Agfa v Xingraphics
Geen toegevoegde materie: in beschrijving oorspronkelijke aanvrage vermeld. Geldig ingeroepen voorrangsdatum. Inbreuk: FIT-platen voldoen aan kenmerk van oplosbaarheid door een verandering anders dan een chemische verandering

 

IEPT20130129, Hof Den Bosch, Melano
Auteursrechtelijk persoonlijk stempel onvoldoende onderbouwd.Slaafse nabootsing door T onvoldoende onderbouwd: uitb niets blijkt dat T zelf heeft nagebootst of heeft laten nabootsen

 

IEPT20130128, Rb Den Haag, Luxaflex v Luxorflex
Ex parte bevel wegens merk- en handelsnaaminbreuk door Luxorflex

 

IEPT20130124, Rb Oost-Nederland, Smartdocuments v Interaction
Geen inzage in bewijsbeslag; opheffing bewijsbeslag: Onvoldoende aannemelijk dat sprake is van dreigende inbreuk; enkel vermoeden dat bescheiden informatie over mogelijke inbreuk kunnen bevatten

 

IEPT20130124, Rb Den Haag, Bayer v Sandoz
Geen inbreuk op de door Bayer geoctrooieerde werkwijzen tot verkrijging van drospirenon: geen sprake van equivalente maatregelen inzake oxidatie en waterafsplitsing. Bayer heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de oxidatie en de waterafsplitsing op in wezen dezelfde wijze plaatsvindt als in de door Bayer geoctrooieerde werkwijzen ter verkrijging van drospirenon

 

IEPT20130124, HvJEU, Stanleybet v Ypourgos
Vrijheid van dienstverrichting en van vestiging kunnen zich verzetten tegen nationaal kansspelenmonopolie: ter beoordeling van nationale rechter

 

IEPT20130123, HR, Nietige appeldagvaarding
Nietige dagvaarding hoger beroep strafzaak inbreuk auteursrecht

 

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips
Geen inbreuk op merken TEFAL en ACTIFRY door Adwords “Tefal Actifry” en “Actifry friteuse” voor Airfryer van Philips. Misleidende reclame Philips (i) dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer.


IEPT20130123, Rb Rotterdam, Bedrijfsinformatie in Dropbox
Maatstaf ongeoorloofde concurrentie ex-werknemer: stelselmatig en substantieel afbreken bedrijfsdebiet voormalig werkgever gebruikmakend van vertrouwelijke informatie en goodwill die hij bij diezelfde werkgever heeft verkregen. Opzetten concurrerende onderneming tijdens dienstverband voldoende aannemelijk. Verbod op starten onderneming voor 1 juni 2013; geen verbod op onderhouden contacten in transportbranche

 

IEPT20130122, HvJEU, Sky Osterreich v ORF
Handvest EU grondrechten en overgangsrecht richtlijnimplementatie: artikel 16 (vrijheid ondernemerschap) en 17 (verworven rechtspositie) Handvest verzetten zich niet tegen beperkte compensatie voor korte nieuwsverslagen van belangrijke evenementen ex art. 15(6) Richtlijn audiovisuele mediadiensten: voorrang wordt gegeven aan de toegang van het publiek tot informatie boven de contractsvrijheid.

 

IEPT20130122, Rb Oost-Nederland, Privatescan v Prescan

Geen dwangsommen verbeurd: overtreding door openbaar toegankelijk persoonlijk LinkedIn-profiel is van ondergeschikte aard

 

IEPT20130122, Hof Den Haag, Simba v Hasbro
My Little Pony in Nederland als werk van toegepaste kunst auteursrechtelijk beschermd. My Little Pony ook als werk van toegepaste kunst in de Verenigde Staten beschermd, zodat voldaan is aan reprociteitstoets van art. 2(7) Berner Conventie. Hasbro originair rechthebbende van My Little Pony uit hoofde van art 7 en/of 8 Aw (lex loci protectionis). Simba Pony II inbreukmakend op My Little Pony: dezelfde karakteristieke uiterlijke kenmerken. Simba Pony II ook onrechtmatig op grond van slaafse nabootsing: verwarringsgevaar

 

IEPT20130121, Rb Rotterdam, Tegeldump.nl v M.R. Tegels

Geen dwangsommen verbeurd door Tegeldump.nl: geen gehoudenheid handelsnaam op websites van derden te doen verwijderen, zelfs niet als dat mogelijk is

 

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. artikel 6 lid 1 EEX-Vo ter vermijding van onverenigbare beslissingen geharmoniseerd auteursrechtelijk werkbegrip. Onvoldoende aangetoond dat B&O auteursrechthebbende is op het ontwerp van BeoVision 10 uit hoofde van overdracht of werkgeversauteursrecht. Geen inbreuk op Gemeenschapsmodel BeoVision 10: andere algemene indruk door niet onaanzienlijke verschillen bij de geïnformeerde en in hoge mate aandachtige gebruiker

 

IEPT20130118, Hof Den Haag, FXP-Board

3 maanden gevangenisstraf: deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk hacken en uitwisselen auteursrechtelijk beschermde werken (FXP-board) 

 

IEPT20130118, Rb Amsterdam, Promogroup v NOS
Kwalificatie ‘brievenbusfirma’ vindt, in het licht van bredere betekenis, steun in feitenmateriaal. Geen ernstige beschuldiging: gaat om belastingontwijking binnen grenzen van wet- en regelgeving, en niet om belastingfraude. Geen volmacht Promogroup inzake aantasting ‘eer en goede naam’ van de Stones.

 

IEPT20130116, Rb Den Haag, Dijkstra v Brandweerforum
€ 5.750 schadevergoeding (o.g.v. artikel 6:97 BW € 50 per foto, vermeerderd met € 50 per foto zonder naamsvermelding). Geen vrijstelling ex 6:196c lid 4 BW. Geen beroep op beeldcitaatrecht ex art. 15a Aw: onvoldoende onderbouwd dat foto’s functioneel van aard zijn. F alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor Brandforum gedurende zijn beheerperiode

 

IEPT20130116, Rb Den Haag, Samsung v Apple
Rechtbank moet in beginsel oordeel van de Britse Gemeenschapsmodelrechter volgen. Oordeel Britse rechter over Gemeenschapsmodelrecht betreft niet dezelfde Samsung-partij: geen onbevoegdheid Nederlandse rechter. Geen verzoek gedaan tot verwijzing naar Britse rechter wegens samenhangende vorderingen. Nederlandse rechter dient dezelfde vraag te beantwoorden.

 

IEPT20130116, Rb Den Haag, PAL v Ros
Inbreuk staat vast; geen rechtsverwerking. Geen sprake van uitputting Benelux merkrecht door verkoop in Italië zonder toestemming van merkhouder.

 

IEPT20130116, Rb Den Haag, De Thuiskopie v Pixmania
Begrip “importeur” zo uit te leggen dat thuiskopievergoeding bij levering aan Nederlandse particuliere afnemers bij leverancier geïncasseerd wordt. Uitleg “importeur”: opzet tot omzeilen thuiskopieheffing niet vereist. Handhaving thuiskopieregeling behoort tot door Richtlijn Elektronische Handel uitgezonderde ‘gebieden’. Pixmania.pro geen “importeur” bij levering aan afnemers, die onderneming zijn. Stelselmatige betrokkenheid bij ongeoorloofde verkoop door derden onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20130115, Hof Arnhem, NTI
Merkdepot te kwader trouw: Het in opdracht van [appellant] gedane merkdepot vond plaats op een moment waarop [appellant] wist dat [aandeelhouder 2] NT MDT als bestuurder had verlaten en bezig was met het opzetten van een concurrerende onderneming (AIST-NT), voor welke onderneming [appellant] nadien is gaan werken. Tevens wist [appellant] ten tijde van het depot dat [aandeelhouder 1] niet instemde met de aandelenoverdracht die nodig was voor de financieringsconstructie waarvoor Nanotech Holding was opgericht. [appellant] wist derhalve dat op het moment van depot toestemming daarvoor van NT-MDT ontbrak.

 

IEPT20130115, Rb Zeeland-West-Brabant, RSD
Geen lichtvaardige verdachtmakingen van verduistering door bestuurder; verdenkingen kracht heeft bijgezet door aangifte te doen bij de politie

 

IEPT20130115, Rb Oost-Nederland, Bedrijfsreclame Nederland
Onrechtmatige, niet-onderbouwde beschuldiging van oplichterstruc. Rectificatie

 

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

“Porschespecialist” in merk- of handelsnaam niet toegestaan; “gespecialiseerd in Porsche” in reclame wel. Gebruik “Porsche” of “Porschespecialist” strijdig met eerlijk gebruik in handel: suggereert bijzondere band met Porsche. Gebruik “Porschespecialist Van den Berg” is ook gebruik voor waren of diensten. Auteursrecht 911-model onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20130115, Hof Den Bosch, UHDE Fertilizer Technology v RTF
Aanhouding procedure ex artikel 28b EEX-Vo in afwachting uitspraak Belgische rechter terzake van samenhangende vorderingen [...] in het bijzonder vanwege het aanwezig geachte gevaar voor tegenstrijdige beslissingen.

 

IEPT20130115, Hof Amsterdam, Noordhoff
Geen openbaarmaking door plaatsen hyperlink. Plaatsen hyperlink naar inbreukmakende uitwerkingen is in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid. Wijze van uitwerkingen opgaven auteursrechtelijk beschermd; vereist creatieve keuzes ondanks dat er maar één goed antwoord is. Bewijslast inzake auteursrechtinbreuk door appellant rust op Noordhoff.

 

IEPT20130114, Rb Amsterdam, NOS v CvdM
Eerder overleg geen boeteverhogende omstandigheid; halvering boete van € 60.000 naar € 30.000. Ingemonteerde Sponsor Bingo Loterij-merken geen toegestane vermijdbare reclame-uitingen die onderdeel uitmaken van het verslag van het evenement. Overdadigheid vertoning gegeven bij achteraf inmonteren. Tonen van merk Sponsor Bingo Loterij niet enkel steunen liefdadigheidsinstelling, maar oproep tot kopen van loten

 

IEPT20130114, Rb Oost-Nederland, Beeldcitaten ihvbreda.nl
Toelaatbare beeldcitaten zonder naamsvermelding: nieuwsoverzichten bestaande uit klein deel van tekst van nieuwsbericht incl. bijbehorende nieuwsfoto in miniatuurformaat.

 

IEPT20130109, Rb Noord-Holland, Lauer v Miliano

Betrokken foto’s auteursrechtelijk beschermd: persoonlijk stempel van de maker en oorspronkelijk karakter doordat fotograaf afstand en hoek – en wellicht het specifieke daglicht – alsook het object heeft gekozen. In beginsel aangenomen dat de auteursrechten aan eiseres toekomen en dat sprake is van inbreuk: eiseres heeft originele foto’s in bezit en ter zitting erkend dat naam eiseres op foto’s stond. Eiseres geen maker van foto Koloniehuizen in Egmond: door vermelding “Foto [J]” wordt aangenomen dat [J] de maker is. Beroep op citaatrecht (artikel 15a Aw) faalt: boeken waaruit wordt geciteerd zijn geen wetenschappelijke verhandeling. Voorschot op schadevergoeding van € 3.500 ten opzichte van gevorderde €6.313 toegewezen: boeken gedaagde in zeer lage oplagen gedrukt en verkocht.
 

IEPT20130109, Rb Den Haag, Remu v Knoop
Bruyas meest nabije stand van de techniek. Bruyas bevat pointer naar door middel van hydraulisch cilinders uitschuifbaar rupsonderstel. Niet inventief: oplossing van het octrooi voor gemiddelde vakman zonder meer te bereiken door combinatie met Haest of Althaus. Partijen mogen zich uitlaten over impact Bericap-arrest inzake volledige proceskosten betreffende nietigheid

 

IEPT20130109, Rb Den Haag, Blue
Lex loci protectionis bepaalt wie originair auteursrechthebbende op film is. Volmacht licentienemer om op eigen naam auteursrechten te handhaven, maar niet het recht bedongen om schade als licentienemer te vorderen. Bewijsopdracht aan eiser dat gedaagde KMI een kopie van film heeft verkocht en dat kopieën die bij gedaagden zijn gekocht illegale kopieën zijn

 

IEPT20130109, Gerecht Aruba, Havana Club v Croes
Arubaans merkenrecht: Geen verwarringsgevaar tussen bekende merk HAVANA CLUB en Sabor Havana voor rum. Hoewel de merken worden gebruikt voor identieke waren, en HAVANA CLUB een bekend merk is, wordt in het licht van het voorgaande geoordeeld dat weliswaar op bepaalde punten sprake is van overeenstemming, maar dat door de afwijkende totaalindruk van de wijze waarop Havana Club het merk gebruikt en Croes zijn merk heeft ingeschreven en gebruikt de merken niet op zodanige wijze overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt

 

IEPT20130109, Rb Den Haag, Prominent v Velderhof
Tegenbewijs dat notariële akte afspraken onjuist weergeeft niet geleverd. Vonnis heeft te gelden als akte van overdracht van het merk VELDERHOF

 

IEPT20130109, Rb Den Haag, Dierenporno

Aantasting bescherming intellectuele eigendom gerechtvaardigd door algemeen belang dat met verbod op dierenporno is gemoeid. Bescherming Eigendom – artikel 1 Eerste Protocol EVRM

 

IEPT20130102, Rb Den Haag, Dasoptical v Govinda
Inbreukmakende DVD’s. Volmacht licentienemer om op eigen naam auteursrechten te handhaven en recht bedongen om schade als licentienemer te vorderen. Lex loci protectionis bepaalt wie originair auteursrechthebbende op film is. Geen volledige proceskosten wegens ontbreken opgave en gevorderd bedrag; liquidatietarief toegepast.