Juli 2013

Print this page

IEPT20130731, Rb Overijssel, Buma v Reobijn
Ruime betekenis begrip openbaarmaking: Reobijn is als opdrachtgever personeelsfeest aan te merken als degene die openbaar heeft gemaakt.Beroep op vrijwaring door opdrachtnemer X gegrond: mondeling overeengekomen all-in-prijs bedrag

 

IEPT20130731, Rb Midden-Nederland, Taxi Concurrent v De Taxiconcurrent
Handelsnaam ‘Taxi Concurrent’ is in zijn geheel (indirect) beschrijvend, maar bescherming ervan leidt niet tot monopolisering van kenmerkende woorden. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen ‘Taxi Concurrent’ en ‘De Taxiconcurrent’: nagenoeg identieke namen, dezelfde aard, dezelfde soort klanten en op geringe afstand van elkaar gelegen.

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, Livesafe v McAfee
Woord-/beeldmerk LIVESAFE en teken “LiveSafe” (van McAfee) niet identiek: beeldbestanddelen van merk komen niet voor in teken.Merk LIVESAFE heeft van huis uit zo zwak onderscheidend vermogen dat mate van overeenstemming tussen tekens en soortgelijkheid waren niet tot verwarringsgevaar kan leiden. Geen onrechtmatige mededinging door creëren verwarringsgevaar met onderneming van Livesafe: geen concurrenten en McAfee gebruikt stelselmatig eigen handelsnaam in context met teken LiveSafe.

 

IEPT20130731, Rb Amsterdam, Hollandse Meesters
Onvoldoende gemotiveerd gesteld dat tv-serie Hollandse Meesters een auteursrechtelijk beschermd format heeft. Aangenomen dat alleen voor eerste serie van 20 afleveringen € 10.000 aan ontwikkelingskosten is overeengekomen.

 

IEPT20130731, Rb Rotterdam, Bredero v Drijfzand
Gerechtvaardigde opschorting betaling opvoeringsvergoeding toneelstukken bij gebreke van duidelijkheid over incassobevoegdheid Bredero onder verschuldigdheid van rente. Compensatie nodeloos proceskosten; nodeloos veroorzaakte proceskosten

 

IEPT20130731, Rb Overijssel, Carriënta v Buffel
Misleidende indruk dat Carriënta outdooractiviteiten nog bij Buffel geboekt konden worden.

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, Rijkswaterstaat v Doebros
conclusie 1 niet nieuw: alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in van overheidsorgaan afkomstig memorandum van 10 mei 1999 inzake brandveiligheidseisen

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, MBI v Shimano
€ 200.000 zekerheidsstelling voor proceskosten Koreaanse vennootschap ex artikel 224(1) Rv; Nederlands octrooi onvoldoende als voor verhaal in Nederland beschikbaar vermogensobject

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, HPS v Geddeg
Proceskosten ex artikel 1019h Rv: nietigheidsactie hangt samen met dreigende handhaving door beslaglegging, ingetrokken kort geding en ingesteld hoger beroep tussenvonnis

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, Dasoptical v Muziekcentrum RO
Originair rechthebbende op films: beheerst door lex loci protectionis. Uit stukken volgt dat producenten/rechthebbenden aan X licentie hebben gegeven met recht tot handhaving auteursrecht, inclusief recht op schadevergoeding. Toestemming Y tot verhandeling in Nederland van in India ingekochte dvd’s onvoldoende onderbouwd 


IEPT20130730, Hof Amsterdam, Americola v American Cola
Geen verplichting tot zekerheidstelling proceskosten: onvoldoende onderbouwd dat appelanten geen vaste woon- of verblijfplaats te Luxemburg hebben.
 

IEPT20130730, Rb Den Haag, Rapoo v Gembird

Ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten voor toetsenborden naar voorlopig ordeel, nieuw, eigen karakter en niet uitsluitend technisch bepaald: naar voorlopig oordeel voldoen de ingeroepen (geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter. De door Rapoo gestelde kenmerkende elementen zijn ook niet uitsluitend technisch bepaald. Inbreukmakende zelfde algemene indruk Phoenix-toetsenborden; geen noodzaak alle elementen in combinatie te gebruiken: de voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de Phoenix-toetsenborden eenzelfde algemene indruk maken als de Gemeenschapsmodellen van Rapoo. Die indruk wordt, met inachtneming van het feit dat de uitsluitend technisch bepaalde elementen in de beoordeling geen rol mogen spelen, in belangrijke mate bepaald door de combinatie van elementen i), ii), iii), iv), v) en, voor toetsenborden P4 van Gembird, viii). Daarbij stemmen toetsenborden P1 en P5 met name overeen met model -0001, toetsenbord P3 met name met model -0004 en toetsenbord P4 met name met model -0005. Opheffing douane-beslag: inbreuk in Gemeenschap niet aan de orde zolang Gembird niet gekozen heeft voor invoer in EU: de voorzieningenrechter gaat er voorshands van uit dat het Class-arrest ook gelding heeft in de onderhavige situatie, waarin sprake is van ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten in plaats van Gemeenschapsmerkrechten. Het betoog van Rapoo dat de bewijslast voor het feit dat de beslagen goederen bestemd zijn voor landen buiten de Europese Gemeenschap zou liggen bij Gembird, is gelet op dat arrest onjuist. Het is aan Rapoo om te bewijzen dat de goederen bestemd zijn om te worden ingevoerd in de Gemeenschap, hetgeen niet aan de orde is zolang Gembird geen keuze heeft gemaakt voor de invoer van de goederen. Rapoo heeft dat echter op geen enkele wijze kunnen onderbouwen, temeer daar Gembird gemotiveerd heeft gesteld dat een aanzienlijk deel van de toetsenborden- die met typeaanduiding "RU”- bestemd is voor landen buiten de Europese Gemeenschap, zoals de Oekraïne.

 

IEPT20130730, Rb Den Haag, Kettle Foods v Intersnack
Grensoverschrijdende bevoegdheid voor gehele EU op grond van aanvullende werking artikel 6 EEX-Vo op GMVo. Kettle-merken geen bekende merken; artificieel marktonderscheid.Geen inbreukmakend gebruik Kettle-merk door aanduiden bereidingswijze met “Kettle Cooked”

 

IEPT20130730, Rb Den Haag, Bar Music v Pioneer
Merk DDJ niet nietig wegens ontbreken onderscheidend vermogen ten tijde van inschrijving in 2004.Geen inbreukmakend gebruik merk: door bekendheid begrip Digital DJ zal relevante publiek begrijpen dat DDJ productkenmerken van Pioneer apparatuur beschrijft

 

IEPT20130725, Rb Den Haag, Nimco v Macintosh
Geen inbreuk: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een steunlaag die bestaat uit tenminste twee verschillende soorten vezels, waarbij ten minste één vezel is vervaardigd uit een elastische stof, zoals conclusie 1 vereist.Gerede kans op nietigheid octrooi: Alle kenmerken van conclusie 1 zijn naar voorlopig oordeel terug te vinden in dit document.

 

IEPT20130725, Rb Oost-Brabant, Eurosafe v Ensafe
Geen depot te kwader trouw Eurosafe: voor-voorgebruik aannemelijk. Geen verwarringwekkende overeenstemming Eurosafe Solutions- en Ensafe-merken. Onvoldoende gebleken dat Eurosafe Solutions bekend merk c.q. marktleider zou zijn. Handhaving concurrentiebedingen door kantonrechten onwaarschijnlijk

 

IEPT20130724, Rb Amsterdam, Counterfeit UGG
Moedwillige merkinbreuk gedurende langere periode – verkoop via Marktplaats. Inbreukmakende namaak voldoende onderbouwd

 

IEPT20130724, Rb Den Haag, Dasoptical v K.M.I. Movies
Originair rechthebbende op filmwerk bepaald door lex loci protectionis: producent rechthebbende. Licentie- en handhavingsrechten voldoende aangetoond

 

IEPT20130724, Rb Den Haag, Kao
Counterfeit: inbreuk op GUHL-merken. Belang bij gevorderde accountantsverklaring en informatie omtrent namaak GUHL producten op straffe van dwangsom.Verwijzing naar schadestaatprocedure voor begroting schade (en winstafdracht)

 

IEPT20130724, Rb Amsterdam, Emryss
Emryss niet geslaagd in levering bewijs dat tussen eiser en Emryss overeenkomst tot stand is gekomen, op grond waarvan eiser gehouden is werk "Plants" uit te doen geven door Emryss. Gevorderde verklaring voor recht dat alle tussen eiser en Emryss bestaande overeenkomsten per 30 maart 2010 rechtsgeldig zijn ontbonden wordt toegewezen, nu geen bewijs van tegenvordering van Emryss is geleverd. Nu recht om na ontbinding van de overeenkomst werken van eiser te herdrukken niet ontleend kan worden aan overeenkomst, heeft Emryss inbreuk gemaakt op auteursrecht van eiser en zodoende onrechtmatig gehandeld

 

IEPT20130724, Rb Den Haag, Astellas v Synthon
Conform eerder vonnis rechtbank Gelderland inbreuk EP 045 niet voldoende aannemelijk: (i) geen geleringsindex van ten minste 70% en (ii) Carbopol 71G NF is geen additief in de zin van EP 045

 

IEPT20130724, Rb Den Haag, Topro v Allergoedkoopst
Misleidende reclame: vereist dat redelijkerwijs aannemelijk is dat onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatman-consument kan beïnvloeden. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder. Ernstig persoonlijk verwijt doordat bestuurder rollators bestelde terwijl hij wist of moet hebben geweten dat deze inbreukmakend waren en dit kon voorkomen

 

IEPT20130724, Rb Den Haag, SENA v SCOEZH
20-jaars verjaringstermijn: verplichting tot betaling billijke vergoeding artikel 7 WNR is verbintenis uit de wet met een eigen aard. Met NLCR overeengekomen tarieven geen leidraad nu luisterdichtheid en uitzenduren niet zijn verdisconteerd. Sena behoefde uit de ondertekening met “Accoord onder protest en onder voorbehoud van alle rechten” niet te begrijpen dat SCOEZH zich niet wilde binden aan billijke vergoeding voor kabeldoorgifte. Overeenkomst ziet niet op etheruitzending; criteria voor billijke vergoeding.

 

IEPT20130723, Hof Amsterdam, Shoppingspel
€ 86.840 aan winstafdracht. Rente over winstafdracht vanaf 9 april 1997. € 28.508,92 kosten deskundigenonderzoeken voor rekening De Boer.

 

IEPT20130723, Hof Arnhem-Leeuwarden, Artworx
Artworx geen auteursrechthebbende ex artikel 8 Aw. Auteursrechtelijke beschermingsomvang koeien- en kippenschilderijen vanwege “umfeld” beperkt tot exacte wijze van verbeelding. Impliciete exploitatielicentie voor de duur van samenwerking. Auteursrechtelijke oorspronkelijkheid en inbreuk kikker- en papegaai-schilderijen onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20130723, Rb Gelderland, Connect v ConAct
Verwarringsgevaar tussen merk CONNECT en teken CONACT voor uitzendbureaus. Evenzeer verwarringsgevaar tussen handelsnamen Connect en Conact, inclusie domeinnaam uzbconact

 

IEPT20130723, Hof Den Haag, Ferring v Allergan
Incidentele bezwaren tegen eiswijziging: Afstand van vorderen van een aandeel in octrooi blijkt niet uit bestreden vonnis; tijdige vermeerdering van eis. Uit vonnis blijkt niet van erkenning van nieuwheid, tijdige aanvoering nieuwe nietigheidsgronden. Incident niet geschikt voor het verkrijgen van oordeel over materieel geschilpunt, zoals op het punt van inbreuk op octrooi

 

IEPT20130723, Hof Den Haag, Zumba Fitness
Nederlandse rechter bevoegd ter zake inbreukvorderingen ondanks forumkeuze in overeenkomst. Beschrijvend gebruik van ZUMBA-merken niet in overeenstemming met eerlijke gebruiken indien het relevante publiek ten onrechte kan menen dat er een economisch verband bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness.Geen voordeel trekken uit merk of afbreuk aan reputatie door enkele registratie handelsnaam. Ongerechtvaardigd voordeel trekken en afbreuk reputatie ZUMBA-merk door gebruik domeinnaam. Alleen gehoudenheid tot verwijdering van door derden op sociale media geplaatste berichten na op de hoogte zijn c.q. verzoek

 

IEPT20130723, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Recht van Verenigd Koninkrijk van toepassing op wereldwijde publicatie als recht van het land waar het land waar het centrum van de belangen van Dahabshiil ligt

 

IEPT20130723, Rb Gelderland, BLoved v Yehwang
GREY I LOVE-sjaal auteursrechtelijk beschermd: creatieve combinatie van ontwerpkeuzes binnen het zigzag of chevron thema. Inbreuk: overeenstemmende totaalindrukken.

 

IEPT20130722, Rb Rotterdam, Gall & Gall v Call & Call
Ex parte bevel tot staking van iedere inbreuk op de GALL & GALL merken en GALL & GALL handelsnaam, meer: in het bijzonder door het gebruik van het CALL & CALL

 

IEPT20130722, Rb Midden-Nederland, Foto voor microfoon
€ 513 schade door inbreukmakend commercieel gebruik foto op website. Proceskosten € 1.695

 

IEPT20130718, Rb Gelderland, Eijffinger v Style & Concepts
Overeenstemming EIJFFINGER en WALLS by Joost Eijfinger: "by Joost Eijffinger" is een in het oog springend onderdeel van het teken, dat auditief, visueel en begripsmatig sterke gelijkenis vertoont met het woordmerk "Eijffinger". Naamsvermeldingsrecht auteursrechtelijk maker geeft geen bevoegdheid familienaam te gebruiken als merk

 

IEPT20130718, CBB, Het Ketelhuis
Poster van Het Ketelhuis geen sluikreclame voor “Lucky Strike” sigaretten en shag, dan wel voor tabaksproducten meer in het algemeen. Met de poster beoogt Het Ketelhuis reclame te maken voor haar zelf en de Nederlandse film. De poster vormt – gelet op de rode, met ringen omgeven cirkel, de zwarte waarschuwingsstempel en de verdere opmaak – een parodie op tabaksreclame.

 

IEPT20130718, HvJEU, Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis v DEMO
Farmaceutisch werkwijze-octrooi moet niet worden geacht om vanaf inwerkingtredingsdatum TRIPs op grond van artikel 27 en artikel 70 TRIPs tevens farmaceutisch product te beschermen. Artikel 27 van de Trips-overeenkomst valt onder gemeenschappelijke handelspolitiek.

 

IEPT20130718, HvJEU, Green Swan Pharmaceuticals
Gezondheidsclaim kan ook ziekterisicobeperkingsclaim zijn zonder claim dat risicofactor “in significante mate” wordt beperkt. Commerciële mededeling kan merk of handelsnaam zijn op voorwaarde dat voldaan wordt aan vereisten toepasselijk merken- of handelsnaamrecht.

 

IEPT20130718, HvJEU, Citroën v FvF
Algemeen verbod gezamenlijke aanbieding financiële diensten aan consumenten toelaatbaar onder richtlijn en vrij verkeer van diensten

 

IEPT20130718, HvJEU, New Yorker Jeans v BHIM
Bijkomend bewijs normaal gebruik merk in aanvulling eerder tijdig geleverd bewijs toelaatbaar binnen beoordelingsvrijheid BHIM.

 

IEPT20130718, HvJEU, Sky Italia v AGCOM
Kortere maximumzendtijden voor tv-reclame betaalzenders toelaatbaar met inachtneming van evenredigheidsbeginsel 

 

IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
Dat aanzienlijk deel van het publiek een kleur met derde associeert relevant voor de globale beoordeling van (i) verwarringsgevaar, (ii) ongerechtvaardigd voordeel of (iii) geldige reden voor beweerdelijk inbreukmakend teken. Normaal gebruik mogelijk van ingeschreven merk dat enkel in combinatie met erover geplaatst woordmerk wordt gebruikt, voor zover verschil tussen gebruikt en ingeschreven het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigt.

 

IEPT20130717, Rb Den Haag, Afdracht Beatles geluidsopnamen
Staat heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens eisers/beslagenen door afdracht inbeslaggenomen geluidsbanden van The Beatles aan oorspronkelijke eigenaar, Apple Films. Eisers hebben onvoldoende onderbouwd waaruit zou blijken dat zij de eigendomsrechten (en eventuele auteursrechten) hebben op de geluidsbanden.

 

IEPT20130717, Rb Zeeland-West-Brabant, Van Rhijn v De Jong
Geen inbreuk op boeken "Weg van Lila" en "Vaderstad" door filmscript "Janey, Kind van de rekening!". Voor zover eiser Van Rhijn elementen heeft uitgewerkt en van detaillering heeft voorzien, komt aan teksten auteursrechtelijke bescherming toe. Waar in filmscript die tekstuele uitwerking niet is overgenomen, is geen sprake van auteursrechtinbreuk. Voor zover vele elementen uit boeken gelijkenis vertonen met filmscript leidt dit wel tot vermoeden van ontlening, maar niet tot inbreuk. Daarvoor missen die elementen hetzij op zichzelf, hetzij in de uitwerking daarvan, oorspronkelijkheid

 

IEPT20130717, Rb Den Haag, Novartis v Friederichs
Geen Europese uitputting door kenmerken verpakking, omdat die verpakking niet uitsluitend kenmerken bevat die wijzen op verhandeling binnen de EU maar ook kenmerken die duiden op verhandeling buiten de EER. Geen omkering bewijslast: geen reëel gevaar afscherming nationale markten vanwege lokaal verschillende prijzen.

 

IEPT20130717, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Verstekvonnis merkinbreuk.

 

IEPT20130716, Rb Noord-Holland, Virgin Experience
Geen feitelijk gebruik als handelsnaam van namen Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service maar gebruik voor diensten.

 

IEPT20130716, Hof Den Haag, Endstra-tapes
Geen auteursrecht op ‘achterbankgesprekken’: gezien de banaliteit van de vormgeving kan niet worden aangenomen dat het door Endstra uitgesprokene op creatieve arbeid van enige betekenis berustte. Geen spoedeisend belang: lange tijd stilgezeten en nog in slechts beperkte mate beweerdelijk inbreuk gemaakt.

 

IEPT20130712, Rb Rotterdam, Dijkstra v FFBN
Aansprakelijkheid hostingprovider voor inbreuk foto-auteursrecht; € 2.550 schade

 

IEPT20130712, HR, Allposters v Pictoright
Prejudiciële vragen aan HvJEU over uitputting auteursrechtelijk distributierecht bij wijziging vorm reproductie (Poortvliet-doctrine)

 

IEPT20130712, Rb Midden-Nederland, LvB Beheer v Magni
Inbreuk handelsnaam Lammerts van Bueren ook na faillissement.Verbod beeldmerk met daarin handelsnaam “Lammerts van Bueren” over te dragen of te licentiëren aan derde.

 

IEPT20130711, Rb Amsterdam, 't Kwassie
Vooralsnog aangenomen dat overdracht van deel van onderneming ook handelsnaam ’t Kwassie omvatte, gelet op o.m. overnamesom. Niet zeker dat eiser nog aanspraak kan maken op handelsnaam ’t Kwassie, wegens wijziging handelsnaam, en verwarringsgevaar onaannemelijk

 

IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
Stelsel van thuiskopieheffing zonder onderscheid bij bedrijfsmatig in verkeer brengen onder bezwarende titel van alle dragers, met restitutie-mogelijkheid ingeval van niet-heffingsplichtig gebruik toegestaan, indien door praktische moeilijkheden gerechtvaardigd en recht op teruggave doeltreffend is.Stelsel waarbij helft van vergoedingen wordt uitgekeerd aan sociale en culturele instellingen die zich daadwerkelijk inzetten voor rechthebbenden toelaatbaar. Betaling analoge vergoeding in andere lidstaat sluit verplichting tot vergoeding voor financiering billijke compensatie voor privégebruik in een lidstaat niet uit.

 

IEPT20130711, Rb Oost-Brabant, Stichting Addictioncare v Omroep Brabant
Onrechtmatige publicaties inzake frauduleuze activiteiten en/of betalingsachterstanden Stichting Addictioncare: Omroep Brabant heeft met de publicatie van onjuiste en door onvolledigheid misleidende gegevens van feitelijke aard onrechtmatig gehandeld jegens Stichting Addictioncare. De publicaties mogen naar het oordeel van de voorzieningenrechter in zijn hoedanigheid van Brabants nieuwsconsument als een mislukt journalistiek product worden gekwalificeerd.

 

IEPT20130711, Rb Amsterdam, LA Law v LA-Law.nl
Geen verwarringsgevaar tussen "L.A. Law B.V." en " LA-Law.nl" in verband met de aard en de plaats: A voert de advocatenpraktijk niet onder de naam "L.A. Law B.V." maar onder de naam [A] & [B] advocaten. Onder die naam worden cliënten bediend, gaan er brieven uit en worden er processtukken ingediend. Bovendien voert verweerster haar praktijk in Amsterdam, en niet in Utrecht of in de onmiddellijke omgeving daarvan.

 

IEPT20130711, HvJEU, BEST v Visys
Gebruik van domeinnaam en gebruik van metatags kan onder “reclame” vallen, de registratie van een domeinnaam niet.

 

IEPT20130710, Rb Den Haag, Kuchenmeister v Lotte
Verval Koala merk wegens ontbreken normaal gebruik: enkele vermelding op website sinds 2010 en aantreffen in Nederland in 2008 onvoldoende voor reële commerciële exploitatie gericht op verkrijgen of behouden afzet in Benelux. Volledige proceskosten vervalvordering wegens dreiging handhaving in reconventie.

 

IEPT20130710, Rb Overijssel, Trebs v Food & Fun
Terughoudendheid bij vernietiging vaststellingsovereenkomst wegens dwaling: slechts bij misvatting over als zeker en onbetwist aangenomen feit. Onvoldoende onderbouwd dat Chinese patentenkwestie causaal was voor aangaan vaststellingsovereenkomst. Taalkundige/grammaticale uitleg vertrekpunt bij uitleg door professionele partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst tegen achtergrond juridisch geschil. 
 

IEPT20130710, Rb Amsterdam, Memon v Tros
Rechtmatige uitzending TROS Radar: aan de kaak stellen misstand door onmeetbaarheid celstress-effecten op mensen en het voorhouden van dure niet-werkende producten.

 

IEPT20130710, Rb Den Haag, Rovi v Ziggo
Nietigheid octrooi wegens toegevoegde materie; 3-stappen-toets conform Guidelines: Het weglaten van kenmerken uit conclusie 1 van EP 417 leidt tot een uitbreiding van het onderwerp van het octrooi zonder dat daarvoor een basis is aan te wijzen in de oorspronkelijke aanvrage

 

IEPT20130710, Rb Noord-Holland, Sweet Things v MD Pastries
Gebruik “Sweet Things” als handelsnaam door gebruik domeinnaam sweetthings.nl naast (officiële) handelsnaam; verwarringsgevaar. Merkdepot te kwader trouw na aanschrijving door oudere gebruiker: oogmerk tot benadeling Sweet Things

 

IEPT20130709, Rb Noord-Holland, 4PS v Herke en HBS
Ex parte bevel auteursrechtinbreuk 4PS software

 

IEPT20130709, Hof Den Bosch, Betsoft v Bubble
Nederlandse rechter bevoegd wegens dreigend onrechtmatig handelen in Nederland. Geen auteursrechtinbreuk: verschillende totaalindrukken voor concrete uitwerking van expandicon-effect. Geen bewijs inbreuk auteursrecht broncodes: door decompilatie verkjregen broncode gebruikt als vergelijkingsmateriaal, waardoor gelijkenissen niet verbazingwekkend zijn.

 

IEPT20130709, Rb Den Haag, Orbus v Boston Scientific
Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat octrooi zal worden vernietigd in bodemprocedure of herroepen in hoger beroep oppositieprocedure: niet in oppositieprocedure naar voren gebrachte passage leert dat stent met minder drie verbindingselementen kan worden uitgevoerd en locatie verbindingselementen vgoor de gemiddelde vakman voor de hand liggend. Afwachten oppositieprocedure doet niet af aan spoedeisend belang

 

IEPT20130709, Hof Den Haag, Prae v Artiestenverloningen
Conform afstemmingsregel oordeelt Hof in kort geding conform vonnis in bodemprocedure: Geen sprake van juridische misslag in vonnis: Niet is gebleken dat de bodemrechter is uitgegaan van de regel dat het enkele bestaan van verwarringsgevaar in dit verband voldoende is en dat hij niet ook andere, bijkomende omstandigheden heeft meegewogen in dit verband.

 

IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
Gebruik AEX-merken als productnaam (tickersymbool) voor eigen product geen “eerlijk gebruik in nijverheid of handel”. Geen spoedeisend belang bij die vorderingen betreffende kwesties die spelen sinds augustus 2011

 

IEPT20130705, Rb Amsterdam, PostNL
Lijfsdwang gedeeltelijk toegewezen. Bevelen om valse postzegels en apparaten waarmee die gemaakt zijn te overhandigen aan PostNL versterkt met lijfsdwang, nu voldoende vast staat dat gedaagden op die punten bodemvonnis niet zijn nagekomen en zij onvoldoende hebben toegelicht waarom zij niet in staat zijn geweest aan die bevelen te voldoen.

 

IEPT20130705, Rb Amsterdam, TMG
Gebruik domeinnaam “pedograaf.nl” voor weergave inhoud telegraaf-website onrechtmatig wegens diffamerend karakter. Geen inbreukmakende nieuwe openbaarmaking: (de)pedograaf.nl bereikt geen ander publiek dan telegraaf.nl en heeft geen winstoogmerk. Beslissende invloed en zeggenschap K op gebruik websites onder aan derde toebehorende domeinnaam voldoende aannemelijk.

 

IEPT20130703, Rb Den Haag, Vertrouwelijkheid Schikkingsovereenkomst
Schending vertrouwelijkheid schikkingsovereenkomst niet voldoende aannemelijk.

 

IEPT20130703, Rb Noord-Nederland, Stichting Omrop Fryslan
Tekst bericht Omroep Fryslan deels feitelijk onjuist en in combinatie met kop – dat bedreigingen in scene zijn gezet -wordt meer gesuggereerd dan op grond van interviews gerechtvaardigd was. Websitehouder [X] volledig verantwoordelijk voor postings op waldnet.nl. Aan [M] kleeft beeld dat hij fantaseert en toezeggingen niet nakomt. Alleen ronduit diffamerende en bedreigende berichten, die verder gaan dan meediscussiëren, dienen verwijderd te worden.

 

IEPT20130703, Rb Amsterdam, Billenmeisje
Aannemelijk dat is afgesproken dat fotograaf foto’s, ook indien gelaat niet te herkennen is, niet onder toestemming van gefotografeerde mag openbaren. Toestemming tot openbaar maken foto verleend en daarmee is fot aan privésfeer onttrokken; plaatsing in boek, op website en expositie toelaatbaar.

 

IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin
Schending formaliteitenverbod ter zake van werk van toegepaste kunst met buitenlandse oorsprong resulteert in maximum beschermingsduur auteursrecht van 25 jaar. Geen schending Europees non-discriminatie-beginsel nu geen onderscheid wordt gemaakt naar het recht van het land van oorsprong. Geen merkinbreuk geherstoffeerde stoelen omdat duidelijk is dat revisie niet onder controle van merkhouder heeft plaatsgevonden


IEPT20130703, Rb Noord-Nederland, Saudi Aramco
Nederlandse rechter niet bevoegd. Geen forum contractus: geen rechtstreektse contractuele band met Saudi Aramco. Geen forum delicti: omdat er geen overeenkomst is kan deze ook niet onrechtmatig zijn opgezegd. Geen forum necessitatis: onvoldoende onderbouwd. Geen forum arresti door derdenbeslag op AOC: geen verhaalmogelijkheden.

 

IEPT20130702, Hof Arnhem-Leeuwarden, Wolters Noordhoff - Lesmethode
Rechtsgeldige beëindiging van als opdracht te kwalificeren auteursovereenkomst conform artikel 7:408 BW; verzuim niet vereist. Rechtsgeldige beëindiging staat niet in de weg aan recht op naar redelijkheid vast te stellen deel loon (artikel 7:411 BW).