Juni 2013

Print this page

IEPT201300628, Rb Midden-Nederland, Alp Lift v Bocker
Depot te kwader trouw en algemene bekendheid ALPLIFT-merken ten tijde van depot niet aannemelijk; vijf jaarstermijn ruimschoots verstreken. Verwarringsgevaar wegens grote mate van overeenstemming Alp Lift en Alp Lift. Misleidende mailing: feitelijk onjuiste mededeling dat alleen voormalig distributeur Böcker met AlpLift in Nederland actief is

 

IEPT20130628, Rb Amsterdam, Lely v Agib
Claim voor reinigingsmiddelen melkrobots niet misleidend, ook niet wanneer niet ieder product voor iedere robot geschikt is. Toevoeging “laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten” is onrechtmatige suggestie oneerlijke praktijken en impliciet vergelijkende reclame. Gebruik rode kleurmerk Lely doet afbreuk aan reputatie van het merk  

 

IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
Reproductie met fotografische of soortgelijk resultaat opleverende techniek omvat reproducties door printer verbonden met pc; billijke compensatie kan dan voor een onderdeel verschuldigd zijn, maar totale compensatie voor onderdelen dient niet hoger te zijn dan de billijke compensatie bij een equivalent apparaat Al dan niet gebruik technische voorzieningen tast recht op billijke vergoeding niet aan. Toestemming rechthebbende geen invloed op verschuldigde billijke vergoeding voor reproductie. Auteursrechtrichtlijn niet van toepassing op gebruik werken tussen inwerkingtredingsdatum 22 juni 2001 en omzettingsdatum 22 december 2002.

 

IEPT20130627, HvJEU, Malaysia Dairy
Kwade trouw” is autonoom, eenvormig uit te leggen unierechtelijk begrip. Irrelevant dat bepaling facultatief is. Geen ruimte voor bijzondere, afwijkende nationale beschermingsregelingen berustend op wetenschap inzake buitenlands merk. Enkele wetenschap van buitenlands gebruik van verwarringwekkend merk door derde volstaat niet voor kwade trouw.

 

IEPT20130626, Rb Amsterdam, Anne Frank
Fonds geslaagd in voldoende onderbouwing eigendom I- en II-objecten. Bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegbaar met redelijke termijn per 1 januari 2014

 

IEPT20130626, Rb Gelderland, ECEM v ECEMed
Geringe beschermingsomvang van uit lettercombinatie en afkorting van beschrijvende naam bestaande handelsnaam. Geen verwarringsgevaar handelsnamen ECEM en ECEMed enkel omdat feiten op gebied van gevaarlijke en chemische stoffen actief zijn (artikel 5 HnW). Merk ECEM geen verwarringwekkend onderdeel van handelsnaam ECEMed (artikel 5a Hnw). Gebruik ECEMed als merk voor waren of diensten onvoldoende gebleken (artikel 2.20(1)(a) en (b) BVIE. Ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk reputatie merk ECEM door gebruik handelsnaam ECEMed onvoldoende onderbouwd (artikel 2.2.0(1)(d) BVIE)

 

IEPT20130626, Rb Noord-Holland, Nivo
Niet rechtsgeldig zijn geleverde softwarelicenties onvoldoende onderbouwd en geen valide grond voor ontbinding softwareleveringsovereenkomst. Ondeugdelijkheid geleverde software onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20130626, Rb Overijssel, Trebs v Food & Fun
Uitlatingen Food & Fun over Pizarette grotendeels juist. Primair taalkundige uitleg overeenkomst: niet aannemelijk dat ‘partners’ ook ‘afnemers’ omvat

 

IEPT20130625, Hof Den Haag, Rovi v Ziggo
‘verdere informatie’ betreft niet-octrooieerbare presentatie van gegeven ‘als zodanig’. Niet inventief: inventiviteitsbeoordeling enkel aan de hand van de wel-technische maatregelen
 

IEPT20130625, Hof Amsterdam, NL Philharmonisch Orkest v NL Symfonieorkest
Bestaan afspraak aangenomen dat NedSym in Nederlands taalgebied nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken

 

IEPT20130621, Rb Amsterdam, Le Salon Amsterdam
Verwarringsgevaar Le Salon Amsterdam voor kapperszaken in Amsterdam.Onrechtmatig verwarringwekkende domeinnaam lesalon-Amsterdam.nl. Geen schending art. 21 Rv: geen zuivere onwaarheden en toegestaan zo gunstig mogelijke voorstelling van zaken te geven.

 

IEPT20130620, Rb Amsterdam, White Villa
Uitleg vaststellingsovereenkomst: Niet onaannemelijk dat partijen met “alle claims bij Sena” alle nog uit te keren vergoedingen bedoelden en niet ook al in het verleden uitgekeerde bedragen

 

IEPT20130619, Rb Noord-Holland, KAV v Sena
KAV laat in haar vestigingen geen muziek ten gehore, nu geen apparatuur beschikbaar wordt gesteld en KAV medewerkers heeft opgeroepen eventueel aanwezige radio’s uit te zetten. Geen wettelijke grondslag voor Sena en/of medewerkers om tegen wil van eigenaar percelen en panden van KAV te betreden.

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Glenmark v Wellcome
Inventiviteit verbetering therapietrouw en behandelingseffectiviteit ontbreekt: pointer in meest nabije stand van techniek en uitvoering gebruikelijke doseringsbereikstudies leiden tot geclaimde gewichtsverhouding

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Apple v Samsung
Proceskosten nietigheid octrooi € 92.334,97: handhavingsrichtlijn van toepassing als nietigheid samenhangt met dreigende inbreukactie.

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Kalida v Nexco Pharma
Incidentele conclusie tot internationale onbevoegd verklaring inzake verklaring voor recht van niet-inbreuk octrooi-, Gemeenschapsmerken, Benelux merken en auteursrechten tegen Amerikaanse gedaagden afgewezen

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Sandoz v Bayer
Geen ontoelaatbare toegevoegde materie door weglating niet-essentieel kenmerk. Inventiviteit aangenomen: geen pointers in stand van de techniek. In reconventie gevorderde verbod op inbreuk, opgave, recall en schadevergoeding dan wel winstafdracht toegewezen, nu Sandoz de gestelde inbreuk slechts heeft betwist met stelling dat octrooi van Bayer nietig is.

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Informa v Multi Tasking
Inbreuk auteursrecht door ongeautoriseerd installeren software bij 17 advocatenkantoren op 108 gebruikersplekken.Bestuurdersaansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen.

 

IEPT20130618, Rb Amsterdam, Beslag Stemra
Verlof tot leggen conservatoir beslag onder Stemra afgewezen: belang Stemra om vrijelijk over gelden te beschikken prevaleert; vrees dat Stemra onvoldoende verhaal biedt voor vordering van € 1,8 miljoen niet aannemelijk

 

IEPT20130617, Rb Den Haag, Apple v Samsung
Voortzetten cassatieprocedure geen overtreding van bevel tot gehengen en gedogen van de Galaxy tablets.

 

IEPT20130614, Rb Den Haag, Systec Designs
Gebruik van doorlink-domeinnaam systek.nl als doorlink naar website met nieuwe handelsnaam ‘Inno 3D’ is geen gebruik van domeinnaam als handelsnaam; wel gebruik als merk voor de daar aangeboden waren en diensten. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Systec Designs” en “Systek”

 

IEPT20130614, HR, Auping v Beverslaap

Opzegging distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd: Onjuiste rechtsopvatting dat opzegging van duurovereenkomst voor onbepaalde tijd een voldoende zwaarwegende grond vereist; langere opzegtermijn  of schadevergoeding kan ook afdoende zijn. Miskenning twee-conclusie-regel in hoger beroep kort geding: dat een wijziging van de (grondslag van de) eis bij pleidooi niet meer toelaatbaar is, tenzij zich een van de in de rechtspraak erkende uitzonderingen op die regel voordoet.

 

IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
Portretrecht: geen absoluut verbodsrecht. Privacy-belang zwaarwegend bij niet-publiekelijk bekende personen. Bij publiekelijk bekende personen vanwege beroepsuitoefening is nieuwswaarde en informatie-belang zwaarwegend. Aan commerciële belangen bij verzilverbare populariteit toe te kennen gewicht afhankelijk van feiten: aanbod redelijke vergoeding kan van belang zijn. Redelijke vergoeding moet recht doen aan mate populariteit en waarde van exploitatiebelang.

 

IEPT20130612, Rb Den Haag, Julius Samann v Onestop
Inbreuk op Boom-merken van Julius Sämann voor luchtverfrissers staat vast: overeenstemmende tekens en dezelfde waren. Onestop toegelaten tot leveren tegenbewijs dat in Griekenland aangetroffen luchtverfrissers door haar op de markt zijn gebracht.

 

IEPT20130612, Rb Amsterdam, Chanel v Glamorous
Visuele overeenstemming gekruiste cirkels met Chanel-beeldmerk. Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit bekende Chanel-merken mede door combinatie met portret Lagerfeld, afbeelding van op Coco Chanel lijkende vrouw en gebruik tekst “who the fuck is channel”

 

IEPT20130612, Rb Den Haag, Goodyear v DIF
Enkele fysieke binnenbrengen van partij banden (onder douanetoezicht) op grondgebied van EU is geen ‘invoeren’ in merkenrechtelijk zin. Verzet door merkhoudster Goodyear wel mogelijk, wanneer partij banden (onder douanetoezicht) in EU te koop wordt aangeboden en/of verkocht. Goodyear onvoldoende onderbouwd dat sprake is van (dreigende) verhandeling in de EU. Opheffing douanebeslagen.

 

IEPT20130612, Rb Den Haag, Thuiskopie
Nederlandse rechter grensoverschrijdend bevoegd: Nederland plaats van schadebrengende feit wegens import in Nederland


IEPT20130612, Rb Rotterdam, ESNA v SDF
Faillissement. Niet aannemelijk geworden dat distributieovereenkomsten tussen Effice en ESNA betreffende Effice-software overdracht van IE-rechten op software hebben beoogd. Slechts aannemelijk dat overeenkomsten zo uitgelegd moeten worden dat daarbij beoogd is alleen afgeleide rechten (distributierechten, licenties) en niet IE-rechten zelf over te dragen. Uitgangspunt is derhalve dat curator na faillissement van Effice over bedoelde activa kon beschikken, zodat IE-rechten als gevolg van verkoop door curator nu bij SDF rusten


IEPT20130611, Hof Den Haag, Montis v Het Anker
Geen herbeoordeling tussenarresten door fusie Montis: niet aannemelijk dat Het Anker wordt benadeeld. Montis voldoende onderbouwd dat auteursrechten na fusie naar nieuwe onderneming zijn overgegaan, door "akte van fusie" en uittreksel Kamer van Koophandel te overleggen. Gevorderde bevel tot opgave van verkochte inbreukmakende stoelen en gevorderde schadevergoeding en winstafdracht toegewezen. 
 

IEPT20130610, Rb Rotterdam, KMI v Asian-Food
President-rijstzak is auteursrechtelijk beschermd: ten aanzien van uiterlijk van rijstzak zijn duidelijk creatieve keuzes gemaakt. Niet aannemelijk geworden dat KMI auteursrechthebbende t.a.v. President-rijstzak is geworden in Nederland (via overdracht) 

 

IEPT20130610, Rb Rotterdam, Avelon v LN
POP-jeans and PAINTED-jacks auteursrechtelijk beschermd. Inbreukmakende gelijkenissen Painted-jack en Audrey-jack. Andere totaalindrukken POP-jeans en Wagner-jeans

 

IEPT20130607, HR, Lundbeck v Tiefenbacher cs
Op zichzelf bekende stof, die pas door nieuwe en inventieve werkwijze verkregen kan worden, kan inventief en octrooieerbaar zijn. Hof ten onrechte niet vastgesteld dat verwijzing naar rapport, waarvan de inhoud door [eiseres] gemotiveerd is bestreden als onjuist en niet naar behoren onderbouwd, een voldoende betwisting oplevert van de stelling van [eiseres] en kon daarom de stelling van eiseres niet afdoen op de grond dat [eiseres] dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan. Bewijslast nietigheid octrooi rust op degene die nietigheid inroept, ook inzake bewijs dat bereidingswijze stof onbekend is. Rechter niet gehouden “problem-solution-approach” te gebruiken voor beoordelen inventiviteit. Nieuw octrooi relevant voor oordeel dat sprake is van een andere stof met eigen therapeutische werking in de zin van ABC-Verordening.

 

IEPT20130607, Rb Noord-Nederland, Videma v Yn’e Lijte
Netwerk in recreatiepark voor doorgifte van televisiesignalen levert openbaarmaking op.

 

IEPT20130606, Rb Overijssel, Pedofielennetwerk.nl
Verstekvonnis inzake vermelding naam van eiser en verwijzing naar betrokken uitzending van Undercover in Nederland op website pedofielennetwerknoordholland.nl.
 

IEPT20130605, Rb Midden-Nederland, Hbeton v Bouwfonds
Causaal verband tussen schade en inbreuk op auteursrechten van Hbeton op ontwerpen, tekeningen en berekeningen onvoldoende onderbouwd, mede gelet op alternatieve oorzaken als faillissement of culpa in causa.

 

IEPT20130605, Rb Den Haag, Intertoys v Action
Ontwerp Nail Heaven-set heeft eigen karakter; andere algemene indruk dan eerdere PinkTease en Nail Art-set. Inbreuk modelrecht: geen andere algemene indruk Nail Paradise nagelset

 

IEPT20130605, Rb Amsterdam, Pearson
Geen auteursrecht op normtabellen met normgegevens van Pearson; bovendien geen ontlening.

 

IEPT20130605, Rb Den Haag, Enpros v Smart Seal
Conclusies 1 en 31 van octrooi voor drankhouder als onbestreden nietig wegens gebrek aan nieuwheid. Hulpverzoeken blijven buiten beschouwing, nu daarin opgenomen disclaimer onduidelijk en dus ontoelaatbaar is. Conclusie 1 tevens nietig wegens ongeoorloofde uitbreiding van materie door weglaten van maatregelen.

IEPT20130605, Rb Amsterdam, Bekendnaakt
Verweer dat derde-huurder verantwoordelijk was inhoud website onvoldoende onderbouwd. € 25.375 schade wegens inbreuk auteurs- en portretrechten

 

IEPT20130604, Hof Den Bosch, A en C Media
Hoger beroep niet-ontvankelijk: waarde van vordering wegens inbreuk auteursrechten gelijk van schade € 555 en daarmee beneden appelgrens van artikel 332 Rv

 

IEPT20130604, Hof Den Bosch, Johnny Hoes
Geen spoedeisend belang bij opeising rechten: zolang vonnis in hoofdzaak niet is vernietigd, heeft [A] de Oude Catalogus niet onrechtmatig in haar bezit; Opeising auteursrechten geen opeising van eigendom.

 

IEPT20130604, Rb Gelderland, Polydaun
Modelrecht: Rechtmatig beslag bij dreigende inbreuk IE-rechten. Andere algemene indruk wigvormige kussens onvoldoende aannemelijk.