Maart 2013

Print this page

IEPT20130329, Rb Noord-Holland, TTP v Lékué
Gerechtvaardigde opzegging distributieover-eenkomst voor onbepaalde tijd wegens verkoop inbreukmakende concurrerende producten

 

IEPT20130329, HR, Stijl
Nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing niet onrechtmatig: Auteursrecht beschermt niet tegen navolgen stijl. In aanvulling daarop geen ruimte voor aanvullende stijlbescherming op grond van slaafse nabootsing; eventueel onder bijkomende omstandigheden, maar daartoe is nodeloos verwarringwekkend nabootsen niet voldoende.

 

IEPT20130329, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo
Geldvordering in kort geding strand op onvoldoende aannemelijkheid, nu curator gestelde schadevordering van € 8,5 miljoen voor € 22.500 heeft verkocht, en op restitutierisico

 

IEPT20130328, Rb Amsterdam, 28 maart 2013, Steenfabrieken
Schade € 316 wegens inbreuk fotoauteursrecht; salaris gemachtigde € 726

 

IEPT20130327, Rb Rotterdam, Onbehoorlijk bestuur
Onbehoorlijk bestuur wegens in het leven roepen van een rechtstreeks met de vennootschap concurrerende onderneming en gebruik maken van bedrijfsdebiet van de vennootschap

 

IEPT20130327, Rb Oost-Brabant, Witloof v Proeverij Wit-loof
Geen inbreuk op merk “Witloof” door gebruik handelsnaam “Proeverij Wit-loof”: geen verwarringsgevaar voor relevante publiek (afnemers horecadiensten) gezien afstand tussen beide restaurants, het verschillende concept, verschillende uitstraling websites en onvoldoende onderbouwde stelling dat verwarring zich concreet heeft voorgedaan. Evenmin inbreuk op handelsnaam “Witloof” door voeren handelsnaam “Proeverij Wit-loof”

 

IEPT20130326, Hof Amsterdam, Alpi v Converse
Betrokkenheid Alpi als logistiek dienstverlener bij merkinbreuk voldoende aannemelijk, mede vanwege feit dat principalen geen actie tegen inbeslagname willen ondernemen.Informatiebehoefte Converse achterhalen namen/gegevens betrokken bij inbreuk voldoende aannemelijk.

 

IEPT20130326, Hof Amsterdam, Alpi Netherlands v Converse
Voldoende aannemelijk dat Alpi Netherlands niet betrokken was bij merkinbreuken. Onvoldoende grond voor vereenzelviging Alpi Netherlands en Alpi International. Onvoldoende aannemelijk dat Converse geen schade voor verhaal ondervindt van bedrijfsopvolging via activa-transactie Alpi International door Alpi Netherlands: inlichtingen vereist

 

IEPT20130326, Hof Den Bosch, Curator v Vict
Curator heeft op grond van Faillissementswet geen recht op toegang tot administratie jegens provider Cloud-diensten

 

IEPT20130326, Rb Amsterdam, Bounz v The Red
Bevel tot overdracht Bounz-merken en –domeinnamen die aan Bounz-toebehoren en ten onrechte op eigen naam zijn geregistreerd

 

IEPT20130326, Rb Amsterdam, Holland Destination Travel Service v Holland Destination Services
Verwarringwekkende handelsnamen Holland Destination Travel Service en Holland Destination Services; gebruik extra “s” doet daar niet aan af. Overdracht domeinnamen bevolen. Geen verwarring of nawerking HDSHolland

 

IEPT20130325, Rb Den Haag, Elcatel
Ex parte bevel tegen in Nederland kantoorhoudende hosting provider van op Nederland gerichte websites als tussenpersoon voor merkinbreukmaker

 

IEPT20130324, Rb Midden-Nederland, Eiser v NOS
Nieuwsitem over het wetsvoorstel ‘herziening ten nadele’ in het NOS-journaal niet onrechtmatig: In deze zaak komt het evenwel niet aan op het oordeel of de eventuele uitlatingen van de familie van [A] jegens eiser onrechtmatig zijn, maar of het eventuele nieuwsitem van gedaagden jegens hem onrechtmatig is. Bij de uitvoering van de onder 4.2. bedoelde toets dient daarom onderscheid gemaakt te worden tussen de nabestaanden als degenen die de gewraakte uitlating doen enerzijds en NOS/[gedaagde sub 2], die de uitlating niet zelf doen maar die aan de familie daartoe een podium bieden anderzijds.

 

IEPT20130322, Rb Oost-Nederland, Alexander Stichting
Catalogus tentoonstelling Schweinfurt niet inbreukmakend wegens significant van tentoonstelling Kampen afwijkende collectie. Colofon niet eenduidig over wie auteursrechthebbende is

 

IEPT20130320, Rb Den Haag, Ajinomoto v Global
Natuurlijke of toevallige mutaties niet nieuwheidsschadelijk voor gericht veroorzaakte mutatie ldc-gen. Inventief: gemiddelde vakman geen redelijk idee over mate van homologie maar moeten gokken. Inbreuk: gerichte deletie in het ldc-gen van wildtype E.coli aannemelijk. Inbreuk door rechtstreeks verkregen voortbrengsel werkwijzeconclusie gericht op productie aminozuur, geen gensequentie

 

IEPT20130320, Rb Oost-Nederland, Your Hosting v Stathosting
Oudere handelsnaamrechten starthosting v stathosting niet aannemelijk. Geen spoedeisend belang na ruim acht jaar.

 

IEPT20130320, Rb Oost-Nederland, European Royalty Operations v Stichting Dierenfonds
Enkel profiteren bedrijfsdebiet niet onrechtmatig; gebruik oneerlijke middelen onvoldoende onderbouwd. Onweersproken overtreden non-concurrentiebeding gedaagde sub 2

 

IEPT20130320, Rb Amsterdam, Biografie Gerard Reve
Opgenomen telefoongesprekken geen onrechtmatig bewijs. Uitleg voorwaardelijke toestemming ongepubliceerd werk voor uitgave deel 3 biografie; voorwaarden vervuld

 

IEPT20130320, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger
Inzage bewijsbeslag tot vaststelling inbreuk via register-accountant. Geen onrechtmatige betrokkenheid [Y] bij merkinbreuk door derde, maar wel merkinbreuk of onrechtmatig handelen. Onrechtmatige betrokkenheid [X] bij merkinbreuk door derde

 

IEPT20130320, Rb Den Haag, Scallywags
Dwangsom verschuldigd bij overtreding verbod met kennelijke verschrijvingen. Doorlinken domeinnaam is gebruik maken van domeinnaam. Overtreding verbod gebruik handelsnaam door laten doorlopen gesponsorde advertenties bij Google. Recon

 

IEPT20130319, Hof Leeuwarden, Verzekeringsportefeuille
Portefeuillerecht betreft relatie tussenpersoon en verzekeraar, niet relatie met verzekerde.Stelselmatig benaderen klanten concurrent op zichzelf niet onrechtmatig


IEPT20130319, Hof Den Bosch, Converse v Schoenenreus
Toestemming inzake merkgebruik (art. 2:20(1) BVIE) is niet hetzelfde als toestemming inzake  uitputting merkrecht (art. 2.23(3) BVIE): zou art. 2.23 (3) grotendeels overbodig maken. Schoenen Schoenenreus zonder toestemming voorzien van merk Converse. Geen omkering bewijslast: concreet en reëel gevaar afscherming nationale markten onvoldoende aannemelijk gemaakt

IEPT20130319, Accountantskamer, Converse v Registeraccountant
Gegeven assurance dat de ingekochte en verkochte schoenen origineel zijn en/of dat het gaat om goederen die afkomstig zijn van leveranciers die gevestigd zijn in de EER mist deugdelijke grondslag omdat niet de gehele invoerroute van de schoenen naar bedrijfS is onderzocht

 

IEPT20130318, Rb Amsterdam, OMC v Tros
Uitzending niet onrechtmatig, ondanks constatering dat Radar ten aanzien van de eerste brief aan de patiënt onjuiste informatie heeft verstrekt. Niet kan gezegd worden dat Radar zich had moeten onthouden van de suggestie dat OMC in feite bevolkingsonderzoek verricht zonder de daarvoor benodigde vergunning en de suggestie dat voor OMC niet de zorgverlening centraal staat, maar commercieel gewin. Het beschikbare feitenmateriaal biedt voldoende grondslag voor twijfels over de werkwijze van OMC en Radar heeft zich dan ook aan de zijde van de critici mogen scharen.

 

IEPT20130314, Rb Midden-Nederland, Het Zesde Zintuig
Onrechtmatigheid uitzending op voorhand onvoldoende aannemelijk: Ook in het geval de uitlatingen van de nabestaanden van Eline als onrechtmatig gekwalificeerd zouden kunnen worden, betekent dit met automatisch dat het uitzenden van een dergelijke uitspraak door RTL onrechtmatig jegens eiser is.

 

IEPT20130313, Rb Oost-Nederland, Hogeschool Wageningen v Aeres
Geen verwarringwekkende handelsnamen “Hogeschool Wageningen” en “Stoas Hogeschool Wageningen. Woordmerk “Hogeschool Wageningen” nietig; uitsluitend beschrijvende benamingen .

ventie: geen misbruik procesrecht door vernieuwd verbod na verval eerdere voorlopige voorziening

 

IEPT20130313, Rb Den Haag, OTB v Lemnis
OTB c.s. niet geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat overeengekomen vergoedingsstructuur niet gekooppeld was aan productie van een lichtborn. Mislopen royalty geen onvoorziene omstandigheid

 

IEPT20130313, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren
[S] rechthebbende handelsnamen door gebruikt sinds oktober 2005, ondanks eerder gebruik [D B]. Depot beeldmerk te kwader trouw vanwege oudere handelsnaamrechten

 

IEPT20130312, Rb Noord-Holland, Test & Drive
Handelsnaam Theorieshop.nl gevoerd sinds maart 2004. Verwarringswekkende handelsnamen Theorieshop.com em theorie-shop.com, niet voor autotheorieshop.nl

 

IEPT20130312, Rb Den Haag, Basil v Burgers
Ontwerp Basil Denton fietsmand – niet de rieten mand an sich – getuigt van enige creatieve keuzes. Inbreuk wegens te weinig verschillende totaalindrukken New Looks Java; niet New Looks Sabah


IEPT20130311, Rb Midden-Nederland, Cozzmoss
€ 118 schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk artikel TROUW: hergebruik tegen tarief € 0,38 per woord. Geen verhoging met factor 1,25; geen hogere schade

 

IEPT20130308, Rb Amsterdam, De Volkskrant
vrijheid van meningsuiting van de Volkskrant hier zwaarder weegt dan het belang van [eiseres] bij bescherming van haar persoonlijke levenssfeer en het belang dat haar schuilnaam niet wordt onthuld vanwege het hieraan mogelijk verbonden gevaar. Mogelijke onbetrouwbaarheid van claim dat boek verslag is vierenhalf jaar werkzaamheid als prostituee een zaak van algemeen belang vanwege functie eiseres bij Gemeente

 

IEPT20130307, Hof van Justitie EU, ITV v TVCatchup
Mededeling aan het publiek bij rechtstreekse wederdoorgifte door andere organisatie van televisie-uitzendingen van livestream via internet. Niet van belang dat wederdoorgifte gefinancierd wordt door reclame en winstoogmerk heeft. Irrelevant of organisaties concurreren

 

IEPT20130307, Rb Den Haag, Advance v Remark
Vaststellingsovereenkomst Vogue-tijdschrift en -cosmetica: Enkele verwijzing naar mode niet in strijd met vaststellingsovereenkomst. Promotiefilm en persbericht “Lancering Vogue exclusie” refereert in strijd met vaststellingsovereenkomst aan tijdschrift. Reconventie: geen schending overeenkomst door aanbieden verzorgingsproducten bij Vogue-tijdschrift.

 

IEPT20130306, Rb Oost-Nederland, Proversco v Juice Solutions
Deposant is merkhouder; van voor overdracht vereiste schriftelijk akte niet gebleken. Niet aannemelijk dat merk is gekocht en vervolgens via curator zou zijn doorverkocht. Reconventie: verbod merkinbreuk toegewezen

 

IEPT20130306, Rb Zeeland-West-Brabant, STG v Landewyck
Onvoldoende aannemelijk dat brief bewust openbaar is gemaakt. Misleidende vergelijkende reclame in advertentie: oneerlijk voordeel door aanhaken aan reputatie en vergelijking betreft geen objectief verifieerbare kenmerken

 

IEPT20130306, Rb Zeeland-West-Brabant, SiteSupport v Advasu
Spoedeisend belang ondanks gebruik domeinnaam gedurende 2 jaar. Inbreukmakend gebruik domeinnaam sitesupport voor onderneming. Onrechtmatig occuperen handelsnaam door depot domeinnaam: overdracht bevolen

 

IEPT20130306, Rb Midden-Nederland, Artikelen op website
Last aan eiser om op haar eigen naam auteursrechten te handhaven. Schade € 937,39 begroot op basis van gevraagde vergoeding; geen verhoging met factor 1,25.

 

IEPT20130305, Hof Arnhem-Leeuwarden, Januskachels
Onvoldoende onderbouwd dat gebruik merk in webadres is te beschouwen als gebruik voor waren of diensten. Betwijfeld of niet instrueren Google overtreding van verbod oplevert. Schermafbeelding geen bewijs dat inbreukmakende website nog toegankelijk was en deze bevat geen verwijzingen naar teken JACOBUS. Gebruik merk op factuur ’t Stokertje voor door De Jong in het verkeer gebrachte kachel geen overtreding: uitputting merkrecht

 

IEPT20130305, Hof Amsterdam, Pretium v De Volkskrant
Geen schending hoor en wederhoor: afstand door Pretium. Door afsnijden nadere informatie geen gerechtvaardigd verwijt Pretium inzake feitelijke onjuistheden c.q. schending onderzoeksplicht Volkskrant. Kop “Aanhoudende klachtenstroom” gerechtvaardigd; Kop mag ongenuanceerd zijn; Geen evident ongegronde klachten. Onjuiste weergave Radar-uitzending onvoldoende voor voorlopige voorziening in aanvulling op rectificatie Volkskrant

 

IEPT20130304, Rb Den Haag, Ziengs Schoenen v De Schoenenfabriek
Verwarringsgevaar Zienqs-merken en logo De Schoenenfabriek. Geen gerechtvaardigd gebruik van de naam Berend Zienqs door De Schoenenfabriek: Daargelaten of De Schoenenfabriek als rechtspersoon een beroept toekomt op artikel 2.23(1)(a) BVIE: geen eerlijk gebruik logo omdat het publiek een band tussen De Schoenenfabriek en Zienqs Schoenen zal veronderstellen

 

IEPT20130301, Rb Den Haag, G-Star v Race & Win
(verstekvonnis) Bevoegdheid inbreukvorderingen Gemeenschapsmerk beperkt tot Nederland 

 

IEPT20130301, Rb Den Haag, Gillette v Gillette Bat
Vestiging te Alkmaar van Russische Gillette Bat Company. Dreigende merkinbreuk in EER door verkoop Gillette batterijen. Inbreuk handelsnaam in Nederland door brochure, niet door website of aanwezigheid op beurs in Moskou