November 2013

Print this page

IEPT20131129, Rb Amsterdam, Partij van de Arbeid
Geen onrechtmatige uitlatingen over Europarlementariër Judith Merkies door partijvoorzitter Spekman van de PvdA: de handelwijze van Merkies, die als politica een dikkere huid moet hebben dan een 'gewone' burger en tevens meer dan een 'gewone' burger in de gelegenheid is in het openbaar een weerwoord te laten klinken, mag worden bekritiseerd. De partijvoorzitter heeft daarbij geen grenzen overtreden: hij heeft geen onnodig grievende bewoordingen gebruikt en/of beschuldigingen geuit die geen steun vinden in de feiten.

 

IEPT20131127, Rb Gelderland, Brouwer v De Bronckhorst Hoeve

€ 1840 schadevergoeding wegens plaatsing van vier foto’s zonder toestemming en zonder naams-vermelding op website. Overeengekomen dat foto’s van Brouwer eenmalig mochten worden gebruikt in brochure 1998/1999.

 

IEPT20131127, Rb Den Haag, Breeders Trust v Ebben
Geen beroep op farmers privilege (artikel 14 GKVo): geen teelt op eigen bedrijf. Geen belang verbod wegens bestaan vaststellingsovereenkomst, met onthoudings-verklaring en boetebeding. Passende vergoeding (artikel 94(1) GKVo) ter hoogte van gebruikelijke licentievergoeding: € 1.909 (11,5 X € 166 per hectare).

 

IEPT20131127, Rb Den Haag, L&D v Julius Sämann
Geldig dennenboomvormmerk: niet beschrijvend voor luchtverfrissers. Vorm niet noodzakelijk voor technische effect van geleidelijke luchtontsnapping. Verval merkrecht wegens niet normaal gebruik onvoldoende gemotiveerd, gelet op door JSL overgelegde reclamemateriaal, facturen en verklaringen.

 

IEPT20131126, Hof Den Haag, H&M v G-Star

Internationale jurisdictie. Bevoegdheidsregels EEX-Vo prevaleren boven BVIE: BVIE heeft te gelden als posterieur verdrag. Rb Dordrecht ex artikel 5(3) EEX-Vo niet-grensoverschrijdend bevoegd om kennis te nemen vanauteursrechtelijke vorderingen (tot schadevergoeding) tegen H&M AB. Rb Dordrecht ook bevoegd kennis te nemen van verbodsvorderingen inzake auteursrecht en slaafse nabootsing tegen H&M AB. Iedere rechter lidstaat waar beweerde schade kan intreden niet-grensoverschrijdend bevoegd om kennis te nemen van merkenrechtelijke vorderingen met betrekking op (dreigende) inbreuk via internet (artikel 5(3) EEX-Vo). Nederlandse rechter bevoegd met betrekking tot merkenrechtelijke vorderingen tegen H&M B.V. (artikel 2 EEX-Vo).


IEPT20131126, Hof Den Haag, FX Prevent v Wagner
Geen afstand van recht: vordering volledige proceskosten alsnog in hoger beroep kostenveroordeling in te stellen. Enkele omstandigheid dat eigen kosten lager zijn is onvoldoende om proceskosten wederpartij niet redelijk en evenwichtig te achten.


IEPT20131126, Hof Den Haag, STR v Harechair

Niet redelijk en evenredig om – naast de opslag voor kantoorkosten – een uur honorarium in rekening te brengen voor wekelijks raadplegen roljournaal.
 

IEPT20131126, Hof Arnhem-Leeuwarden, Blackstone v Brainwave en Aqa
Auteursrechtelijk beschermde combinatie van 13 a 14 elementen; andere totaalindruk ondanks kleine verschillen. Geen slaafse nabootsing, geen eigen marktpositie AM32 en CKO 1 en geen verwarringsgevaar.

 

IEPT20131126, Hof Den Haag, Porsche
Depot Porsche-merk voor soortgelijke waren te kwader trouw wegens verwarringsgevaar en oogmerk Porsche te laten betalen. Depot andere merken relevant voor kwade trouw. Soortgelijkheid niet relevant bij nietigheid latere inschrijving wegens overeenstemming met bekend ouder merk; ongerechtvaardigd voordeel aannemelijk.

 

IEPT20131126, Hof Den Bosch, Australian Gold
Nederlandse rechter kan aan art. 5(3) EEX-Vo geen bevoegdheid ontlenen inzake schade die niet is beperkt tot en gespecificeerd voor Nederland. Geen bevoegdheid op grond van artikel 6(1) EEX-Vo: geen gevaar voor onverenigbare beslissing gezien verschillende grondslagen vorderingen.

 

IEPT20131122, Rb Zeeland-West-Brabant, Baanbrekers
Sprake van stelselmatig beledigen, beschuldigen en bedreigen van eisers via omvangrijke mededelingen.Afdoende feitelijke onderbouwing van juistheid uitlatingen ontbreekt.Contactverbod en publicatieverbod: geen lijfsdwang wegens reële prikkel tot nakoming door dwangsommen.

 

IEPT20131122, Rb Den Haag, Thuiskopie v Acer
Thuiskopie-AMvB mogelijk onverbindend wegens non-conformiteit met Auteursrechtrichtlijn. Passende voorlopige voorziening tot betaling van 50% van verschuldigde thuiskopievergoeding. Maandelijkse opgaveverplichting ‘onverwijld’ is niet ‘op dezelfde dag’.

 

IEPT20131218, Rb Den Haag, L-Fashion v O’Neill

Ex parte bevel wegens inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en auteursrechten ten aanzien van PW Freedom Coral Jacket

 

IEPT20131120, Rb Den Haag, van Nieuwkerk v Knoppert
Oproeping van failliet in vrijwaring afgewezen. Vordering heeft voldoening van verbintenis uit boedel ten doel en dient conform artikel 26 Fw ter verificatie te worden aangemeld.

 

IEPT20131120, Rb Amsterdam, Pretium v Vara

Deels onrechtmatige uitzending van Kassa over Pretium: ten aanzien van één van de behandelde klachten heeft Vara de grenzen van hetgeen betamelijk is overschreden. Vara heeft namelijk willens en wetens het risico aanvaard dat zij ten onrechte aan Pretium een ernstig en sterk diffamerend verwijt heeft gemaakt. Verwijdering van (betreffende gedeelte van) uitzending uit media en uitzending van rectificatie bevolen. 

 

IEPT20131119, Rb Rotterdam, NRC Media
Onvoldoende aannemelijk dat vermelding in artikel dat [eiser] ‘als burgemeester moest aftreden nadat gebleken was dat hij zijn positie inzette om privéproblemen (…) uit de wereld te helpen’ onrechtmatig is.

 

IEPT20131119, Hof Amsterdam, GeenStijl v Sanoma
Plaatsen hyperlink geen zelfstandige openbaarmaking: faciliteren toegang tot openbaar gemaakte foto’s maar geen verschaffen van nieuw toegangskanaal c.q. geen interventie.Geen citaat-exceptie voor uitsnede foto die niet rechtmatig is openbaar gemaakt. In badkleding gehulde buik in casu geen portret. Onrechtmatig faciliteren kennisneming door derden van onrechtmatig openbaar gemaakt werk.

 

IEPT20131119, Hof Den Bosch, Rockmed
Uitleg “slaafse nabootsing” in vaststellingsovereenkomst conform betekenis in jurisprudentie. Geen verwarringsgevaar wegens andere totaalindruk operatiestoelen bij publiek bestaande uit artsen en professionele inkopers.

 

IEPT20131115, Rb Amsterdam, De Bezige Bij
Ook fictief verhaal romanschrijver kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Nergens staat dat moeder van eiser de aborteuse is en niet vaststaan dat lezers dit zullen denken.


IEPT20131114, HvJEU, Astrazeneca v Patent Office
Door Zwitserse autoriteiten afgegeven en automatisch in Liechtenstein erkende vergunning voor geneesmiddel, is eerste vergunning artikel 13 Verordening ABC Geneesmiddelen wanneer deze eerder is afgegeven dan de vergunningen voor het in de handel brengen die zijn afgegeven door het EMA of door autoriteiten van EU lidstaten

IEPT20131114, HvJEU, GSK v Patent Office
Octrooirecht. ABC. Adjuvans – die therapeutische werking antigen versterkt – is geen “werkzame stof” en een samenstelling van een werkzame stof met een adjuvans is geen “samenstelling van werkzame stoffen”.

 

IEPT20131114, HvJEU, Environmental Manufacturing v BHIM
Verwateringsgevaar bekend merk: Autonome voorwaarde dat verwateringsgevaar een aantoonbare economische gedragsverandering of grote kans op toekomstige gedragsverandering van de gemiddelde consument vereist. Wijziging economische gedragsverandering is een objectieve voorwaarde, die niet niet uitsluitend kan worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet. Verwateringsgevaar Vereist een ernstig gevaar voor afbreuk onderscheidend vermogen op grond van logische gevolgtrekkingen, die niet mogen voortvloeien uit louter veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.

 

IEPT20131113, Rb Amsterdam, Telegraaf
Artikel in Telegraaf over fotostudio ook onrechtmatig jegens dochter en echtgenote van fotograaf, die beide een eenmanszaak dreven in dezelfde fotostudio. Vergoeding van materiële schade, niet van immateriële schade wegens vrees of angst.

 

IEPT20131113, Rb Den Haag, Sanofi v Amylin
Nietigheidsvordering ontvankelijk nu Amlyn ten tijde van dagvaarden als octrooihouder in het octrooiregister stond vermeld.Nawerkbaarheid gebruiksconclusie: enkele feit dat één verbinding niet werkt, leidt niet tot niet nawerkbaarheid: mogelijk dat de gemiddelde vakman een substantieel aantal andere geclaimde verbindingen tot zijn beschikking heeft die het effect wel vertonen. Niet inventieve productconclusie: gemiddelde vakman zou zijn uitgekomen op gebruik van een buffer met pH in de range van 3,5 tot 5,0. Swiss-type formulering toegestaan in hulpverzoek betreffende voor 31 december 2007 verleende octrooi. Toekenning van hulpverzoek betekent immers een gedeeltelijke nietigverklaring en niet een nieuwe verlening. Geen toegevoegde materie: redelijke uitleg van kenmerk waardoor conclusie niet inherent tegenstrijdig is.

 

IEPT20131113, Rb Midden-Nederland, De Roestige Spijker
Voorlopig getuigenverhoor toegestaan: wens om aandacht te krijgen voor gestelde misstanden nog geen misbruik van bevoegdheid.

 

IEPT20131113, Rb Den Haag, Raab v Eyeworks
Geen overeenstemmende totaalindrukken tussen TV formats Turmspringen en Sterren Springen: duidelijk andere keuzes gemaakt. Inbreuk auteursrecht: lex loci protectionis.

 

IEPT20131113, Rb Den Haag, Rooijakkers
Kwekersrecht - schadestaat: Causaal verband tussen inbreuk en niet toepassen business model onvoldoende aannemelijk. Gesteld potentieel succes als ‘doorbraakras’ valt niet te rijmen met verkoopaantallen na wegvallen inbreuk. Onbestreden schadeberekening PWC: geen schade [X] wegens inkomstenderving. Imagoschade wegens inbreuk en procedures onvoldoende onderbouwd. Veroordeling Rooijakkers in buitengerechtelijke kosten (€ 17.799) en passende vergoeding (artikel 95 GKwV) van € 1.817. Veroordeling [X] in proceskosten conform 1019h Rv: € 66.640.

 

IEPT20131113, Rb Den Haag, G-Star v H&M
RAW-merken G-Star hebben onderscheidend vermogen; stijlverwijzing onvoldoende onderbouwd. Overeenstemmende totaalindruk RAW-merken en RAW Beat Experience. Gebruik RAW Beat Experience niet louter beschrijvend, maar tevens als herkomstaanduiding. Gevaar voor (directe of indirecte) verwarring.
 

IEPT20131113, Rb Rotterdam, RMF
Stilzwijgende auteursrechtlicentie RMF wegens inspanningsverplichting inzake distributie film. Onaanvaardbaar discriminerend handhaven leningovereenkomst RMF wegens jegens eiseres wegens wanprestatie en niet tegenover andere producenten.

 

IEPT20131112, Rb Amsterdam, Molenbeek
Bewijsbeslag toegestaan: gestelde onrechtmatig handelen, mede gezien omvang van betrokken belangen, voldoende ernstig om ingrijpend dwnagmiddel te rechtvaardigen.Beslagverlof verleend met nadere beperking om fishing expedition te voorkomen.

 

IEPT20131112, Hof Arnhem-Leeuwarden, Gemeente Groningen
Misbruik van recht door vernietiging auteursrechtelijk beschermd werk: Bij verwijdering uniek werk dient de eigenaar aan te tonen dat voor de verwijdering een gegronde reden bestaat.Van doorslaggevend belang is dat de Gemeente zich voldoende heeft ingespannen om het werk te behouden.

 

IEPT20131112, Rb Midden-Nederland, Tros Opgelicht
Bloemlezing oplichtingspraktijken rechtvaardigt uitzending oude en nieuwe beelden, waaronder herkenbaar in beeld brengen eiseres.Gebruik verborgen camera in casu gerechtvaardigd.

 

IEPT20131107, Rb Amsterdam, An Info
Gelet op eerdere auteursrechtinbreuk op website van X wordt inbreukverbod toegewezen. Terechte vrees dat in nabije toekomst inbreuk op handelsnaamrecht ‘Ekirana’ zal worden gemaakt.

 

IEPT20131107, Rb Rotterdam, GT Corp v Honda
Verwarringsgevaar met GX-merken Honda door gebruik ronde stickers met GX200 voor aggregaten. Honda heeft voldoende belang bij afgifte en vernietiging aggregaten en hoeft geen genoegen te nemen met ongedaanmaking van inbreuk.

 

IEPT20131106, Rb Zeeland-West-Brabant, Stamboom

Onvoldoende onderbouwd dat niet overlegd boek auteursrechtelijk beschermd is. Stamboom niet auteursrechtelijk beschermd: slechts opsomming van gegevens die vaststaan en waarin geen creatieve keuzes kunnen worden gemaakt.Geen databankrecht boekwerk: onvoldoende feitelijk onderbouwd dat gedaagde in kwantitatief of kwalitatief opzicht substantieel deel van boekwerk heeft gebruikt.

 

IEPT20131106, Rb Amsterdam, Handtassen
Beijing Bag auteursrechtelijk beschermd wegens specifieke combinatie van elementen. Auteursrechtinbreuk: overeenstemmende totaalindrukken van Beijing Bag en Keycord Bag.

 

IEPT20131106, Rb Den Haag, Remu v Knoop
€ 35.272: volledige proceskostenvergoeding nietigheidsactie wegens samenhang met inbreukactie.

 

IEPT20131106, Rb Amsterdam, Zwarte schaap
Uitlatingen “eiser was drugsverslaafd” en “hij is het zwarte schaap van de familie” niet onrechtmatig: feitelijke basis en vermelding in eerdere publicaties, eiser is public figure.

 

IEPT20131105, Rb Gelderland, Executie schadevergoeding
Geen schorsing executie van veroordeling tot betaling van schadevergoeding: geen beroep op verrekening met vordering uit hoofde van auteursrechtinbreuk dan wel in verband met licentievergoeding voor gebruik van foto's op website. Tegenvordering is onvoldoende aannemelijk geworden, gelet op afspraken dat kosten van foto's voor website in totaalprijs voor bouwen van website waren inbegrepen en nu gebruik van foto's overeenkomstig doel is waarvoor eiser foto's ter beschikking heeft gesteld.

 

IEPT20131105, Hof Den Haag, AD Inkoop v Action
Executie vonnis gebaseerd op naderhand nietig verklaard model geen misbruik van bevoegdheid, hoewel voor die stelling het nodige te zeggen valt. Staking executie dwangsommen; geen bewijs overtreding verbod.

 

IEPT20131101, Rb Den Haag, Eksmo v Ecatel
Ecatel pleegt als host van websites geen inbreuk op auteursrecht, maar handelt wel onrechtmatig als tussenpersoon (artikel 26d Aw). Geen prompt handelen als informatiemaatschappij-dienstverlener: maanden verstreken. Spoedeisend belang bij verbod wegens weigeren afgeven onthoudingsverklaring met boetebeding.