Oktober 2013

Print this page

IEPT20131031, Rb Zeeland-West-Brabant, She Blends v He Blends
Beroep op vernietiging licentie wegens dwaling niet aannemelijk: HB wist dat HBNL onder de naam hE blends brandstoffen produceerde die geen hE Blends betroffen. BES gerechtigd tot het gebruik van de merken, auteursrechten en handelsnamen van HB. Reconventie: gebod tot verstrekking gegevens voor vaststelling licentievergoeding.

 

IEPT20131031, Rb Amsterdam, Red Arrow v SBS en Talpa
Geen beroep Red Arrow op auteursrecht format, maar op onrechtmatige daad. Andere totaalindruk beide formats. Voldoende aannemelijk dat Talpa reeds enige tijd bezig was met het ontwikkelen van het format. Geen onrechtmatig handelen SBS na stuklopen onderhandelingen met andere producent in zee te gaan.

 

IEPT20131031, Rb Zeeland-West-Brabant, He Blends
Geen vernietiging intentieovereenkomst inzake beëindiging licentieovereenkomst op grond van dwaling. "Vernietigings”-brief niet gericht aan BES, zodat deze intentieovereenkomst inzake licentie niet regardeert. Gebod tot productie conform licentieovereenkomst door gebruik gedemineraliseerd water.

 

IEPT20131030, Rb Overijssel, NSV v Dutch Wellness
Bewijsopdracht dat domeinnamen toebehoorden aan NSV ten tijde van koopovereenkomst tussen A en Dutch Wellness. Geen beroep Dutch Wellness op derdenbescherming domeinnaamverkrijger te goeder trouw omdat beschikkingsonbevoegdheid niet voortvloeit uit ongeldigheid eerdere verkrijging.

 

IEPT20131030, Rb Oost-Brabant, VBA Events
Gemeenschappelijk recht handelsnaam kroegentocht.nl. Werkgeversauteursrecht op huisstijl: niet ter zake van freelancers, wel terzake van werknemers. Gebod om Facebook te verzoeken tot terugplaatsing VBA-pagina VBA.

 
IEPT20131029, Hof Amsterdam, PostNL
Voeging toegewezen wegens verknochtheid zaken

IEPT20131029, Hof Amsterdam, Beter Wonen
Spoedeisend belang ondanks verwijderen artikelen vanwege mogelijkheid van herplaatsen.Geen onrechtmatige uitlatingen over beleid en integriteit van bestuur van Beter Wonen: geen namen genoemd en geen onnodig diffamerende terminologie gehanteerd.Uitlatingen hebben voldoende steun in o.a. onderzoeksrapporten. Inkleding verdenking redelijk beperkt van aard gebleven.

 

IEPT20131029, Rb Gelderland, Rieberjo v DRI

Inmiddels geëindigde licentieovereenkomst tussen partijen slechts betrekking op octrooilicentie voor Airwash-systeem (tepelbekerreiniger), niet op licentie tot gebruik van merk “AIRWASH”. DRI heeft stilzwijgende en naar duur onbeperkte licentie tot gebruik van merk “AIRWASH” verkregen, nu zij het merk gedurende 20 jaar met toestemming van Rieberjo en zonder betaling van enige vergoeding heeft gebruikt. Belangenafweging staat in de weg van onmiddellijke beëindiging door Rieberjo van merklicentie DRI.

  

IEPT20131029, Rb Overijssel, Soffimat v Triogen
Dagvaarding op handelsnaam ontvankelijk.

 

IEPT20131029, Hof Den Haag, Real Networks
Incidentele vordering tot afgifte, althans inzage in casu geen voorlopige voorziening. Exhibitie ex artikel 843a Rv. Bepaalde bescheiden: bestaan ervan dient in voldoende mate vast te staan en bescheiden moeten voldoende concreet zijn aangewezen en afgebakend, bijvoorbeeld naar onderwerp en personen. Rechtsbetrekking en rechtmatig belang: niet nodig dat inbreuk aannemelijk is, zoals geldt in kort geding, Vereist is (i) een redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk en (ii) dat de bescheiden de gestelde (dreigende) inbreuk nader kunnen onderbouwen. Mogelijk slechts voldoende dat de rechtsbetrekking onderbouwd is gesteld. Exceptie inzake vertrouwelijke bedrijfsgegevens onvoldoende concreet onderbouwd

 

IEPT20131025, HR, S&S v Esschert
Communautaire harmonisatie auteursrechtelijk werkbegrip omvat ook modellen of werken van toegepaste kunst.
Toepasselijkheid auteurs- en modelrechtelijke samenloopsbepalingen bij op bestelling ontworpen modellen. BVIE-regeling inzake originair rechthebbende auteurs- en modelrecht niet in strijd met Gemeenschapsmodelverordening. Spoedeisendheid nevenvorderingen: nauwe verwantschap met voldoende spoedeisende hoofdvordering; enkele onomkeerbaarheid ervan staat niet in weg van toewijzing.

 

IEPT20131023, Rb Noord-Nederland, Beheer Hondensport Fryslân
Onrechtmatig registreren handelsnaam stichting en (tijdelijk) onbereikbaar maken website stichting. Opdracht tot registratie domeinnaam op naam van stichting onvoldoende onderbouwd. € 2.555 schadevergoeding voor bouwen nieuwe website.

 

IEPT20131023, Rb Den Haag, Screentime v SBS
Merk POPSTARS beschrijvend voor amusementsprogramma’s.Inburgering onvoldoende onderbouwd. Ex nunc beoordeling algemene bekendheid merk (artikel 6bis UvP). Drempel voor bescherming als algemeen bekend merk (art. 6bis UvP) verlaagd door artikel 16 TRIPS-verdrag. Voor een algemeen bekend merk is een grotere bekendheid nodig is dan voor een bekend merk in de zin van ‘sub c’. Algemene bekendheid onvoldoende onderbouwd.Geen onrechtmatige daad SBS door het voorgenomen gebruik van het teken ‘The next Popstar’. Geen depot te kwader touw merk POPSTARS: beschrijvende woordbestanddelen en niet overeenstemmende beeldbestanddelen.

 

IEPT20131022, Hof Den Bosch, Converse
Tussenuitspraak: Kesbo ontvankelijk in haar vordering: niet betwist dat zij licentienemer was door Aspo en door Dieseel erkend en licentieovereenkomst overlegd. Beslissing rechtbank misslag: vast staat dat Converse Aspo ten onrechte van merkinbreuk heeft beschuldigd waardoor zij nadeel heeft ondervonden. Geen sprake van gerechtelijke erkentenis: converse omlijnde slechts de grondslag van haar vordering. Het hof verwijst de zaak naar de rolzitting van 19 november om Converse in de gelegenheid te stellen procesvolmachten in het geding te brengen en houdt iedere verdere beslissing aan. 

IEPT20131022, Hof Den Bosch, Foto’s op erotische websites
Portretrecht. Onrechtmatige plaatsing van foto's van appellante met suggestieve teksten op erotisch getinte websites: inbreuk op persoonlijke levenssfeer en eer en goede naam. Appellante is door reportage in Foxy niet “vogelvrij” geworden. Deskundigenbericht over vragen van technische aard inzake bewijs dat geïntimeerde betreffende foto’s met bijbehorende teksten op de websites heeft geplaatst.

 

IEPT20131022, Rb Midden-Nederland, Merkvervalsing

Gevangenisstraf voor (medeplegen van) handel in merkvervalste goederen (kleding, schoenen en parfums) en deelname aan criminele organisatie.
 

IEPT20131021, Rb Den Haag, Jumbo v Ravensburger
Nederlandse rechter bevoegd ten aanzien van buitenlandse Ravensburger-vennootschappen (artikel 6(1) EEX-Vo). WASGIJ-spelformat tezeer geabstraheerd voor auteursrechtelijke bescherming.

 

IEPT20131018, Rb Amsterdam, Nederlandse Loodsencorporatie
Nederlandse Loodsencorporatie bevoegd jubileumboek niet uit te geven en zeggenschap over op te nemen teksten. Algemeen verbod schrijven boek in strijd met vrijheid van meningsuiting.

 

IEPT20131017, HvJEU, Sumitomo v Patent und Markenamt
Geen aanvullend beschermingscertificaat mogelijk voor gewasbeschermingsmiddel waarvoor een nood-handelsvergunning is afgegeven; geen functionele gelijkwaardigheid verleningscriteria handelsvergunning en nood-handelsvergunning. Aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat kan niet worden aangevraagd voordat handelsvergunning is verleend.

 

IEPT20131017, HvJEU, RLvS v Stuttgarter Wochenblatt
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken verzet zich niet tegen nationaal recht dat inhoudt dat uitgever bij iedere betaalde publicatie het woord „advertentie” („Anzeige”) moet vermelden, tenzij deze publicatie door vorm en indeling algemeen herkenbaar is als reclame. Een dergelijke uitgeverspraktijk is geen handelspraktijk omdat het geen wezenlijke verstoring vormt van economisch gedrag van consumenten om de krant te verwerven of mee te nemen. In die omstandigheden beoogt de richtlijn niet een concurrent van de betrokken krantenuitgever te beschermen.

 

IEPT20131017, HvJEU, Isdin v BHIM
Globale motivering weigeringsgrond merk volstaat niet ter zake van niet-homogene groepen waren of diensten binnen eenzelfde klasse nu de belanghebbenden op grond van dat arrest niet de redenen kennen waarop het Gerecht dienaangaande zijn vernietiging van de litigieuze beslissing baseert.

 

IEPT20131015, Rb Amsterdam, Netmerk v Snobber
Geen gebruik van “Netmerk(.nl)” als handelsnaam: slechts ter aanduiding/aankondiging van nog te ontwikkelen project zonder winstoogmerk.Registratie domeinnaam netmerk.nl niet te kwader trouw. Gebruik van “Netmerk(.nl)” niet onrechtmatig: geen concurrerende producten zodat vooralsnog geen sprake is van verwarringsgevaar.

 

IEPT20131015, Hof Amsterdam, Ajax
Roodwit beeldmerken Ajax geldig: concrete grafische voorstelling van kleurcombinatie.Geen merkinbreuk: beschermingsomvang strekt niet tot ieder wit kledingstuk met aan voorzijde rode baan. Slaafse nabootsing. Artikel 2.19 BVIE sluit beroep op slaafse nabootsing officiële merchandisingproducten niet uit. Enkel aanhaken bij populariteit voetclub niet onrechtmatig: Dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het prijskaartje (in kleinere letters en zonder uitdrukkelijke verwijzing naar Ajax) "official licensed products" wordt vermeld en dat het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten te koop aanbiedt is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

 

IEPT20131014, Rb Gelderland, Agri Retail v BoerenBond Retail
Agri Retail is rechthebbende op handelsnaam en merk “Boerenbond”; eigen recht Boerenbond Retail onvoldoende gebleken. Gedurende ontvlechting franchise mag Boerenbond Retail gebruik blijven maken van het merk 'BoerenBond'.

 

IEPT20131014, Rb Oost-Brabant, the Clash oft he Coverbands
Geen overdracht reeds bestaande merk- en handelsnaamrechten “The Clash of the Coverbands” door bepaling in arbeidsovereenkomst tussen verzoeker en verweerder.Noch verzoek, noch verweerder rechthebbende gelet op overdracht door verzoeker aan Artists & Bands.
 

IEPT20131015, Hof Den Haag, Prevdent v Unilever
Verwarringsgevaar tussen woordmerk PREVDENT en PRODENT-merken: gelet op de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, de omstandigheid dat de waren waarvoor het teken is gedeponeerd identiek, althans (in hoge mate) soortgelijk zijn en de bekendheid van de merken, is het hof van oordeel dat het relevante publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of economische verbonden ondernemingen afkomstig zijn en dat sprake is van verwarringsgevaar

 

IEPT20131015, Hof Arnhem-Leeuwarden, Loendersloot v Prins
Ontwerp sloep niet auteursrechtelijk beschermd: alle onder 4.8 genoemde elementen, met uitzondering van de trapeziumvormige achterrand van de zitting, in meer of mindere mate in het vormgevingserfgoed kunnen worden aangewezen; geen vrije creatieve keuze combinatie. Geen slaafse nabootsing: Onderscheidend vermogen en eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20131015, Hof Amsterdam, Alpi Netherlands v Converse
Opheffing conservatoir verhaalsbeslag € 63 miljoen: benadeling Converse door activatransactie tussen Alpi Netherlands en Alpi International niet aannemelijk geworden

 

IEPT20131015, Hof Arnhem-Leeuwarden,Trebs v Food Fun
Brief is misleidende vergelijkende reclame: Duidelijk wervend karakter en de naam van Trebs wordt uitdrukkelijk genoemd. Maatman: iedere onjuistheid misleidend; misleiding van de ‘maatman’ vereist. Maatman: directie en inkopers van groothandelaren en retailers in klein huishoudelijke apparatuur, die redelijk oplettend en bedachtzaam zullen zijn, maar geen bijzondere kennis over bescherming van vormgeving hebben. Misleiding maatman: Onvoldoende aannemelijk dat Pizarette van Food & Fun enige legaal in China geproduceerde pizzaoven is, noch dat die rechten zich uitstrekken tot andere landen, waaronder Nederland.

 

IEPT20131018, Rb Rotterdam, Van Loo v Fortuna
€1250 schadevergoeding voor foto op website:gebaseerd op algemene leveringsvoorwaarden van Fotografenfederatie: gederfde licentie-vergoeding van € 500 en toeslag van € 750 wegens opsporingskosten, waardevermindering van het auteursrecht, gederfde winst, te verwachten prijsbederf en het ontbreken van de naamsvermelding. € 1.000 proceskosten: geen gecompliceerde zaak en geen sprake van opzettelijke of grootschalige inbreuk.

 

IEPT20131010, Rb Den Haag, MTTM v Belfabriek
Misleidende mededelingen Belfabriek over klantenwerving, financiële positie en mogelijke afsluiting van servicenummers van (klanten van) MTTM. Evident dat niet is beoogd om servicenummergebruikers op objectieve wijze te informeren over feitelijkheden, maar om paniek te zaaien onder klanten van MTTM en daarmee te trachten hen over te laten stappen naar Belfabriek.

 

IEPT20131010, Rb Amsterdam, Verkade v Mondelez
Claim “LIGA FruitCrisp is verkozen op fruitsmaak en knapperigheid” voldoende herleidbaar tot uitkomsten van onderzoek. Claim “als lekkerste getest” van Verkade impliceert vergelijking die bij gebreke van test niet op deugdelijke wijze kan worden onderbouwd. 
 

IEPT20131010, Rb Overijssel, Siemens v Almteq
Toelaatbaar eigenbeslag voor € 1.250.000. Verlof tot leggen van beslag onder zichzelf (Siemens) verleend op alle gelden en vorderingen van verweerders op Siemens, ter verzekering van verhaal van haar vorderingen op verweerders: vorderingen van Siemens (gebaseerd op auteursrechtinbreuk) zijn voldoende aannemelijk gemaakt, sprake van een aanzienlijk restitutierisico en geen misbruik van recht. Belang van Siemens bij toewijzing dient derhalve zwaarder te wegen dan belang van verweerders bij betaling van hun vordering (bedrag van proceskostenveroordeling).

 

IEPT20131010, Rb Amsterdam, TBAG v TBBV
Rechtsgeldige opzegging exclusieve licentiebevoegdheid ROUTE 66-merk; geen onherroepelijke bevoegdheid.Opzegtermijn van 2 jaar niet aannemelijk.

 

IEPT20131009, Rb Amsterdam, Ignite v Amazon
Nederlandse rechter niet-grensoverschrijdend bevoegd tegenover Amerikaanse gedaagden op grond van in Nederland gepleegde inbreuken op auteursrecht.

 

IEPT20131009, Rb Midden-Nederland, PIT v Bushman
Uitleg non-concurrentiebepalingen IMPALA activa-overeenkomst en licentieovereenkomst. Opzegging contractueel mogelijk op grond van enkel niet meer voldoen aan verplichtingen; beroep daarop niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

IEPT20131009, Rb Den Haag, Ten Cate v Fieldturf
Schorsing in conventie omdat oordeel BHIM over geldigheid PRESTIGE EVOLUTION relevant is voor oordeel over geldigheid Evolution-merken; niet het voorgebruik daarvan. EVOLUTION XQ geldt als gebruik van EVOLUTION 3GS.
Normaal gebruik EVOLITION 3GS door Fieldturf als licentienemer van Ten Cate.Met name indirect verwarringsgevaar REVOLUTION en EVOLUTION vanwege jarenlande zakelijke relatie.

 

IEPT20131009, Rb Den Haag, Black Rhino v Sic (Blues Brothers)
Auteursrechtelijke vorderingen gebaseerd op filmscripts onvoldoende onderbouwd. Auteursrecht op characters Jake en Elwoo Blues onvoldoende onderbouwd.Portretrecht beperkt tot afbeelding: Een live optreden is geen afbeelding en geen overeenstemmende gelaatstrekken. Merkinbreuk: Het gebruik van het teken ‘(the) Blues Brothers’ door gedaagden in de aanduiding “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers” is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen eerlijk gebruik.

 

IEPT20131009, Rb Den Haag, Sena v Hakave
Het verweer dat het merendeels om oude muziek gaat, die niet behoort tot het Buma-repertoire, slaagt niet. Deze stelling impliceert reeds dat op zijn minst in mindere mate wel tot het Buma-repertoire behorende muziek ten gehore is gebracht.

 

IEPT20131009, Rb Den Haag, Hormel v Dukka
Geen inbreuk door SPAM voor energiedrank op Gemeenschapsmerk SPAM voor vlees. Energiedrank en vlees niet soortgelijk: Niet uitwisselbare of concurrerende en niet complementaire goederen consumptiegoederen van duidelijk verschillende aard. Geen bekendheid merk SPAM in relevante lidstaten buiten Verenigd Konink. Geen bekendheid Gemeenschapsmerk SPAM buiten het Verenigd Koninkrijk door Monty Python-sketch uit 1970: geen gebruik als merk. Geen bescherming o.g.v. artikel 6bis Unieverdrag bij gebreke van algemene bekendheid in lidstaten waar bescherming wordt ingeroepen. Geen depot te kwader trouw wegens ontbreken oogmerk om legitieme belangen Hormel te schaden. Verhouding oordeel rechtbank over ontbreken inbreuk en oordeel BHIM over nietigheid Gemeenschapsmerkaanvrage.

 

IEPT20131008, Hof Amsterdam, Loo v Buis
Werk-toets: uitgangspunt dat van een auteursrechtelijk beschermd werk sprake is indien het gaat om een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur. Onderzetters getuigen van eigen keuzes binnen stijl; schade wegens inbreuk € 4.990. Geen inbreukmakende reproductie foto’s op sleutelhangers: band met oorspronkelijke werk vrijwel geheel verloren gegaan. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken verwarringsgevaar bij afnemers van de groothandels: retailer in plaats van buitenlandse toeristen


IEPT20131004, HR, Het Parool
Uitgangspunt is dat eerbiediging persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan vrijheid van meningsuiting. Geen onjuiste rechtsopvatting dat publicatie herkenbaar portret niet werd gerechtvaardigd door medewerking aan documentaire over zijn persoon en rapclip.

 

IEPT201301003, HvJ EU, Rintisch v BHIM - Protisnack
Na verstrijken gestelde termijn bij BHIM aangevoerd bewijs; beoordelingsvrijheid BHIM.Hoger beroep moet bestreden onderdelen en argumenten duidelijk aangeven op straffe van niet-ontvankelijkheid

 

IEPT20131003, HvJEU, BKK v Wettbewerbszentrale
Publiekrechtelijke instelling, belast met een taak van algemeen belang, zoals beheer van een verplichte ziekteverzekering, is een “handelaar” in de van richtlijn oneerlijke handelspraktijken: doel van de richtlijn is een hoog niveau van consumentenbescherming. Autonome eenvormige uitleg unierechtelijke bepalingen: Bewoordingen van een Unierechtelijke bepaling die niet uitdrukkelijk naar recht van de lidstaten verwijst, dient in de gehele Europese Unie autonoom en op eenvormige wijze moeten worden uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de context van de bepaling en met het doel van de betrokken regeling

 

IEPT20131003, HvJEU, Pinckney v Mediatech
Rechter van plaats waar schade door auteursrechtinbreuk intreedt enkel bevoegd voor schade op grondgebied van zijn lidstaatveroorzaakte schade vast te stellen.

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, Teva v Sanofi
Ontbreken inventiviteit. Bij gebrek aan een reden (zoals een onverwacht, verbeterd effect, […]), is een keuze van één alternatief dat naar verwachting werkzaamheid behoudt uit vele (…) willekeurig en aldus niet inventief te achten. Het objectieve technische probleem: "voorzien in een alternatieve angiotensine-II-blokkerende stof voor DuP 753".Latere onderzoeksgegevens tellen niet mee voor inventiviteit indien het geclaimde effect niet reeds aannemelijk is gemaakt in de oorspronkelijke aanvrage.

 

IEPT20131002, Rb Overijsel, Pretium v Wegener
"Oproep: wat zijn uw ervaringen met Pretium?" onrechtmatig wegens negatieve lading. Wegener heeft haar journalistieke zorgvuldigheids- en onderzoeksplicht geschonden en Pretium bij voorbaat in kwaad daglicht gesteld. Geen rectificatie.

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, SENA v Dance Events
Discotheken-tarief grondslag voor vergoedingen voor het verleden; Op recette gebaseerd dance events-tarief (1,5%) grondslag voor toekomst. Criteria voor berekening billijke vergoeding voor secundaire openbaarmaking fonogrammen en uitvoeringen.

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, Supertrash v Blokker
Supertrash-jurk auteursrechtelijk beschermd: combinatie van elementen die wordt aangemerkt als het resultaat van creatieve keuzes; combinatie niet terug te vinden in vormgevingserfgoed en niet noodzakelijk voor het bereiken van een technisch effect. Inbreukmakende Blokker-jurk: overeenstemmende totaalindruk door combinatie van op zichzelf niet beschermde elementen. Supertrash auteursrechthebbende ex artikel 8 Aw. Nevenvorderingen: Met de vaststelling dat sprake is van auteursrechtinbreuk, liggen de nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing gereed.

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, Van Caem v Bacardi
Geen spoedeisend belang Van Caem wegens ontbreken verhaalsmogelijkheden van Caem. Spoedeisend belang Bacardi bij verhoging dwangsommen tot € 1.500.000

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, Mylan v Yeda & Teva
Nietigverklaring afgewezen omdat het octrooi nawerkbaar, nieuw en inventief is en geen toegevoegde materie bevat. Proceskosten € 879.000. Nawerkbaarheid: voldoende duidelijk voor gemiddelde vakman wat “gemiddeld molecuulgewicht” en wat “fractie” is. Veronderstelling dat kenmerk “75%” uitgelegd wordt als “exact 75%” niet zinvol. Bij de beoordeling van toegevoegde materie moet gekeken naar de gehele inhoud van de aanvrage. Bewijslast ontbreken nieuwheid rust eisende partij. Dat het octrooischrift voldoende plausibel maakt dat toepassing van het geclaimde copolymeer-1 tot minder bijwerkingen leidt.
 

IEPT20131001, Hof Arnhem-Leeuwarden, AD Inkoop v Duif’s Florist
Opheffing beslag: ondeugdelijkheid vordering summierlijk aangetoond: kans laag ingeschat dat appellant in bodemprocedure aansprakelijk wordt gehouden. Onaannemelijk is dat appellant 1 wist dan wel diende te beseffen dat het Gemeenschapsmodel geen stand zou houden in een nietigheidsprocedure

 
IEPT20131001, Hof Amsterdam, Stichting Misrekening v ING

Geen oneerlijke handelspraktijk: duidelijk dat in  aanbod ING vermelde tweede rentepercentage variabele rente betrof die zou kunnen wijzigen