September 2013

Print this page

IEPT20130930, Rb Midden-Nederland, Gemis aan octrooi
Vordering bij bestuursrechter niet-ontvankelijk: Rechtsvordering gegrond op artikel 12(6) Row (billijke vergoeding wegens gemis aan octrooi) NWO-medewerker dient in casu aangemerkt te worden als rechtsvordering met betrekking tot arbeidsovereenkomst (zie artikel 83(2) Row), zodat rechtsvordering bij burgerlijke rechter aangebracht dient te worden.

 

IEPT20130927, HR, Boston Scientific v OrbusNeich
Proceskosten: lagere eigen kosten op zichzelf onvoldoende om gevorderde kosten als onredelijk of onevenredig aan te merken. Beslissing om zesde deel proceskosten aan verweer provisionele vordering toe te kennen onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd: Hof had dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest; toerekening dient recht te doen aan omstandigheid dat het bij de provisie slechts gaat om vergoeding van de extra kosten bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden in de hoofdzaak. Geen grond voor veroordeling tot terugbetaling; proceskostenvordering nog niet afgedaan. 

 

IEPT20130925, Rb Oost-Brabant, Arte
€ 2.269.516 schadevergoeding toerekenbare inbreuk op recht van Arte op haat Knowhow. Knowhow is vermogensrecht: overdraagbare informatie die handelswaarde vertegenwoordigt. Norm artikel 39(2) TRIPs in artikel 6:162 BW geïncorporeerd
 

IEPT20130925, Rb Den Haag, Nspyre v Nederlandsch Octrooibureau
Beroepsfout in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam

 

IEPT20130926, HvJ EU, Centrotherm Systemtechnik v BHIM II
Gerecht kan niet oordelen over door kamer van beroep niet beoordeelde bewijzen

 

IEPT20130926, HvJEU, Centrotherm Systemtechnik v BHIM
Kamer van beroep dient beoordelingsbevoegdheid van aanvullende bewijzen objectief en gemotiveerd uit te oefenen; geen gunst. Vervallenverklaring kan enkel worden uitgesproken wanneer binnen door BHIM gestelde termijn geen enkel bewijs van het gebruik is overgelegd, of het verstrekte bewijsmateriaal volstrekt irrelevant is. Bewijslast normaal gebruik merk rust op houder; geen ambtshalve onderzoeksverplichting voor BHIM. Beoordeling van feiten en bewijzen, met name bewijskracht, behoort tot feitenonderzoek en is, behoudens onjuiste opvatting van feiten, geen rechtsvraag die vatbaar is voor toetsing door Hof.

 

IEPT20130919, HvJEU, Martin Y Paz v Fabrique van Maroquinerie Gauquie
Nationale rechter kan het uitsluitende merkrecht niet beperken, anders conform artikel 5 t/m 7 Merkenrichtlijn. Bij verval instemming merkhouder met voortbestaan gedeeld gebruik merk met derde, dient merkhouder het merkrecht voor de betreffende waren aan die derde te kunnen tegenwerpen en zelf het merk voor die waren te kunnen gebruiken.

 
IEPT20130919, HvJEU, CHS v Team4 Travel
Als sprake is van oneerlijke handelspraktijk hoeft niet te worden nagegaan of praktijk in strijd is met vereisten van professionele toewijding
 

IEPT20130918, Rb Midden-Nederland, Prequest
Eiser is krachtens art. 4 Aw maker en rechthebbende op Application Manager: copyright notice en verklaringen waaruit blijkt dat afnemers eiser als maker beschouwen. Prequest geen rechthebbende o.g.v. art. 7 Aw: geen nieuw werk ontstaan tijdens dienstverband en geen werkzaamheden verricht in kader van dienstverband. Ook geen beroep op art. 8 Aw: geen verschillende werken.

 

IEPT20130918, Rb Den Haag, Fluoron v DORC
Nederlandse rechter bevoegd, ook t.a.v. grensoverschrijdende provisionele vorderingen: reële band met Nederland.
Geen inbreuk op octrooi voor “Farbstofflösung”: onduidelijkheid in octrooi m.b.t. relevante temperatuur voor dichtheid van samenstelling komt voor risico van octrooihouder.

 

IEPT20130918, Rb Amsterdam, NTR
Geen vermoeden van overdracht van art. 45d Aw: afwijkende schriftelijke regeling getroffen, zodat exploitatierechten rusten bij eiser als scenarioschrijver. Beperkte uitleg van (sub)licentie: geldt alleen voor ten tijde van aangaan overeenkomst (1991) bekende exploitatievormen. Eventuele onrechtmatigheid van uitzendingen zonder (sub)licentie is toerekenbaar aan NTR als professionele partij.

 

IEPT20130918, Rb Amsterdam, Morpheus v Bremafa
Geldig merk “MORPHEUS” voor o.m. bedden en boxsprings op basis van eerste merkinschrijving. Inbreuk: dezelfde waren en gelijke tekens.

 

IEPT20130918, Rb Noord-Holland, HLK v Scotch & Soda
Voorgebruik “Je M’Appelle”:gericht is op het verkrijgen van afzet voor de nieuwe door HLK ontwikkelde kledinglijn onder het merk JE M'APPELLE. Gebruik “je m’appelle” als onderdeel van samenhangende zin, geen voor-voorgebruik als merk.


IEPT20130917, Hof Den Haag, STR v Harechair 

Geen uitputting: niet gebleken dat Harechair met schikkingsovereenkomst afstand van handhavingsbevoegdheden met betrekking tot haar onbekende verkopen in Nederland heeft gedaan. Geen toestemming van Harechair om litigieuze stoelen in de EER op de markt te brengen. Directe verkoop stoelen door IGAP aan STR in Italië in strijd schikkingsovereenkomst. Niet redelijk en evenredig om – naast de opslag voor kantoorkosten – een uur honorarium in rekening te brengen voor wekelijks raadplegen roljournaal.

 

IEPT20130917, Hof Den Haag, Spin for Life
Oppositie afgewezen: Geen verwarringsgevaar ondanks hoge mate van gelijksoortigheid wegens uiterst geringe gelijkenis en geringe onderscheidende vermogen. Hooguit geringe onderscheidende kracht “spinning”-merken.

 

IEPT20130917, Rb Den Haag, JetSet v Verwater
Gerede kans dat octrooi op “mobiel snijsysteem voor met abrasieve vloeistof onder hoge druk snijden van staalplaat” in bodemprocedure nietig zal worden geacht, wegens gebrek aan inventiviteit.

 

IEPT20130916, Rb Den Haag, CHPW
Spoedeisend belang bij spoedige beëindiging inbreuk; geen onthoudingsverklaring. Inbreuk op RE AUDIO-merken: geen toestemming van merkhouder en gebruik van gelijke c.q. overeenstemmende tekens voor dezelfde waren.Verbod op gebruik van Re Audio-handelsnamen die oudere woordmerk RE AUDIO bevatten.

 

IEPT20130912, Rb Den Haag, Lijfsdwang

Verboden en geboden uitvoerbaar bij lijfsdwang verklaard, gezien grote belang van eiseres om niet meer veelvuldig te worden benaderd door gedaagde en om niet bloot te worden gesteld aan verdachtmakingen van fraude: dwangmiddel van dwangsommen onvoldoende prikkel gebleken, aangezien er geen verhaalsmogelijkheden zijn

 

IEPT20130913, HR, Molenbeek
Bewijsbeslag ook mogelijk in niet-IE-zaken: art. 730 en 843a Rv bieden daarvoor voldoende grondslag. Geen medewerkingsplicht om versleutelde drager toegankelijk te maken voor deurwaarder: deurwaarder kan gegevensdrager zelf in beslag nemen. Wel medewerkingsplicht om bestanden elders dan op aangetroffen gegevensdrager (bijvoorbeeld ‘in the cloud’) toegankelijk te maken voor deurwaarder: rechterlijke toestemming tot beslaglegging zou anders zinloos zijn.

 

IEPT20130913, Rb Zeeland-West-Brabant, ACS v Terwa
Opheffing conservatoir beslag.Onrechtmatigheid mededelingen over motief prijsstelling onvoldoende onderbouwd. Conservatoir beslag voor toekomstige proceskostenveroordeling niet mogelijk t.a.v. Nederlandse eiser.

 

IEPT20130913, HR, GBT v Ajinomoto
Niet onbegrijpelijk oordeel Hof dat L-lysine geen ‘biologisch materiaal’ of als ‘een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat’ in de zin van de Biotechnologierichtlijn is. Vaststelling meest nabije stand van de techniek in verregaande mate feitelijk van aard en slechts in beperkte mate vatbaar is voor toetsing in cassatie.

 

IEPT20130911, Rb Den Haag, Cybergun v KLM
Douanebeslag: Geen vervaardigingsfictie: louter doorvoer van goederen in EU onder een schorsingsregeling is geen inbreukmakende handeling. Ook geen vervaardigingsfictie voor bekende merken. Enkele hypothetisch risico van inbreuk door in het verkeer brengen in EU onvoldoende voor tegenhouden en vernietiging.

 

IEPT20130911, Rb Den Haag, FMC v Ascom
Geen octrooi-inbreuk door hydrocyclonen van FMC: ontbreken technische maatregel voor afbuiging van stroming en geen mogelijkheid tot behouden van pre-separation van mengsel. Geen misbruik van recht door Ascom vanwege op laat moment intrekken van kortgedingprocedure.

 
IEPT20130910, Hof Amsterdam, TROS v Lako Kennels
[geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] niet-ontvankelijk: bodemvonnis jegens [geïntimeerde 1] uitgesproken. Ook als negatieve kwalificaties Tros achterwege zouden zijn gelaten sprake van onrechtmatigheid: geen wederhoor en geen context gegeven

 

IEPT20130910, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spectranetics
Overdracht octrooien niet aangenomen: een reële en daadwerkelijk uitgevoerde transactie in plaats van een schijntransactie onvoldoende gebleken; recht van de Bahamas of de Staat Virgina van toepassing.Rechtsverwerking beroep op overdracht wegens misleiding betreffende partijen

 

IEPT20130910, Hof Amsterdam, Dimensione v Cassina
Auteursrechtinbreuk: er is sprake van distributie in Nederland, nu direct mailing van Dimensione is verzonden aan een groot aantal bedrijven in Nederland en hierin expliciet wordt vergeleken met Nederlandse prijzen. Bovendien kan bij bestelling op website Nederland worden aangevinkt als land van levering. Merkinbreuk: merken Le Corbusier en Rietveld worden niet uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt. Misleidende reclame omtrent namaak en geoorloofdheid. Schade inzake gemiste verkopen begroot op grond van 3:1 verhouding. Proceskosten aan de hand van indicatietarief begroot.

 

IEPT20130906, Rb Overijssel, Pretium v Wegener
Geen recht op NAWT-gegevens klagers: Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hoeft Wegener de signalen/klachten, voorzien van NAWT-gegevens, niet te delen met Pretium. Pretium verzoekt niet alleen om de signalen/de klachten zelf, maar ook om NAWT-gegevens van de klagers, de bronnen van de journalist van Wegener. Pretium wil de klachten kunnen verifiëren. Journalistieke bronbescherming is één van de fundamentele voorwaarden voor persvrijheid.

 

IEPT20130904, Rb Zeeland-West-Brabant, Converse Sporttrading
Omkering bewijslast uitputting omdat Sporttrading er op mocht vertrouwen dat schoenen van schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER. Onvolledig aanvoeren bekende feiten door Converse heeft mogelijk consequenties voor proceskosten.Onzorgvuldige onderbouwing door Converse van gestelde counterfeit: wisselende verklaringen eigen deskundige over dezelfde schoenen. Verzuim Converse om verkregen verklaring in het geding te brengen. Onvolledig informeren rechtbank door Converse of gestelde verhandeling na 2009.

 

IEPT20130904, Rb Amsterdam, Imation v Thuiskopie
Verlof tot conservatoir beslag afgewezen: belang van Stichting de Thuiskopie verzet zich tegen het leggen van beslag, omdat zij daardoor wordt belemmerd in het uitvoeren van haar doelstelling, namelijk het doorbetalen van ontvangen bedragen aan auteursrechthebbenden.

 

IEPT20130904, Rb Den Haag, Meubelco v Karintrad
Gemeenschapsmodelrechten op Perla en Starla meubelcollecties zijn nietig: geen eigen karakter, gezien overeenstemmende totaalindrukken met vormgevingserfgoed. Geen sprake van onrechtmatig wapperen door Meubelco; toekomstig onrechtmatig wapperen onvoldoende onderbouwd door Karintrad.

 

IEPT20130904, Rb Amsterdam, Nanada v Golden Earring
Verjaring voor ontbindingsgronden daterend van voor 25 augustus 2005. Geen rechtsverwerking door het enkele uitblijven van klachten. Tegenbewijs inzake inspanningen Nanada niet geleverd: werkzaamheden Red Bullet niet aan nanada toe te rekenen.

 

IEPT20130904, Rb Rotterdam, Savoy Club
Eiser kan als belanghebbende c.q. merkhouder verval Beneluxmerken SAVOY CLUB inroepen. Vervallenverklaring SAVOY CLUB-merken wegens ontbreken normaal gebruik (geen merkgebruik buiten concern); ook geen sprake van hernieuwd normaal gebruik

 

IEPT20130904, Rb Amsterdam, VEVAM v Ziggo cs
Vanwege Norma/NLKabel-arrest kan VEVAM zich niet langer beroepen op art. 26 Aw: geen primaire openbaarmaking door omroepen bij aanleveren aan kabelaars, zodat geen sprake is van heruitzenden. Ook geen beroep op in aansluitovereenkomsten met regisseurs aan VEVAM overgedragen auteurs-rechten: betreft slechts aanspraken die volgens wet collectief geëxploiteerd worden door VEVAM. Geen postcontractuele verplichtingen Ziggo en UPC.

 

IEPT20130903, Rb Amsterdam, B-MS v BI
Vordering ter zake van reclame-uiting niet jegens BI toewijsbaar: Boehringer Ingelheim GmbH is aansprakelijk als de partij die de uitingen openbaar heeft gemaakt.Reconventie: reclame-uitingen over (doseringen) Eliquis niet misleidend

 

IEPT20130903, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten
Pliage-tas inbreuk: Winstafdracht begroot op € 3.053,23. Compensatie proceskosten