April 2014

Print this page

IEPT20140430, Rb Den Haag, AMP v SENA
Oproeping in vrijwaring van betalingsplichtigen toegestaan: SENA heeft voldoende gemotiveerd dat zij, indien beslissing in hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, op grond van overeenkomst c.q. verbintenis uit onrechtmatige daad, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op RTL resp. LM.

IEPT20140429, Rb Noord-Holland, Sao Paulo

Geen inbreuk op exclusieve eigendomsrecht E op bouwtekening: verklaring overdracht auteursrecht mist akte en vordering heeft geen auteursrechtelijke grondslag. Uit stukken lijkt te volgen dat er meerdere rechthebbenden zijn. Niet relevant dat in overeenkomsten niet bestaande vennootschap BQS wordt genoemd: verplichtingen door vennootschap Snactec verricht.


IEPT20140429, Hof Den Haag, Hauck v Stokke
Geen inbreuk auteursrecht Tripp Trapp door New Alpha: beschermde elementen uit Tripp Trapp komen niet in New Alpha voor. Combinatie onbeschermde elementen in Tripp Trapp geen eigen oorspronkelijk karakter: in stoelen veel voorkomende banale elementen.

 

IEPT20140429, Rb Zeeland-West-Brabant, Dealerdiensten

Geen beroep op BVIE, omdat woord “Dealerverzekering” niet als Beneluxmerk is ingeschreven (maar als Gemeenschapsbeeldmerk). Geen handelsnaaminbreuk: niet gebleken dat onderneming van Dealerdiensten zich onder handelsnaam “Dealerverzekering” presenteert. Geen onrechtmatig handelen wegens gebruik afbeeldingen die zouden lijken op Gemeenschapsbeeldmerk “Dealer Verzekering”: geen overeenstemmende totaalindrukken.


IEPT20140428, Rb Rotterdam, VLM Airlines
[A] maakt Inbreuk op handelsnaamrechten VLM Airlines door zich als rechthebbende van handelsnaam “VLM Airlines” te presenteren: handelsnaam actief gebruikt door VLM Airlines. Hoewel termijnen van merkdepots van VLM waren verstreken, is niet genoegzaam gebleken dat VLM uitdrukkelijk afstand van haar merken heeft gedaan: op tijd heropnemingsdepot verricht, merken normaal gebruikt en aannemelijk dat merk van [A] nietig zal worden verklaard. Handelingen van [A] in kader van contractuele arbeidsverhouding tussen [A] en VLM Airlines zonder meer als onrechtmatig te kwalificeren.

IEPT20140425, Rb Den Haag, Educate2XL
Bijdrage van werknemer X voldoende om als werkelijke maker van de roadmaps te kwalificeren. Voldoende aannemelijk dat is overeengekomen dat recht op naamsvermelding bij de werkelijke maker blijft. Werknemer X heeft geen afstand gedaan van recht op naamsvermelding door contract niet te ondertekenen, omdat contract vastlegging van eerdere afspraak is. Werknemer X is geen rechthebbende op auteursrechtelijke exploitatierechten: overgedragen bij arbeidsovereenkomst.

IEPT20140425, Rb Rotterdam, DLVS v Amvest
IE-rechten onvoldoende bepaald omschreven (“de (…) rechten van intellectuele eigendom”) in titel en leveringsakte tussen de curator en X Holding. Ook als wel IE-rechten zijn overgedragen blijkt nergens dat vervolgens identificeerbare IE-rechten aan DLVS zijn overgedragen. Indien dat wel het geval zou zijn, heeft DLVS niet aan haar stelplicht omtrent tot welke werken het exclusieve gebruiksrecht van Amvest zich precies uitstrekt voldaan. Reconventionele vordering omtrent onrechtmatige mededelingen van DLVS op haar website dat zij opdrachtneemster zou zijn toegewezen: De Leeuw & Van Steenbergen is oorspronkelijke opdrachtneemster.

IEPT20140425, Rb Den Haag, Daamen v Maxguard
Verwarringsgevaar tussen “PYTHON”-merken en tekens “Python” en “Blue Python” voor veiligheidsschoenen, gelet op sterke mate van overeenstemming, grote onderscheidende vermogen van merken en identieke waren. Gevorderde verzending rectificatiebrief aan afnemers van inbreukmakende schoenen voldoende spoedeisend (nauw verwant met hoofdvordering); gevorderde opgave niet voldoende spoedeisend.

IEPT20140424, Rb Midden-Nederland, RTL
Voorgenomen aflevering RTL “Ontvoerd” niet onrechtmatig: geen lichtvaardige verdachtmaking en voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Belang RTL bij uitzending weegt zwaarder dan (eventuele) inbreuk persoonlijke levenssfeer en/of portretrecht eiser: door het onherkenbaar maken van zijn gezicht hoogstens bij naaste kring herkenbaar.

IEPT20140423, Rb Oost-Brabant, VPW v Domica
Geen merken- of handelsnaamrechtinbreuk op “ROTS-VAST (Groep)”: VPW had gedaagden redelijk termijn moeten gunnen om informatie op websites van derden aan te passen dan wel te verwijderen. Ook geen inbreuk op grond van nieuw geplaatste informatie op internet. Misleidende advertentie niet gerechtvaardigd als reactie op onjuiste mededeling van Rots-Vast. Geen schending vaststellingsovereenkomst: geen omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat vaststellingsovereenkomst ook zag op domeinnaam rotsvandenbosch.nl en domeinnaam inactief.

IEPT20140423, Rb Den Haag, MSD v Mylan
Uitleg conclusie octrooi voor de behandeling van androgene alopecia: uit beschrijving volgt dat de conclusie ziet op een dagelijkse in plaats van een absolute dosering en gemiddelde vakman zal begrijpen dat eenmalige toediening van dosis niet zal werken. Octrooi is nieuw, inventief en nawerkbaar. Inbreukverbod ondanks dat octrooi over enkele maanden expireert en patiënten inmiddels zijn ‘ingesteld’ op generieke versie.

IEPT20140423, Rb Den Haag, Audi v Connemills
Faillissement leidt niet tot schorsing inbreukzaak: leidt niet tot nakoming van een verbintenis uit de boedel. Merkinbreuk door merken autofabrikanten op bedrijfspand te plaatsen en te gebruiken in domeinnamen. Onvoldoende onderbouwd dat enkele registratie domeinnamen (zonder gebruik) onrechtmatig is.

IEPT20140422, Hof Amsterdam, Stichting Reclame Code

Kantonrechter i.s.m. art. 23 Rv anders geoordeeld dan door partijen gevorderd. (Publicatie van) beslissing RCC niet onrechtmatig jegens geïntimeerde: onvoldoende onderbouwd. Geen gebruik van mogelijkheid tot reageren gemaakt.


IEPT20140422, Hof Arnhem-Leeuwarden, Fysiosupplies
Geen inbreuk handelsnaam recht “FysioSupplies” in logo All4Fysio Fysiosupplies: overwegend beschrijvend en voldoende afstand genomen door nevenschikkende presentatie van woord “fysiosupplies”.

IEPT20140422, Hof Den Haag, De Staat en Thuiskopie v Acer
Staat geen belang bij voeging bij procedure Thuiskopie v Acer: geen definitieve beslissing over al dan niet verbindendheid AMvB, waardoor rechtspositie Staat niet nadelig wordt beïnvloed door negatieve beslissing. Ongeldigverklaring AMvB zorgt wegens voorlopig karakter er niet voor dat Staat niet aan resultaatverplichting om billijke vergoeding te incasseren heeft voldaan.

IEPT20140422, Hof Den Haag, Ferring v Allergan
Afsplitsingsvordering ontvankelijk (geen ne bis in idem): in tussenarrest afgewezen incidentele vordering heeft niet zelfde strekking als thans voorliggende incidentele ‘splitsings’-vorderingen tot latere behandeling van inbreuksvordering. Inbreukvordering aangehouden tot eindbeslissing (die niet in kracht van gewijsde hoeft te gaan) in opeisingzaak: kan niet van Ferring worden verwacht nietigheid van octrooi te bepleiten, zolang niet is vastgesteld dat zij niet enige rechthebbende daarop is. Provisionele opeisings- en inbreukvordering (artikel 223 Rv) afgewezen: afstemming met vonnis bodemzaak, waarin opeisings- en inbreukvordering is afgewezen.

 

IEPT20140418, Rb Overijssel, Inbitex

Geen handelsnaamrecht inbreuk op “www.filter-webshop.nl”: domeinnaam “filterwebshop.nl slechts als internetadres gebruikt die doorlinkt naar website gedaagde. Geen onrechtmatig gebruik domeinnaam: gedaagde heeft domeinnaam als eerste geregistreerd en domeinnamen hebben beschrijvend karakter.


IEPT20140418, Rb Den Haag, APK Haaglanden
Geen inbreuk op handelsnaam “APK Haaglanden” door Y: eerder gebruik door Y aangetoond met facturen van derden die gericht zijn aan “APK Haaglanden”.

IEPT20140418, Rb Midden-Nederland, AvroTros
Voorgenomen uitzending Tros Opgelicht niet onrechtmatig tegen eiser, nu AvroTros heeft toegezegd gevreesde (nieuwe) beelden omtrent aanhouding van eiser niet te zullen tonen en eiser geen bezwaar heeft tegen uitzending van beeldmateriaal van eerdere uitzendingen, waarbij hij herkenbaar in beeld is gebracht.

 

IEPT20140418, Rb Gelderland, De Telefoongids v Telefoonboek

Claims van Telefoonboek in vergelijkende reclame tussen (producten van) De Telefoongids en Telefoonboek zijn grotendeels ongeoorloofd vergelijkend/misleidend: vergelijking tussen ondernemingen niet relevant en misleidend voor productvergelijking. Omdat voorhands vaststaat dat Telefoonboek op ongeoorloofde wijze vergelijkende reclame maakt, staat merkinbreuk tevens vast.

 

IEPT20140417, Rb Noord-Holland, Gemeente Bloemendaal

Persbericht waarin eiser wordt beschuldigd afspraken niet na te komen niet onrechtmatig: voldoende steun in de feiten en niet onnodig grievend


IEPT20140417, Rb Amsterdam, Ryanair v KRO
Belang Ryanair bij voorlopig getuigenverhoor komen te vervallen na eerdere einduitspraak, waarin is geoordeeld dat de beweringen in Brandpunt Reporter voldoende steun vonden in het beschikbare (feiten)materiaal.

IEPT20140417, Rb Gelderland, IMS v Rofra
Sacramento James bank en Edmonton bank zijn geen verwarringwekkende slaafse nabootsing van IMS-banken: andere totaalindrukken. Dante bank is één-op-één kopie van Westminster bank: zelfde totaalindruk. Dante had voor andere stof en afmeting kunnen kiezen. Indien al sprake kan zijn van oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen: geen ongeoorloofde slaafse nabootsing, dus geen oneerlijke handelspraktijk.

IEPT20140417, Rb Midden Nederland, RTL
Uitzending RTL Ontvoering niet onrechtmatig: eisers niet beschuldigd van ontvoering en onherkenbaar in beeld gebracht. Eiser zijn vrijwillig in Surinaamse media verschenen om zich over uitzending uit te laten, waardoor eisers in woonplaats bekend zijn en geen sprake is van privacy schending. Uitzending ook niet onrechtmatig jegens kind X, omdat zijn wettelijke vertegenwoordiger geen bezwaar maakt.

IEPT20140416, Rb Oost-Brabant, Catharina Ziekenhuis
Verhulde beschuldigingen van strafbare feiten jegens ontslagen dermatologen onrechtmatig: ernstige beschuldigingen, geen steun in het feitenmateriaal, schadelijk voor uitoefening van beroep en in de privésfeer. Ook indien uitlatingen moeten worden gezien als waardeoordelen zijn ze onnodig grievend en onrechtmatig.

IEPT20140416, Rb Amsterdam, Ryanair v KRO
Uitzendingen Brandpunt Reporter over gebrekkige veiligheid bij Ryanair niet onrechtmatig: ernstige misstand, voldoende steun in de feiten, voldoende mogelijkheid tot weerwoord en voldoende zorgvuldigheid betracht bij de presentatie van de beschuldigingen.

IEPT20140416, Rb Den Haag, Happy Cocooning v Outdoor
Als meervoudige aanvrage gedeponeerde modellen voor “gashaarden” zijn nieuw en hebben een eigen karakter: door Outdoor overgelegde vormgevingserfgoed verschilt aanzienlijk van modellen Happy Cocooning, vanwege onder de strakke, minimalistische vormgeving van de modellen. Onderscheidende kenmerken niet ingegeven door gebruiksbehoeften of techniek. Outdoor heeft te weinig afstand genomen: bassin-achtige uitsparing in combinatie met strakke minimalistische vormgeving zorgt voor gelijke totaalindruk.

IEPT20140416, Rb Den Haag, De Staat

Geen toestemming interview Rwandese gedetineerde: in afwachting van oordeel van beklagcommisie/RSJ hierover.

IEPT20140415, Hof Amsterdam, Orthodontic Services v Integrated Dentistry
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “European Academy of Integrated Orthodontics” of “Integrated Orthodontics” en “Integrated Orthodontic Services”: beschrijvend, voldoende afstand genomen en deskundig publiek. Domeinnaam integratedorthodontics.nl maakt inbreuk op handelsnaam Integrated Orthodontics: onvoldoende afstand genomen.

IEPT20140415, Hof Amsterdam, Blankhout
Geen wanprestatie: licentieovereenkomst niet aan appellanten overgedragen (niet genoemd in akte en/of aangehecht als bijlage).

IEPT20140415, Hof Den Haag, Pretiumonline
Voldoende (spoedeisend) belang bij beoordeling onrechtmatigheid alle websites waarop over Pretium werd geklaagd, ondanks dat deze na dagvaarding op een na offline waren gehaald: enkele toezegging zonder dwangsom onvoldoende. Ook als uitingen moeten worden gezien als waardeoordelen zijn grenzen van toelaatbare overschreden. Terecht geoordeeld dat website content in zijn geheel moest worden verwijderd: ontoelaatbare uitingen verweven met toelaatbare uitingen.

 

IEPT20140415, Rb Midden-Nederland, AvroTros

Voorgenomen uitzending Tros Opgelicht niet onrechtmatig jegens eiser: toezegging dat eiser niet wordt aangemerkt als oplichter en dat naam niet te horen of te zien zal zijn, en eiser heeft medewerking verleend aan vraaggesprek met verslaggever van Tros Opgelicht. Bovendien heeft eiser zelf suggestie laten ontstaan en voortbestaan dat hij of zijn stichting onzorgvuldig is omgegaan met ingezamelde gelden.


IEPT20140415, GHvJ, Havana Club

Geen (direct of indirect) verwarringsgevaar tussen bekend merk “Havana Club” en “Havana Sabor” voor rum.

IEPT20140410, HvJEU, ACI v Thuiskopie

Strikte uitleg uitzonderingen verzet zich tegen verplichting voor auteursrechthebbenden om rechtsschendingen te gedogen waarmee vervaardiging van privékopieën gepaard kan gaan. Nationale wettelijke regeling die geen onderscheid maakt tussen privékopieën uit geoorloofde en uit ongeoorloofde bronnen in strijd met doelstellingen van Auteursrechtrichtlijn. Dergelijke regeling is geen correcte toepassing van thuiskopie-exceptie, ongeacht feit dat er geen technische voorzieningen bestaan om ongeoorloofde privékopieën te bestrijden. Vergoedingsstelsel op grond van dergelijke regeling biedt geen rechtvaardig evenwicht aan belangen van auteurs en van gebruikers van beschermd materiaal: indirecte bestraffing van gebruikers. Handhavingsrichtlijn niet van toepassing op procedure inzake billijke compensatie.

 
IEPT20140410, Rb Amsterdam, Hazazah Pictures
Gebruik van beelden van geweldsincident in documentaire, waarin eisers herkenbaar in beeld waren gebracht onrechtmatig: zelfbeschikkingsrecht eisers prevaleert. Geen beroep meer op portretrecht nu eisers in huidige versie documentaire zijn geblurd: associatie niet genoeg.

IEPT20140409, Rb Limburg, Goudzwaard v Syzygy
Schadevergoeding van €1000 wegens auteursrechtinbreuk op foto “drie garnalen” door deze zonder toestemming op website te plaatsen: 2 maal de gederfde licentievergoeding conform de Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2012.

IEPT20140409, Rb Den Haag, BSG v Chamtor

Schade tussen 1 juli 2004 en 1 juli 2006 berekend aan de hand van bindende eindbeslissing hof: aan de hand van gerealiseerd afnameniveau van 2004 en een commissie van € 70 per 1.000 kilo. Rechtbank gaat uit van berekening BSG van bespaarde kosten in verband met staking levering door Chamtor: Chamtor heeft op twee kostenposten na, die wegens voldoende onderbouwing door BSG buiten beschouwing kunnen worden gelaten, geen concrete kosten genoemd waar BSG aan voorbij zou zijn gegaan. BSG heeft onvoldoende onderbouwd dat zij vanaf 1 juli 2006 schade heeft geleden: Keulse overeenkomst bepaalt niets over klantenbestand na opzegging overeenkomst.


IEPT20140409, Rb Overijssel, Kluwer

Publicatie uit 2004 in Binnenlands Bestuur niet onrechtmatig jegens ex-gemeenteraadslid: bevat slechts (nieuws)feiten die niet onjuist/onnodig/nadelig voor X waren, die passend waren in context van publicatie en daarin aan kaak gestelde misstand (betrouwbaarheid van lokale politici) en die steun vonden in toen beschikbare feitenmateriaal. Dat publicatie thans nog op internet is te vinden in digitale archief van Binnenlands Bestuur maakt dit niet anders: naast primaire rol van publieke waakhond is secundaire functie van pers het verschaffen van een volledige en integere (online) archivering van nieuws.
 

IEPT20140409, Rb Den Haag, Capri Sun v Van Doorne

Vormmerk voor sta-zakje noodzakelijk om technische uitkomst te krijgen: voldoet aan functie van een sta-zakje: houder zijn voor vruchtensappen. Geen slaafse nabootsing: door functionele elementen geen sprake van nodeloos nabootsen.
 

IEPT20140409, HvJEU, Sintax Trading
Douaneautoriteiten mogen op eigen initiatief een artikel 13 (1) Douanebeslagverordening procedure instellen zonder verzoek IE-rechthebbende. Douaneautoriteiten mogen zelf uitspraak doen over of een intellectueel eigendomsrecht is geschonden, op voorwaarde dat tegen deze beslissing rechtsmiddelen openstaan.

IEPT20140409, Rb Den Haag, Novicol
€ 25.000 zekerheidsstelling voor proceskosten Chinese vennootschap ex artikel 224(1) Rv: geld op derdenrekening van advocaat onvoldoende als voor verhaal in Nederland beschikbaar vermogens-bestanddeel.

 

IEPT20140408, HvJEU, DRI
Richtlijn 2006/24 is ongeldig: Uniewetgever heeft de door het evenredigheidsbeginsel gestelde grenzen overschreden die hij in het licht van de artikelen 7, 8 en 52, lid 1, van het Handvest in acht dient te nemen.

 

IEPT20140408, Hof Den Bosch, Executiegeschil uitlatingen

Vermeende uitlatingen dat appellant een vuile lasteraar was niet gedaan in context van bij opgelegde verbod inzake mogelijke (dubbel)rol als kroongetuige.
 

IEPT20140408, Hof Den Haag, Playgo v Trends2Com

Kantonrechter onbevoegd tot benoeming bewindvoerder gemeenschap: geen inbreuk- of geldigheidsprocedure, maar om procedure ex artikel 94 (1) GMV of artikel 79 (1) GModV procedure, waardoor EEX-Vo van toepassing is in plaats van nationale bevoegdheidsregels. Kantonrechter had – als hij bevoegd was geweest – geen bewindsvoerder mogen benoemen: stond niet vast dat merken en modellen aan partijen gezamenlijk toebehoorden. Kantonrechter had volgens artikel 16 (1) GMV en artikel 27 GModV Belgisch recht moeten toepassen: geen rechtskeuze toegestaan. Benoeming bewindvoerder berust op kennelijke misslagen.

 

IEPT20140408, Hof Den Haag, Playgo v Bewindvoerder
Bewindvoering opgeheven in opheffings-procedure en daarmee bevel Playgo om mee gegevens te verstrekken aan bewindvoerder en mee te werken aan diens verzoeken afgewezen.

 

IEPT20140408, Rb Noord-Holland, De Heeren van Aemstel

Verwarringsgevaar tussen merk “DE HEEREN VAN AEMSTEL” en teken “DE (‘S) HEREN VAN AMSTEL”: auditief en begripsmatig gelijk, verschillen in schrijfwijze zijn gering, gebruikt voor zelfde waren en diensten. Dat gedaagden in Zeist zijn gevestigd doet hier niet aan af. Voldoende spoedeisend belang na onthoudingsverklaring inzake proceskosten.

IEPT20140407, Rb Amsterdam, Garbo Amsterdam v Garbo for Women
Gebruik van handelsnaam “Garbo Amsterdam” niet in overeenstemming met tussen partijen gemaakte afspraken. Verwarringsgevaar tussen oudere handelsnaam “Garbo for Women” en merk, handelsnaam en domeinnamen “Garbo Amsterdam”: soortgelijke activiteiten en dezelfde locatie.

IEPT20140407, Rb Den Haag, Autodesk v ZWSoft

Onvoldoende aannemelijk dat ZWSoft broncode van AutoCAD 2008 heeft “verworven” en delen daarvan heeft gebruikt in broncode van ZWCAD+. Gevorderde inbewaringgeving van broncode van alle versies van ZWCAD+ wel toegewezen: spoedeisend en rechtmatig belang, en voldoende onderbouwing inbreuk (drempel voor toewijzing van een bevel tot afgifte van bewijsmateriaal ligt namelijk lager dan drempel voor toewijzing van een verbod op inbreuk).

 

IEPT20140404, HR, Medinol v Abbott
Beperkte uitleg letterlijke tekst octrooiconclusie op grond van beschrijving. Vaststellen beschermingsomvang octrooi: perspectief van gemiddelde vakman op aanvraag- of prioriteitsdatum. Vaststellen inbreuk: mede betekenis aan kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van beweerde inbreuk, met name bij equivalentie.

IEPT20140404, Rb Amsterdam, Stichting Stadgenoot

Onrechtmatige uitingen over betrokkenheid van Stadgenoot bij strafbare feiten en misleiding door Stadgenoot over asbest: geen steun in feiten. Verwijdering van namen van medewerkers van Stadgenoot en door haar ingeschakelde derden, voor zover zij in verband worden gebracht met strafbare feiten: geen steun in feiten.


IEPT20140404, Rb Midden-Nederland, VvAA v ConQuaestor
Onderzoeksrapport 'Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen' auteursrechtelijk beschermd: geen puur technische en objectieve inventiviteit, creatieve keuzes met betrekking tot te behandelen onderwerpen, formulering, aantal onderzoeksvragen en onderzoeksmethodiek. Rapport van ConQuaestor heeft dezelfde totaalindruk: grote delen tekst letterlijk overgenomen, evenals onderzoeksmethodiek en opzet daarvan. VvAA en ConQuaestor hebben gezamenlijk auteursrecht op eerste rapport, zodat voor verdere exploitatie hiervan instemming van beide partijen benodigd is. Nu partijen geen afspraken hierover hebben gemaakt en VvAA haar instemming aan openbaarmaking van rapport van ConQuaestor heeft onthouden, is er sprake van inbreuk op gemeenschappelijk auteursrecht van VvAA.

IEPT20140404, Rb Amsterdam, Tros
Herkenbaar en met naam in beeld brengen van eiser is niet onrechtmatig. Uitzendverbod afgewezen: voldoende mogelijkheid tot wederhoor en steun in de feiten

IEPT20140403, Rb Den Haag, Hunter Douglas v Zimmer + Rohde
In afwachting van definitief oordeel in Duitse bodemprocedure is het aannemelijk dat aan Hunter Douglas de exclusieve en langdurige (gebruiks)rechten op het Gemeenschapsmerk ADO in de Benelux toekomen. Niet ingeschreven licentie kan via artikel 23 GmeV aan Zimmer + Rohde worden tegengeworpen. Verbod Zimmer + Rohde om ADO merken te voeren in Benelux totdat definitief oordeel in Duitse bodemprocedure is gegeven: anders grote, onherstelbare schade voor Hunter Douglas. Verbod om mededelingen aan klanten van Hunter Douglas te doen over dat deze niet rechthebbende is op ADO merken of dat Zimmer + Rohde dat wel is.


IEPT20140403, HvJEU, Hi Hotel v Spoering
Rechter van plaats van schadebrengende feit waar schadeveroorzaker niet heeft gehandeld is alleen bevoegd ter zake van in zijn rechtsgebied ingetreden schade.

IEPT20140402, Rb Den Haag, Topkip v Storteboom

Geen inbreuk op octrooi voor “Method for cooling slaughtered poultry”: geen sprake van stromend water in voortdurende tegengestelde stromings-richting. Geldig octrooi: nawerkbaar, nieuw en inventief.

IEPT20140402, Rb Den Haag, Roelama
Nietigheid octrooi wegens toegevoegde materie: gemiddelde vakman kan het toegevoegde kenmerk “in- en uitklapbare armen” niet duidelijk en ondubbelzinnig afleiden uit de oorspronkelijke aanvrage: ingeroepen passage beschrijft niet het kenmerk. Kenmerk ook niet voldoende af te leiden uit ‘blokje’ of ‘huisje’ uit figuur 1: figuur 1 geeft niet de uitvinding weer en onvoldoende aannemelijk dat vakman kenmerk in figuur 2 kan herkennen.

IEPT20140402, Rb Den Haag, Paperclip

Geen belang bij vorderingen t.a.v. gebruik teken “PAPERCLIP” in teken “NCRV PAPERCLIP”: enkel gebruikt in combinatie met woord of logo “NCRV”. Geen verwarringsgevaar tussen “PAPERCLIP” en “NCRV PAPERCLIP”: zeer geringe overeenstemming, element “NCRV” is dominant. Zeer geringe soortgelijkheid van waren/diensten en ander publiek. Stichting kan tweede merk “PAPERCLIP” niet aan NCRV tegenwerpen: later in rangorde dan NCRV merk. Geen beroep op nietigheid wegens eerdere inschrijving eerste Paperclip-merk: houder [X] neemt niet deel aan geding en geen kwade trouw.

IEPT20140402, Rb Den Haag, Cresco v Koppert Cress
Woordmerk ”OYSTER LEAVES” beschrijvend: beschrijft kenmerken van de waar: plant die naar oesters smaakt. Woordmerk “SHISO” verworden tot soortnaam: aanzienlijk aantal vermeldingen van ‘shiso’ als soortnaam (bijvoorbeeld in recepten en kookboeken), onvoldoende inspanningen om verworden tot soortnaam tegen te gaan.


IEPT20140402, Rb Amsterdam, Kleding.nl v Kleding.com

“kleding.nl” en “kleding.com” gebruikt als handelsnamen: partijen presenteren zich in reclame-uitingen en sociale media onder deze namen aan potentiële afnemers. Handelsnaaminbreuk door “kleding.com”: gelijke bedrijfsactiviteiten, hetzelfde publiek en zodanig gelijkende handelsnaam. Misleidende reclame door “kleding.com”: juistheid van concrete en meetbare reclame-uitingen niet aangetoond en geen beroep op overdrijving.

IEPT20140402, Rb Den Haag, Scholtenszathe v Averis

Geen uitsluiting artikel 4.5 handelsvoorwaarden inhoudende dat pootgoedvermeerdering schriftelijke overeenkomst vereist. Niet gebleken van schriftelijke overeenkomst inzake poogoedtvermeerdering mocht plaatsvinden.Geen uitputting kwekersrechten artikel 16 GkVo: pootgoed niet ter vermeerdering afgestaan. Geen ontoelaatbare beperking van de mededinging door teelt te beperken tot geselecteerde telers.

IEPT20140401, Hof Amsterdam, Danone v Globalocity

Danone niet geslaagd in bewijs dat Globalocity in 2004 met verlaagde licentievergoeding voor het verleden en afzien licentievergoeding voor toekomst heeft ingestemd. Geen rechtsverwerking door gebrek aan contractuele regeling waarin is bepaald dat Danone voor software Globalocity geen vergoeding verschuldigd was. Partijen hebben volgens het hof onder het begrip “de totale ontwikkelkosten”  - op grond waarvan licentievergoeding van 5% per jaar wordt berekend - het gefixeerde geldbedrag verstaan van f 3.605.000. Licentievergoeding dient te worden berekend van 1 september 2002 tot 1 december 2009: €  483.005,63. Nu onvoldoende is onderbouwd dat overeenkomsten na inwerkingtreding artikel 6:119a BW zijn gesloten wordt slechts de wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW toegewezen.


IEPT20140401, Hof Amsterdam, Lijfsdwang na onrechtmatige uitlatingen
Uitlatingen waarin politieambtenaar wordt beschuldigd van verkrachting en geweld onrechtmatig: ernstige beschuldigingen, geen steun in de feiten en geen aangifte gedaan. Geïntimeerde had gestelde misstand op minder schadelijke wijze aan de orde kunnen stellen. Geïntimeerde veroordeeld tot lijfsdwang: verbod en bevelen niet nageleefd, dwangsommen ineffectief en redelijk belang appellanten bij onverkorte naleving.

IEPT20140401, Hof Amsterdam, Americola v American Cola

Geen verbod Spar om merkenregistraties waar “American Cola” en/of “American” in voorkomen in te roepen tegenover eiser: valt niet in te zien welk bezwaar eisers hebben, omdat geldigheid van registraties onbetwist is en het BBIE heeft overwogen dat er geen verwarringsgevaar is met door eiser geregistreerde merk “AMERICOLA”. Gevorderde schadevergoeding niet aannemelijk: dat eisers kostbaardere reclamecampagne moeten voeren dan wanneer Spar niet het teken zou gebruiken en omstandigheid dat Spar oppositieprocedures jegens eisers heeft gevoerd niet onrechtmatig. Ook geen misbruik van (proces)recht gemaakt.