Augustus 2014

Print this page

IEPT2014829, Rb Midden-Nederland, Christina Design London v Endless
Ex parte bevel ex 1019e Rv in verband met inbreuk op de auteurs- en modelrechten op bedels van Christina Design London: dwangsom van € 15.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat het bevel wordt overtreden

IEPT20140827, Rb Amsterdam, Lira v UPC
Lira niet ontvankelijk op grond van artikel 3:305a BW: gevorderde verbod in kader van algemene belangenbehartiging te onbepaald. Auteursrechten van bij Lira aangesloten auteurs aan Lira overgedragen: maker behoudt auteursrecht totdat film vertoningsgereed is, waarna pas rechtsvermoeden van overdracht aan producent ontstaat (artikel 45d Aw), terwijl het auteursrecht direct na voltooiing werk al aan Lira wordt overgedragen. Overdracht alle (toekomstige) auteursrechten aangeslotenen aan Lira voldoende bepaald: achteraf vast te stellen om welke rechten het gaat. UPC c.s. maakt inbreuk op aan Lira overgedragen auteursrechten. Geen beroep op artikel 26a Aw: geen heruitzending blijkens HR Norma v NLKabel (IEPT20140328).

IEPT20140827, Rb Rotterdam, IRX v HJ Forever
Rb Rotterdam bevoegd om te oordelen over afgifte octrooiaanvragen: exhibitievordering kan als zelfstandige vordering worden ingesteld en valt niet (rechtstreeks) onder limitatieve opsomming artikel 80 ROW. Rechtmatig en spoedeisend belang bij inzage octrooiaanvragen: schijn gewekt dat technologie van IRX bij bepaalde octrooiaanvragen van HJ Forever betrokken is. Geen gewichtige reden: aannemelijk dat HJ Forever eerst zelf gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijke gegevens. Afgifte afhankelijk gesteld van ondertekening geheimhoudingsverklaring. Afgifte van correspondentie te onbepaald. Geen onrechtmatige daad: nader onderzoek naar feiten vereist.

IEPT20140827, Rb Noord-Nederland, Farmex v Fabiton
Geen schending concurrentiebeding of onrechtmatig handelen door oud-werknemer [A]: verzenden bedrijfsgegevens van werkmail naar privémail onvoldoende en niet gebleken dat [A] vertrouwelijke informatie over projecten aan Fabiton heeft toegespeeld. Geen onrechtmatige concurrentie door Fabiton door ook mestsilo’s te gaan fabriceren: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20140827, Rb Limburg, Foto’s op website en Facebookpagina

€ 2400 schadevergoeding aan gederfde licentievergoeding conform Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2012 voor auteursrechtinbreuk wegens plaatsen foto’s op o.a. website en Facebookpagina


IEPT20140827, Rb Noord-Nederland, TSO

Ondanks oudere handelsnaam “TSO” geen handelsnaaminbreuk: licentie voor gebruik handelsnaam gegeven aan TSO Noord en licentie TSO Noord overgedragen aan TSO Techniek. Technical Support Oosterhout kon gezien zwaarwegend belang TSO Techniek in redelijkheid niet tot intrekking licentie komen en niet duidelijk waarom verwarringsgevaar nu groter is dan toen TSO Noord handelsnaam gebruikte. Onvoldoende onderbouwd dat Technical Support Oosterhout auteursrechthebbende is op teksten op website TSO techniek. Reconventie: beeldmerk “TSO” zonder licentie gebruikt door Technical Support Oosterhout. Verbodsvordering gebruik beeldmerk “TSO” misbruik van recht: enkel ingesteld vanwege dagvaarding door Technical Support Oosterhout. Geen overdracht woordmerk “TSO” aan TSO techniek: gezien standpunt in conventie wordt aangenomen dat TSO Techniek geen verwarringsgevaar ziet. Ook als er wel verwarringsgevaar is, geen inbreuk: handelsnaam “TSO” ouder dan beeldmerk, waaraan woordmerk gelijk is.


IEPT20140827, Rb Noord-Nederland, Noordhoff
In opdrachtformulieren Noordhoff opgenomen licentie van toepassing op geleverde foto’s: geen voorbehoud gemaakt door eisers. Geen inbreuk voor gebruik foto’s eisers in uitgaven “Logo Competent” en “NU Zorg”: geleverd met dat doeleinde resp. NU Zorg slechts omlabeling van Logo Competent”. Auteursrechtinbreuk door gebruik foto’s uitgave “Logo” voor “Logo Competent” en/of “NU Zorg”: niet voor dat doeleinde gemaakt. Auteursrechtinbreuk door gebruik foto’s voor NU Zorg-brancheboeken: valt niet onder licentie t.b.v. Logo Competent. Onvoldoende gemotiveerd dat vermelden naam auteur in colofon ongebruikelijk is in uitgeversbranche. Geen inbreuk door aansnijden foto’s: niet ongebruikelijk in branche en functioneel en persoonlijkheidsschade onvoldoende onderbouwd. Sublicentie aan Microweb te beschouwen als geïncorporeerd in exclusieve licentie: deel publicatierecht slechts “herverkaveld” en niet contractueel uitgesloten. Schade berekend aan de hand van overeengekomen licentievergoeding van € 50 voor foto binnenwerk en € 80 voor foto omslag.


IEPT20140827, Rb Den Haag, Cavotec v Wauben
Geen onrechtmatig gebruik van know how Cavotec: geen redelijke maatregelen genomen om geheim te houden (artikel 39 (2) TRIPs. Kort geding te beperkt kader om te onderzoeken of kennis [A] bedrijfsgeheim is of eigen vaardigheid werknemer. Geen verbod zonder territoriale beperking wegens schending auteursrecht: onduidelijk naar welk recht vorderingen moeten worden beoordeeld. Geen auteursrechtinbreuk in Nederland: onvoldoende onderbouwd. Geen slaafse nabootsing: onmogelijk te beoordelen door gebrek aan foto’s beweerdelijk nagebootste Vliegtuigputten. Selectie in beslag genomen materialen niet met exacte zoektermen, maar “aan de hand” daarvan: doet het meeste recht aan het verlof.

IEPT20140827, Rb Den Haag, Bacardi v Seva

Onvoldoende spoedeisend belang bij provisionele vordering tot staking merkinbreuk: voortdurend karakter merkinbreuk onvoldoende onderbouwd. Of sprake is van merkinbreuk afhankelijk van beantwoording prejudiciële vragen hof Den Haag. Geen onrechtmatige daad: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Seva gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad heeft gehad. Exhibitie afgewezen: vordering ziet op bevel tot informatieverstrekking. Bacardi moet zekerheid stellen voor bedrag van € 25.000: geen artikel 224 (2) Rv uitzondering van toepassing en aansluiting bij indicatietarieven IE-zaken.

IEPT20140827, Rb Rotterdam, Savoy Club
Verstekvonnis: Beneluxmerk “SAVOY” vervallen verklaard

IEPT20140827, Rb Den Haag, Ajinomoto v GBT
Dagvaarding is uitgebracht vóór inwerkingtreding artikel 1019h Rv, maar door richtlijnconforme uitleg artikel 237 en 239 Rv geanticipeerd op 1019h. Proceskosten voldoende gespecificeerd: voldoende dat per factuur urenspecificaties zijn gegeven en uurtarief uit productie 74 af te leiden. Proceskosten niet onredelijk en onevenredig: onvoldoende gemotiveerd. Handhavingsrichtlijn van toepassing op nietigheidsprocedure: hangt samen met in conventie voorliggende handhavingsacties. Nederlandse deel EP 712 vernietigd voor zover verleend voor meer dan is vervat in hoofdverzoek van tussenvonnis van 22 augustus 2007. Proceskostenveroordeling: € 1.005.724,08.

IEPT20140827, Rb Oost-Brabant, Priveekollektie

Verwijzing naar kantonrechter: naar voorlopig oordeel sprake van agentuurovereenkomst tussen partijen: partijen hadden duurzame relatie voor ogen en gedaagde verkocht objecten ten behoeve van eiseres. Dat gedaagde productiekosten betaalde betekent niet dat hij het economisch risico droeg.

IEPT20140821, Rb Amsterdam, Media Markt v CCCP en KRO
Verbod op uitzenden van (heimelijke) opnamen gemaakt in vestigingen van Media Markt: voor CCCP in ieder geval achteraf kenbaar dat Media Markt hiertegen bezwaar maakt, nu bij ingang van winkel bord hangt waarop staat dat camera's niet zijn toegestaan. Eigendoms- of gebruiksrecht van Media Markt op haar winkels gaat in dit geval voor op vrijheid van meningsuiting.

IEPT20140820, Rb Oost-Brabant, Priveekollektie

Incidentele vordering tot verwijzing naar kantonrechter afgewezen: geen grond om tot voorlopig oordeel te kunnen komen dat sprake is van agentuurovereenkomst tussen partijen.

 

IEPT20140820, Rb Rotterdam, Zaman Vandaag

Publicatie van 7 augustus 2013 op Zaman Vandaag, waarin eiser 2 werd beschuldigd van het runnen van een pornosite onrechtmatig: onjuist en geen wederhoor toegepast. Artikel van 9 augustus niet zelfstandig onrechtmatig: onjuistheid is herhaling c.q. citaat uit eerder artikel en niet te tendentieus. Dwangsommen verbeurd, want in papieren editie te laat gerectificeerd na vonnis voorzieningenrechter.

 

IEPT20140820, Rb Rotterdam, Honda

Samenwerking van 15 jaar geen reden voor langere opzegtermijn dan de opzegtermijn van minimaal 1 jaar die is opgenomen in distributieovereenkomsten: langere termijn voorbehouden voor uitzonderlijke gevallen, waar onderhavige geval niet onder valt. Geen strijd met redelijkheid en billijkheid en financiële gevolgen geen reden voor opzegtermijn van 2 jaar: geen poging tot overleg na voornemen Honda om samenwerking te beëindigen wegens voorgenomen dealerschap voor concurrent Kawasaki

 

IEPT20140820, Rb Oost-Brabant, Eurosafe v Ensafe
Afwijkende totaalindrukken tussen Benelux woord- /beeldmerk “EUROSAFE SOLUTIONS” en teken “ENSAFE”: in feite alleen voor wat betreft kleurgebruik overeenstemming. “EUROSAFE SOLUTIONS” geen bekend merk en niet ingeburgerd: onvoldoende onderbouwd. Geen verwarringsgevaar: afwijkende totaalindruk, geen inburgering en geen bekend merk. Reconventie: geen onrechtmatig handelen Eurosafe: niet bij voorbaat duidelijk dat inbreukvorderingen kansloos waren en onvoldoende onderbouwd dat onheuse, onnodig grievende of onjuiste uitingen jegens derden zijn gedaan.

IEPT20140820, Rb Zeeland-West-Brabant, Masterfile v Pelikaan Reizen
Op internet controleren of inbreuk wordt gemaakt op exclusieve rechten en treffen maatregelen tegen inbreukmaker geen misbruik van recht. Auteursrechtinbreuk op foto “Kinderen op het strand met strandbal”: € 430 aan gederfde licentievergoeding.

IEPT20140820, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution
Voeging: onderhavige zaak en zaken tegen Yorcom en Maxperian zijn voor dezelfde rechter aanhangig en zijn aan elkaar verknocht. Vordering tot zekerheidsstelling ex artikel 224 Rv kan in beginsel in elke stand van procedure worden ingesteld.

IEPT20140819, Hof Amsterdam, Pearson
Geen belang bij inzage in inbeslaggenomen programmatuur en bijbehorende documenten in dit stadium van geding: vraag naar door Pearson ingeroepen auteursrechtelijke en databankrechtelijke bescherming staat nog vol ter discussie. Gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van kostenveroordeling in eerste aanleg wel toegewezen: Pearson heeft door haar gestelde restitutierisico in geheel niet gemotiveerd.
 

IEPT20140819, Hof Amsterdam, NSE v Brein
Sprake van auteursrechtelijk relevante werken en nieuw publiek. Opslag van bestanden op servers van NSE vormt geen onderdeel van in artikel 13a Aw bedoeld technisch procedé: dient om bestanden gedurende retentietijd van 400 dagen beschikbaar te houden voor abonnees. Doorgifte van berichten aan andere Usenet providers valt onder bescherming van artikel 6:196c lid 1 BW (mere conduit). Opslag van berichten op servers is te kwalificeren als hostingdienst in zin van artikel 6:196c lid 4 BW, mits sprake is van efficiënte NTD-procedure. Bevel tot invoeren van dergelijke NTD-procedure.

 

IEPT20140813, Rb Den Haag, GEU v Snappet

GEU niet-ontvankelijk: bevoegdheid GEU i.v.m. collectieve actie (artikel 3:305a BW) onvoldoende gemotiveerd. Slechts bewezen dat auteursrechten op uitgaven “Rekenrijk” en “Spelling in beeld” bij Noordhoff en Zwijsen berusten. Vordering tot inzage en afgifte Snappet software, voorbereidend materiaal en richtlijnen auteurs toegewezen: inbreuk voldoende aannemelijk, rechtmatig belang en voldoende bepaald. Toewijzing 843a Rv vordering vooralsnog niet in strijd met mededingingswet: moet in hoofdprocedure worden beoordeeld en strijd met mededingingsrecht is uitzondering. Inzage en afgifte van (digitale) correspondentie en overige (digitale) bescheiden en materialen afgewezen: onvoldoende bepaald.  Bewijsbeslagen opgeheven: GEU niet op grond van artikel 3:305a BW gerechtigd tot leggen van conservatoire bewijsbeslagen.

 

IEPT20140813, RvS, Octrooicentrum NL

Beroep tegen afwijzing verzoek tot herstel vervallen octrooi gegrond: conform eigen beleid (tot begin 2012) diende Octrooicentrum NL verontschuldigbaarheid hersteltermijn te beoordelen.


IEPT20140813, Rb Overijssel, Contactverbod
Gevorderde contact- en gebiedsverbod en verbod tot plaatsen van foto’s van eiseres op internet toegewezen: onweersproken dat sprake is van stelselmatig lastigvallen van eiseres door gedaagde.

IEPT20140812, Hof Den Haag, Kruidvat
Merkinbreuk: onvoldoende weersproken dat door [X] geleverde overhemden zonder toestemming van merkhouder (Tommy Hilfiger) binnen de EER op de markt zijn gebracht. Ontbinding koopovereenkomst t.a.v. overhemden gerechtvaardigd en gevorderde terugbetaling van koopsom toegewezen: [X] heeft in strijd gehandeld met in algemene inkoopvoorwaarden opgenomen garanties en artikel 7:15(1) BW.

IEPT20140807, Rb Amsterdam, Red Arrow v SBS
Belang bij voorlopig getuigenverhoor onvoldoende onderbouwd: niet duidelijk gemaakt op welke manier de feiten die Red Arrow in het voorlopig getuigenverhoor wil bewijzen kunnen dienen ter onderbouwing van enige vordering op SBS en/of Talpa.

IEPT20140806, Rb Noord-Holland, Lead Machine v LeadPro
Onvoldoende gesteld en onderbouwd dat sprake is van onrechtmatige concurrentie: gelet op ontbreken van afspraken en ruime beoordelingscriterium van Holland Nautic/Decca-arrest is handelswijze van LeadPro niet zonder meer als onrechtmatig aan te merken. Proceskosten conform liquidatietarief begroot, ondanks verkapt beroep op auteursrechtelijke bescherming.

IEPT20140806, Rb Den Haag, Schmidt v Goliath
Beneluxmerk voor “Nummerspelsteen” geen onderscheidend vermogen en niet ingeburgerd: normale en traditionele vorm voor spelsteen die veelvuldig voorkomt op de markt en publiek herkent nummerspelsteen niet als herkomstaanduiding. Beneluxmerk voor “jokerspelsteen” geldig: gebruikt ter onderscheiding van waren, geen eigenschap van de waar, vorm met gat daarin niet technisch noodzakelijk en geen non usus. Beneluxmerk voor “spelrekje” geen onderscheidend vermogen: gangbare vorm in spelbranche. [C] heeft belang bij stakingsvorderingen: onthoudingsverklaring ziet alleen op maangezicht merk en is geen executoriale titel. Onvoldoende gemotiveerd dat Schmidt in Nederland danwel Benelux merkrelevant gebruik heeft gemaakt van gestelde inbreukmakende tekens.

IEPT20140806, Rb Amsterdam, Dims v Circle Printers
Geen rechtmatig belang bij afgifte kopie software: op dit moment in procedure niet noodzakelijk voor behoorlijke rechtsbedeling en evenmin gebleken dat Circle Printers in bewijsnood zal komen te verkeren.


IEPT20140806, Rb Amsterdam, Bruno Press v Yourscene

Bruno Press heeft met zeven verklaringen bevoegdheid tot vorderen schadevergoeding voldoende onderbouwd. Ook vraagprijs van € 30 (of meer) per foto voldoende onderbouwd met facturen. Schadevergoeding: € 11,980. 1019h Rv proceskosten € 20.098,46.


IEPT20140805, Hof Amsterdam, Het Parool 
Geen belang bij beroep, omdat dit geen verandering aan feitelijke situatie kan brengen. Ten overvloede: hof in tegenstelling tot voorzieningenrechter wel van oordeel dat Het Parool voldoende gelegenheid tot het geven van wederhoor had geboden.

 

IEPT20140805, Hof Den Haag, Savoy Club

Tijdig beroep tegen oppositie uitspraak: verzoekschrift op tijd binnengekomen bij hof, maar stempel op aan [J] verstuurde verzoekschrift bevatte verkeerde datum. Recht om beroep in te stellen tegen oppositie uitspraak niet verbeurd door geen bezwaren in oppositiefase te formuleren. Procedure aangehouden totdat over vervallenverklaring wegens non-usus is beslist.
 

IEPT20140805, Hof Den Haag, Truvo v YT I

Visuele en auditieve overeenstemming tussen merk “YELLOW PAGES” en teken “YELLOW” Merk Yellow Pages niet normaal gebruikt voor alle waren in klasse 9 en telecommunicatiediensten in klasse 38. Geen verwarringsgevaar: waren en diensten waarvoor teken is gedeponeerd en merk is ingeschreven niet soortgelijk.

 

IEPT20140805, Hof Den Haag, Truvo v YT IIVisuele en auditieve overeenstemming tussen merk “YELLOW PAGES” en teken “YELLOW MOBILE” Begripsmatige verschillen tussen PAGES en MOBILE heffen visuele en fonetische overeenkomsten niet op. Merk Yellow Pages niet normaal gebruikt voor alle waren in klasse 9 en telecommunicatiediensten in klasse 38. Geen verwarringsgevaar: waren en diensten waarvoor teken is gedeponeerd en merk is ingeschreven niet soortgelijk.

IEPT20140804, Rb Den Haag, Masterfile
Auteursrechtelijke vorderingen Masterfile jegens twee gedaagden afgewezen: geen inbreuk door gedaagde resp. geen overdracht auteursrecht aan Masterfile. T.a.v. overige vijf gedaagden wel inbreuk aangenomen: schadevergoeding van € 510, € 545, € 480, € 840 en € 960. Additionele vergoeding van 100% afgewezen, want heeft karakter van boete.