December 2014

Print this page

IEPT20141231, Rb Den Haag, Ablynx v Unilever
Rechtbank mocht Unilever gelegenheid bieden proceskosten nader te specificeren. Comparitie gelast om te onderzoeken of partijen overeenstemming over redelijkheid en evenredigheid proceskosten kunnen bereiken. Onvoldoende reden proceskosten Unilever af te wijzen omdat zij aanvankelijk bij vergissing niet waren opgegeven of niet waren gespecificeerd. Proceskostenveroordeling bij deelvonnis toegewezen voor zover niet bestreden: € 94.686,17.

IEPT20141230, Hof Den Haag, DSM v Vion

Verwarringsgevaar tussen jongere merk “ZIVION” en oudere merk “VION” vanwege soortgelijke waren, auditieve en visuele overeenstemming en onderscheidend vermogen oudere merk.


IEPT20141230, Hof Den Haag, Wolf Oil v Wolf Licenses
Verwarringsgevaar tussen woord/beeldmerken “WOLF (OIL)” en woord/beeldteken “WOLF”: onderdeel WOLF zeer onderscheidend, grote auditieve en begripsmatige overeenstemming en enige mate van soortgelijkheid tussen geclaimde waren.

IEPT20141230, Hof Den Haag, SES
Uit conclusie 1 en beschrijving blijkt dat EP 289 ziet op tweezijdig lijmen van een haarstreng. Conclusie 1 niet inventief: gemiddelde vakman zou voor ontwikkeling van een eenvoudige, voor de thuismarkt (ook voor kinderen) geschikte, methode voor het aanbrengen van haarstrengen (i) op toepassing latexlijm zijn uitgekomen en (ii) het gebruik van huidvriendelijke olie.

IEPT20141224, Rb Amsterdam, PR Sport v PRSportmanagement
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “PR Sport” en “PRSportmanagement”: handelsnamen niet identiek, sterk beschrijvend en de aard en activiteiten van de ondernemingen komen niet overeen.

IEPT20141224, Rb Midden-Nederland, Tonit v CSIPOS

Rechtbank acht het voorshands nodig deskundigenbericht over auteursrechtelijke bescherming Ecash en Ecash Mobile software in te winnen


IEPT20141224, Rb Noord-Holland, NIC

Geen auteursrechtinbreuk: uit akte van oprichting en akte van inbreng blijkt dat auteursrechten van overleden [A] in vennootschap zijn ingebracht, zodat deze auteursrechthebbende is. Ten overvloede: als auteursrechten niet bij vennootschap berusten zijn ze bij [A] gebleven en is aan vennootschap een ongeschreven licentie verstrekt. Ongeschreven licentie niet opgezegd: belang voor opzegging onvoldoende onderbouwd, geen redelijke opzegtermijn en geen passende schadeloosstelling.

 

IEPT20141224, Rb Gelderland, SNS Bank v Krediet Verdriet
Publicatie gegevens medewerkers SNS Bank op website Bankenboeven onrechtmatig: verwijdering en gebod gegevens verwijderd te houden toegewezen. Verbod om (ex-)medewerkers SNS Bank te benaderen over geschil met SNS Bank.

IEPT20141224, Rb Midden-Nederland, Bakker v Mollen
Slaafse nabootsing van RBOX grijpers door Y-Grab 1 grijpers: RBOX onderscheidend, kenmerkende elementen overgenomen en nabootsing niet  noodzakelijk. Verwarringsgevaar: professionele wederverkopers en eindgebruikers zouden kunnen denken dat Y-Grab 1 alternatieve uitvoeringsvorm RBOX is. Reconventionele auteursrechtvordering niet-ontvankelijk: uitsluitend het petitum overlegd.

IEPT20141224, Rb Amsterdam, Cassina v Nadomini

Auteursrechtinbreuk door aanbieden reproducties op (Engelstalige) website:  mogelijk Nederlands afleveringsadres te kiezen en te betalen via Ideal. Inbreuk door reproducties in showroom te tonen: openbaarmaking van verveelvoudiging in de zin van artikel 12(1) Aw. Nadomini en Nadomini Holding aansprakelijk voor inbreuken: door middel van de website inbreuk gemaakt en showroom gekoppeld aan de website. Bestuurder [S] persoonlijk aansprakelijk: ernstig verwijt m.b.t. inbreuken.


IEPT20141224, Rb Amsterdam, Capri Sun v Riha
Merkinschrijving van Capri Sun voldoende duidelijk: 3D-merk bestaande uit reflecterend zakje met rechthoekige vorm, taps toelopende bolling en lasnaden aan bovenkant en zijkanten.Vormmerk van Capri Sun nietig: (alle wezenlijke kenmerken van) vorm noodzakelijk voor bereiken van technische uitkomst.Geen slaafse nabootsing, nu Riha verplichting om verwarringsgevaar te voorkomen is nagekomen: andere totaalindruk door eigen merknaam prominent op sta-zakje te plaatsen. Geen onrechtmatige beslaglegging door Capri Sun: op moment van beslaglegging was merkrecht nog niet door Benelux-rechter nietig verklaard.

 

IEPT20141224, Rb Den Haag, Blokker
Oproeping in vrijwaring Xenos afgewezen: geen vorderingen tot vrijwaring van schade die voortvloeit uit nadelige beslissing in de hoofdzaak

IEPT20141224, Rb Midden-Nederland, Ambo-Anthos v De Compagnie
Geen auteursrechtinbreuk op boek “De Eetclub” door “Het Reservaat”: 28 van 29 afzonderlijke elementen De Eetclub niet auteursrechtelijk beschermd, element dat wel beschermd is niet overgenomen. Verhaal De Eetclub als geheel wel auteursrechtelijk beschermd. Het Reservaat wijkt in zodanige mate af van De Eetclub dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk op verhaal.

IEPT20141223, Hof Den Haag, Hotels.nl v Hotel Booker
Uitingen waarin consument wordt geattendeerd op mogelijkheid om hotelovernachting voor bepaalde prijs te boeken danwel daarop bod uit te brengen uitnodigingen tot aankoop (artikel 6:193a BW). Aanbieders van reisaanbiedingen moeten prijzen inclusief onvermijdbare kosten publiceren, indien kosten variabel deze aangeven en geen gebruik maken van vanaf-prijzen/(start)prijzen. Voldoende aannemelijk dat Hotel Booker en Hotelkamerveiling.nl structureel niet voldoen aan deze eisen. Reconventie: Hotels.nl voldoet zelf ook niet aan deze eisen.


IEPT20141223, Rb Limburg, Executie publicatievonnis

Staking executie vonnis 6 december 2010  met verbod tot doen negatieve uitlatingen over gedaagde toegewezen: inmiddels vanwege uitspraak Hof van Discipline duidelijk dat er nooit een normale verhouding raadsman-cliënt is geweest


IEPT20141223, Hof Amsterdam, Sao Paulo

Vorderingen afgewezen: appellant beschikt niet over IE-rechten op de bouwtekeningen


IEPT20141223, Hof Den Bosch, Van der Valk Eindhoven
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Van der Valk Hotel Eindhoven” en “Van der Valk Eindhoven” enerzijds en “Van der Valk-hotel Eindhoven-Best” anderzijds: toevoeging plaatsnaam “Best” is meer dan geringe afwijking.

IEPT20141223, Hof Amsterdam, Powned
Geen privacybescherming in hoedanigheid van bestuurder van Buma/Stemra. Bestuurder Buma/Stemra is publiek figuur: ruimere grenzen van toelaatbare kritiek op functioneren. Kwalificatie ‘corrupt’ niet onrechtmatig, gelet op voldoende steun in feiten, maatschappelijke taak van Powned, inherente overdrijving in uitzendingen van Powned en aard van misstand.

IEPT20141222, Rb Limburg, Katoomba v Voorzorgd
Zaak leent zich niet voor kort geding: zonder nadere bewijsvoering geen oordeel mogelijk

IEPT20141219, Rb Amsterdam, Tele2 v Vodafone

Reclame-uiting Vodafone dat abonnement altijd kosteloos  tussendoor kan worden aangepast niet misleidend. Geen ongeoorloofde vergelijkende reclame: vergelijking Vodafone juist. Reclame niet onrechtmatig vanwege kleinerend karakter: gezien humoristische insteek duidelijk dat reclame onrealistisch is.


IEPT20141219, Rb Amsterdam, SKVD v Cupidos
Lokken van klanten via nepprofielen op concurrerende datingsites is onrechtmatig.

IEPT20141218, HvJEU, International Stem Cell Corporation v Patent Office

Onbevruchte eicel die niet het inherente vermogen heeft zich tot een mens te ontwikkelen is geen "menselijke embryo" in de zin van artikel 6(2) Biotechnologierichtlijn.

 

IEPT20141217, Rb Overijssel, OK Huis

Eiser heeft onvoldoende weersproken dat zijn uitdraai van de gewraakte website niet overeenkomt met letterlijke tekst van de website. Negatieve uitlatingen over OK Huis op weblog niet onrechtmatig jegens eiser: onvoldoende onderbouwd dat eiser met OK Huis kan worden vereenzelvigd. Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen over eiser feitelijk onjuist, intimideren, suggestief en/of grievend zijn.


IEPT20141217, Rb Den Haag, Lira en Pictoright v Leiden

Lira en Pictoright ontvankelijk: geen artikel 22 WTCB geschil en voldaan aan eisen 3:305a BW. Voldoende onderbouwd dat gemeente werken van aantal specifiek genoemde freelance journalisten en fotografen zonder toestemming heeft verveelvoudigd en openbaargemaakt. Niet vereist dat voor iedere afzonderlijke aangeslotene en/of per werk moet worden gesteld dat inbreuk is gemaakt. Beroep gemeente op artikel 16n Aw (dreigend verval) slaagt m.b.t. digitaliseren archief, online plaatsen digitale archief wel inbreukmakend. Geen beroep op redelijkheid en billijkheid: Gemeente had meer onderzoek moeten verrichten op grond van Richtlijn Verweesde werken. Geen misbruik van recht door Lira en Pictoright.


IEPT20141217, Rb Den Haag, Kesa v AS Watson
Ondanks afgegeven onthoudingsverklaring voldoende belang: merkinbreuk niet erkend, geen opgave gedaan en toegezegde boete aanzienlijk lager dan gevorderd. Verwarringsgevaar tussen teken “PRO-LINE” en woord/-beeldmerken “PROLINE”: grote visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en soortgelijke waren. Nietigheid en non usus merk “PROLINE” onvoldoende onderbouwd.

IEPT20141217, Rb Midden-Nederland, Luchtverontreiniging Utrecht

Ernstige beschuldigingen en waardeoordelen over betrokkenheid bij luchtverontreiniging onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd. Reconventie: onvoldoende onderbouwd dat op de hoogte houden pers over procedures tussen partijen onrechtmatig is.


IEPT20141217, Rb Rotterdam, AD
Artikelen die [D] beschuldigen van pedofilie niet onrechtmatig: voldoende steun in het feitenmateriaal, misstand aan de kaak gesteld en voldoende gelegenheid gegeven tot hoor en wederhoor.

IEPT20141217, Rb Limburg, Stone Bridge v T4 Analytics

Art. 6a sub b Rv niet van toepassing: partijen zijn niet overeengekomen waar (betalings)ver-bintenissen dienen plaats te vinden. Nederlands recht van toepassing op overeenkomst tussen partijen (art. 4 sub b Rome I): Stone Bridge heeft hoofdbestuur in Nederland. Nederlandse rechter onbevoegd: op grond van NL recht is VS land waar betalingsverbintenis uitgevoerd moet worden, zodat ook art. 6 sub a Rv niet van toepassing is.

IEPT20141217, Rb Den Haag, OpenTV v Netflix
Conclusie 1-3 en 6-16 van EP 534 vernietigd: niet nieuw t.o.v. PCT-aanvrage WO 699. Hulpverzoek 1 buiten beschouwing gelaten: weergave geëxtraheerde adres op scherm is niet-technisch kenmerk. Hulpverzoek 2 en 3 maken EP 534 niet nieuw: WO 699 bevat genoemde reproductiesysteem.

IEPT20141216, Hof Den Bosch, Vereniging C1000 v Jumbo
Voeging toegewezen: een voor Jumbo nadelige beslissing zou rechtspositie Ahold nadelig beïnvloeden

IEPT20141216, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Of Engelse lasterrecht van voor 1 januari 2014 of na 1 januari 2014 van toepassing is op gewraakte publicaties kan in het midden blijven: leidt tot zelfde uitkomst. Onrechtmatige publicaties waarin Dahabshiil o.a. van steunen van terrorisme, (aanzetten tot) moord en strafbare feiten wordt beschuldigd: juistheid daarvan onvoldoende onderbouwd. Artikelen dienen geen publiek belang.

IEPT20141216, Rb Den Haag, BASF v IGM

Geen inbreuk op octrooien voor productie BAPO: onvoldoende aannemelijk gemaakt, mede omdat bijproduct naast door BASF-proces ook door werkwijzen 2 en 3 van IGM kan worden gevormd en door BASF geweigerd onderzoek had eventuele twijfels kunnen wegnemen.


IEPT20141216, Hof Arnhem-Leeuwarden, Econvert v Voith

Rechtmatig belang en rechtsbetrekking inzage: voldoende aannemelijk dat appellant 2 technische tekeningen van R2S-reactor met Econvert heeft gedeeld en dat deze zijn gebruikt voor IR-reactor. Alleen zoeken met term “R2S” en visuele inspectie van zoekresultaten geeft voldoende waarborgen. Geen opgave doen aan beslagene van verdere selectie van bestanden waarin inzage wordt verleend in strijd met artikel 843a Rv. Artikel 21 Rv – verzoekschrift tot beslaglegging: op verkeerde been zetten rechter in verzoekschrift  leidt niet tot opheffing beslag, nu bij volledigheid verlof ook verleend zou zijn; wel consequentie voor proceskosten.


IEPT20141216, Hof Den Haag, Quilate v Foralways
Relevante publiek zal aanduiding L’ARGENTINA als geografische aanduiding van land Argentinië opvatten. Woordmerk “L’ARGENTINA” mist elk onderscheidend vermogen: bestaat enkel uit geografische aanduiding. L’ARGENTINA-beeldmerk geldig: combinatie van kroon, blauwe kleur en gebogen rangschikking van letters L’ARGENTINA heeft (enig) onderscheidend vermogen.


IEPT20141215, Rb Den Haag, AAB v MES
Afgeven oorsprongsverklaring merkgebruik, maar onvoldoende voor merkinbreuk: niet gebleken dat daadwerkelijk inbreukmakende ankers zijn verhandeld. Niet vermelden reactie MES op sommatie in verzoekschrift bewijsbeslag onvoldoende reden tot opheffing. Inzage toegewezen: rechtmatig belang en redelijk vermoeden van inbreuk.

IEPT20141212, Rb Amsterdam, All In The House
In strijd met opdracht opnieuw opgebouwd verpakkingsmateriaal slechts verbeterde vormgeving bestaand werk. Verbod tot doen mededelingen over dat gedaagde rechthebbende is op bewerkte w-serie, b-serie en draagtray. Schadevergoeding afgewezen: niet in te zien dat mededelingen gedaagde (omvangrijke) schade hebben veroorzaakt.

IEPT20141211, HvJEU, Rynes
Videobewakingssysteem dat openbare ruimte bestrijkt en hierdoor buiten privésfeer geraakt is geen activiteit die met uitsluitende persoonlijke of huishoudelijke doeleinden wordt verricht in de zin van artikel 3 (2) Gegevensbeschermingsrichtlijn.

IEPT20141210, Rb Amsterdam, Duck Global v Bolton

In vonnis van 18 juli 2012 (IEPT20120718) is niet beslist dat opzegging licentieovereenkomst op neutrale gronden niet mogelijk is. Uit arrest Paz/Depuydt (IEPT20130919) blijkt niet dat opzegging licentieovereenkomst op neutrale gronden mogelijk is. Opzegging licentieovereenkomst op neutrale gronden niet mogelijk op grond van Nederlandse jurisprudentie inzake duurovereenkomsten.


IEPT20141210, Rb Den Haag, Shenzhen v Seatriever
Geen inbreuk op octrooi voor ballon: O-ring Wakadaballon is niet “trapped” in de zin van EP 868. Uitlatingen dat Wakadaballon in strijd met Europese veiligheidsnorm is onrechtmatig: onvoldoende aannemelijk.  

IEPT20141210, Rb Den Haag, Borr€ls v BRRLS
Geen depot te kwader trouw: door samenwerking mocht Borr€ls ervan uitgaan gerechtigd te zijn tot registratie merken. Door geldig gepot maken Y en BRRLS inbreuk op merken Borr€ls. Inbreuk handelsnaamrecht onvoldoende onderbouwd.

IEPT20141210, Rb Den Haag, RITM v Kosmed
Inzage toegewezen: rechtmatig belang, voldoende bepaald, rechtsbetrekking en rekening gehouden met vertrouwelijke gegevens.

IEPT20141210, Rb Noord-Nederland, Een-meter-bier

Model voor kartonnen beer tray is niet nieuw en heeft geen eigen karakter: wekt geen andere indruk dan reeds bestaande houten “een-meter-bier”.


IEPT20141209, Hof Amsterdam, Vechtscheiding

Verbod om mededelingen te doen aan derden over met gesloten deuren gevoerde echtscheidingsprocedure. Verbod om zonder toestemming ex-partner foto’s en/of filmmateriaal van kinderen van partijen aan te bieden/te plaatsen op (social) media.


IEPT20141209, Rb Amsterdam, EverywhereIM
Eiser is auteursrechthebbende op broncodes van apps: naar eigen inzicht en eigen ontwerp tot stand gebracht. Auteursrechtinbreuk doorEverywhereIM door apps te laten updaten door derden: verweer niet nader onderbouwd en geen sprake van overdracht van auteursrechten. Geen kostenveroordeling ex art. 1019h Rv: eiser heeft nagelaten te specificeren welk deel van kosten betrekking heeft op IE-rechten.

 

IEPT20141209, Hof Amsterdam, Pretium v Vara

Sprake geweest van voor Vara onvoorzienbaar technisch probleem, waardoor gewraakte uitzending opnieuw online is geplaatst. Pretium maakt misbruik van executiebevoegdheid door te wachten met melden overtreding vonnis en dwangsommen tot maxium van € 500.000 te vorderen. Definitief verbod tot executie dwangsommen boven bedrag van € 20.000.

 

IEPT20141209, Hof Amsterdam, TMG

Aanduiding [M] als verdachte van oplichting en melding dat tegen hem tientallen aangiftes zijn gedaan voldoende steun in feiten, ernstige misstand en zelf de publiciteit opgezocht.


IEPT20141208, Rb Gelderland, Autobedrijf
Gedaagde moet meewerken aan overdracht domeinnamen en mailaccounts: IE-rechten bij overeenkomst overgedragen.


IEPT20141205, Rb Overijssel, Vera Hotel v Noord-West-Touristik
Onrechtmatig gebruik gemaakt van handelsnaam Vera Hotel in brieven aan consumenten: onvoldoende onderbouwd dat overeenkomst met Vera Hotel tot stand is gekomen. Indien overeenkomst wel tot stand is gekomen was [A] niet bevoegd deze te sluiten en is beroep op opgewekt vertrouwen volmacht (3:61(2) BW) onvoldoende onderbouwd.

IEPT20141204, Rb Zeeland-West-Brabant, Alro v Nijman
Onvoldoende aannemelijk dat stoel “Sturdy” nieuw en oorspronkelijk is. Indien “Sturdy” wel auteursrechtelijk beschermd is onvoldoende aannemelijk dat [D] maker is. Onduidelijk welke partij als eerst stoel met vormgeving als die van de Sturdy op de markt heeft gebracht. Slaafse nabootsing onvoldoende onderbouwd.

IEPT20141203, Rb Den Haag, Thuiskopie v Verbatim

Verbatim als importeur in de zin van art. 16c(2) Aw: eerste commerciële handelaar in distributieketen in Nederland. Verbatim recht op STOBI-korting van 20%: moet € 11.731.704,83 betalen. Geen aanhouding tot antwoord prejudiciële vragen in ACI v Thuiskopie: onvoldoende onderbouwd waarom uitkomst relevant is voor betalingsplicht Verbatim.


IEPT20141202, Hof Den Bosch, Allposters v Pictoright
Dwangsom niet opgeheven: Allposters heeft niet al dat gene gedaan dat redelijkerwijs van haar verwacht kon worden om opgave te doen.

IEPT20141201, Rb Den Haag, i-Health v iHealthlabs
Woordmerk “I-HEALTH” normaal gebruikt: non usus onvoldoende onderbouwd. Verwarringsgevaar tussen merk “I-HEALTH” en teken “iHealth”: (sterke) visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en soortgelijke waren en diensten.