Februari 2014

Print this page

IEPT20140227, HvJEU, OSA
Mededeling aan nieuw publiek in kuurinrichting. Vrijstelling voor mededelingen aan het publiek in kuurinrichtingen in strijd met Auteursrechtrichtlijn. Geen rechtstreekse werking Auteursrichtlijn in verhouding tussen beheersorganisatie en particulieren, maar nationale rechter dient zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Beheersorganisatie moet beschouwd worden als verrichter van een dienst ten behoeve van gebruiker van beschermde werken (kuurinrichting). Collectief beheer van auteursrechten in lidstaat toekennen aan één collectieve beheersorganisatie niet in strijd met EU-recht. Aanwijzing misbruik machtspositie indien beheersorganisatie tarieven oplegt die aanzienlijk hoger zijn dan in andere lidstaten, dan wel prijzen hanteert die te hoog zijn en niet in een redelijke verhouding staan tot de economische waarde van de geleverde prestatie.

IEPT20140226, Rb Den Haag, NKI v FDI
Op de vordering ter zake is de verjaringstermijn ex artikel 3:311 BW (verjaring bij gedeeltelijke nakoming) van toepassing : FDI heeft wel opgegeven en afgedragen, maar volgens NKI te weinig. NKI bekend met tekortkoming op tijdstip ontvangst accountantsrapport. Het stond FDI vrij om de antilichamen niet verwerkt in een kit, dus “sec”, te verkopen. In licentieovereenkomst nadrukkelijk opgenomen dat licentie van toepassing is op het maken én het verkopen van het antilichaam. De royalty’s over de antilichamen “sec” moeten worden berekend als een percentage over de omzet die wordt behaald met het eindproduct: uit verklaringen van deskundigen blijkt dat deze verrekening ten tijde van het aangaan van de licentieovereenkomst gebruikelijk was. FDI mocht de korting – wanneer FDI was gehouden royalty’s aan derden af te dragen bij de verkoop van de kit wegens geldige octrooien - niet toepassing voor zover die gestoeld was op de licentievergoeding die FDI afdraagt aan Dana Faber: het antilichaam dat in de kit is verwerkt is niet gelijk aan het antilichaam waarop US octrooi 343 ziet en FDI heeft verzuimd op enige wijze te onderbouwen dat de US octrooien 4,9634,84 en US 5,053,489 geldig zijn. FDI wordt niet veroordeeld tot schadevergoeding: FDI niet onrechtmatig gehandeld. FDI wordt niet veroordeeld tot vervangende schadevergoeding op grond van wanprestatie: vordering tot vervangende schadevergoeding kan niet naast een vordering tot nakoming worden ingesteld en moet tevens schriftelijk aan schuldeiser worden medegedeeld. Beslissing wordt aangehouden: FDI in gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren tegen oordeel rechtbank over berekening royalty’s over antilichamen “sec”.

IEPT20140226, Rb Rotterdam, Deltasync v Delta Archineering
Gedaagden krijgen gelegenheid bewijs te leveren van stelling dat bindend adviseur mondelinge opdracht heeft gekregen om zich over auteursrecht uit te laten en daardoor niet buiten opdracht is getreden. Indien dat wel het geval is, is gebondenheid aan het advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over of oordeel bindend adviseur met term “Rotterdam drijvend paviljoen” het gerealiseerde Rotterdam Paviljoen heeft bedoeld. Interveniënte TU Delft geen auteursrechthebbende op Drijvende Stad en Drijvend Paviljoen grond van artikel 7 Aw, de cao van haar medewerkers of artikel 8 Aw: niet voldaan aan stelplicht, geen auteursrecht overgedragen en niet openbaar gemaakt als van haar afkomstig.

IEPT20140226, Rb Gelderland, Constructietekeningen
Geen belang bij verbod openbaarmaking foto’s op website gedaagde: foto’s reeds van website verwijderd. Auteursrecht eiser op foto’s en constructietekeningen onvoldoende onderbouwd en niet gebleken dat tekeningen oorspronkelijk zijn.

IEPT20140226, Rb Amsterdam, Het Financieele Dagblad
Uitlatingen in Nieuwsuur en FD, waarin eiser en Bouwfonds in verband worden gebracht met mogelijke corruptie niet onrechtmatig: voldoende steun in feiten en niet feitelijk onjuist of onnodig grievend. Geen absoluut recht op wederhoor: enkele feit dat geen wederhoor heeft plaatsgevonden maakt rechtmatig bevonden uitlatingen niet onrechtmatig.

IEPT20140226, Rb Amsterdam, Museum Vastgoed v Het Financieele Dagblad
Spoedeisendheid niet door tijdsverloop verdampt: 2 maanden is te kort. Uitlatingen in boek ‘De val van SNS Reaal’ en in FD dat eisers omstreden waren en grote hoofdpijndossier van Bouwfonds vormden, niet onrechtmatig: voldoende steun in feiten en niet feitelijk onjuist, onnodig grievend of lichtvaardig. Geen absoluut recht op wederhoor: enkele feit dat geen wederhoor heeft plaatsgevonden maakt rechtmatig bevonden uitlatingen niet onrechtmatig.

IEPT20140226, Rb Den Haag, Burton v De Graaf
Onvoldoende onderbouwd dat de Burton Car thans als Benelux model staat ingeschreven. Eventueel niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel-recht ter zake van Burton Car inmiddels verstreken, nu ontwerp openbaar is gemaakt in 2000. Onderdelen van Burton Car niet auteursrechtelijk beschermd: sprake van ontlening aan equivalente originele Citroën c.q. Lomax typen en vormgeving van onderdelen is in hoge mate bepaald door technische functie. Geen sprake van misleidende reclame: onvoldoende aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar omtrent herkomst van door De Graaf aangeboden onderdelen voor Burton Car.

 

IEPT20140226, Rb Amsterdam, Memory Publications v Trius

Persoonsgegevens in strijd met licentie-overeenkomsten doorgegeven aan derde en gebruikt voor ander carrière-evenement. Geen matiging van boete: verbeurde boete van €220.000 niet buitensporig of onaanvaardbaar. Memory Publications niet onrechtmatig gehandeld door personen uit haar databestanden te benaderen en zich uit te laten over Trius en haar handelwijze.

IEPT20140205, Rb Gelderland, Pictoright v Simonis & Buunk

Het volgrecht is auteursrechtelijke haalschuld: geen verplichting kunsthandelaar om transacties spontaan bij gerechtigde te melden. Geen wetenschap concrete doorverkoop vereist: wel aanwijzingen. Verplichting om naam kunstenaar, titel/naam kunstwerk, transactiedatum en verkoopprijs te verstrekken aan gerechtigde na dienst verzoek. Werkwijze Pictoright met betrekking tot het versturen van een opgaveformulier ter opgave van alle volgrechtplichtige transacties geoorloofd om alle noodzakelijke inlichtingen voor betaling volgrechtvergoeding te verkrijgen. Bij terechte twijfels over of een bepaalde kunstenaar door Pictoright wordt vertegenwoordigd, moet Pictoright dat onderbouwd aantonen. Geen verjaring op grond van artikel 43d Aw of artikel 43c (2) Aw: het eerste verzoek is binnen drie jaar termijn gedaan en geen daadwerkelijke bekendheid met de opeisbaarheid van de vergoeding. Beslaglegging niet onrechtmatig: niet disproportioneel en geen fishing expedition.


IEPT20140225, Hof Den Bosch, Decor v Schomburg
Merk UNIFIX voldoende onderscheidend vermogen voor steenlijm. Merkinbreuk door gebruik van tekens Uni Fix c.q. UniFix voor steenlijm: gelijke tekens en dezelfde waren. Aanschrijven door merkhouder Schomburg van afnemers van Decor niet onrechtmatig. Geen kwade trouw Decor: gebruikte het teken al voordat in 2004 merk door Schomburg werd ingeschreven. Onvoldoende onderbouwd dat omzetdaling van Schomburg enkel gevolg is van verkopen door Decor van inbreukmakende producten.
 

IEPT20140225, Hof Den Haag, Vermop v Rubbermaid
Geen inbreuk op conclusie 14 van octrooi voor “mophouder alsmede mopbekleding hiervoor”. Gewijzigde conclusie 13 nietig wegens toegevoegde materie. Conclusie 15 nieuw en inventief. Inbreuk op conclusie 15: mophoezen van NR zijn geschikt voor mophouder met scharnierplaatdeel: Naar blijkt uit de woorden ‘in het bijzonder’ in de aanhef van conclusie 15, is de daarin neergelegde uitvinding niet beperkt tot een mophoes die wordt gebruikt voor een mophouder met een scharnierplaatdeel, maar is voldoende dat zij daarvoor geschikt is.


IEPT20140225, Hof Den Bosch, Novisem v AIB
Geen exclusieve bevoegdheid Rb Den Haag ex artikel 78 ZPW bij (zelfstandig ingestelde) exhibitievordering in kwekersrechtzaak. Spoedeisend belang bij gevorderde exhibitie. Exhibitie ex artikel 1019a jo. 843a Rv afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat sprake is van (dreigende) inbreuk op kwekersrecht: geen verhandeling in Nederland of invoer in of uitvoer vanuit Nederland. Enkele toesturen van prijslijst (vanuit Nederland) of opwekken van interesse (in gesprek in Nederland) is geen aanbieden in Nederland. Matiging 1019h Rv-proceskosten op grond van Indicatietarieven in IE-zaken in eerste aanleg toegestaan, nu Novisem niet op alle punten in gelijk is gesteld.


IEPT20140224, Rb Den Haag, SDC Verifier v Femto Engineering
Onvoldoende aannemelijk dat SDC Verifier door inbrengen eenmanszaak of overdracht auteursrecht op de software heeft verkregen. Geen onrechtmatige handelen jegens SDC Verifier, omdat zij als aandeelhouder van Engineering B.V. niet met Femto Engineering concurreert. Ten overvloede: Femto Engineering is op grond van werkgeversauteursrecht naar Nederlands en Oekraïens recht deelgenoot in gemeenschappelijk auteursrecht geworden. 1019h proceskosten wegens vooruitgeschoven inbreukverweer: € 33.927,06.

IEPT20140220, Rb Den Haag, Digital Revolution en Maxperian v Samsung
Persbericht van Samsung over bescherming van consumenten- en fabrikantenbelangen niet misleidend.

 

IEPT20140219, Rb Den Haag, Moulinsart v Hergé Genootschap
Geen inbreuk op Kuifje-auteursrechten wegens stilzwijgende voortzetting licentie. licentieovereenkomst niet opgezegd of ontbonden, zodat deze is blijven bestaan tot moment dat partijen andere afspraken m.b.t. gebruik van werken hebben gemaakt, d.w.z. tot moment dat HG het door Moulinsart voorgelegde charter heeft aanvaard. Geen inbreuk op KUIFJE-woord-/beeldmerk door domeinnaam kuifje.nl: dusdanig grote verschillen dat geen sprake is van gebruik van het merk. 


IEPT20140219, Rb Amsterdam, Bruno Press v Yourscene
Auteursrechtinbreuk door plaatsing zonder toestemming van ruim 200 foto's uit databank van Bruno Press op websites. Downloaden van afbeeldingen uit databank na afloop van overeenkomst onrechtmatig. Geen citaatrecht foto's: geen duidelijke bronvermelding. Gevorderde forfaitaire verhoging van schadevergoeding afgewezen. Verantwoordelijkheid domeinnaamhouder en beheerder website verondersteld.

 

IEPT20140218, Hof Amsterdam, Philarmonisch Orkest v NL Symfonieorkest
Geen schorsing executie verbod: NedSym heeft eventuele noodtoestand aan zichzelf te wijten. Starten bodemprocedure na arrest Hof geen nieuw feit. Geen misbruik van bevoegdheid NedPho door ten uitvoer leggen arrest.

 

IEPT20140218, Hof Arnhem-Leeuwarden, FNV
Uitlatingen van FNV-bondsbestuurder over het doorsluizen van winst door aandeelhouders van geïntimeerde en het daardoor ontbreken van geld voor sociaal plan niet onrechtmatig.

 

IEPT20140217, Rb Den Haag, Ajinomoto v GBT
Verhoging van dwangsom tot €1000 per kilo inbreukmakende L-lysine of €100.000 per inbreukmakende handeling of dag, wegens niet naleven van opgelegd inbreukverbod. Geen controle van toekomstige zendingen door GBT: geen causaal verband tussen kosten van controles en in verleden gepleegde inbreuken. Voldoende spoedeisend belang bij opgave van gegevens over gepleegde inbreuken, inclusief de daarmee gerealiseerde winst. Recall en passende maatregelen tot verspreiding van informatie over dit vonnis (artikel 70(12) Row): persberichten op website GBT en vakwebsite, advertentie in vakblad.

 
IEPT20140214, Rb Oost-Brabant, Omroep Brabant
Publicaties over strafrechtelijk verleden van kandidaat-gemeenteraadslid niet onrechtmatig: publiek persoon moet meer dulden en voldoende op feiten gebaseerd. Publicaties over inhoud rapport van reclassering betreffende eiser wel onrechtmatig: er heeft nimmer een psychologisch onderzoek plaatsgevonden.
 

IEPT20140214, Rb Den Haag, IP Bank
‘Governorslicentie’ niet beëindigd. Geen inbreuk op auteursrechten t.a.v. BowTie-software: onvoldoende onderbouwd weersproken dat X handelt in hoedanigheid van bestuurder van GovProDev en dus binnen Governorslicentie.Spoedeisend belang: activiteiten sinds augustus 2013.

 

IEPT20140213, Rb Den Haag, Sirvis v Medical Brands
Gerede kans dat octrooi voor “lippenbalsem ter voorkoming/bestrijding van koortslip” in bodemprocedure wordt vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid: voorshands aangenomen dat de vakman de maatregel van het oplossen van een zinkzout in een hydrofobe fase uit de in 2.8. weergegeven passage uit DE 322 en op basis van zijn algemene vakkennis zou begrijpen.Ten overvloede: octrooi is ook niet inventief.

 

IEPT20140213, HvJEU, Merck Canada

Geldigheidsduur van ABC niet langer dan 15 jaar vanaf eerste in de Europese Unie uitgegeven handelsvergunning (VHB). Portugese arbitragerechtbank (Tribunal Arbitral necessário) is een rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU.

 

IEPT20140213, HvJEU, Gautzsch v Joseph Duna

Distributie van afbeeldingen van een model onder handelaars in betrokken sector in Unie kan voldoende zijn voor kennisname van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel door ingewijden. Mogelijk geen kennisname door ingewijden in betrokken sector, wanneer model beschikbaar is gesteld aan slechts één onderneming of louter is voorgesteld in tentoonstellingsruimte van onderneming buiten Unie. Bewijslast ter zake van namaak van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel rust op modelhouder. Nationaal recht van toepassing op bewijslevering, Verjarings- en verval van rechtsverweren tegen verbodsvordering op grond van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, alsmede vorderingen tot vernietiging van inbreukmakende modellen (lex loci protectionis). Vorderingen met betrekking schadevergoeding vallen onder nationaal recht van de rechtbank waarbij zaak is ingeleid (lex fori).

 

IEPT20140213, HvJEU, Hongarije v Europese Commissie

Automatische inschrijving door Europese Commissie van reeds beschermde wijnnamen in E-Bacchusdatabase brengt geen dwingende rechtsgevolgen tot stand en is dus niet vatbaar voor beroep.

 

IEPT20140213, HvJEU, Svensson v Retriever
Plaatsing hyperlink is mededeling aan publiek: beschikbaarstelling aan onbepaald en vrij groot aantal ontvangers. Geen mededeling aan een nieuw publiek wanneer hyperlinks rechtstreeks toegang geven tot oorspronkelijke website; gebruikers te beschouwen als onderdeel van het publiek van de oorspronkelijke mededeling. Ligt niet anders indien indruk wordt gewekt dat de werken getoond worden op de verwijzende website. Mededeling aan een nieuw publiek, wanneer hyperlink gebruikers in staat stelt om toegangsbeperkende maatregelen  op oorspronkelijke website te omzeilen. Geen ruimere uitleg “mededeling aan publiek” door lidstaten toegestaan.

 

IEPT20140212, Rb Den Haag, Euprax v Zobu
Geen normaal gebruik van Gemeenschapsmerk “EUPRAX” voor zakelijk advies en onderwijs: (geringe) gebruik van merk beperkt tot gebruik in Duitsland.

 

IEPT20140212, Rb Den Haag, DuPont v Dapro
Exclusieve bevoegdheid van artikel 22(4) EEX-Vo ziet alleen op in EU geregistreerde merken. Geen uitputting: inbreuk door kleding (i) die geen NOMEX-vezels bevatte maar wel was voorzien van merken NOMEX en DUPONT en (ii) wel NOMEX-vezels bevatten, maar geen toestemming voor import in EER. Ook inbreuk op merkrechten in India en VAE. Merkinbreuk in Benelux door aanbieden van inbreukmakende producten via website en gebruik van teken Dupont als metatag. Geen wereldwijd inbreukverbod: beperkt tot de Benelux, de Gemeenschap, VAE en India. Geen goede trouw van Damet ten aanzien van aanwezigheid van NOMEX vezels in door haar bestelde producten: (veel) actievere houding vereist ten aanzien van haar toeleveranciers. Inzage inbeslaggenomen documenten over (mogelijke) verhandeling van inbreukmakende producten door Damet in China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria en Qatar. Reconventie: onvoldoende onderbouwd dat merk NOMEX een soortnaam is geworden en niet onderbouwd dat merken NOMEX en DUPONT niet normaal zijn gebruikt voor kleding: gebruik door licentienemer voldoende.


IEPT20140211, Hof Den Bosch, Foto in videoclip 
Geen verstekvonnis in eerste aanleg: appellanten wel verschenen, maar conclusie van antwoord niet ondertekend. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten door plaatsen foto in erotische setting: € 2500. Geïntimeerde krijgt gelegenheid nadere gegevens ter bepaling schade te overleggen.
 

IEPT20140211, Rb Noord-Nederland, World of Bookings
Gelet op gebruikte bewoordingen ziet overeen-komst slechts op (gezamenlijk) organiseren van bingo-evenementen, die gerelateerd zijn aan tv-serie “Gooische Vrouwen”. Door naamswijziging van “Gooische Vrouwen Bingo” in “Gooische Bingo Show” kan WOB niet meer aan verplichting voldoen om bij [A] dergelijke evenementen te organiseren. Organisatie van bingo-evenement “Gooische Glamour Bingo” door gedaagde niet in strijd met non-concurrentiebeding.

 

IEPT20140211, Rb Amsterdam, Cool Cat v AD
Onrechtmatig artikel waarin Cool Cat in verband wordt gebracht met kinderarbeid en instortende fabrieken onrechtmatig: geen steun in feiten (niet gebezigd door Minister) en geen gelegenheid tot weerwoord. Geen rectificatie in papieren editie AD: artikel is gedateerd en met nadere berichten is voldoende aan belangen van Cool Cat tegemoet gekomen; wel rectificatie op website van AD.

 

IEPT20140211, Hof Den Haag, ROCvA v Investimust
Geen overeenstemming tussen woordmerk “COLLEGE” en woord-/beeldteken “TCH THECOLLEGEHOTEL”: geen visuele overeenstemming, geen c.q. zeer beperkte auditieve overeenstemming, geen c.q. zeer beperkte begripsmatige overeenstemming. Ook indien zeer geringe overeenstemming zou worden aangenomen, bestaat er geen verwarringsgevaar gelet op verhoogde aandachtsniveau van relevante publiek.

IEPT20140211, Hof Den Haag, Bit Agency v Osenbeek

Oppositie tegen woord-/ beeldmerk “BIT AGENCY” op grond van woord-/beeldmerk “BIT” afgewezen: “bit” is beschrijvend voor betrokken diensten en daardoor ook geen verwarringsgevaar. 

IEPT20140207, Rb Overijssel, Contactverbod

Contactverbod en verbod zich opnieuw onder naam van eiseres op internet te registreren bij verstek.

IEPT20140207, Rb Amsterdam, Wetenschapsoriëntatie NL v WON Akademie
Verbod op (later) gebruik van handelsnaam "WON Akademie”. Overdracht van domeinnamen wonakademie.nl en platformwon.nl bevolen. Gedaagde [D] is maker van en rechthebbende op lesdocumenten. Overeenkomst van opdracht tussen [D] en eiseres moet zo worden uitgelegd dat [D] (impliciet) een exclusieve licentie voor onbepaalde tijd aan eiseres heeft verleend voor gebruik van haar werken.

IEPT20140206, HvJEU, Blomqvist v Rolex
Douaneverordening biedt bescherming op het ogenblik waarop een via een verkoopsite in een derde land verkocht goed, op het grondgebied van lidstaat binnenkomt louter op grond van de verkrijging van dat goed, ongeacht of daarvoor een verkoopaanbieding is gedaan of reclame is gemaakt bij de consumenten van diezelfde staat.

 

IEPT20140206, HvJEU, Bulldog v Red Bull
Geldige reden is niet beperkt tot objectief dwingende redenen, maar omvat ook subjectieve belangen derden. Geldige reden is geen erkenning van rechten ten opzichte van het bekende merk, maar verplicht merkhouder gebruik te tolereren. Eerder gebruik te goeder trouw van overeenstemmend teken voor dezelfde waren als waarvoor het bekende merk is ingeschreven kan geldige reden opleveren. Daarbij dient met name rekening te worden gehouden met: (i) de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek; (ii) de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en (iii) de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.

IEPT20140205, Rb Zeeland-West-Brabant, NZO v Alpro
Geen aanhouding wegens samenhang met Belgische procedure ex artikel 28 EEX-Vo: geen sprake van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens (HvJEU-arrest Roche/Primus).

IEPT20140205, Rb Den Haag, BAT v Staat
Civiele rechter bevoegd. Verboden tabaksreclame door toevoegen van ‘inserts’ in verpakking tabaksproducten, waarop info over betreffende product wordt verstrekt: behoort niet tot verpakking van tabaksproducten. Geen schending van ‘lex certabeginsel’.

 

IEPT20140205, Rb Gelderland, Nul Procent Makelaars

€ 255 schadevergoeding wegens plaatsen van foto zonder toestemming op website: gebaseerd op derving van marktconforme licentievergoeding. Vergoeding van kosten eiser voor maken van nieuwe foto en begeleiding hierbij door reclamebureau niet toegewezen: causaal verband tussen deze kosten en auteursrechtinbreuk niet onderbouwd.

IEPT20140204, Rb Den Haag, PJs v Energxchange
Verstekvonnis inzake inbreuk Gemeenschapsmerken PJS en PARAJUMPERS: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor. € 30.164 1019h proceskosten bij verstekvonnis toewijsbaar, indien tijdig opgegeven en gespecificeerd en kenbaar gemaakt aan niet-verschenen gedaagde(n).

 

IEPT20140204, Hof Arnhem-Leeuwarden, Legnesten
Distributieovereenkomst als duurovereenkomst in beginsel opzegbaar. Redelijkheid en billijkheid kan meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat. Op markt brengen van concurrerend product door distributeur is voldoende grond voor opzegging van distributieovereenkomst; geen slaafse nabootsing vereist. Opzegtermijn van drie maanden voldoende.

 

IEPT20140203, Rb Amsterdam, Belfabriek v MTTM

Korte tijd op Flickr-account zichtbare misleidende mededelingen over MTTM, geen overtreding verbod: experimenteel gebruik niet gericht op klantenwerving.

 

IEPT20140203, BenGH, ICI Paris v PFM
Rechterlijke beroepsintantie mag kennisnemen van nieuwe feitelijke gegevens na oppositiebeslissing van BBIE.