Juli 2014

Print this page

IEPT20140730, Rb Den Haag, FKP v Spirits

De Rb overweegt prejudiciële vragen te stellen over of BVIE posterieur verdrag is aan EEX-Vo en stelt partijen in gelegenheid zich hierover uit te laten.

 

IEPT20140730, Rb Midden-Nederland, ING v AFAS
Online huishoudboekje van AFAS mag geen automatische koppeling naar internetbankeren ING bevatten: in strijd met algemene voorwaarden ING. Geen belang bij merk/auteursrechtinbreuk: door verbod mag AFAS ING-beeldmerk en logo niet meer gebruiken.

IEPT20140729, Hof Den Bosch, Foto in videoclip

Auteursrechtinbreuk door gebruik foto zonder toestemming in videoclip, op Youtubekanaal en op website: € 1000 op grond van “Richtprijzen fotografie”.

 

IEPT20140729, Hof Arnhem-Leeuwarden, Architectenovereenkomst

Gerechtvaardigde opzegging architectenovereenkomst: toerekenbaar tekortgeschoten in verplichting tot tijdige asbestinventarisatie en aanvragen sloopvergunning. Geen licentievergoeding architect: krachtens licentie en zonder nadere vergoeding gerechtigd de winkelformule openbaar te maken, in ieder geval in de winkels die in samenwerking met [appellante] zijn opgericht.

 

IEPT20140725, Rb Amsterdam, Emday
Eiser krijgt gelegenheid te bewijzen dat hij maker van door Emday gebruikte foto is. Geen beroep op citaatrecht: gebruikt in aanprijzing van cursus Photoshop. Als eiser slaagt in bewijsopdracht sprake van auteursrechtinbreuk. Het voeren van procedure door eiser geen misbruik van bevoegdheid: dat procedure tot faillissement Emday zou leiden onvoldoende.


IEPT20140725, Rb Midden-Nederland, Stichting BAN v KNVB
Kort geding biedt te beperkt kader voor oordeel of spreekkoren met “jood”/”joden” antisemitisch zijn en wat adequate maatregelen hiertegen zijn. Onbeheersbare veiligheidsrisico’s bij algeheel verbod op gebruik van woord “jood”, zo kort voor wedstrijd van 3 augustus 2014 en niet mogelijk om maatregelen op tijd openbaar te maken.


IEPT20140724, Rb Gelderland, Belastingdienst

Spoedeisend belang bij verwijdering beschuldigende uitlatingen jegens Belastingdienst, gezien aard beschuldigingen en feit dat die nog op website staan. Ernstige beschuldigingen op website onrechtmatig: staan andere wegen open dan digitale schandpaal

IEPT20140723, Rb Midden-Nederland, Tonit v Control Systems en CSIPOS

G en W (vennoten Control Systems) hebben in strijd met onthoudingsverklaring en auteursrechten Tonit software zonder licentievergoeding af te dragen/met gekraakte licenties geleverd. Duurovereenkomst tussen Control Systems en Tonit opzegbaar zonder opzegtermijn: Control Systems was reeds gewaarschuwd en ernstige schending rechten van Tonit. Geen vereenzelviging CSIPOS met Control Systems. Auteursrechtinbreuk door CSIPOS wegens uitdrukkelijke betwisting van auteursrecht Tonit nog niet vastgesteld: Tonit mag akte nemen.

IEPT20140723, Rb Midden-Nederland, Feedimpex v Interfeed
€ 2.445.000 boete voor schending concurrentiebeding. Geen matiging boete: bewuste schending concurrentiebeding. Onrechtmatige daad Interfeed door te profiteren van wanprestatie door [gedaagde sub 1]. [gedaagde sub 1] hoofdelijk naast Interfeed veroordeeld voor schade wegens (het onrechtmatig profiteren van) [gedaagde sub 1]‘s overtredingen van het concurrentiebeding: € 165.922. Kosten vaststelling aansprakelijkheid (€ 48.889,25 toegewezen: nodig om wanprestatie boven tafel te krijgen en hoogte kosten redelijk.


IEPT20140723, Rb Den Haag, Senz v Okay Color

Inzage in ordergegevens en grafische bestanden t.a.v. overgang 7 klanten naar Okay Color: rechtsbetrekking, voldoende bepaald en geen gewichtige reden. Geen inzage t.a.v. overgang van overige 93 klanten: rechtsbetrekking onvoldoende geconcretiseerd.

 

IEPT20140723, Rb Den Haag, Bayer v Sandoz

Geen inbreuk op conclusie 1 en 2 van EP 791: vakman zou niet uit EP 791 begrijpen dat oxidatie door ruthenium door TEMPO als equivalent vervangen kon worden en niet onderbouwd welke voorbehouden handelingen door Sandoz worden verricht. Geen inbreuk op afsplitsingsoctrooi EP 840: vakman zou moederoctrooi zo begrijpen dat Bayer specifiek watereliminatie onder toevoeging van pTSA wilde beschermen, terwijl Sandoz pyridine gebruikt. Onrechtmatig profiteren onvoldoende onderbouwd.

IEPT20140723, Rb Den Haag, DCC v Forax
Customized software en wijze beschrijving functionaliteit in specificaties daarvan auteursrechtelijk beschermd: niet/onvoldoende onderbouwd bestreden. Geen inbreuk op software DCC, want geen broncode overlegd, waardoor software niet kan worden vergeleken met software/specificaties van Forax. Geen inbreuk op specificaties DCC, omdat blijkt uit deskundigenrapporten dat totaalindrukken niet overeenkomen. Onvoldoende dat enkele bezit of gebruik van bedrijfsinformatie door ex-werknemers/opdrachtnemers van DCC, die later bij Forax zijn gaan werken, onrechtmatig is jegens DCC.

IEPT20140723, Rb Amsterdam, Pictoright v Stadsarchief Rotterdam
Pictoright ontvankelijk: gelijksoortige vorderingen en efficiënte en effectieve rechtsbescherming. (Toekomstige) auteursrechtinbreuk door plaatsing werken van bij Pictoright aangeslotenen op Stadsarchief-website en erkenning dat toekomstige inbreuk niet valt uit te sluiten. Geen (aanvullende) belangenafweging m.b.t. eventuele toekomstige inbreuken door menselijke fouten: vanwege belangenafweging Europese wetgever geen ruimte voor, geen verweesde werken en rechthebbende kan door navraag bij Pictoright worden achterhaald. Pictoright krijgt gelegenheid (nu nog deels ontoereikende) bevoegdheid voor optreden voor in dagvaarding bij naam genoemde makers te bewijzen.

IEPT20140723, Rb Midden-Nederland, Alpargatas v Brands & Concepts
Geen verwarringsgevaar tussen Beneluxmerken “HAVAIANAS” en “HOLLANDAISAS”: geen identieke tekens, onvoldoende auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming en onvoldoende aannemelijk dat gebruik van teken “HOLLANDAISAS” schade heeft toegebracht aan Alpargatas. Wel auteursrechtinbreuk gemaakt door één type slipper van Hollandaisas, omdat de 5 kenmerkende elementen Havaianas slipper zijn overgenomen en totaalindrukken verder te weinig verschillen. Geen inbreuk op rijst- en baksteenpatroon Havaianas slippers, want niet oorspronkelijk en technisch bepaald. Eerste beslag nietig verklaard wegens te laat instellen hoofdzaak, opheffing tweede beslag afhankelijk van oordeel Rb Den Haag over Gemeenschapsmerkelijke inbreuk.
 

IEPT20140723, Rb Rotterdam, Dasoptical v Wi Makandra

Auteursrechtinbreuk en verwijzing naar schadestaat wegens verkoop van in ieder geval twee inbreukmakende dvd’s. Liquidatietarief vanwege eenvoudige zaak en kleinschalige inbreuk: € 1.265.

 

IEPT20140722, Hof Den Haag, Outdoor v Happy Cocooning

Voldoende spoedeisend belang bij verbodsvordering en nevenvorderingen wegens gestelde voortdurende inbreuk op modelrechten Happy Cocooning en maatregelen om toekomstige inbreuk tegen te gaan. Modellen voor tafelgashaarden zijn nieuw: niet aannemelijk dat modellen voor de aanvrage bekend waren. Modellen hebben eigen karakter: kenmerkende elementen komen niet voor in oudere model SF-pit. Verdedigbaar dat beschermingsomvang eigen karakter moet worden bepaald door combinatie afzonderlijke kenmerken van meerdere oude modellen en niet door individueel beschouwde modellen. Outdoor maakt inbreuk op modellen Happy Cocooning: behoorlijke beschermingsomvang en geen andere algemene indruk.


IEPT20140722, Hof Den Haag, Burgers v Basil
Basil Denton fietsmand beschermd door niet-ingeschreven gemeenschapsmodel: nieuw en eigen karakter. New Looxs Java maakt inbreuk op dit modelrecht: manden nagenoeg gelijk en Basil kan op grond van gezamenlijk recht op gemeenschapsmodel in rechte optreden. Geen auteursrechtinbreuk: gemaakte keuzes zozeer technisch en/of functioneel bepaald dat zowel afzonderlijke elementen als combinatie geen persoonlijk stempel van de maker opleveren. Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing, want Basil Denton bezit geen onderscheidend vermogen. Ruimere bescherming Gemeenschapsmodel door slaafse nabootsing leidt tot ongunstige beïnvloeding interne markt.

IEPT20140722, Hof Den Haag, Belfabriek v MTTM
Onrechtmatige mededelingen Belfabriek over klantenwerving, financiële positie en mogelijke afsluiting van servicenummers van (klanten van) MTTM, omdat sprake is van stemmingsmakerij. Geen neutrale informatie over (verifieerbaar) juiste feiten. Onrechtmatigheid versterkt door twijfel te zaaien over betrouwbaarheid persbericht dat aankiesbaarheid servicenummers MTTM veilig was gesteld.

IEPT20140722, Hof Den Haag, Mevi v Bacardi
Prejudiciële vragen over of bij goederen die zich onder een accijnsschorsingsregeling bevinden sprake is van “gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5(1) Merkenrichtlijn.

IEPT20140722, Hof Den Haag, Recticel v Swiss Sense

Nabootsing Zwitsers staatsembleem onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende gemotiveerd dat Swiss Sense merken misleidend zijn: publiek vindt herkomst niet relevant voor aankoop slaapsysteem. Geen rechtsverwerking. Verwarringsgevaar tussen woordmerken “SWISSFLEX” en “SWISS SENSE” en tussen “SWISSFLEX” en merken met “SWISS SENSE” als dominant bestanddeel. Geen verwarringsgevaar met het teken waar “SWISS SENSE” zeer klein is afgebeeld: ondergeschikte plaats in teken. Verwarringsgevaar tussen woordmerk “SENSUS” en teken “SENSE”. “SWISS SENSE” in handels/domeinnaam gebruikt voor waren en diensten. Handelsnaaminbreuk door geringe afwijking handelsnaam “Swiss Sense” van woordmerk “SWISSFLEX”. Geen misleidende handelsnaam door onjuiste suggestie dat Swiss Sense Zwitsers is en geen misleidende reclame: niet aannemelijk dat onjuistheid herkomst Swiss Sense producten consument beïnvloedt.


IEPT20140721, Rb Amsterdam, Media Monkeys v Boxx Opslagverhuur
Opdrachtnemer Media Monkeys auteursrechthebbende op gebouwde website: uit correspondentie blijkt dat zij eigen creatieve keuzes heeft gemaakt. Onvoorwaardelijke impliciete licentie, want niet overeengekomen dat licentie aan betalingsvoorwaarden was verbonden. Toewijzing verbod zou misbruik van recht opleveren: zou Boxx Opslagverhuur dwingen aan betwiste vordering tot betaling te voldoen, omdat zij anders geen gebruik van website kan maken.
 

IEPT20140721, Rb Den Haag, Argus v Voxbone

Geen octrooi-inbreuk: vorderingen zien uitsluitend op verbod in Nederland en gestelde handelingen onvoldoende om aan te nemen dat geoctrooieerde werkwijzen in NL worden toegepast. Geen indirecte octrooi-inbreuk: onvoldoende toereikend gemotiveerd dat servicenetwerk Voxbone bestemd is voor ongeoorloofde toepassing geoctrooieerde uitvinding in NL. Ten overvloede: geoctrooieerde werkwijzen niet toegepast door Voxbone.


IEPT20140721, Rb Gelderland, IDTV v TB Events
Merkinbreuk “sub a” op woord-/beeldmerken “WIE IS DE MOL” door gebruik van teken gelijk aan het merk. Toevoegingen als “aan tafel” en “Lunch” louter beschrijvend en niet betwist dat voor soortgelijke diensten wordt gebruikt. Verweer dat TB Events teken eerder gebruikte verworpen, want alleen door inschrijving kunnen merkenrechten worden verkregen. Ten overvloede: verweer te kwade trouw zou niet slagen wegens eerder gebruik merk IDTV.

IEPT20140721, Rb Amsterdam, NUV v Tom Kabinet
Geen niet-ontvankelijkheid ondanks het niet voeren van overleg door eisers, wel meegenomen in inhoudelijke beoordeling. Uitputtingsregel mogelijk van toepassing op e-books. Eigendomsoverdracht via Usedsoftarrest verdedigbaar. Verkoop tweede hands e-books vooralsnog niet verboden: onduidelijkheid over reikwijdte UsedSoft.

IEPT20140718, Rb Noord-Holland, Creditline

Vordering tot openstellen databank met dossiergegevens afgewezen voor zover gebaseerd op databankenrecht en auteursrecht. Geen nieuwe feiten gesteld dan in eerdere procedure (IEPT20140521) en geen eigen, oorspronkelijk karakter en stempel van de maker. Vordering wel toegewezen op grond van wanprestatie: geen bijzondere omstandigheden die afsluiten rechtvaardigen.


IEPT20140718, Rb Midden-Nederland, Zandpad Utrecht

Uitlating Utrechtse burgemeester over Zandpad “wat daar gebeurde tart elke omschrijving” niet onrechtmatig: eiseressen niet bij naam genoemd. Voldoende aannemelijk dat op Zandpad zodanig ernstige feiten hebben voorgedaan dat uitlating gerechtvaardigd is. Serieuze aanwijzingen dat ook medewerkers van eiseressen bij mensenhandel betrokken zijn geweest


IEPT20140718, Rb Den Haag, Gembird v Rapoo
Geen overtreding verbod door plaatsing toetsenbord P4 en P5 op Gembird website: geplaatst door hacker. Wel in strijd met het verbod tot uitvoering inbreukmakende toetsenborden 60 teruggeroepen toetsenborden verkocht buiten EER. Toetsenborden P7 en P8 niet inbreukmakend: andere vormgeving dan inbreukmakende modellen.

IEPT20140716, Rb Midden-Nederland, Internetnotarissen v Intervivos

Geringe bescherming handelsnaam “Verklaringvanerfrecht.nl”, gezien beschrijvend karakter. Geen verwarringsgevaar met verklaring-erfrecht.nl en verklaringvanerfrechtservice.nl, door koppelteken tussen “verklaring” en “erfrecht”, dan wel de toevoeging “service, waardoor handelsnamen voldoende afwijken en onvoldoende aannemelijk dat handelsnaam Verklaringvanerfrecht.nl zeer grote bekendheid heeft verworven. Geen onrechtmatig aanhaken, onrechtmatig gebruik als Adword en onrechtmatig doorlinken.


IEPT20140716, Rb Amsterdam, Paperclip
Gevorderde nietigheid NCRV "PAPERCLIP"-merk afgewezen. Merken “PAPERCLIP” en “PaperClip” gelijk. Geen identieke/soortgelijke waren of diensten: diensten NCRV-merk die als aanbieden van content kunnen worden omschreven zijn anders dan het aanbieden van (fysieke) waren, zoals apparaten en/of dragers.

IEPT20140716, Rb Amsterdam, Charging Bull

Onvoldoende betwist dat met plaatsing beeld “Charging Bull” op beursplein in Amsterdam voorwaarde voor betaling restant van koopsom in vervulling is gegaan. Beroep op dwaling onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende aannemelijk dat exploitatie- en licentieovereenkomst en koopovereenkomst onderdeel uitmaken van zelfde overeenkomst. Beroep op redelijkheid en billijkheid onvoldoende onderbouwd.
 

IEPT20140715, Rb Oost-Brabant, Google

Geen dwangsommen verbeurd: vonnis niet conform de wet aan Google betekend, want moest plaatsvinden bij parket woonplaats gedaagde. Omdat Google geen woonplaats in Nederland heeft moest conform Haags Betekeningsverdrag 1965 ook betekening in VS plaatsvinden. Reconventie: geen belang bij verwijdering blogs op niet Nederlandse TLD’s, want in beginsel slechts bereikbaar in land desbetreffende TLD. Google moet binnen een maand reageren op verwijderingsverzoek.

IEPT20140715, Hof Den Haag, Kettle Foods v Intersnack
Grensoverschrijdende bevoegdheid ter zake van in Duitsland gevestigde gedaagden op grond van artikel 6 EEX-Vo. Onvoldoende aannemelijk dat Intersnack Chio-verpakkingen Kettle Cooked ook in andere landen dat NL en Duitsland op de markt brengt. Geen merkinbreuk door gebruik van het merk “KETTLE”: niet bewezen dat aanmerkelijk deel publiek het teken als merk opvat. Indien teken wel als merk wordt opgevat: kenmerk van de waar dat in overeenstemming met eerlijke gebruiken in handel en nijverheid is gebruikt. Geen onrechtmatige daad en misleidende mededelingen.

IEPT20140715, Rb Noord-Holland, BKR v BKR Bedrijven
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “BKR”/“Bureau Krediet Registratie” en “BKR Bedrijven”/“Bureau Krediet Registratie Bedrijven”: toevoeging “bedrijven” van ondergeschikte aard. Hoewel onderhavige BKR Bedrijven logo en BKR beeldmerken dezelfde look en feel hebben en zonder reden ongerechtvaardigd voordeel uit bekendheid BKR wordt getrokken geen “sub b” en "sub c" merkinbreuk: geen gebruik in economisch verkeer. Wel “sub d” merkinbreuk aangenomen, want gebruik in economisch verkeer geen vereiste.

IEPT20140715, Hof Amsterdam, Monta v Lans
Vector logo gebaseerd op foto geen auteursrechtinbreuk: ontleende trekken betreffen niet door fotograaf gemaakte creatieve keuzes, bestaande uit de achtergrond, belichting en sluitertijd.

IEPT20140715, Rb Gelderland, Cristal Cleaning
Geldige vaststellingsovereenkomst tussen partijen: onzeker of gedaagden daadwerkelijk vernietigbaarheid zullen gaan inroepen en niet kan op voorhand worden aangenomen dat beroepen op dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden zullen slagen. Gedaagden hebben verplichting tot onthouden van negatieve berichtgeving over Cristal Cleaning geschonden: ernstige beschuldigingen zonder voldoende bewijs van juistheid. Gedaagden dienen conform vaststellingsovereenkomst geheimhouding te betrachten jegens derden omtrent inhoud en totstandkoming ervan.

 

IEPT20140711, HR, ABN AMRO v Berzona
Faillissement geen invloed op bestaande wederkerige overeenkomsten: curator heeft geen bevoegdheid of vordering die wet of overeenkomst niet toekent, zoals ontruiming of opeising van het gehuurde. Uitleg Nebula-arrest beperkt tot niet-gebondenheid curator van juridisch eigenaar aan na faillissement aangegane huurverplichting door economisch eigenaar.


IEPT20140710, HvJEU, Apple v Deutsches Patent- und Markenamt
Voorstelling van inrichting van een verkoopruimte van waren als "Apple" flagship store zonder opgave van maten of verhoudingen kan merk zijn indien zij waren en diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen en geen weigeringsgrond inschrijving belet. Inschrijving ook mogelijk voor diensten die bestaan uit verrichtingen met betrekking tot verkochte waren, indien deze diensten niet een integrerend deel van verkoop van deze waren zijn.

 

IEPT20140710, HvJEU, Netto Marken-Discount v Deutsches Patent- und Markenamt
Samenbrengen van diensten opdat de consument deze gemakkelijk kan vergelijken en verwerken, kan vallen onder het in artikel 2 van de Merkenrichtlijn bedoelde begrip “diensten”. Hierbij is vereist dat een merkenaanvraag voor een dienst van samenbrenging van diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig is geformuleerd opdat de bevoegde autoriteiten en de andere marktdeelnemers kunnen weten welke diensten de aanvrager voornemens is samen te brengen.

IEPT20140710, Rb Den Haag, Starsurgical
Spoedeisend belang bij merkinbreuk vordering: gestelde recente merkinbreuk en merkinbreuk niet erkend in door gedaagden opgestelde onthoudingsverklaring. Inbreuk op Gemeenschapswoordmerk “WITTMAN PATCH” niet bestreden. Misleidende mededelingen door op websites te stellen dat product vereiste CE-Certificaat en goedkeuring had, terwijl deze was verlopen. Gevorderde rectificaties grotendeels toegewezen om mogelijke reputatieschade aan merk te voorkomen. Merkenrechtelijke vordering en rectificatie jegens gedaagde Spaanse gedaagde Intraven toegewezen: risico op tegenstrijdige beslissingen en komen niet onrechtmatig of ongegrond voor.

IEPT20140709, Rb Den Haag, Pagter v NOB
Pagter is geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat haar instructie tot omzetting PCT-aanvrage tijdig is ontvangen in mailbox van NOB bij Cleanport: nu NOB geen uitvoering hieraan heeft gegeven, is zij toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming van op haar rustende verplichtingen en aansprakelijk voor daardoor door Pagter geleden en nog te lijden schade. Voor toewijzing van vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat is voldoende dat mogelijkheid van schade aannemelijk is gemaakt.

IEPT20140708, Rb Overijssel, Masol

Gedaagden (behalve Masol i.G.) gebonden aan concurrentiebeding uit koopovereenkomst: geen toerekenbare tekortkoming eiser. Inbreuk op IE-rechten geen tekortkoming nakoming verplichtingen uit koopovereenkomst: geen verplichtingen m.b.t. inbreuken opgenomen. Geen beroep op forum- en rechtskeuze partijen t.a.v. gestelde (dreigend) onrechtmatig handelen: ambtshalve toetsing EEX-vo en schadebrengende feit niet in Nederland, waardoor NL rechter onbevoegd is.


IEPT20140708, Hof Arnhem-Leeuwarden, ACS v Terwa
Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing van halffabrikaten van trekhaken van ACS: onvoldoende onderbouwd dat vóór en ná verwerking tot complete trekhaak verwarringsgevaar bestaat. Geen auteursrechtinbreuk: trekhaken van fabrikant Bosal bestonden eerder dan het ontwerp van ACS en geringe afwijkingen van dit ontwerp zijn technisch bepaald. Ook geen bescherming door combinatie van onbeschermde elementen. Geen oneerlijke mededinging: onvoldoende concreet gesteld dat trekhaken op ongeoorloofde wijze op basis van (ontvreemde) tekeningen zijn vervaardigd.

IEPT20140708, Hof Den Bosch, the Way of Beauty

Geen overtreding concurrentiebeding door geïntimeerde 4: gezien CAO gold beding slechts voor 6 maanden en onderneming daarna begonnen. Overtreding concurrentiebeding door andere geïntimeerden onvoldoende onderbouwd. Geen (dreiging van) onrechtmatig handelen, omdat ten tijde van dagvaarding geïntimeerden handelsnaam niet meer gebruikten.


IEPT20140708, Hof Arnhem-Leeuwarden, Fysiosupplies
Geen belang bij opheffing schorsing executie dwangsommen: titel voor invordering dwangsommen met terugwerkende kracht komen te vervallen door vernietiging vonnis waarbij de dwangsommen zijn opgelegd.

IEPT20140707, Rb Den Haag, Syngenta v Octrooicentrum
Geen herziening besluit over duur ABC wegens latere rechtspraak HvJEU: niet alle rechtsmiddelen uitgeput. Geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden die tot verlenging duur ABC moeten leiden.

IEPT20140702, Rb Noord-Holland, Stichting Eco Communicatie
Ventoux Advocaten geen belanghebbende bij vordering vervallenverklaring collectief woord/-beeldmerk “ECO LABEL”: geen zelfstandig belang. Stichting Eco Communicatie ook geen belanghebbende: ‘anonieme client’ die feitelijk geen andere werkzaamheden (heeft) verricht dan fungeren als ‘formele’ procespartij. 1019h Rv proceskosten wegens misbruik van recht (€ 8.274,00): proefproces waarvoor geding voor burgerlijke rechter niet bestemd is en derden bij betrokken zijn, die onnodig op aanzienlijke kosten worden gejaagd.

IEPT20140702, Rb Den Haag, VGB v eBenefits

Ondanks dat 83 broncodebestanden van eBenefits Portaal identiek voorkomen in eBenefits 4.8. geen auteursrechtinbreuk: niet onderbouwd dat de bestanden het volledige werk in zich dragen. Wel inbreuk op EblPro, schriftelijke opgave toegewezen