Juni 2014

Print this page

IEPT20140630, Rb Amsterdam, Prinses Amalia v Sanoma
Publicatie van foto’s hockeyende prinses Amalia in Nieuwe Revu onrechtmatig: persoonlijke levenssfeer weegt in casu zwaarder dan vrijheid van meningsuiting. Mediacode geen regelgeving op grond waarvan onrechtmatigheid publicatie moet worden getoetst. € 1000 schadevergoeding.

IEPT20140626, Rb Den Haag, Slamdam

Geen octrooi-inbreuk: aanvrage waarop [X] zich beroept heeft nog niet geleid tot octrooi en staat niet op naam van [X]. Geen onrechtmatig gebruik knowhow: vorderingen hier niet op toegesneden en zelf zijn gestelde bijdrage met Slamdam gedeeld.

 

IEPT20140625, Rb Midden-Nederland, Siemens v Almteq

W heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht Siemens door NX software te installeren zonder licentie. Geen inbreuk door Almteq en 3D 4every1: kan niet uit voorkomen van die namen in e-mailadres en mappenstructuur op pc’s W worden afgeleid. Verweer dat slechts één module werd gebruikt gepasseerd: enkel installeren van hele programma al inbreukmakend. Schadevergoeding: 2 x verkoopprijs licentie van € 216.040 (wegens installeren op 2 computers) + 10% = € 475.288

IEPT20140625, Rb Den Haag, Guru Denim v Kaan Discounter
Merkinbreuk wegens verkoop inbreukmakende broeken. Niet onderbouwd dat enkele (betwiste) voorraadmelding van 100 inbreukmakende broeken betekent dat voorraad daadwerkelijk uit 100 broeken heeft bestaan. Omdat omvang van inbreukmakende handelingen niet kan worden vastgesteld, wordt opgave in ingekochte en verkochte aantallen en voorraad inbreukmakende broeken toegewezen. Schadevergoeding op te maken bij staat of gederfde winst omdat vaststaat dat twee inbreukmakende broeken zijn verkocht en te kwader trouw is gehandeld.

IEPT20140625, Rb Gelderland, Internetnotarissen

Handelsnamen “Verklaringvanerfrecht.nl” en “goedkopeverklaringvanerfrecht.nl” deels beschrijvend en stemmen aanzienlijk overeen. Geen verwarringsgevaar, want voldoende afstand genomen met toevoeging “goedkope”: Internetnotarissen biedt ruimer pakket aan diensten aan dan gedaagde, websites hebben een verschillende lay-out en uit algemene voorwaarden blijkt met wie men van doen heeft. Geen onrechtmatig aanhaken.


IEPT20140625, Rb Overijssel, Ten Cate v Twentse Damast

Ten Cate heeft rechtmatig belang bij non-usus vorderingen: branchegenoot en bescherming van haar merken tegen gelijksoortige merken. Twentse Damast moet normaal gebruik bewijzen: zij of haar rechtsvoorgangers hebben merken in relevante periode gebruikt. “Bewijsproblemen” omdat administratie zich bij curator bevindt risico van merkhouder.


IEPT20140625, Rb Overijssel, PrimaVita v Triscom
Rapportages PrimaVita inzake non-usus Beneluxwoordmerk “PRIMAVITA” door Triscom ondeugdelijk: niet duidelijk welk bureau onderzoek heeft uitgevoerd en welke parameters zijn gebruikt. PrimaVita merk normaal gebruikt door verkoop producten voor bedrag van € 976.407, voorzien van haar merk. Reconventie: inbreukverbod toegewezen wegens voornemen PrimaVita om merk in gehele Europese Unie te gaan gebruiken.

 

IEPT20140624, Hof Den Bosch Converse
Tussenuitspraak: Argument dat de schoenen eerder met toestemming van Converse binnen de EER in het verkeer zijn gebracht en daarna door Aspo zou zijn gekocht, en dat daardoor sprake zou zijn van uitputting gaat niet op. Betwisting dat er in elk geval interstatelijke handel is tussen Converse-importeurs en licentienemers onderling voldoende onderbouwd. Converse en Kesbo zijn niet ontvankelijk jegens geïntimeerden sub 2 tot en met 12, Aspo dient uitputting te bewijzen en iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

IEPT20140624, Hof Den Haag, DCC v Forax
DCC niet-ontvankelijk in beroep tegen brief waarin is geweigerd een comparitie te gelasten naar aanleiding van deskundigenbericht: discretionaire bevoegdheid, waartegen geen beroep open staat. DCC ook niet ontvankelijk in beroep tegen brieven, waarin ingrijpen in deskundigenprocedure, in verband met als vertrouwelijke aangemerkte stukken is geweigerd: beroep te laat ingesteld.

IEPT20140620, Rb Midden-Nederland, Eredivisie
Aannemelijk dat Eredivisiewedstrijden openbaar zijn gemaakt door gedaagden, gelet op aankondigingen op Facebook en Twitter, constateringen controleurs Fox sports en bevindingen deurwaarder. Auteursrechtinbreuk wegens uitzenden wedstrijden zonder zakelijke licentie.

IEPT20140620, Rb Midden-Nederland, Linkkers v Prihealth
Geen 843a Rv rechtsbetrekking: niet gebleken dat Linkkers (mede)auteursrecht toekomt op de softwareapplicatie zorgIQ. Niet onderbouwd welke creatieve keuzes zijn gemaakt. Geen auteursrecht wegens beoordelen en verbeteren van (fouten in) teksten van softwareapplicatie.

IEPT20140620, Rb Noord-Nederland, Brein v Torrentsitehouder
Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen de houder van de torrentsite easythebest.org, waarop recente films, muziek en ebooks worden gedeeld. Toegestaan als verzocht met een dwangsom van € 2000 per dag dat de overtreding voortduurt of € 1000 per individuele digitale openbaarmaking met een maximum van €50.000. De artikel 1019i Rv termijn wordt bepaald op zes maanden.

IEPT20140619, Rb Oost-Brabant, Natuursteen
Onvoldoende vast komen te staan dat gedaagde ondubbelzinnig heeft toegezegd aan sommatie te voldoen. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen voor verkoop tegels: andere doelgroep en 75 km afstand tussen ondernemingen.

IEPT20140619,HvJEU, Donaldson v BHIM
Geen rechtsmisbruik: actie inzake absolute nietigheidsgronden vereist geen procesbelang, daar daaraan bescherming van het algemeen belang ten grondslag ligt. Goede of kwade trouw irrelevant.

IEPT20140619, Rb Gelderland, Coöperatieve Drogisten-Associatie v DA
DA heeft wanprestatie gepleegd door in strijd met mantelovereenkomst nieuwe formule te ontwikkelen, waarbij gebruik is gemaakt van DA-merk. Kort geding geschorst wegens verplichting uit mantelovereenkomst om eerst mediation te beproeven: partijen staan met rug tegen de muur en moeten met elkaar spreken.

IEPT20140619, HvJEU, Oberbank en Santander Consumer Bank v DSGV
Onderscheidend vermogen door inburgering van contourloze kleurmerken kan niet enkel blijken uit opinieonderzoek met herkenningsgraad van minstens 70%. Wanneer lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van mogelijkheid om inburgering ook na (aanvrage van) inschrijving van merk te laten plaatsvinden, kan onderscheidend vermogen slechts vóór datum van indiening inschrijving worden verkregen. Merk kan in dat geval nietig worden verklaard wanneer houder ervan niet in slaagt om aan te tonen dat vóór datum indiening onderscheidend vermogen is verkregen.

IEPT20140619, HvJEU, Bayer v Patent und Markenamt
Beschermstof kan “product” en “werkzame stof” zijn in ABC-Vo als stof eigen toxische fytotoxische of gewasbeschermende werking heeft.

IEPT20140619, HvJEU, Karen Millen Fashions v Dunnes Stores
Eigen karakter moet niet worden beoordeeld aan de hand van combinatie afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van een of meer individueel beschouwde oudere modellen. Houder niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel hoeft eigen karakter niet te bewijzen, om van rechtsgeldig model te spreken, maar moet enkel aangeven in welk opzicht het model volgens hem een eigen karakter heeft.

IEPT20140618, Rb Midden-Nederland, Curator v Flore
Rb Midden-Nederland bevoegd, verwevenheid tussen vorderingen voldoende aangetoond: vorderingen tegen de drie gedaagden zijn gelijkluidend, gebaseerd zijn op zelfde feiten complex, [A] is (middelijk) bestuurder geweest bij de failliete vennootschappen en de vorderingen jegens de Flore vennootschappen gebaseerd zijn op misbruik maken van het handelen van A. Onvoldoende aanleiding tot benoeming deskundige in dit stadium van procedure.

IEPT20140618, Rb Midden-Nederland, Knijtijzer
Auteursrechtinbreuk op ontwerpen voor inrichting kamers: Knijtijzer is enige maker en heeft creatieve keuzes gemaakt. Geen inbreuk op “Woodstacker Module”: inbreuk onvoldoende onderbouwd. Portretrechtinbreuk door portret Knijtijzer in negatieve context op blog te plaatsen zonder enige informatieve waarde of maatschappelijk belang. Handelsnaaminbreuk afgewezen voor naam “Finch Buildings”, maar toegewezen voor naam “Woodstacker”: samenwerking met betrekking tot handelsnaam tussen Knijtijzer en echtgenoot van B, waardoor B geen recht heeft op gebruik handelsnaam.

IEPT20140618, Rb Den Haag, MBI v Shimano
Geen (indirecte) inbreuk op octrooi voor naafversnelling: beperkt tot “ten minste twee verzamelingen pallen” en omvat niet mede “tenminste twee verzamelingen van één of meer pallen”. Equivalentie afgewezen: kenbaar equivalent, waarbij aanvullende maatregelen nodig waren die niet aan stand techniek zijn toegevoegd.

IEPT20140617, Rb Rotterdam, Postbike v DBG
Postbike 2013 merk niet louter beschrijvend, wegens ongebruikelijke combinatie “post” en “bike”. Geen depot te kwader trouw, wegens voor-voorgebruik van rechtsvoorgangers Postbike. Geen (merk)inbreuk in het verleden, gezien verkoop fietsen vóór inschrijving Postbike 2013 merk en geen wanprestatie. Wel dreiging van toekomstige inbreuk, gezien aankondiging DBG ter zitting om in toekomst voorraad Postbike fietsen aan derden te verkopen. Geen misbruik van recht/onrechtmatig handelen, gezien situatie die lijkt op licentieverhouding. Reputatieschade wegens slechte accu’s in elektrische fietsen onvoldoende onderbouwd.

IEPT20140616, Rb Den Haag, Dutch Toys Group v Avyna
Onderscheidende kenmerken EXIT InTerra-trampoline technisch bepaald: niet gemotiveerd welke vormgevingskeuzes gemaakt zouden zijn. Wegens technische bepaaldheid kenmerken EXIT InTerra-trampoline ook geen auteursrechtinbreuk.

IEPT20140611, Rb Zeeland-West-Brabant, Dreamgirl v Petshop Insulinde
Nederlandse rechter bevoegd: gedaagde woonachtig in Nederland en gestelde onrechtmatige daad in Nederland voorgedaan. Ingevolge Rome II Nederlands recht van toepassing op inbreuk op IE-rechten . Winstafdracht kan in schadestaatprocedure worden beoordeeld.

IEPT20140611, Rb Oost-Brabant, Fusion
Artiestenovereenkomst tussen S en Fusion geen agentuurovereenkomst maar overeenkomst van opdracht: afspraken over (artiesten)management en Fusion niet (potentieel) zwakke partij die bescherming behoeft. Overeenkomst onrechtmatig vernietigd: geen dwaling of bedrog inzake rekenen van 15% boekingsvergoeding, vóór sluiten overeenkomst medegedeeld in e-mail. Geen ontbinding uit wanprestatie, ook niet wegens niet betalen netto-gage april – juli 2013: niet in dagvaarding, comparitie of akte eiswijziging gesteld dat deze wanprestatie aan ontbinding ten grondslag ligt. Fusion krijgt gelegenheid schadevergoeding, gezien betwisting S, in juiste kader te onderbouwen.

IEPT20140611, Rb Den Haag, Zoorobotics v Labelsoft
Exhibitie afgewezen: vermoeden van inbreuk op gebruikersinterface kan niet zonder nadere motivering redelijk vermoeden van inbreuk op software zelf rechtvaardigen. Onvoldoende onderbouwd dat Labelsoft non-obfuscated versie van software heeft ontvangen. Tussentijds hoger beroep opengesteld, omdat hof Den Haag in Real Networks vraag heeft open gelaten of onderbouwde stelling van rechtsbetrekking voldoende is voor toewijzing vordering tot exhibitie.

IEPT20140611, Rb Den Haag, Regeneron v Merus
Gelet op intrekking vordering in incident slechts beslissing over proceskosten, aangehouden tot in hoofdzaak is beslist.

IEPT20140610, Hof Amsterdam, Hearst Magazines
Noemen van volledige naam in publicaties over betrokkenheid appellant bij faillissementsfraude onrechtmatig: onvoldoende noodzakelijk en geen redelijk belang gezien schade voor appellant. Geen enkele rechtvaardiging voor vermelden volledige naam appellante in tweede artikel Quote: onnodig en pesterig, gezien extra aandacht die op appellant wordt gevestigd en tot extra schade geleid.

IEPT20140610, Hof Den Haag, Sandoz v AstraZeneca
Octrooi voor behandeling Schizofrenie niet inventief. Stellen motiveringsvragen verdraagt zich niet met closest prior art en probleemstelling.Vakman wel gemotiveerd om formulering van quetiapine te ontwikkelen: op prioriteitsdatum voldoende aanwijzingen op grond waarvan te verwachten was dat quetiapine effectief was (zou zijn) en geen reden om aan te nemen dat er zodanige risico’s waren dat de vakman daarvan om die reden af zou zien. Uitvinding lag voor vakman voor de hand: door AZ gestelde vermeende problemen stonden vakman niet in de weg bij ontwikkeling vertraagde afgifte SR-formulering quetiapine.

IEPT20140610, Rb Den Haag, IJs van Columbus v Brood van Columbus
Verwarringsgevaar tussen merk “Het IJs van Columbus” en het teken “Het brood van Columbus”: visueel en auditief stemmen woordelementen “het” en “van Columbus” overeen, plaatsing “het ijs van” en “het brood van” op zelfde locatie in merk/teken. Begripsmatig verwijzen merk en teken naar etenswaar afkomstig van Columbus, dan wel uit tijd van Columbus. Verwarringsgevaar vergroot door wijze waarop teken wordt gebruikt: roept associatie met de antieke zeevaart op. 

IEPT20140610, Hof Den Haag, Accord v AstraZeneca
Octrooi voor behandeling Schizofrenie niet inventief. Stellen motiveringsvragen verdraagt zich niet met closest prior art en probleemstelling.Vakman wel gemotiveerd om formulering van quetiapine te ontwikkelen: op prioriteitsdatum voldoende aanwijzingen op grond waarvan te verwachten was dat quetiapine effectief was (zou zijn) en geen reden om aan te nemen dat er zodanige risico’s waren dat de vakman daarvan om die reden af zou zien. Uitvinding lag voor vakman voor de hand: door AZ gestelde vermeende problemen stonden vakman niet in de weg bij ontwikkeling vertraagde afgifte SR-formulering quetiapine.

IEPT20140610, Rb Overijssel, Twentse Damast v Ten Cate
Conservatoir beslag niet van rechtswege vervallen: ingestelde bodemprocedure aangemerkt als eis in de hoofdzaak. Beslag voldoet aan eisen 843a Rv. Belang bij handhaving beslag groter dan belang bij opheffing: beslag nog uitsluitend op digitale kopieën, waartoe Ten Cate geen toegang heeft en geen hinder bedrijfsvoering Twentse Damast. Geen inzage in bescheiden: eis hoeft niet te worden ingesteld om termijn van instellen van eis in de hoofdzaak veilig te stellen, bodemprocedure staat voor vonnis.

IEPT20140606, Rb Den Haag, Cavotec v Wauben
Verlof tot leggen van conservatoir bewijsbeslag onder Wauben en (indirect) bestuurder X wegens (dreigende) inbreuk op IE-rechten van Cavotec op distributieputten.

IEPT20140606, Rb Limburg, Uitlatingen Arnhemse villamoord
Geen juridische basis voor verbod tot doen van ongunstige (maar rechtmatige) uitlatingen over eiseres en Arnhemse villamoord. Verbod op doen van onrechtmatige uitlatingen over eiseres en Arnhemse villamoord afgewezen: onvoldoende specifiek. Geen spoedeisend belang bij gevorderde voorschot op aan eiseres toekomende vergoeding van materiële en immateriële schade.

IEPT20140605, HvJEU, Coty v First Note Perfumes
Geen bevoegdheid op grond van lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden t.a.v. oorspronkelijke verkoper inbreukmakend product die zelf niet heeft gehandeld in lidstaat aangezochte rechter. Geen bevoegdheid tot kennisneming vorderingen ongeoorloofde vergelijkende reclame of slaafse nabootsing op grond van plaats schadebrengende feit, wanneer veronderstelde inbreukmaker niet in lidstaat aangezochte rechter heeft gehandeld. Bevoegdheid in een dergelijk geval wel mogelijk op grond van plaats waar de schade is ingetreden.

IEPT20140605, HvJEU, PRCA v NLA
Reproductiehandelingen bij raadplegen internetsite in de zin van kopieën op het scherm en kopieën in cachegeheugen zijn van tijdelijke aard en integraal en essentieel onderdeel van technische procedé. Levensduur kopieën op het scherm en in de cache is “van voorbijgaande aard” en “van incidentele aard”. Raadplegen internetsite doet geen afbreuk aan belangen auteursrechthebbenden: toestemming verschaft aan uitgever internetsite. Kopieën op scherm en in cache bij raadplegen internetsite zijn normale exploitatie van betrokken werken: in het bezit komen van mededeling aan publiek van de uitgever van de internetsite.

IEPT20140604, Rb Amsterdam, Studio 100
Geen rechtsverwerking: enkele stilzitten onvoldoende. Kabouter Plop en zijn vrienden en Piet Piraat en zijn vrienden auteursrechtelijk beschermde werken, omdat personages worden gevormd door vaste combinatie van groot aantal kenmerken (namen, stem- en taalgebruik, haardracht, kleding enz.), die persoonlijk stempel van de maker dragen en voldoende oorspronkelijk karakter hebben. Vrolijke Kabouters en Pret Piraat maken inbreuk op dit auteursrecht: grote overeenstemming totaalindrukken, geen zelfstandig werk. Verwarringsgevaar tussen woordmerken “PIET PIRAAT” en “PRET PIRAAT”: grote visuele en auditieve overeenstemming en soortgelijke diensten. Woordmerk “PRET PIRAAT” nietig wegens depot te kwader trouw: gedaagde was op de hoogte van gebruik woordmerk “PIET PIRAAT” in relevante periode. 

IEPT20140604, Rb Den Haag, Hermes
Verklaring voor recht van auteursrechtinbreuk, ondanks dat inbreuk is erkend en onthoudingsverklaring is getekend: gedaagde stelt ondanks ondertekening nog steeds dat zij geen inbreuk maakt. Dat zij dat in deze procedure niet doet, maakt niet dat Hermès geen belang meer heeft bij gevorderde verklaring voor recht. Gedaagde schadeplichtig: feit van algemene bekendheid dat IE-rechten in China niet altijd worden gerespecteerd. Veroordeling betaling gederfde winst en schadevergoeding verlies van exclusiviteit: € 9.116,69 + € 10.000. Gedaagde moet rectificatie sturen aan afnemers.

IEPT20140604, Rb Gelderland, All Round v Simstars
Nikki Lissoni hangers geen slaafse nabootsing van Mi Moneda hangers: Mi Moneda hangers onvoldoende onderscheidend om eigen plaats op de markt in te nemen. Stelling dat "Umfeld" later op markt is gebracht en slaafse nabootsing is faalt: staat in rechte niet (onherroepelijk) vast. Dat in eerder arrest is geoordeeld dat Mi Moneda hangers wel onderscheidend zijn doet hier niet aan af: marktsituatie op moment van begin van gestelde inbreuk maatgevend, onderscheidend vermogen kan toe of afnemen. All Round krijgt kans om te bewijzen dat Simstars actieve rol heeft gespeeld bij verspreiden gewraakte Training Manual.

IEPT20140604, Rb Den Haag, Ruma Rubber v Shell
Ruma heeft IE-rechten met betrekking tot technische informatie rubber compounds in development agreement aan Shell prijsgegeven: development agreement is helder over verdeling van rechten en uit niets blijkt dat reeds tot stand gekomen samenwerking tussen Ruma en Shell voorafgaand aan de inwerkingtreding van de development agreement opnieuw zou beginnen.

IEPT20140604, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf
Programmagegevens niet auteursrechtelijk beschermd: zelfs indien programmering auteursrechtelijk werk is, geldt dat niet voor de opsomming van die programmering in een lijst met programmagegevens die enkel de feitelijke gegevens van de programmering weergeeft. Geen substantiële investering in databank: kosten gemoeid met controle en presentatie databank onvoldoende onderbouwd. Op grond van HR Ryanair v PR Aviation geen geschriftenbescherming op databank. Geen éénlijnsprestatie: programmagegevens geen prestatie die toekenning van een IE-recht rechtvaardigt. Geen wanprestatie: geen voor vergoeding in aanmerking komende schade en geen belang bij vordering, want overeenkomst reeds opgezegd.

IEPT20140603, Rb Amsterdam, Doctor Feelgood v Feelgood Store
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen/merk “Doctor Feelgood” en “Feelgood Store”: “feelgood” beschrijvend voor diensten en producten in categorie persoonlijke verzorging. Geen schending non-concurrentiebeding: Feelgood Store meer dan 15 km verwijderd van dichtstbijzijnde vestiging Doctor Feelgood.

IEPT20140602, Rb Rotterdam, MAGgroep v Qaboos
Overhevelen van domeinnaam en dropbox-account naar eigen omgeving en niet overzetten dossiers naar nieuwe systeem Basecone, nadat Qaboos op hoogte was gekomen van voornemen van ontslag onrechtmatig. Reconventie: onvoldoende gebleken dat ontslag niet rechtsgeldig was en niet gebleken dat Qaboos alleenrecht heeft op handelsnaam en woord-/beeldwerk "=MAGzorg". Handelsnaam jaar na oprichting MAG-Franchise gaan gebruiken en merk pas na ontslag gedeponeerd.